İş Hukuku

İş Hukuku

Deneme Sınavları

Vize 2022 Final 2022
Vize Deneme-1 Final Deneme 1
Vize Deneme-2 Final Deneme 2
Vize Deneme-3 Final Deneme 3
Vize Deneme-4 Final Deneme 4
2021 Vize Soruları Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
2021 Final Soruları

İş Hukuku Vize 2021 Soruları

Bir meslek konusunda aldıkları teorik bilgiyi uygulama ile tamamlamak amacıyla bir işverenin işyerinde bulunan kişiye ne ad verilir?

Cevap : Stajyer

Aşağıdaki kavramlardan hangisi niteliği itibariyle 30 günden fazla süren işleri ifade etmektedir?

Cevap : Sürekli iş

Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin kesin geçersizliğine sebebiyet vermez?

Cevap : Ücretin tam olarak belirlenmemiş olması

I. Devletlerin sendikalaşmayı engellemeleri
II. İşçilerin kendi aralarında örgütlenmeleri
III. Uluslararası girişimler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri iş hukukunun ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

Cevap : IIve III

İş Kanunu’na göre çağrı üzerine çalışmaya dayalı bir iş ilişkisinde aksi kararlaştırılmamışsa işverenin her çağrıda işçiyi en az kaç saat çalıştırması gerekir?

Cevap : Dört saat

İş kanununda boşluk bulunması halinde uygulanacak kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Borçlar kanunu

Aşağıdakilerden hangisinde “işyeri” kavramı doğru ve tam bir şekilde tanımlanmıştır?

Cevap : İşveren tarafından mal ve hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birimdir.

Aşağıdakilerden hangisinde çocuk işçi tanımı doğru olarak verilmiştir?

Cevap : 14 yaşını bitirmiş 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamamış kişi

Sözleşmesi’nin konusunu oluşturan çalışma fiili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Kamu hizmeti niteliğindeki uğraşları kapsaması mümkündür

10- I. İşçinin işe ifası sırasında göstermek zorunda olduğu özen konusunda önceden verilebilecek genel ve objektif bir ölçü yoktur.
II.İşçi işini özenle yerine getirmezse işverene kusuru olmaksızın verdiği her türlü zarardan mlu olur.
III.İşçi sadece üstlendiği işin görülmesinde değil işin görülmesi için kendisine teslim edilen malzemeye de özen göstermekle yükümlüdür.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : I ve III

İşçinin işi bizzat yapma borcu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap-İşçinin işi bizzat yapma borcu iş sözleşmesinin tarafları arasında kişisel ilişki kurmasının bir gereğidir

Aşağıdakilerden hangisi İş Kanununun uygulanacağı iş ilişkilerindendir?

Cevap : Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri

Aşağıdakilerden hangisi iş kanunu kapsamındaki iş ya da iş yerlerindendir?

Cevap : İşyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri

Aşağıdaki gruplardan hangisi ile işverenin iş sözleşmesi yapma zorunluluğu bulunmamaktadır?

Cevap : Evlenme sebebi ile işten ayrılan kadın işçilerle

Bir işin el sanatı işi olarak kabul edilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

Cevap : Birden fazla kişinin çalışıyor olması

Türk borçlar kanununda iş sözleşmesi hangi kavramla ifade edilmiştir?

Cevap : Hizmet sözleşmesi

18 yaşını doldurmamış bir erkek aşağıdaki yerlerden hangisinde çalışabilir?

Cevap : Tarım iş yeri

Alt işverenlik ilişkisinde muvazaa bulunması durumunda kanunun öngördüğü yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Alt işveren işçileri iş başlangıcından itibaren asıl işverenin işçisi sayılır.

Ücret ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Asgari ücretle çalışanların ücretlerinin en çok dörtte üçü haczedilebilir

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi yazılılık koşuluna tabi değildir?

Cevap : Çıraklık sözleşmesi

Kamu işverenleri hangi oranda engelli işçi çalıştırmak zorundadırlar?

Cevap : %4

Aşağıdakilerden hangisi mesleki anlamda ödünç iş ilişkisinin kurulabileceği işlerden/hallerden değildir?

Cevap : Holding bünyesinde bir başka şirkete görülen işler

İşverenin askerlik veya kanuni bir ödev nedeniyle işten ayrılan işçi ile sözleşme yapma zorunluluğunun doğması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

Cevap : Askerlik veya kanuni bir göreve gitmeden önce işverenin onayının alınması

Ücret belirleme yöntemleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Verime göre ücret ve zamana göre ücret birlikte uygulanabilir

Mücbir neden olmaksızın ücreti ödenmeyen işçinin çalışmaktan kaçınabilmesi için ödeme gününden itibaren kaç gün geçmesi gerekir?

Cevap : 20 gün

Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun özel kaynaklarından biri değildir?

Cevap : Öğreti (Doktrin) görüşleri

4857 sayılı iş kanunu hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İşyeri ile işletme ayrımı yapılmıştır.

İş kanununda yapılan iş sözleşmesi tanımında aşağıdaki unsurlardan hangisine yer verilmemiştir?

Cevap : İş yeri

Aşağıdakilerden hangisinde 4857 sayılı kanunda verilen ücret tanımı tam olarak verilmiştir?

Cevap : Bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.

Spor Kulübü antrenörleri hangi kanuna tabi olarak iş görmektedir?

Cevap : İş Kanunu

Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin özelliklerinden biridir?

Cevap : Kişisel ilişki kuran bir sözleşme olması

Ücret alacaklarında zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : 5 Yıl

Bir iş yeri kurulduğunda devri alındığında veya kapatıldığında işverence aşağıdakilerden hangisine bildirimde bulunulması kanunen zorunludur?

Cevap : Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne

İş sözleşmesini vekalet ve eser sözleşmelerinden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bağımlılık

Karşılıklı bir sözleşme olan iş sözleşmesinde iş görme borcunun karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ücret ödeme

İşyeri kavramı hangi seçenekte doğru şekilde tanımlanmıştır?

Cevap : İşveren tarafından mal ve hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birimdir.

Kumar oynatılan bir işyerinde aksiyle krupiye olarak çalışmak üzere iş sözleşmesi akdedilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi gündeme gelecektir?

Cevap : İş sözleşmesinin kesin geçersizliği

4857 sayılı kanunda verilen ücret tanımı tam olarak aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : Bir iş karşılığında işveren tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır

İşverenin çoğunlukla işçilerini ödüllendirmek ve daha iyi çalışmalarını teşvik etmek için ver diye belirli
…… aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İkramiye

Türk borçlar kanununda iş sözleşmesinin karşılığı olarak kullanılan sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hizmet sözleşmesi

Aşağıdakilerden hangisi deneme süreli sözleşmelerde uygulanmaz?

Cevap : İş güvencesi

İş sözleşmesinin konusunu oluşturan çalışma fiiliyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Kamu hizmeti niteliğindeki uğraşları kapsaması mümkündür.

Aşağıdakilerden hangisi İş Hukuku’nun hedefleri arasında yer almaz?

Cevap : Yüksek bir ekonomik kalkınmanın sağlanması

Hukuku hükümlerinin açıkça hangi anlama geldiği konusunda şüphe duyulması durumunda uygulanacak olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İşçi yararına yorum ilkesi

Bir işçinin çalıştığı işverenden habersiz olarak rakip işletmede de çalışması, işçinin iş sözleşmesinden doğan borçlarından hangisine aykırıdır?

Cevap : Sadakat borcu

İş Hukuku

İş Hukuku Final

Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun ortaya çıkmasında en önemli etkendir?

Cevap : SANAYİ DEVRİMİ

Osmanlılarda iş hukukuna ilişkin ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : DİLAVER PAŞA NİZAMNAMESİ

İş kanununda yapılan iş sözleşmesi tanımında aşağıdaki unsurlardan hangisine yer verilmemiştir?

Cevap : İŞ YERİ

Aşağıdakilerden hangisi iş kanununun uygulanacağı iş ilişkilerindendir?

Cevap : HALKIN FAYDALANMASINA AÇIK VEYA İŞYERİNİN EKLENTİSİ DURUMUNDA OLAN PARK VE BAHÇE İŞLERİ

Bir meslek konusunda aldıkları teorik bilgiyi uygulama ile tamamlamak amacıyla bir işverenin iş yerinde bulunan kişiye ne ad verilir?

Cevap : STAJYER

Aşağıdakilerden hangisinde çocuk işçi tanımı doğru olarak verilmiştir?

Cevap : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi

Ücret alacaklarında zaman aşım süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : 5 yıl

İşçinin işi bizzat yapma borcu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İŞÇİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE İŞİ, KABUL ETMELERİ HALİNDE MİRASÇILARINA GEÇER

İş hukuku hükümlerinde boşluk olması durumunda uygulanacak ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İŞÇİ YARARINA YORUM İLKESİ

Aşağıdakilerden hangisi iş kanunun kişi bakımından uygulama alanının istisnaları arasında yer almamaktadır?

Cevap : TARIM ÇALIŞANLARI

İşverenin ölüm tazminatı ödeme yükümlülüğü hangi kanunda düzenlenmiştir?

Cevap : TÜRK BORÇLAR KANUNU

İşçilerini dönemlik olarak günlük çalışma sürelerinin üzerinde çalıştırmak isteyen fakat fazla çalışma ücreti ödemek istemeyen işverene aşağıdaki yollardan hangisini kullanmasını önerirsiniz?

Cevap : YOĞUNLAŞTIRILMIŞ İŞ HAFTASI UYGULAMASINI

İş sözleşmesinin fesih ile sona ermesi ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : FESİH BEYANININ KARŞI TARAFA ULAŞMASI GEREKMEZ

Belirsiz süreli bir iş sözleşmesi işveren tarafından aşağıdaki sebeplerden hangisine dayanılarak sona erdirilirse işçinin ihbar tazminatı alması gündeme gelemez?

Cevap : İŞÇİNİN İŞVERENE HAKARET ETMESİ

Aşağıdakilerden hangisi kıdem tazminatına hak kazandıran hallerden biri değildir?

Cevap : KADIN İŞÇİNİN EVLİLİĞİ SEBEİYLE DİLEDİĞİ ZAMAN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ

Taraflardan birinin ölümünün iş sözleşmesine etkisi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İŞVERENİN ÖLÜMÜ HALİNDE İŞ SÖZLEŞMESİ KESİNLİKLE SONA ERER

Aşağıdakilerden hangisi işverene fesih hakkı veren “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller”den biri değildir?

Cevap : İŞÇİNİN İŞE GEÇ KALMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMESİ

Aşağıdakilerden hangisinde iş yeri kavramı doğru ve tam bir şekilde tanımlanmıştır?

Cevap : İŞVEREN TARAFINDAN MAL VE HİZMET ÜRETMEK AMACIYLA MADDİ OLAN OLMAYAN UNSURLARİLE İŞÇİNİN BİRLİKTE ÖRGÜTLENDİĞİ BİRİMDİR

Bildirim önelleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İŞİ 5 YILDAN FAZLA SÜRMÜŞ OLAN İŞÇİ İÇİN EN AZ 10 HAFTADIR

Aşağıdakilerden hangisinde 4857 sayılı kanunda verilen ücret tanımı tam olarak verilmiştir?

Cevap : BİR İŞ KARŞILIĞINDA İŞVEREN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN SAĞLANAN VE PARA İLE ÖDENEN TUTARDIR

Aşağıdaki sürelerden hangisi kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkate alınmaz?

Cevap : GREV SÜRESİ

Çalışmadan geçirilen bir hafta tatili için ödenmesi gereken ücret aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : YARIM GÜNDELİK ÜCRET

6331 SAYILI iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş yerinde her türlü önlemi alma ve gerekli araç ve gereçleri sağlamakla yükümlü taraf aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İŞVEREN

Bir işyerinde 5 yıldan çok 15 yıldan daha az çalışanlara en az kaç günlük ücretli izin hakkı verilmelidir?

Cevap : YİRMİ GÜN

1- Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt emzirmeleri için öngörülen süreler
2- İşçinin yıllık ücretli izninde bulunduğu süreler
3- İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri iş kanununda günlük iş süresinden sayılan haller başlığı altında düzenlenmiştir?

Cevap : 1, 2 VE 3

İşveren vekili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İŞVEREN VEKİLLERİ ARASINDA, KANUNDAN DOĞAN HAK VE BORÇLAR BAKIMINDAN BİR FARKLILIK YOKTUR.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İŞÇİNİN İŞ GÖRME BORCUNU YERİNE GETİRDİĞİNDEN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN İŞÇİNİN MUTLAKA FİİLEN ÇALIŞMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR

Yıllık ücretli izin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İZİN SÜRESİNE RASTLAYAN ULUSAL BAYRAM HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL GÜNLERİ İZİN SÜRESİNDEN SAYILIR.

İşverenin bildirim süreleri işlediği sırada işçiye yeni iş arama izni vermekle yükümlüdür Kanununa göre iş arama izni günde kaç saatten az olamaz?

Cevap : İKİ

30- Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin kesin hükümsüzlüğünü gerektiren durumlardan biri değildir?

Cevap : SÖZLEŞMENİN BELİRSİZ SÜRELİ YAPILMASI

Aşağıdakilerden hangisi bildirimsiz fesih sebeplerinden biri değildir?

Cevap : TARAFLARIN BİRBİRİNDEN MEMNUNİYETSİZLİĞİ

İş yerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işçiye ödenen ücret aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : HER GÜN İÇİN YARIM ÜCRET

Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi, niteliği bakımından hangi iş sözleşmesinin özel bir türüdür?

Cevap : KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

İş sözleşmesinde haftalık kırk saat çalışma süresi belirtilmiş ve bir hafta içerisinde kırk beş saat çalışılmışsa beş saatlik süre ne olarak değerlendirilir?

Cevap : FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA

İş Kanunu’na göre bir işçi günde en fazla kaç saat çalıştırılabilir?

Cevap : ON BİR SAAT

Kıdem tazminatının miktarı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : KIDEM TAZMİNATI GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIR.

Kanunda yazılı şartlar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalar……….dır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : FAZLA ÇALIŞMA

İşçilerin geceleri azami çalışma süresi kural olarak kaç saattir?

Cevap : 7,5 SAAT

İşveren vekili ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İŞVEREN VEKİLLERİNİN ARASINDA KANUNDAN DOĞAN HAK VE BORÇLAR BAKIMINDAN BİR FARKLILIK YOKTUR.

Aşağıdakilerin hangisi işçinin sağlık sebepleri dolayısıyla iş sözleşmesini bildirimsiz feshi için bir neden oluşturmaz?

Cevap : İŞVERENİN AİLESİNDEN BİRİNİN BULAŞICI VEYA İŞÇİNİN İŞİ İLE BAĞDAŞMAYAN BİR HASTALIĞA TUTULMASI

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş sözleşmesinin en az ne kadar süre devam etmiş olması gerekmektedir?

Cevap : 1 YIL

Gece çalışması ile ilgili verilerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : GÜNLÜK KANUNİ ÇALIŞMA SÜRESİNİN YARISINDAN ÇOĞU GECE DÖNEMİNE RASTLAYANİŞ GECE İŞİ SAYILIR.

Aşağıdakilerden hangisi işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarda bulunmasından dolayı işçiye iş sözleşmesini bildirimsiz fesih için bir neden oluşturmaz?

Cevap : İŞVERENİN İŞÇİNİN RIZASINI ALARAK İŞÇİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPMASI

İş Kanunu’na göre çalışma hayatında “gece” dönemi hangi zaman kesitini ifade etmektedir?

Cevap : 20:00-06:00

İş Hukuku Ders Kitabı

Auzef İş Hukuku Auzef İş Hukuku Ders Kitabı PDF

İş Hukuku Auzef Ders kitabı

Auzef iş sağlığı ve güvenliği
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
%d blogcu bunu beğendi: