HUK208U Ticaret Hukuku

HUK208U Ticaret Hukuku

Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HUK208U Ticaret Hukuku

Anadolu Üniersitesi İşletme
1-Ticari İşletme, Tacir, Ticari İş, Ticari Yargı
2-Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Haksız Rekabet
3-Ticari Defterler, Tüccar Yardımcıları ve Cari Hesap
4-Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limited Ortaklık
5-Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim Kurulu ve Denetim
6-Genel Kurul ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi
7-Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler
8-Kıymetli Evrak
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Ünite – 1
Ticari İşletme, Tacir, Ticari İş, Ticari Yargı

Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurlarından biri değildir?

a. Esnaf faaliyetini aşan düzeyde gelir sağlama
b. Devamlılık
c. Bağımsızlık
d. Gelir sağlama amacıyla faaliyet
e. Her yıl kâr elde etmek

Cevap : e. Her yıl kâr elde etmek

Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme niteliğinde değildir?

a. Üst üste iki yıl zarar eden bir ilaç fabrikası
b. Bir derneğin yoksullar için işlettiği aşevi
c. Yalnızca kış sezonunda faaliyet gösteren kayak malzemeleri satan işletme
d. Bir vakfın gelir elde etmek amacıyla işlettiği restoran
e. Vasi tarafından işletilen küçüğe ait ticari işletme

Cevap : b. Bir derneğin yoksullar için işlettiği aşevi

Aşağıdakilerden hangisi bir yerin şube sayılmasının sonuçlarından değildir?

a. Şube, şube olduğunu belirterek merkezin ticaret unvanını kullanır.
b. Şubenin ticaret unvanına şubeyle ilgili ek yapılabilir.
c. Ticari temsilcinin temsil yetkisi şubeyle sınırlanabilir.
d. İşletmenin devri halinde şube devre dahil değildir.
e. Şubenin işlemlerinden doğan uyuşmazlıklarda şubenin olduğu yerde dava açılabilir.

Cevap : d. İşletmenin devri halinde şube devre dahil değildir.

Ticari işletmenin devriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a. Ticari işletmesini devreden kişi, ticari işletmenin borçlarından dolayı devralan ile birlikte üç yıl boyunca müteselsilen sorumludur.
b. Ticari işletmenin devriyle birlikte tacir sıfatını kaybeden gerçek kişi, o andan itibaren artık iflâs yoluyla takip edilemez.
c. Ticari işletmenin devri aktif ve pasifiyle birlikte bütün olarak gerçekleşir.
d. Ticari işletme devredilse dahi müşteri çevresi daima devredende kalır.
e. Ticari işletmeye dâhil aktif ve pasiflerin geçişi aynı anda tamamlanır.

Cevap : c. Ticari işletmenin devri aktif ve pasifiyle birlikte bütün olarak gerçekleşir.

Ticari işletme rehniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Ticari işletme rehninde rehin veren taraf, tacir veya esnaf olabilir.
b. Rehin alan taraf, bankalar, sattıkları mal ile sınırlı olarak kredili satış yapan işletmeler veya kooperatifler olabilir.
c. Taraflar, borç ödenmezse, rehin konusu unsurların rehin alanın mülkiyetine geçeceğini kararlaştırabilirler.
d. Ticari işletme rehninin Rehinli Taşınır Sicili’ne tescili , geçerlilik şartıdır.
e. Bir ticari işletme üzerinde birden fazla ticari işletme rehni kurulabilir.

Cevap : c. Taraflar, borç ödenmezse, rehin konusu unsurların rehin alanın mülkiyetine geçeceğini kararlaştırabilirler.

Aşağıdakilerden hangisi ticari işin ölçütlerinden değildir?

a. TTK’da düzenlenen işler
b. Ticari işletmeyi ilgilendiren işler
c. Ticari iş karinesi
d. Taraflardan birisi için ticari iş niteliğinde olan bütün işler
e. Taraflardan birisi için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler

Cevap : d. Taraflardan birisi için ticari iş niteliğinde olan bütün işler

Aşağıdakilerden hangisi bir mutlak ticari davaya konu oluşturmaz?

a. Kıymetli evraka ilişkin uyuşmazlıklar
b. Ticari işletmenin devrinden doğan uyuşmazlıklar
c. Bir tarafı tacir olan satım sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar
d. İflâs
e. Cari hesaptan doğan uyuşmazlıklar

Cevap : c. Bir tarafı tacir olan satım sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar

Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?

a. İflâsa tabi olma
b. Fatura düzenleme
c. Ticaret siciline tescil olma
d. Cezai şartın azaltılmasını talep edebilme
e. Ücret ve faiz isteme

Cevap : d. Cezai şartın azaltılmasını talep edebilme

Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın, aşağıdakilerden hangisi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir?

a. Asliye ticaret mahkemesi
b. Asliye hukuk mahkemesi
c. Sulh hukuk mahkemesi
d. Asliye ceza mahkemesi
e. Yargıtay

Cevap : a. Asliye ticaret mahkemesi

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinde faize faiz işletilmesi mümkündür?

a. Satım sözleşmesi
b. Kira sözleşmesi
c. Vekalet sözleşmesi
d. Cari hesap sözleşmesi
e. Eser sözleşmes

Cevap : d. Cari hesap sözleşmesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniversitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Ünite – 2
Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Haksız Rekabet

Aşağıdakilerden hangisi bir anonim ortaklığın ticaret unvanının çekirdek kısmı olabilir?

a. Ali Yazar Anonim Şirketi
b. Ayşe Güven Turizm A. Ş.
c. İstanbul Anonim Ortaklığı
d. Keban Anonim Şirketi
e. Otomobil Üretim ve Ticareti Anonim Ortaklığı

Cevap :  e. Otomobil Üretim ve Ticareti Anonim Ortaklığı

Aşağıdaki hallerden hangisi tescil edilmiş ticaret unvanının ticari dürüstlüğe aykırı şekilde kullanılması halinde, hak sahibinin sahip olduğu hukuki imkanlar arasında yer almamaktadır?

a. Tespit davası
b. Haksız şekilde kullanılan ticaret unvanının kullanılmasının yasaklanması
c. Tecavüzün sonucu olan maddi durumun kaldırılması
d. Ticari dürüstlüğe aykırı şekilde başkasının tescil ettirdiği ticaret unvanını kullanan kişinin ticaretten men edilmesi
e. Zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat

Cevap :  d. Ticari dürüstlüğe aykırı şekilde başkasının tescil ettirdiği ticaret unvanını kullanan kişinin ticaretten men edilmesi

Aşağıdakilerden hangisi ticaret unvanı ile işletme  adı arasındaki farklara ilişkin olarak yanlıştır?

a. Ticaret unvanı taciri; işletme adı işletmeyi tanıtır.
b. Ticaret unvanı tüm Türkiye’de korunur iken, işletme adı yalnız sicil çevresinde korunur.
c. Tacirlerin ticaret unvanı kullanması zorunlu olmasına karşılık, işletme adı kullanması zorunlu değildir.
d. Ticaret unvanının yalnız tacirler kullanabilirken, işletme adını esnaflar da kullanabilir.
e. Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak devredilemez iken, işletme adı işletmeden ayrı olarak devredilebilir.

Cevap : b. Ticaret unvanı tüm Türkiye’de korunur iken, işletme adı yalnız sicil çevresinde korunur.

Aşağıdakilerden hangisi bir haksız rekabet hali oluşturmaz?

a. Süt ürünleri üreten bir tacirin, aynı sektörde faaliyet gösteren başka bir tacirin ürünlerinin bozuk olduğu yönünde bir ilân vermesi
b. Başkasının işletme adı ile benzer bir işletme adı kullanmak
c. Objektif, bilimsel verilere uygun olarak, karşılaştırmalı reklam yapmak
d. Edebiyat doktorası sahibi olduğu halde, ürettiği temizlik ürünlerinde “Doktor” unvanı kullanmak
e. Müşteriye armağanlar vadederek, malın gerçek  eğeri konusunda fazla açıklamada bulunmadan satış yapmak

Cevap : c. Objektif, bilimsel verilere uygun olarak, karşılaştırmalı reklam yapmak

Aşağıdaki hallerden hangisinde ticaret siciline tescilin etkisi açıklayıcıdır?

a. Ticaret ortaklıklarının kuruluşu
b. Ticari temsilci atanması
c. Ticaret ortaklıklarının birleşmesi
d. Anonim ortaklıklarda ana sözleşmenin değiştirilmesi
e. Ticari işletme rehninin kurulması

Cevap : b. Ticari temsilci atanması

Çözümü bir mahkeme kararına bağlı olan veya kesin biçimde tescilinde tereddüte düşülen hususlarda sicil müdürü, ilgilinin talebi üzerine hangi kararı verir?

a. Geçici tescil
b. Kesin tescil
c. Tadil
d. Terkin
e. Red

Cevap : a. Geçici tescil

Tescili öngörülmüş bir konuda tescil yapılmış ise üçüncü kişilerin o konuyu bilmedikleri iddiasında bulunamamaları tescilin hangi etkisini açıklamaktadır?

a. Olumlu etki
b. Olumsuz etki
c. Açıklayıcı etki
d. Kurucu etki
e. Kanuni etki

Cevap : a. Olumlu etki

Aşağıdaki hallerden hangisi gerçekleştiğinde ticaret unvanının değişmesi zorunludur?

a. Unvanda adı yazılı kişinin adı değişirse
b. Kollektif şirkete yeni ortak girerse
c. Ticaret unvanı işletmeyle birlikte devredilirse
d. Şirketten ayrılan ortak adının unvanda kullanılmasına rıza gösterirse
e. Unvanda adı yazılı ortak ölür, mirasçıları rıza göstermezse

Cevap : e. Unvanda adı yazılı ortak ölür, mirasçıları rıza göstermezse

TPMK’nın, SMK’na göre, aldığı kararlara karşı açılacak davalarda hangi mahkeme görevlidir?

a. Sulh hukuk mahkemesi
b. Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
c. İş mahkemesi
d. İstinaf mahkemesi
e. Yargıtay

Cevap : b. Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet davalarında davacı sıfatına sahip değildir?

a. Zarar gören kişiler
b. Zarar görme ihtimali olan kişiler
c. Müşteriler
d. Failler
e. İlgili mesleki birlikler

Cevap : d. Failler

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
HUK208U Ticaret Hukuku AÖF HUK208U Ticaret Hukuku Kitabı PDF

AÖF HUK208U Ticaret Hukuku Ders Kitabı

Anadolu Aöf-LOLONOLO

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!