Çocuklukta Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Çocuklukta Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Çıkmış Sorular Deneme Sınavları

Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Büt. Soruları
2021 Vize Deneme 2022-2023 Final Soruları
2020 Vize Soruları 2022 Final Soruları
Vize Deneme -1 2021 Büt. Soruları
Vize Deneme -2 2021-Final Soruları
Vize Soruları Final Soruları
Final Deneme-1
Final Deneme-2
Final Deneme -1
Final Deneme -2
Final Deneme -3

Çocuk Gelişimi güz dönemi dersleri

Çocuklukta Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 2023-2024 Final Soruları

Bu sorular, çocuklarda yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik temel konseptleri ve pedagojik yaklaşımları ele alıyor. Dil öğrenimi, dil edinimi, ikidillilik, dil öğretiminde kullanılan metodolojiler ve stratejiler bu alanda önemli unsurlardır. Bu bilgileri kullanarak, çocuklarda yabancı dil olarak Türkçe öğretimine dair bir makale yazabiliriz:

Çocuklarda Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi: Temel Yaklaşımlar ve Stratejiler

Çocuklarda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, öğrencinin yaşına, dil edinim sürecine ve sosyo-kültürel çev

reye bağlı olarak değişiklik gösterir.

İkidillilik ve Dil Edinimi

İkidillilik, özellikle çocukluk döneminde dil ediniminin temel bir bileşenidir. İkidilli çocuklar, aktif ve pasif söz varlıklarını geliştirmek için hem ana dillerini hem de ikinci dillerini kullanırlar. Bu süreçte, çocuklar yarım iki dillilik durumunda olabilirler, yani her iki dili de tam olarak hakimiyetle konuşamayabilirler. Türkçe öğrenme sürecinde, çocukların ana dili ve kültürel arka planı önemli bir rol oynar.

Konuşma ve İletişim Becerileri

Konuşma, dil öğreniminde ana eksenlerden biridir. Çocukların konuşma becerilerini geliştirmeleri, iletişimsel yeterliliklerini artırır. Öğretmenlerin konuşma becerisini geliştirmeye yönelik olarak mekanik, anlamlı ve iletişimsel alıştırmaları kullanmaları önerilir.

Eğitim Ortamı ve Öğretim Stratejileri

Dil öğretiminde etkinlik öncesi, sırası ve sonrası aşamalar önemlidir. Etkinlik öncesi aşamada, öğrencilerin bilgileri harekete geçirilir ve öğrenmeye hazırlanırlar. Etkinlik sırasında, öğrencilerden öğretilmesi amaçlanan beceriyi kullanmaları beklenir. Etkinlik sonrasında ise öğrenilen becerilerin pekiştirilmesi ve değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar

Dil öğretiminde öğrencilerin yaşları, kültürel arka planları, öğrenme stilleri ve amaçları gibi bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması önemlidir. Bu farklılıklar, öğrencilerin Türkçe öğrenme sürecini etkileyebilir ve öğretim stratejilerinin bu doğrultuda uyarlanması gerekliliğini ortaya çıkarır.

Sonuç

Çocuklarda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, öğrencinin bireysel özellikleri, ikidillilik durumu ve sosyo-kültürel çevresi dikkate alındığında daha etkili olabilir. Konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, dil öğretimindeki temel hedefler arasındadır. Her çocuğun öğrenme süreci farklı olduğundan, öğretim yaklaşımları ve teknikleri bu çeşitliliği yansıtmalıdır.

@lolonolo_com

Çocuklukta Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 2023-2024 Final Soruları

1. Ana dili Türkçe olan tek dilli anne babanın 12 yaşındaki çocukları ile birlikte İngiltere’ye yerleşmeleri durumunda aşağıdaki durumlardan hangisi bu çocuğun durumunu en iyi biçimde betimler?

A) Azınlık dil grubuna ait ikinci dil öğrenenler
B) Çoğunluk dil grubuna ait eş zamanlı iki dilliler
C) Azınlık dil grubuna ait geç iki dilliler
D) Çoğunluk dil grubuna ait ikinci dil öğrenenler
E) Azınlık dil grubuna ait eş zamanlı iki dilliler

Cevap : C) Azınlık dil grubuna ait geç iki dilliler

2. İkinci dil edinim sürecinde dil gelişiminin belirli bir aşamada ilerlemesini durdurması, diğer bir ifade ile aradilin geçirgenliğini kaybetmesi durumu aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılır?

A) Fosilleşme
B) Karmalaştırma
C) Anadilleştirme
D) Daldırma
E) Yerlileştirme

Cevap : A) Fosilleşme

3. İki dilli bireylerin kendilerini sahip olduğu dillerin tamamında yeterli olarak ifade edememesi durumuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım iki dillilik
B) Sıralı iki dillilik
C) Eş zamanlı iki dillilik
D) Geç iki dillilik
E) İlerleyen iki dillilik

Cevap : A) Yarım iki dillilik

4. “Bir kişinin söz varlığını belirleyen birtakım ölçütler söz konusudur: Aldığı eğitim, kültür
seviyesi, aile, içinde yaşadığı topluluğun etkisi, coğrafya gibi ölçütler belirleyicidir. İletişim esnasında doğrudan kullanılan söz varlığı ….. işaret ederken, kullanılmayan söz varlığı ise ….. işaret eder.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) aktif söz varlığına – pasif söz varlığına
B) yazımsal söz varlığına – temel söz varlığına
C) dar söz varlığına – geniş söz varlığına
D) temel söz varlığına – güncel söz varlığına
E) tarihsel söz varlığına – yüzeysel söz varlığına

Cevap : A) aktif söz varlığına – pasif söz varlığına

5. Aşağıdakilerden hangisinde dil eğitiminin başladığı ortam doğru verilmiştir?

A) Arkadaş ortamı
B) Okul ortamı
C) Aile ortamı
D) Oyun ortamı
E) İş ortamı

Cevap : C) Aile ortamı

6. I. Konuşma, okuma ve yazmayla birlikte geliştirilemez.
II. Konuşmanın sadece fiziksel boyutu vardır.
III. Konuşma yoluyla öğrenme, anlama, kendini geliştirme daha kolay olmaktadır.
IV. Konuşma sırasında çeşitli görüş, düşünce, duygu ve sorunlar paylaşılmakta, başkalarının düşünceleri öğrenilmektedir.
Konuşmayla ilgili yukarıda verilen yargılardan hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) II ve III
B) I ve II
C) Yalnız IV
D) I ve III
E) Yalnız III

Cevap : B) I ve II

7. Annesi ve babasının ana dili Türkçe olan ve Türkiye’de yaşayan bir çocuk 12 yaşında sadece İngilizce eğitim veren okula gönderilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu çocuğun durumunu en iyi biçimde betimler?

A) Çoğunluk dil grubuna ait eş zamanlı iki dilliler
B) Çoğunluk dil grubuna ait ikinci dil öğrenenler
C) Azınlık dil grubuna ait eş zamanlı iki dilliler
D) Azınlık dil grubuna ait ikinci dil öğrenenler
E) Azınlık dil grubuna ait geç iki dilliler

Cevap : B) I ve II

8. ‘’….. bir dilin sözlerini söyleme, kişinin duygu ve düşüncelerini sözle anlatmasıdır.’’
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Dinleme
B) Koklama
C) Konuşma
D) Danışma
E) Dokunma

Cevap : C) Konuşma

9. “Temel amaç; çözümleyici ve bütünleyici şemaları tetiklemektedir. Dolayısıyla öğrencinin dünya bilgisi harekete geçirilerek öğrenci yapılacaklara hazır hale getirilir.”
Yukarıdaki ifadeler bir etkinliğin hangi bölümünü tarif etmektedir?

A) Etkinlik amaçları
B) Etkinlik değerlendirme
C) Etkinlik öncesi
D) Etkinlik sırası
E) Etkinlik sonrası

Cevap : C) Etkinlik öncesi

10. Chomsky tarafından ortaya konulan, insan zihninde bulunan ve dil edinimini sağladığı varsayılan yapıya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dil edinim aygıtı
B) Ana dili
C) İkinci dil
D) Ara dil
E) İlk dil

Cevap : A) Dil edinim aygıtı

11. “Öğrencilerden öğretilmesi amaçlanan beceriyi ya da stratejiyi kullanması hedeflenmektedir.
Dolayısıyla, bu aşama asıl etkinliği oluşturmaktadır. Bu aşamada öğrencilere yaptıkları etkinliğe ya da oynadıkları oyuna ilişkin birtakım yönergeler verilir ve öğrencilerin bu yönergeleri gerçekleştirmesi beklenir.”
Yukarıdaki ifadeler bir etkinliğin hangi bölümünü tarif etmektedir?

A) Etkinlik amaçları
B) Etkinlik sonrası
C) Etkinlik değerlendirme
D) Etkinlik sırası
E) Etkinlik öncesi

Cevap : D) Etkinlik sırası

12. Okuma-yazma becerisinin oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuklar okur-yazarlığı aktif olarak öğrenirler.
B) Bir şeyleri gerçekleştirmek için okuma ve yazmanın kullanıldığı gerçek yaşam koşulları okur-yazarlığı geliştirir.
C) Çocuklara bir şeylerin okunması küçük çocukların okur-yazarlık gelişiminde rol oynar.
D) Okuma ve yazma çocukta mutlaka farklı anlarda gelişir.
E) Okuma-yazmayı öğrenme hayatın ilk yıllarında başlar.

Cevap : D) Okuma ve yazma çocukta mutlaka farklı anlarda gelişir.

13. Aşağıdakilerden hangisinde konuşma becerisini geliştirmeye dönük olarak öğretmenlerin en çok kullandıkları alıştırmalar doğru sırada verilmiştir?

A) İletişimsel alıştırmalar – mekanik alıştırmalar – bireysel alıştırmalar
B) Anlamlı alıştırmalar – mekanik alıştırmalar – iletişimsel alıştırmalar
C) Bireysel alıştırmalar – anlamlı alıştırmalar – mekanik alıştırmalar
D) Mekanik alıştırmalar – anlamlı alıştırmalar – iletişimsel alıştırmalar
E) Mekanik alıştırmalar – bireysel alıştırmalar – anlamlı alıştırmalar

Cevap : D) Mekanik alıştırmalar – anlamlı alıştırmalar – iletişimsel alıştırmalar

14. Kültür uyuşumu modeline göre birtakım etmenler ikinci dil edinim sürecinde etkili olabilmektedir.
Bu etmenlerden bazıları şu şekildedir:
– İki kültürün birbirine benzeme düzeyi
– İki dil grubunun sayıca birbirine yakın olup olmaması
– İki dil grubunun birbiri ile entegre olma arzusu
– İki dil grubunun arasında eşitlik olup olmaması Yukarıda sıralanan etmenler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Karmalaştırma
B) Toplumsal mesafe
C) Yerlileştirme
D) Ana dilleştirme
E) Psikolojik mesafe

Cevap : B) Toplumsal mesafe

15. İkidilliliğe ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İkidilli bireyler sahip oldukları dilleri karmalaştırarak kullanabilirler.
B) İkidilli çocuklar sahip oldukları dillerde her zaman eşit düzeyde akıcılığa sahiptirler.
C) İkidillilik eşzamanlı gelişebileceği gibi sıralı olarak da gelişebilir.
D) İkidilli bireylerin sahip oldukları diller arasında bir etkileşim söz konusudur.
E) İkidilli çocukların sahip oldukları dillerde farklı etkileşim ortamlarına girmeleri dil gelişimini olumlu etkiler.

Cevap : B) İkidilli çocuklar sahip oldukları dillerde her zaman eşit düzeyde akıcılığa sahiptirler.

16. Türkçe öğretiminde istenilen başarıyı sağlamak, sürdürmek ve kalıcı kılmak için Türkçe öğrenmek isteyenlerin uyrukları, ana dilleri (ana dillerinin ait olduğu dil aileleri), lehçeleri, yaşları, yetiştikleri kültürel çevre ve kültürel düzeyleri, öğrenme stilleri, öğrenme amaçları gibi hususlara dikkat edilmelidir.
Yukarıdaki açıklamada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Türkçe öğretimin geleceği
B) Türkçe öğretiminin zorluğu
C) Dil edinim sürecinin kolaylığı
D) Dil öğrenmede fonolojik farkındalık
E) Türkçe öğretiminde hedef kitlenin özellikleri

Cevap : E) Türkçe öğretiminde hedef kitlenin özellikleri

17. Temel olarak yapılan etkinliğin içerdiği beceriyi pekiştirmeye yönelik, bu becerinin ne kadar
kazanıldığını anlamaya ve eksikleri gidermeye dönük girişimlerde bulunulur. Dolayısıyla bu aşama bir değerlendirme sürecini de içerir.
Yukarıdaki ifadeler bir etkinliğin hangi bölümünü tarif etmektedir?

A) Etkinlik öncesi
B) Etkinlik sırası
C) Etkinlik amaçları
D) Etkinlik stratejilerini belirleme
E) Etkinlik sonrası

Cevap : E) Etkinlik sonrası

18. I. İşitme öğrenilmesi gereken bir beceriyken dinleme ise doğal bir süreçtir.
II. İşitme dinlemenin sadece bir ögesidir.
III. İşitme dinlemenin bir parçası iken dinleme anlamanın bir parçasıdır.
IV. İşitme irade dışında gerçekleşebilirken dinleme ise bilinçli bir süreçtir.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) I ve III
B) III ve IV
C) Yalnız III
D) Yalnız I
E) I ve II

Cevap : D) Yalnız I

19. Kavrama yoluyla öğrenme terimi ilk kez kim tarafından ortaya atılmıştır?

A) M. Christopherson
B) A. Lichtenberg
C) T. Anderson
D) Mc Laughlin
E) W. Köhler

Cevap : E) W. Köhler

20. Yazılı materyal üzerinde gerçekleşen bilişsel eyleme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinleme
B) Öğrenme
C) Yazma
D) Edinme
E) Okuma

Cevap : E) Okuma

 

Çocuklukta Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Çocuklukta yabancı dil olarak türkçe öğretimi

Çocuklukta Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Auzef Ders Kitabı

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Çocuklukta Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!