SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem Çıkmış Sorular-3

Segem Çıkmış Sorular-3

#1. İki yıllık yüksekokul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

TEKNİK PERSONEL için deneyim süreleri;

– 4 yıllık (Lisans)üniversite mezınları (DENEYİM GEREKMİYOR.)
ve
-2 yıllık (önlisans) SİGORACILIK mezunları (DENEYİM GEREKMİYOR.)

-2 yıllık (Önlisans) DİĞER mezunlar (6 ay)

-Sigortacılık ile ilgili LİSE mezunları (6 AY)
-Lise mezunları (sigortacılıkla ilgili olmayan bölümler) 1 Yıl

#2. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ’nin alt birimlerinden birisi değildir?

#3. Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar hangi sistem aracılığıyla karşılanabilir?

Cevap : C) Güvence Hesabı

Segem 2023 Haziran Sınav sorusu
Segem 2023 Eylül Sınav sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav sorusu
Segem 2024 Şubat Sınav Sorusu
Segem 2024 Nisan Sınav Sorusu

Bu Güvence Nedir?

Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

Güvence Kapsamı :

Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,

Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,

Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları,

Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde (Güvence Hesabı kapsamında kalan Zorunlu Sigortalar ile sınırlı olarak) ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar, (Bu madde kapsamındaki sigorta şirketlerini öğrenmek için lütfen tıklayınız…)

Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar.

Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Büroca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için Büro tarafından da başvurulabilir.

#4. Riskin önüne geçmek, azaltabilmek ve/veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere ne denir?

Cevap : a) Risk yönetimi

RİSK YÖNETİMİ:

Bir işletmenin mal varlığını veya kazanç sağlama yeteneğini tehdit eden tehlikelerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve ekonomik olarak kontrol edilmesi ve denetim altına alınması sürecidir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı kanunla acenteler için getirilen düzenlemelerden değildir?

#6. Aşağıdaki uyuşmazlığa konu tutarlardan hangisi için Sigorta Tahkim Komisyonu’nca verilen karar taraflarca temyiz edilebilir?(Bu tarz TL cinsindedn değer sorularının cevapları zaman içinde değişebileceği için en doğru cevap için htttps://www.segem.org.tr ye gidin.)

#7. Aşağıdakilerden hangisi sigorta priminin hesaplanmasında dikkate alınmaz?

#8. Ferdi kaza sigortası olan Ali Bey kalp krizi geçirdikten sonra dengesini kaybedip balkondan düşmüş ve hayatını kaybetmiştir. Ali Bey’in eşi hayattadır. Sigorta poliçesinin lehdarı 9 yaşındaki kızıdır. Bu örnek olay kapsamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Buradaki olayda, bir Kaza/Ferdi Kaza söz konusu değildir. Hayat Sigrotası teminatı kapsamında değerlendirilecek olan kalp kirizi sonrası meydana gelen olay ancak Hayt sigortası kapsamında değerlendirilebilir.

YAKIN SEBEP:

Bir hasarın meydana gelmesine neden olan en etkili ve hakim sebeptir. İlk veya son sebep olabildiği gibi ikisi de olmayabilir. Yakın sebebi diğer sebeplerden ayıran en önemli özellik, hasarın oluşumuna etki ya da katkıda bulunmasının ötesinde tek başına belirleyici olmasıdır.Bazı hasarların meydana gelmesine tek bir olay neden olabilmektedir ve bu olay, doğal olarak, hasarın yakın sebebidir.

#9. Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım ve finansman konularında olasılık veistatistik teorilerini uygulayan sigortacılık sektörü aktörü aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerinin faaliyetlerini yürütürken katlandıkları genel giderlerden sayılır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık sektörünün mesleki kuruluşudur?

a) Türkiye Sigorta Birliği

 

Segem 2023 Eylül Sorusu

#13. Bankaların teknik personellerine ilişkin bilgilerini ne zaman TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

a) Her yılın Şubat ayı sonuna kadar

Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca acentelik faaliyeti yapacak olan bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar, her yılın Şubat ayı sonuna kadar acentelik faaliyeti yürütülen birimleri ile teknik personele ilişkin bilgileri TOBB’a bildirir.

 

#14. Aşağıdakilerden hangisi ek sözleşme olmaksızın yangın sigortası ile teminataltına alınmıştır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketinin teminata girmeyen ya da teminat kapsamında olup olmadığı tartışmalı hasarlarda yaptığı ödemedir?

#16. Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#17. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentesinin Sektör Meclisi üyesi olabilmesi için aranan özelliklerden birisi değildir?

#18. Banka şubelerinin duvarında hangi bilgiyi içeren belgenin asılı olması zorunludur?

Cevap A) Adına acentelik yaptıkları sigorta şirketinin unvanı

Segem 2022 Kasım Sınav Sorusu
Segem 2023 Haziran Sınav Sorusu
Segem 2024 Şubat Sınav Sorusu
Segem 2024 Nisan Sınav Sorusu

#19. Sigortacılık Kanunu’na göre Bankaların statüsü nedir?

#20. Sigorta şirketlerinin konutlar ve iş yerleri için birçok ek teminatı tek poliçe ile güvence altına aldıkları poliçelere ne isim verilmektedir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Segem Çıkmış Sorular-3

1. Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım ve finansman konularında olasılık veistatistik teorilerini uygulayan sigortacılık sektörü aktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aktüer

B) Broker

C) Sigorta Eksperi

D) Reasürör

Cevap: A) Aktüer

2. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık sektörünün mesleki kuruluşudur?

A) Türkiye Sigorta Birliği
B) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi
C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
D) SEGEM

Cevap: A) Türkiye Sigorta Birliği

3. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ’nin alt birimlerinden birisi değildir?

A) Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi
B) Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi
C) Sağlık Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi
D) Mühendislik Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi

Cevap: D) Mühendislik Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi

4. Aşağıdakilerden hangisi sigorta priminin hesaplanmasında dikkate alınmaz?

A) Enflasyon
B) Döviz Kurları
C) Faiz Oranları
D) Cari Açık

Cevap: D) Cari Açık

5. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerinin faaliyetlerini yürütürken katlandıkları genel giderlerden sayılır?

A) Aracı komisyonları
B) Çalışan ücretleri ve kira, reklam gibi giderler
C) Risk priminin hesaplanmasındaki hata/yanılma payı
D) Doğal afet risklerinin oluşturacağı hasarların reasürans korunma maliyeti

Cevap: B) Çalışan ücretleri ve kira, reklam gibi giderler

Segem Çıkmış Sorular-3

6. Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar hangi sistem aracılığıyla karşılanabilir?

A) Ex-Gratia
B) Hasara Katılım
C) Güvence Hesabı
D) Zorunlu Mali Sorumluluk

Cevap : C) Güvence Hesabı

7. İki yıllık yüksekokul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

A) 2 yıl
B) 1 yıl
C)6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: C)6 ay

Segem çıkmış sorular

8. Sigortacılık Kanunu’na göre Bankaların statüsü nedir?

A) Sigorta Şirketi
B) Acente
C) Şube
D) Broker

Cevap: B) Acente

9. Banka şubelerinin duvarında hangi bilgiyi içeren belgenin asılı olması zorunludur?

A) Adına acentelik yaptıkları sigorta şirketinin unvanı
B) Levha kayıt numarası
C) Acentelik sözleşmesinin tarihi
D) Hazine Müsteşarlığı’nın onayı

Cevap: A) Adına acentelik yaptıkları sigorta şirketinin unvanı

10. Ferdi kaza sigortası olan Ali Bey kalp krizi geçirdikten sonra dengesini kaybedip balkondan düşmüş ve hayatını kaybetmiştir. Ali Bey’in eşi hayattadır. Sigorta poliçesinin lehdarı 9 yaşındaki kızıdır. Bu örnek olay kapsamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ali Bey’in eşine tazminat ödenir.
B) Ali Bey’in kızına tazminat ödenir.
C) Sigorta şirketi sadece ferdi kaza sigortası kapsamında ödeme yapar.
D) Bu poliçe kapsamında tazminat ödenmez.

Cevap: D) Bu poliçe kapsamında tazminat ödenmez.

11. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı kanunla acenteler için getirilen düzenlemelerden değildir?

A) Acentelerin bilgi işlem altyapılarının Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenecek esaslara uygun olması gerekmektedir.
B) Şube yapılanmasına izin verilmemiştir.
C) Birden fazla acentenin aynı mekanı paylaşması imkanı getirilmiştir.
D) Levha kaydı bulunmayan sigorta acentelerince acentelik yetkisinin verilemeyeceği açıkça belirtilmiştir.

Cevap: B) Şube yapılanmasına izin verilmemiştir.

12. Bankaların teknik personellerine ilişkin bilgilerini ne zaman TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

A) Her yılın Şubat ayı sonuna kadar
B) Her yılın Aralık ayı sonuna kadar
C) 3 ayda bir
D) 6 ayda bir

Cevap: A) Her yılın Şubat ayı sonuna kadar

13. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentesinin Sektör Meclisi üyesi olabilmesi için aranan özelliklerden birisi değildir?

A) Vergi borcunun bulunmaması
B) En az 2 yıl sigorta acenteliği yapması
C) Mesleğinde itibar sahibi olması
D) Levhaya kayıtlı bulunması

Cevap: B) En az 2 yıl sigorta acenteliği yapması

Segem çıkmış sorular

14. Aşağıdaki uyuşmazlığa konu tutarlardan hangisi için Sigorta Tahkim Komisyonu’nca verilen karar taraflarca temyiz edilebilir?(Bu tarz TL cinsindedn değer sorularının cevapları zaman içinde değişebileceği için en doğru cevap için htttps://www.segem.org.tr ye gidin.)

A) 5.000 TL’ye kadar
B) 5.000-15.000 TL arası
C) 15.000-25.000 TL arası
D) 40.000 TL ve üzeri

Cevap: D) 40.000 TL ve üzeri(Değişmiş olabilir)

15. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketinin teminata girmeyen ya da teminat kapsamında olup olmadığı tartışmalı hasarlarda yaptığı ödemedir?

A) Tontin
B) Rücu
C) Ex Graita
D) Eksedan

Cevap: C) Ex Graita

16. Sigorta şirketlerinin konutlar ve iş yerleri için birçok ek teminatı tek poliçe ile güvence altına aldıkları poliçelere ne isim verilmektedir?

A) Paket poliçeler
B) Güvence He sabı
C) Sorumluluk Sigortaları
D) Yeşil kart

Cevap: A) Paket poliçeler

17. Aşağıdakilerden hangisi ek sözleşme olmaksızın yangın sigortası ile teminataltına alınmıştır?

A) Nükleer yakıttan meydana gelen zararlar
B) Deprem nedeniyle meydana gelen yangın sonucu oluşan zararlar
C) Sel ve su baskını sonucu oluşan yangın nedeniyle oluşan zararlar
D) Fırtına nedeniyle devrilen elektrik direğinin neden olduğu zararlar

Cevap: C) Sel ve su baskını sonucu oluşan yangın nedeniyle oluşan zararlar

Segem çıkmış sorular

18. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesidir?

A) Garantinin kapsamını genişleten sözleşme
B) Garantinin süresini uzatan ek sözleşme
C) Abonelik Sözleşmesi
D) Hiçbiri

Cevap: D) Hiçbiri

19. Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sözleşmenin kurulmasından önce başlar, sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürece devam eder.
B) Sözleşmenin kurulması ile başlar, sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürece devam eder.
C) Rizikonun gerçekleşmesi ile başlar, teminatın sona ereceği tarihe kadar devam eder.
D) Rizikonun gerçekleşmesi ile başlar, sözleşmenin fesh edilmesine kadar devam eder.

Cevap: A) Sözleşmenin kurulmasından önce başlar, sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürece devam eder.

Çıkmış Sorular

20. Riskin önüne geçmek, azaltabilmek ve/veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere ne denir?

A) Risk yönetimi

B) Riskten kaçınma

C) Riski üstlenme

D) Riskin olasılığı

Cevap: A) Risk yönetimi

Segem Çıkmış Sorular-3

Segem Çıkmış Sorular-3

Segem Çıkmış Sorular-3

Segem Online Test-1

Segem Online Test-2

Segem Online Test-3

Segem Online Test-4

Segem Çıkmış Sorular-3
Segem Online Deneme Sınavları
Facebook Segem Çıkmış Sorular-3
SEGEM Grubu

SEGEM Online Testler, Kısa Testler

Segem Test-1

Segem Test-2

Segem Test-3

Segem Test-4

Segem Test-5

Segem Test-6

Segem Test-7

Segem Test-8

Segem Test-9

Segem Test-10

SEGEM Sınav Soruları

SİGORACILIK TEKNİK TERİMLER

Segem Hazırlık Testleri Online

SEGEM Hazırlık Testi -1

SEGEM Hazırlık Testi-2

SEGEM Hazırlık Testi-3

SEGEM Hazırlık Testi-4

SEGEM Hazırlık Testi-5

SEGEM Hazırlık Testi-6

SEGEM Hazırlık Testi-7

SEGEM Hazırlık Testi-8

SEGEM Hazırlık Testi-9

SEGEM Hazırlık Testi-10

SİGORTA ACENTELERİ EĞİTİM PROGRAMI(pdf)

Facebook Segem Çıkmış Sorular-3
Facebook SEGEM ÇIKMIŞ SORULAR GRUBU

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!