SEGEM

Segem Çıkmış Sorular-2

Segem Çıkmış Sorular-2

#1. Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararın alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

b) 5 iş günü

Haziran 2023 Segem Sorusu
Nisan 2024 Segem Sorusu

Acentelerin kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek istemeleri durumunda faaliyetin sonlandırılmasına ilişkin kararın alındığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.

#2. Bir malın bakım, onarım ve kullanımına ilişkin yapılan garanti anlaşmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#3. Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan kim sorumludur?

#4. Sigortacı aşağıdaki durumların hangilerini sigorta ettirene veya sigorta sözleşmesinden yararlanan kişilere bildirmekle yükümlüdür? I. Sigortaya ilişkin mevzuatta oluşabilecek değişiklikler II. İflas ve tasfiye durumu III. Tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması IV. İlgili branşta gerçekleşen ruhsat iptali

Cevap : D) I, II, III ve IV

Segem 2022 Kasım sorusu
Segem 2023 Haziran sorusu
Segem 2023 Eylül Sorusu
Segem 2023 Aralık Sorusu
Segem 2023 Nisan Sorusu

#5. Aşağıdakilerden hangisi aracın k asko bedelinin belirlenmesinde dikkate alınır? I. Marka II. Kullanım tarzı III. Model

#6. Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?

Cevap : Beyoğlu Yangını

fix sorudur, nerdeyse her sınvada bunu sorarlar

Beyoğlu Yangını, 1870 yılında İstanbul’un Beyoğlu semtinde meydana gelen büyük bir yangındır. Bu yangın, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki İstanbul’un önemli bir olaylarından biridir ve tarihi bir döneme işaret eder.

İşte Beyoğlu Yangını hakkında bazı temel bilgiler:

1- Tarih ve Yer: Beyoğlu Yangını, 5-6 Eylül 1870 tarihlerinde Beyoğlu semtinde gerçekleşti. Beyoğlu, o dönemde İstanbul’un ticaret, eğlence ve kültürel faaliyetlerin merkezi olarak biliniyordu.

2- Yangının Büyüklüğü: Beyoğlu Yangını, oldukça büyük bir yangındı ve geniş bir alanı etkiledi. Yangın, çevredeki binaları ve işletmeleri tahrip etti.

3- Yangının Sebepleri: Yangının çıkış nedeni kesin olarak bilinmese de, o dönemde İstanbul’da sık sık görülen yangınlarla benzer şekilde, ahşap binaların yoğunluğu ve yangına dayanıksız yapı malzemeleri nedeniyle hızla yayıldığı düşünülüyor.

4- Sonuçları: Beyoğlu Yangını, büyük maddi hasara neden oldu ve çevredeki binaların birçoğunu tahrip etti. Yangın, İstanbul’un o dönemdeki yangın söndürme kapasitesinin yetersizliğini de gösterdi.

Beyoğlu Yangını, o dönemin kaynaklarına göre büyük bir trajedi olarak kabul edilir ve yangın sonrası İstanbul’da yangın güvenliği önlemleri ve inşaat standartları üzerine daha fazla dikkat gösterilmesi gerektiği farkındalığını artırmış olabilir. Yangın, aynı zamanda dönemin ressamları tarafından çizilen tablolarla da belgelenmiştir ve bu tablolar, o dönemin İstanbul’unun görüntüsünü yakalamak için önemli tarihi kaynaklardır.

#7. Ürün teşhiri yöntemi ile yapılan sigorta sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Kanun’un özelliklerinden değildir?

b) İkincil mevzuata gerek olmaksızın tüm ilkeler belirlenmiştir.

#9. Tüzel kişi acenteler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Müdür dışında en az iki teknik personel istihdam edilir.

Tüzel kişi sigorta acentelerinde, müdür dışında en az bir teknik personel istihdam edilir.

#10. Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?

b) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

 

Segem 2023 Eylül sorusu

#11. Aşağıdakilerden hangisi Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmesi sayılmaz?

#12. Aşağıdakilerden hangisi eksik sigorta tanımıdır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi üstlendiği riski devrederek garanti altına alan sigortacıdır?

Cevap : B) Sedan

SEDAN:

Sigortalıya karşı üstlendiği sigortanın bir kısmını veya tamamını reasürans yoluyla devreden şirkettir.

#14. İcra Komitesinin görev süresi ne kadardır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Mühendislik Sigortalarından değildir?

Mühendislik Sigortaları:

Elektronik Cihaz Sigortası
Makine Kırılması Sigortası
İnşaat Tüm Riskler Sigortası
Montaj Tüm Riskler Sigortası

#16. I. Emniyet II. Güven III. Risk Yönetimi IV. Ürün kalitesini artırmak Yukarıdakilerden hangileri sigortanın işlevlerinden biridir?

#17. Acenteler, yeni işe başlayan teknik personeli en geç kaç gün içinde TOBB’a veya uygunluk başvurusunda bulunduğu odaya bildirmelidir?

D) 15 iş günü

Acenteler, teknik personeli ve yardımcı teknik personeli, çalışmaya başladıkları günü takiben en geç on beş iş günü içinde sicil numarası ve kimlik almak üzere elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirir.

#18. Sigortacılıkla ilgili iki yıllık yüksekokul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?

#19. Acentelerin, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç kaç gün içinde Levha bilgilerine ilave ettirmeleri gerekmektedir?

c) 15 iş günü

ilgisine göre acenteler veya sigorta şirketleri değişikliği takiben en geç onbeş iş günü içinde
ve elektronik ortamda Levhaya işlenmek üzere uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları odaya bildirir.
Bu değişiklikler Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre TOBB tarafından Levhaya kaydedilir.

#20. Tüzel kişi acentelerin sahip olması gereken asgari ödenmiş sermaye miktarı ne kadar olmalıdır?(Bu tarz soruların gerçek cevabı zaman içinde değişebileceği için en doğru cevap için https://www.segem.org.tr yi zyaret edin)

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

1. Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?
A) Beyoğlu Yangını
B) Tanzimat Fermanı
C) Meşrutiyetin İlanı
D) Şark Meselesi
Cevap: A) Beyoğlu Yangını
2.
I. Emniyet
II. Güven
III. Risk Yönetimi
IV. Ürün kalitesini artırmak
Yukarıdakilerden hangileri sigortanın işlevlerinden biridir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV
Cevap: C) I, II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi eksik sigorta tanımıdır?
A) Sigorta bedelinin sigortaya konu malın değerinin altında olmasıdır.
B) Sigorta bedelinin sigortaya konu malın değerinin üstünde olmasıdır.
C) Gerçekleşen zarar tutarının sigorta bedelinin altında olması durumudur.
D) Gerçekleşen zarar tutarının sigorta bedelinin üstünde olmasıdır.
Cevap: A) Sigorta bedelinin sigortaya konu malın değerinin altında olmasıdır.
4. Aşağıdakilerden hangisi üstlendiği riski devrederek garanti altına alan
sigortacıdır?
A) Reasürör
B) Sedan
C) Aktüer
D) Kotpar
Cevap: B) Sedan
5. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Kanun’un özelliklerinden değildir?
A) Bir çerçeve kanun niteliğindedir.
B) İkincil mevzuata gerek olmaksızın tüm ilkeler belirlenmiştir.
C) Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsama alınmıştır.
D) Sigorta ve reasürans şirketlerinin faaliyetlerinin daha etkin yönetimini sağlayacak düzenlemeler getirmektedir.
Cevap: B) İkincil mevzuata gerek olmaksızın tüm ilkeler belirlenmiştir.
Segem Çıkmış Sorular-2
6. Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?
A) 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası
B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
C) En az 300 gün adli para cezası
D) En az 500 gün adli para cezası
Cevap: B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
7. Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekle
ri zararlardan kim sorumludur?
A) Teknik Personel sorumludur.
B) Acente sorumludur.
C) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur.
D) Hazine Müsteşarlığı sorumludur
Segem çıkmış sorular

 

Cevap: C) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur.
8. Tüzel kişi acenteler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Merkezle
rinin Türkiye’de bulunması gerekmektedir.
B) Acente faaliyetlerinin yürütüleceği fiziksel mekan, teknik ve idari yapı bakımından yeterli donanıma sahip olmalıdır.
C) Müdür dışında en az iki teknik personel istihdam edilir.
D) Asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olmalıdır.
Cevap: C) Müdür dışında en az iki teknik personel istihdam edilir.
9. Acenteler, yeni işe başlayan teknik personeli en geç kaç gün içinde TOBB’a veya uygunluk başvurusunda bulunduğu odaya bildirmelidir?
A) 5 iş günü
B) 7 iş günü
C) 10 iş günü
D) 15 iş günü
Cevap: D) 15 iş günü
10. Sigortacılıkla ilgili iki yıllık yüksekokul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?
A) 2 yıl
B) 1,5 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.
Cevap: A) 2 yıl
Segem Çıkmış Sorular-2
11. Acentelerin, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç kaç gün içinde Levha bilgilerine ilave ettirmeleri gerekmektedir?
A) 5 işgünü
B) 10 iş günü
C) 15 iş günü
D) 30 iş günü
Cevap: C) 15 iş günü
12. Tüzel kişi acentelerin sahip olması gereken asgari ödenmiş sermaye miktarı ne kadar olmalıdır? (TL cinsinden değer sorularında doğru cevap için https://www.segem.org.tr  i ziyaret edin)
A) 5.000
B) 5.000–15.000
C) 10.000–20.000
D) 50.000
Cevap: D) 50.000(Değişmiş olabilir -https://www.segem.org.tr yi ziyaret edin /)
Segem çıkmış sorular

 

13.Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararınalındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?
A) 3 iş günü
B) 5 iş günü
C) 7 iş günü
D) 10 iş günü
Cevap: B) 5 iş günü
14. Bir malın bakım, onarım ve kullanımına ilişkin yapılan garanti anlaşmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bir sigorta sözleşmesidir.
B) Sigorta sözleşmesi değildir.
C) Reasürans anlaşmasıdır.D) Karşı tarafın zararını teminat altına alır
Cevap: B) Sigorta sözleşmesi değildir.
Segem çıkmış sorular
15. Aşağıdakilerden hangisi Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmesi sayılmaz?

A) Çağrı merkezi aracılığıyla yapılan sigorta sözleşmesi
B) İnternetten satışla sigorta sözleşmesi yapılması
C) Banka şubesinden direkt sigorta satışı yapılması
D) Mobil araçlar aracılığıyl

Cevap: C) Banka şubesinden direkt sigorta satışı yapılması
Segem Çıkmış Sorular-2
16. Ürün teşhiri yöntemi ile yapılan sigorta sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmesi
B) Herkese Açık Öneri
C) Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmesi
D) Mesleki Sorumluluk Sigortaları
Cevap: B) Herkese Açık Öneri
17. İcra Komitesinin görev süresi ne kadardır?
A) 5 yıl
B) 4 yıl
C) 3 yıl
D) 2 yıl
Cevap: B) Herkese Açık Öneri
18. Sigortacı aşağıdaki durumların hangilerini sigorta ettirene veya sigorta
sözleşmesinden yararlanan kişilere bildirmekle yükümlüdür?
I. Sigortaya ilişkin mevzuatta o
luşabilecek değişiklikler
II. İflas ve tasfiye durumu
III. Tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması
IV. İlgili branşta gerçekleşen ruhsat iptaliA) Sadece II

B) III ve IV

C) I, II ve IV

D) I, II, III ve IV

Cevap: D) I, II, III ve IV
19. Aşağıdakilerden hangisi aracın k
asko bedelinin belirlenmesinde dikkate alınır?
I. MarkaII. Kullanım tarzı

III. Model

A) Sadece I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: D) I, II ve III
20. Aşağıdakilerden hangisi Mühendislik Sigortalarından değildir?
A) İnşaat Bütün Riskler
B) Elektronik Cihaz
C) Makine Kırılması
D) Asansör Montaj Riskler Çıkmış
Cevap: D) Asansör Montaj Riskler
Çıkmış sorular

Segem Çıkmış Sorular-2

Facebook Segem Çıkmış Sorular-2
Facebook SEGEM ÇIKMIŞ SORULAR GRUBU
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!