Segem Çıkmış Sorular-2

Segem Çıkmış Sorular-2

#1. Aşağıdakilerden hangisi Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmesi sayılmaz?

#2. Acenteler, yeni işe başlayan teknik personeli en geç kaç gün içinde TOBB’a veya uygunluk başvurusunda bulunduğu odaya bildirmelidir?

D) 15 iş günü

Acenteler, teknik personeli ve yardımcı teknik personeli, çalışmaya başladıkları günü takiben en geç on beş iş günü içinde sicil numarası ve kimlik almak üzere elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirir.

#3. Ürün teşhiri yöntemi ile yapılan sigorta sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Acentelerin, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç kaç gün içinde Levha bilgilerine ilave ettirmeleri gerekmektedir?

ilgisine göre acenteler veya sigorta şirketleri değişikliği takiben en geç onbeş iş günü içinde
ve elektronik ortamda Levhaya işlenmek üzere uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları odaya bildirir.
Bu değişiklikler Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre TOBB tarafından Levhaya kaydedilir.

#5. Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararın alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

Acentelerin kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek istemeleri durumunda faaliyetin sonlandırılmasına ilişkin kararın alındığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.

#6. Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan kim sorumludur?

#7. Aşağıdakilerden hangisi eksik sigorta tanımıdır?

#8. Bir malın bakım, onarım ve kullanımına ilişkin yapılan garanti anlaşmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#9. Aşağıdakilerden hangisi aracın k asko bedelinin belirlenmesinde dikkate alınır? I. Marka II. Kullanım tarzı III. Model

#10. Sigortacı aşağıdaki durumların hangilerini sigorta ettirene veya sigorta sözleşmesinden yararlanan kişilere bildirmekle yükümlüdür? I. Sigortaya ilişkin mevzuatta oluşabilecek değişiklikler II. İflas ve tasfiye durumu III. Tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması IV. İlgili branşta gerçekleşen ruhsat iptali

#11. İcra Komitesinin görev süresi ne kadardır?

#12. Tüzel kişi acenteler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Müdür dışında en az iki teknik personel istihdam edilir.

Tüzel kişi sigorta acentelerinde, müdür dışında en az bir teknik personel istihdam edilir.

#13. I. Emniyet II. Güven III. Risk Yönetimi IV. Ürün kalitesini artırmak Yukarıdakilerden hangileri sigortanın işlevlerinden biridir?

#14. Sigortacılıkla ilgili iki yıllık yüksekokul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Mühendislik Sigortalarından değildir?

Mühendislik Sigortaları:

Elektronik Cihaz Sigortası
Makine Kırılması Sigortası
İnşaat Tüm Riskler Sigortası
Montaj Tüm Riskler Sigortası

#16. Aşağıdakilerden hangisi üstlendiği riski devrederek garanti altına alan sigortacıdır?

SEDAN:

Sigortalıya karşı üstlendiği sigortanın bir kısmını veya tamamını reasürans yoluyla devreden şirkettir.

#17. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Kanun’un özelliklerinden değildir?

#18. Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?

#19. Tüzel kişi acentelerin sahip olması gereken asgari ödenmiş sermaye miktarı ne kadar olmalıdır?(Bu tarz soruların gerçek cevabı zaman içinde değişebileceği için en doğru cevap için https://www.segem.org.tr yi zyaret edin)

#20. Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?

Cevap : Beyoğlu Yangını

fix sorudur, nerdeyse her sınvada bunu sorarlar

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

1. Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?
A) Beyoğlu Yangını
B) Tanzimat Fermanı
C) Meşrutiyetin İlanı
D) Şark Meselesi

Cevap: A) Beyoğlu Yangını
2.
I. Emniyet
II. Güven
III. Risk Yönetimi
IV. Ürün kalitesini artırmak
Yukarıdakilerden hangileri sigortanın işlevlerinden biridir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV

Cevap: C) I, II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi eksik sigorta tanımıdır?
A) Sigorta bedelinin sigortaya konu malın değerinin altında olmasıdır.
B) Sigorta bedelinin sigortaya konu malın değerinin üstünde olmasıdır.
C) Gerçekleşen zarar tutarının sigorta bedelinin altında olması durumudur.
D) Gerçekleşen zarar tutarının sigorta bedelinin üstünde olmasıdır.

Cevap: A) Sigorta bedelinin sigortaya konu malın değerinin altında olmasıdır.
4. Aşağıdakilerden hangisi üstlendiği riski devrederek garanti altına alan
sigortacıdır?
A) Reasürör
B) Sedan
C) Aktüer
D) Kotpar

Cevap: B) Sedan
5. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Kanun’un özelliklerinden değildir?
A) Bir çerçeve kanun niteliğindedir.
B) İkincil mevzuata gerek olmaksızın tüm ilkeler belirlenmiştir.
C) Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsama alınmıştır.
D) Sigorta ve reasürans şirketlerinin faaliyetlerinin daha etkin yönetimini sağlayacak düzenlemeler getirmektedir.

Cevap: B) İkincil mevzuata gerek olmaksızın tüm ilkeler belirlenmiştir.
Segem Çıkmış Sorular-2
6. Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?
A) 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası
B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
C) En az 300 gün adli para cezası
D) En az 500 gün adli para cezası

Cevap: B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
7. Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekle
ri zararlardan kim sorumludur?
A) Teknik Personel sorumludur.
B) Acente sorumludur.
C) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur.
D) Hazine Müsteşarlığı sorumludur

Segem çıkmış sorular

 

Cevap: C) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur.
8. Tüzel kişi acenteler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Merkezle
rinin Türkiye’de bulunması gerekmektedir.
B) Acente faaliyetlerinin yürütüleceği fiziksel mekan, teknik ve idari yapı bakımından yeterli donanıma sahip olmalıdır.
C) Müdür dışında en az iki teknik personel istihdam edilir.
D) Asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olmalıdır.

Cevap: C) Müdür dışında en az iki teknik personel istihdam edilir.
9. Acenteler, yeni işe başlayan teknik personeli en geç kaç gün içinde TOBB’a veya uygunluk başvurusunda bulunduğu odaya bildirmelidir?
A) 5 iş günü
B) 7 iş günü
C) 10 iş günü
D) 15 iş günü

Cevap: D) 15 iş günü
10. Sigortacılıkla ilgili iki yıllık yüksekokul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?
A) 2 yıl
B) 1,5 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: A) 2 yıl
Segem Çıkmış Sorular-2
11. Acentelerin, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç kaç gün içinde Levha bilgilerine ilave ettirmeleri gerekmektedir?
A) 5 işgünü
B) 10 iş günü
C) 15 iş günü
D) 30 iş günü

Cevap: C) 15 iş günü
12. Tüzel kişi acentelerin sahip olması gereken asgari ödenmiş sermaye miktarı ne kadar olmalıdır? (TL cinsinden değer sorularında doğru cevap için https://www.segem.org.tr  i ziyaret edin)
A) 5.000
B) 5.000–15.000
C) 10.000–20.000
D) 50.000

Cevap: D) 50.000(Değişmiş olabilir -https://www.segem.org.tr yi ziyaret edin /)
Segem çıkmış sorular

 

13.Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararınalındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?
A) 3 iş günü
B) 5 iş günü
C) 7 iş günü
D) 10 iş günü

Cevap: B) 5 iş günü
14. Bir malın bakım, onarım ve kullanımına ilişkin yapılan garanti anlaşmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bir sigorta sözleşmesidir.
B) Sigorta sözleşmesi değildir.
C) Reasürans anlaşmasıdır.D) Karşı tarafın zararını teminat altına alır

Cevap: B) Sigorta sözleşmesi değildir.
Segem çıkmış sorular
15. Aşağıdakilerden hangisi Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmesi sayılmaz?

A) Çağrı merkezi aracılığıyla yapılan sigorta sözleşmesi
B) İnternetten satışla sigorta sözleşmesi yapılması
C) Banka şubesinden direkt sigorta satışı yapılması
D) Mobil araçlar aracılığıyl

Cevap: C) Banka şubesinden direkt sigorta satışı yapılması
Segem Çıkmış Sorular-2
16. Ürün teşhiri yöntemi ile yapılan sigorta sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmesi
B) Herkese Açık Öneri
C) Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmesi
D) Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Cevap: B) Herkese Açık Öneri
17. İcra Komitesinin görev süresi ne kadardır?
A) 5 yıl
B) 4 yıl
C) 3 yıl
D) 2 yıl

Cevap: B) Herkese Açık Öneri
18. Sigortacı aşağıdaki durumların hangilerini sigorta ettirene veya sigorta
sözleşmesinden yararlanan kişilere bildirmekle yükümlüdür?
I. Sigortaya ilişkin mevzuatta o
luşabilecek değişiklikler
II. İflas ve tasfiye durumu
III. Tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması
IV. İlgili branşta gerçekleşen ruhsat iptaliA) Sadece II

B) III ve IV

C) I, II ve IV

D) I, II, III ve IV

Cevap: D) I, II, III ve IV
19. Aşağıdakilerden hangisi aracın k
asko bedelinin belirlenmesinde dikkate alınır?
I. MarkaII. Kullanım tarzı

III. Model

A) Sadece I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: D) I, II ve III
20. Aşağıdakilerden hangisi Mühendislik Sigortalarından değildir?
A) İnşaat Bütün Riskler
B) Elektronik Cihaz
C) Makine Kırılması
D) Asansör Montaj Riskler Çıkmış

Cevap: D) Asansör Montaj Riskler
Çıkmış sorular

Segem Çıkmış Sorular-2

Facebook Segem Çıkmış Sorular-2
Facebook SEGEM ÇIKMIŞ SORULAR GRUBU

One thought on “Segem Çıkmış Sorular-2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: