SEGEM

Segem Çıkmış Sorular-5

Segem Çıkmış Sorular-5

#1. Müsteşarlıkça yapılan izleme, inceleme veya denetim sonucunda, Sigortacılık Kanununun 32 nci maddesi hükümlerine uygun hareket etmediği tespit edilen acenteler Müsteşarlıkça yapılacak uyarıya rağmen durumlarını düzeltmemeleri halinde ne tür bir yaptırıma uğrar?

#2. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin seçimle belirlenen üyelerini kim seçer?

#3. Hangi şık bir riskin sigortalanabilir olması için gerekli özelliklerden değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliğiyapma yetkisi tanınan kurum/kuruluşlardan değildir?

#5. İlk sigorta poliçesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde düzenlenmiştir?

#6. Cumhuriyet döneminde kurulan milli sermayeli ilk sigorta şirketi hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi sigorta poliçesi üzerinde yer almaz?

#8. Herhangi bir sigorta şirketinin ya da sigorta acentesinin veya sigorta eksperi ile sigorta brokerinin itibarını zedeleyebilecek veya servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olanlar ile bu yolda asılsız haberler yayanlar hakkında ………….. hapis, medya yoluyla yapıldıysa ………….. ceza uygulanır. Yukarıdaki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

#9. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

#10. Sigorta şirketinin, hasarı sigortalıya ödeyince, sigortalının yerine geçerek, hasara sebep olan kusurlu taraftan sigortalının hakkı kadar ve en çok ödediği hasar kadar alacaklı olması hangi prensipten kaynaklanır?

b) Halefiyet

 

Nisan 2024 Sınav Sorusu

#11. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?

#13. DASK ile ilgili bilgi lerden hangisi yanlıştır?

#14. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Milli Reasürans A.Ş.’nin faydalarından değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?

#17. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

#18. Müşterek sebep nedir?

#19. Acentelik faaliyetleri münhasıran acentelik faaliyetine tahsis edilmiş mekânlarda yürütülecek, acentelik faaliyeti yürütülecek mekânın fiziki özellikleri kim tarafından belirlenir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi acentelerin şube açma özelliklerinden değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Segem Çıkmış Sorular-5
1. Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?

A) Hasar yerinde bulunan deliller

B) Sabotaj tespit edilmiş hasar

C) Hasara sebep olanın hasar yerine yakınlığı

D) Hasarın meydana gelmesine neden olan en yakın, etkili ve hâkim sebebin poliçede güvence altına alınmış olması

Cevap: D) Hasarın meydana gelmesine neden olan en yakın, etkili ve hâkim sebebin poliçede güvence altına alınmış olması
2. İlk sigorta poliçesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde düzenlenmiştir?

A) İtalya

B) İngiltere

C) Almanya

D) Fransa

Çıkmış Sorular A) İtalya

 

Cevap:
3. Aşağıdakilerden hangisi özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliğiyapma yetkisi tanınan kurum/kuruluşlardan değildir?

A) Tarım Koop.

B) Ziraat Odaları

C) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi

D) Leasing Şirketi

Cevap: D) Leasing Şirketi
4. Cumhuriyet döneminde kurulan milli sermayeli ilk sigorta şirketi hangisidir?
A) Osmanlı Umum Sigorta
B) Güneş Sigorta A.Ş.
C) Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
D) Bozkurt Türkiye Umum Sigorta Şirketi
Cevap: C) Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
5. Acentelik faaliyetleri münhasıran acentelik faaliyetine t
ahsis edilmiş mekânlarda yürütülecek, acentelik faaliyeti yürütülecek mekânın fiziki özellikleri kim tarafından belirlenir?
A) Hazine Müsteşarlığı
B) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
C) İcra Komitesi
D) TOBB
Cevap: C) İcra Komitesi
Segem Çıkmış Sorular-5
6. Sigorta şirketinin, hasarı sigortalıya ödeyince, sigortalının yerine geçerek, hasara sebep olan kusurlu taraftan sigortalının hakkı kadar ve en çok ödediği hasar kadar alacaklı olması hangi prensipten kaynaklanır?
A) Tazminat
B) Halefiyet
C) Azami iyi niyet
D) Yakın sebep
Cevap: B) Halefiyet
7. DASK ile ilgili bilgi lerden hangisi yanlıştır?
A) DASK, doğal afetlerden doğabilecek ekonomik kayıpların telafisi amacıyla kurulmuştur.
B) Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer
kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar sigorta bedeline
kadar DASK tarafından teminat altına alınır.
C) DASK Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında sadece konut olan bina hasarlarını kapsamına alır, eşya ve can kaybı kapsam dışıdır.
D) DASK, zorunlu deprem sigortasıdır.
Cevap: D) DASK, zorunlu deprem sigortasıdır.
8. Aşağıdakilerden hangisi Milli Reasürans A.Ş.’nin faydalarından değildir?
A) Hazineye gelir temin etmek
B) Yabancı şirketlerin egemenliğini kırmak
C) Ülkeden döviz çıkışını sağlamak
D) Sigortacılığın millileştirilmesine zemin ve imkan hazırlamak
Cevap: C) Ülkeden döviz çıkışını sağlamak
9. Herhangi bir sigorta şirketinin ya da sigorta acentesinin veya sigorta eksperi ile sigorta brokerinin itibarını zedeleyebilecek veya servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olanlar ile bu yolda asılsız haberler yayanlar hakkında ………….. hapis, medya yoluyla yapıldıysa ………….. ceza uygulanır. Yukarıdaki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) 1 yıl-2 katı
B) 1 yıldan 2 yıla kadar-2 katı
C) 1 yıldan 2 yıla kadar-3 katı
D) 2 yıl-2 katı
Cevap: B) 1 yıldan 2 yıla kadar-2 katı
10. Müşterek sebep nedir?
A) Hasarın oluşumunda rol alan bir den çok sebep
B) Hasarın oluşumunda rol alan önü alınamayan sebep
C) Olası sebepler
D) Sigortalanamayan riskler
Cevap: A) Hasarın oluşumunda rol alan bir den çok sebep
Segem Çıkmış Sorular-5
11. Hangi şık bir riskin sigortalanabilir olması için gerekli özelliklerden değildir?
A) Riskin gerçekleşmesi tesadüfi olmalı
B) Ölçülebilir ve
para birimi ile değerlendirilebilmeli
C) Risk spekülatif olmalı
D) Risk meşru, yasal olmalı
Cevap: C) Risk spekülatif olmalı
12. Müsteşarlıkça yapılan izleme, inceleme veya denetim sonucunda, Sigortacılık
Kanununun 32 nci maddesi hükümlerine uygun hareket etmediği tespit edilen acenteler Müsteşarlıkça yapılacak uyarıya rağmen durumlarını düzeltmemeleri halinde ne tür bir yaptırıma uğrar?
A) Acentelik yetkisi kalıcı olarak iptal edilir.
B) Faaliyetleri altı aya kadar geçici olarak durdurulabilir.
C) Levhadan silinir.
D) Yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası uygulanır.
Cevap: B) Faaliyetleri altı aya kadar geçici olarak durdurulabilir.
13. Aşağıdakilerden hangisi acentelerin şube açma özelliklerinden değildir?
A) Merkezleri dışında şube açabilir.
B) Acente şubeleri, başka bir acente ile aynı mekânda faaliyet gösteremez.
C) Acenteler, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç on beş iş günü içinde Levha bilgilerine ilave ettirmesi gerekmektedir.
D) Acente şubeleri, şube oldukları belirtilse dahi acente ile aynı unvanı taşıyamaz.
Cevap:  D) Acente şubeleri, şube oldukları belirtilse dahi acente ile aynı unvanı taşıyamaz.
14. Aşağıdakilerden hangisi sigorta poliçesi üzerinde
yer almaz?
A) Sigortadan Faydalanacak Kimsenin İkametgâhı
B) Sigorta Şirketinin Unvanı
C) Reasürans Şirketinin Unvanı
D) Sigorta Konusu
Cevap: C) Reasürans Şirketinin Unvanı
15. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin görevleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Acentelik faaliyetlerinin adil ve dürüst biçimde yerine getirilmesi için kurallar oluşturmak
B) İş ahlakının sağlanması için kurallar oluşturmak
C) Meslek mensuplarının dayanışmasını sağlamak
D) Hepsi
Cevap: D) Hepsi
Segem Çıkmış Sorular-5
16. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir.
B) Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir.
C) Sigorta poliçesinde azami teminat tutarı yazılıdır.
D) Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.
Cevap: D) Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.
17. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?
A) Hayat
B) Sağlık
C) Ferdi Kaza
D) Yangın
Cevap: D) Yangın
18. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?
A) Sigorta acentesi
B) Sigorta eksperi
C) Aktüer
D) Prodüktör
Cevap: A) Sigorta acentesi
19. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?
A) Acente sigorta şirketlerinin sözleşmelerine aracılık eder.
B) Acente sözleşmenin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütür.
C) Acente sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olur.
D) Hepsi
Cevap: D) Hepsi
20. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin seçimle belirlenen üyelerini kim seçer?
A) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi
B) TOBB
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Cevap: A) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi

 

Segem Çıkmış Sorular-5

Facebook Segem Çıkmış Sorular-4
Facebook SEGEM ÇIKMIŞ SORULAR GRUBU

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!