MLY201U Türk Vergi Sistemi

MLY201U Türk Vergi Sistemi Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
1-Denetim ve Denetçi Kavramları
2-Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları
3-Denetim Süreci, Denetim Kanıtları ve Çalışma Kağıtları
4-Denetimin Planlanması, Önemlilik ve Denetim Riski Kavramları
5-İç Kontrolün İncelenmesi
6-Muhasebe Denetiminde Örnekleme
7-Bilanço ve Gelir Tablosunun Denetimi
8-Denetimin Tamamlanması ve Denetim Raporu
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MLY201U Türk Vergi Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Ünite -1
Denetim ve Denetçi Kavramları

Aşağıdakilerden hangisi genel anlamda denetim tanımının bir unsuru değildir?

A. Tarafsız bir biçimde kanıt toplanması
B. Ekonomik faaliyetlerle ilgili beyanlar
C. Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşabilme gücü
D. Önceden belirlenmiş ölçütler
E. Sonuçların iletilmesi

Cevap : C. Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşabilme gücü

Aşağıdakilerden hangisi bir denetim türü değildir?

A. Faaliyet Denetimi
B. İşletme Denetimi
C. Finansal Tablo Denetimi
D. Muhasebe Denetimi
E. Uygunluk Denetimi

Cevap : B. İşletme Denetimi

Aşağıdakilerden hangisi kontrol ile denetim arasındaki farklardan değildir?

A. Kontrol süreçler ile iç içe geçmişken, denetim faaliyet veya süreçten daha bağımsızdır.
B. Kontrol süreklilik arz eder fakat denetim anlıktır.
C. Kontrol soyut bir kavramken denetim daha somuttur.
D. Kontrol örgütteki tüm kişileri ilgilendirir; denetimle sadece belirli kişiler ilgilenir.
E. Her kontrol bir denetimdir, fakat her denetim bir kontrol değildir.

Cevap : E. Her kontrol bir denetimdir, fakat her denetim bir kontrol değildir.

İşletmenin finansal tablolarının genel kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkelerine uygunluğunun tarafsız olarak incelenmesi ve sonuçların bir raporla iletilmesi süreci hangi tür denetimdir?

A. Finansal Tablo Denetimi
B. Faaliyet Denetimi
C. Uygunluk Denetimi
D. İşletme Denetimi
E. Vergi Denetimi

Cevap : A. Finansal Tablo Denetimi

Uygunluk denetimini hangi tür denetçiler en yoğun olarak yapar?

A. İç Denetçi
B. Kamu Denetçisi
C. Dış Denetçi
D. Muhasebe Denetçisi
E. Bağımsız denetçi

Cevap : E. Bağımsız denetçi

Günümüzde muhasebe denetimi aşağıdakilerden hangisi biçiminde yapılmaktadır?

A. Finansal tabloları onaylamak üzere işlem ve kayıtların %100 incelenmesi
B. Finansal tabloların bütünü hakkında görüş oluşturmak üzere işlem ve kayıtlarla ilgili belgelerin %100 incelenmesi
C. Finansal tabloların bütünü hakkında görüş oluşturmak için işlem ve kayıtların örnekleme yoluyla incelenmesidir.
D. Finansal tabloların bütünü hakkında görüş oluşturmak üzere; iç kontrol sisteminin incelenmesine dayalı olarak işlem ve kayıtların örnekleme yoluyla incelenmesi
E. İşlem ve kayıtlarla ilgili belgelerin %100 incelenmesi

Cevap : D. Finansal tabloların bütünü hakkında görüş oluşturmak üzere; iç kontrol sisteminin incelenmesine dayalı olarak işlem ve kayıtların örnekleme yoluyla incelenmesi

Ülkemizdeki muhasebe denetimiyle ilgili ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sermaye Piyasası Kanunu
B. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
C. Türk Ticaret Kanunu
D. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’dir
E. Bankalar Kanunu

Cevap : A. Sermaye Piyasası Kanunu

Tasdik” hangi meslek türüne verilmiş denetim yetkisidir?

A. SMMM
B. YMM
C. İç Denetçi
D. Kamu denetçisi
E. Muhasebe Denetçisi

Cevap : B. YMM

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe denetiminin bağımsız bir meslek erbabı tarafından yapılmasını gerektiren sebeplerden değildir?

A. Finansal tablolar işletme tarafından yapılmıştır.
B. Bilgi kullanıcılarının bilgi ve görgüsü bu iş için yeterli değildir.
C. Bilgi kullanıcılarının bu iş için zamanı yoktur.
D. Muhasebe denetçisinin yapması daha az maliyetlidir.
E. Yöneticiler finansal tablolar üzerinde etki sahibidir.

Cevap : D. Muhasebe denetçisinin yapması daha az maliyetlidir.

BDDK hangi tür işletmelerin bağımsız denetimlerini düzenlemektedir?

A. Ticaret işletmeleri
B. Hizmet İşletmeleri
C. Bankalar
D. Konaklama İşletmeleri
E. Ulaştırma İşletmeleri

Cevap : C. Bankalar

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Ünite -2
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları

Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim standardı değildir?

A. Eğitim ve yeterlilik standardı
B. Kanıt toplama standardı
C. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk standardı
D. Tam açıklama standardı
E. Kişilik standardı

Cevap : E. Kişilik standardı

Denetçi olabilmek için dört yıllık üniversite mezunu olmak gerektiğini emreden standart hangisidir?

A. Mesleki dikkat ve özen standardı
B. Bağımsızlık standardı
C. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standardı
D. Eğitim ve yeterlilik standardı
E. Görüş bildirme standardı

Cevap : D. Eğitim ve yeterlilik standardı

Denetçinin bilgi ve beceri düzeyiyle ilgili kuralları belirleyen standart grubu hangisidir?

A. Raporlama standartları
B. Çalışma alanı standartları
C. Genel standartlar
D. Kanıt toplama standartları
E. Mesleki dikkat ve özen standartları

Cevap : C. Genel standartlar

Aşağıdakilerden hangisi çalışma alanı standartları grubuna giren bir standarttır?

A. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi
B. Bağımsızlık standardı
C. Uygunluk standardı
D. Tutarlılık standardı
E. Tam açıklama standardı

Cevap : A. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi

İç kontrolün incelenmesi standardı hangi grup standartlar içerisine girer?

A. Genel standartlar
B. Çalışma alanı standartları
C. Raporlama standartları
D. Kişilik standartları
E. Kanıt toplama standartları

Cevap : B. Çalışma alanı standartları

Aşağıdakilerden hangisi görüş bildirme standardı gereğince bir görüş bildirme biçimi değildir?

A. Olumsuz görüş bildirme
B. Görüş bildirmekten kaçınma biçiminde görüş bildirme
C. Olumlu görüş bildirme
D. Şartlı olumsuz görüş bildirme
E. Şartlı olumlu görüş bildirme

Cevap : D. Şartlı olumsuz görüş bildirme

Meslek yasamız ve bağlı yönetmeliklerde aşağıdaki hangi standartla ilgili hüküm yoktur?

A. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk standardı
B. Eğitim ve yeterlilik standardı
C. Bağımsızlık
D. Mesleki dikkat ve özen standardı
E. Görüş bildirme standardı

Cevap : A. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk standardı

Aşağıdakilerden hangisi TÜRMOB tarafından yayınlanan mesleki etik kurallarından biri değildir?

A. Dürüstlük
B. Tarafsızlık
C. Mesleki yeterlilik ve özen
D. Gizlilik
E. Reklam yasağı

Cevap : E. Reklam yasağı

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda ileri sürülen bir yönetim beyanı değildir?

A. Gerçeklik
B. Bütünlük
C. Kişilik
D. Sahiplik
E. Tam açıklama

Cevap : C. Kişilik

Denetçinin direkt finansal tablolardaki tutarların doğruluğunu araştırmak için kullandığı testlere ne ad verilir?

A. Tözel testler
B. Kontrol testleri
C. Gerçeklik testleri
D. Uygunluk testleri
E. Bütünlük testleri

Cevap : A. Tözel testler

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Ünite -3
Denetim Süreci, Denetim Kanıtları ve Çalışma Kağıtları

Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

A. Müşteri seçimi ve işin alınması
B. Müşteri ile ücret pazarlığı
C. Denetimin planlanması
D. Denetimin yürütülmesi
E. Denetim raporunun hazırlanması

Cevap : B. Müşteri ile ücret pazarlığı

Denetçinin denetim talebinde bulunan tüm müşterileri kabul etmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Denetimin uzun zaman gerektirmesi
B. Denetçiler arasındaki rekabetin engellenmesi
C Denetimi yüksek maliyet gerektiren müşte-rilerin denetçinin kârlılığını azaltması
D Denetimi zorluklar içeren müşterilerin denetçinin görevini yapmasını engellemesi
E. Yüksek denetim riski içeren müşterilerin denetçinin taşıdığı denetim riskini arttırması

Cevap : E. Yüksek denetim riski içeren müşterilerin denetçinin taşıdığı denetim riskini arttırması

Aşağıdakilerden hangisi bir denetim anlaşmasında bulunmaz?

A. Denetimin gelecek yıl da tekrarlanacağı
B. Denetimin nerede gerçekleştirileceği
C. Denetimin hangi dönemi kapsadığı
D. Müşteri işletmenin getirdiği sınırlamalar
E. Müşteriye verilecek ek hizmetler

Cevap : A. Denetimin gelecek yıl da tekrarlanacağı

Denetimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için aşağıdaki aşamalardan hangisi en gereklisidir?

A. Planlama
B. Örgütleme
C. Yürütme
D. Eşgüdüm
E. Kontrol

Cevap : A. Planlama

Denetimin yürütülmesi aşamasında gerçekleştirilen testlerden hangisi iç kontrol sistemini hedef alır?

A. Analitik testler
B. Tözel testler
C. Uygunluk testleri
D. Önemlilik testleri
E. Rassallık testleri

Cevap : C. Uygunluk testleri

Bir denetçi finansal tabloların bütünü konusunda görüş sahibi olmak için yeterli kanıt elde edemediği durumda, aşağıdaki raporlardan hangisini hazırlar?

A. Olumlu görüş
B. Olumsuz görüş
C. Şartlı görüş
D. Görüş bildirmekten kaçınır
E. Yetersiz görüş

Cevap : C. Şartlı görüş

Denetçinin görüşüne etki eden her türlü bilgi ve belgeye ne ad verilir?

A. İç kontrol sistemi
B. Bilgi sistemi
C. Kanıt
D. Rapor
E. Bildirge

Cevap : C. Kanıt

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha güvenilir bir kanıttır?

A. İşletme çalışanlarının beyanları
B. Muhasebe yönergesi
C. Tahsilat makbuzu
D. Satış faturası
E. Alış faturası

Cevap : D. Satış faturası

Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt toplama yordamı değildir?

A. Gözlem
B. Çalışma mizanı
C. Analitik inceleme
D. Yeniden hesaplama
E. Doğrulama

Cevap : B. Çalışma mizanı

Denetçi aşağıdakilerden hangisini denetim bilgilerini kaydetmek için kullanılır?

A. Muhasebe defterlerini
B. Karalama kağıtlarını
C. Not defterini
D. Geçici defteri
E. Çalışma kağıtlarını

Cevap : E. Çalışma kağıtlarını

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Ünite -4
Denetimin Planlanması, Önemlilik ve Denetim Riski Kavramları

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ilk önemlilik belirlemesinde kullanılan yöntemlerden birisi değildir?

A. Formül yöntemi
B. Düzeltme kayıtlarının sayısı
C. Basit yöntem
D. Aralık yöntemi
E. Karışık yöntem

Cevap : B. Düzeltme kayıtlarının sayısı

Denetçinin uyguladığı denetim yordamlarının, finansal tablolardaki önemli yanlışlıkları ortaya çıkartamaması riskine ne ad verilir?

A. Denetim riski
B. Önemli yanlışlık riski
C. Kontrol riski
D. Bulma riski
E. Doğal risk

Cevap : D. Bulma riski

Önemli yanlışlık riskinin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Doğal Risk X Kontrol Riski
B. Denetim Riski/Doğal Risk X Kontrol Riski
C. Doğal Risk/Kontrol Riski X Bulma Riski
D. Doğal Risk X Kontrol Riski X Bulma Riski
E. Denetim Riski/Doğal Risk X Bulma Riski

Cevap : A. Doğal Risk X Kontrol Riski

İşletme de hiçbir kontrol mekanizması olmadığı varsayımı altında, işletmenin finansal tablolarında önemli yanlışlıklar bulunması riskine ne ad verilir?

A. Kontrol riski
B. Denetim riski
C. Doğal Risk
D. Önemli yanlışlık riski
E. Bulma riski

Cevap : C. Doğal Risk

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi denetim sürecinin planlama aşamasında gerçekleştirilmesi gereken ilk faaliyettir?

A. Önemlilik belirlemesi
B. Analitik incelemelerin yapılması
C. Denetim riskinin belirlenmesi
D. Denetim programının hazırlanması
E. Müşteri işletmeyi tanıma

Cevap : E. Müşteri işletmeyi tanıma

I. Analitik yordamlar yalnızca finansal olmayan verinin daha doğru analiz edilmesine yardımcı olur.
II. Trend analizi analitik incelemeler için kullanılabilecek yöntemlerden biridir.
III. İlk bakışta görülemeyen bazı bilgilerin ortaya çıkarılmasını sağlayabilir.
IV. İşletme risklerinin daha başarılı belirlenmesi ve değerlemesini destekler

Denetim planlamasında analitik incelemenin yapılması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A. II-IV
B. II-III-IV
C. III-IV
D. I-II-III
E. I-II-III-IV

Cevap : B. II-III-IV

Bir bütün olarak finansal tablolar için belirlenmiş önemlilikten daha düşük olarak belirlenen tutar veya tutarlara ne ad verilir?

A. Performans önemliliği
B. Önemlilik eşiği
C. Denetim riski
D. Önemli yanlışlık riski
E. Doğal risk

Cevap : A. Performans önemliliği

Denetim riski ve önemlilik ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Denetim riski ve önemliliğe ilişkin değerlendirme, toplanacak denetim kanıtlarının miktarının belirlenmesinde önemlidir.
B. Denetim riski ve önemlilik kavramı, belirlenen büyüklükte belirsizliğin ölçüsünü verirler.
C. Denetçi uygulayacağı denetim yordamlarının yapısını, kapsamını ve zamanlamasını denetim riski ve önemlilik değerlendirmelerine göre gerçekleştirecektir.
D. Denetim riski ve önemlilik kavramların oluşumunda nitel etkenler büyük önem taşımaktadır.
E. Denetçi denetim riski ve önemliliğe ilişkin değerlendirme sonuçlarını birbirinden ayrı olarak düşünerek karar almalıdır.

Cevap : E. Denetçi denetim riski ve önemliliğe ilişkin değerlendirme sonuçlarını birbirinden ayrı olarak düşünerek karar almalıdır.

I. Denetim risk modeli denetçiye, uygulayacağı yordamların yapısını, kapsamını ve zamanlamasını belirlemesinde yardımcı olur.
II. Denetçi kendisinden kaynaklanan kontrol riskinin düzeyini belirleyerek, planlamasını kabul edilebilir denetim riski düzeyine uygun şekilde gerçekleştirir.
III. Doğal risk, kontrol riski ve bulma riski denetim risk modelinin bileşenlerini oluşturmaktadır.
IV. Denetçi kabul edilebilir denetim riskinin, bir başka yönüyle güvenilirliğinin düzeyini belirledikten sonra ilk iki bileşen olan doğal risk ve kontrol riskini belirler. Denetim risk modeli ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A. I-III
B. I-II-III
C. I-III-IV
D. III-IV
E. I-II-III-IV

Cevap : C. I-III-IV

Denetim gerçekleştirilmeden önce finansal tabloların hile ya da hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içerme olasılığına ne ad verilir?

A. Önemlilik eşiği
B. Önemli yanlışlık riski
C. Doğal risk
D. Kabul edilebilir yanlışlık düzeyi
E. Denetim riski

Cevap : B. Önemli yanlışlık riski

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
MLY201U Türk Vergi Sistemi-min AÖF MLY201U Türk Vergi Sistemi Kitabı PDF

AÖF MLY201U Türk Vergi Sistemi Ders Kitabı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Aöf-LOLONOLO

 

A.Ü. İşletme Fakültesi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!