PZL103U Pazarlama Yönetimi

PZL103U Pazarlama Yönetimi

Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Pazarlama Yönetimi

Anadolu Üniersitesi İşletme
1-Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı
2-Pazarlama Çevresi ve Bilgi Sistemi
3-Pazarlar ve Davranışlar
4-Pazarlama Yönetim Süreci
5-Ürün Yönetimi
6-Fiyat ve Fiyat Kararlarının Yönetimi
7-Dağıtım Kanalları ve Lojistik
8-Pazarlama İletişimi Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Ünite – 1
Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sağladığı faydalardan değildir?

A. Satış
B. Yer
C. Zaman
D. Mülkiyet
E. Şekil

Cevap : A. Satış

Ürünlerin satın alındığı değil de, satıldığı kanısında olan pazarlama yöneticisi, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsemektedir?

A. Üretim
B. Toplum
C. Satış
D. Pazarlama
E. Mal

Cevap : C. Satış

Aşağıdakilerden hangisi değişimin olabilmesi için gerekli olan şartlardan değildir?

A. Sadece iki tarafın olması
B. Her bir tarafın, diğerinin istek duyduğu ve ihtiyacı olan bir değere sahip olması
C. Her iki tarafa bir fayda sağlaması
D. Her bir tarafın değişimi gönüllü bir şekilde yapması
E. Taraflararası iletişim

Cevap : A. Sadece iki tarafın olması

Aşağıdaki şıklardan hangisinde pazarlama faaliyetlerince yaratılan faydalar tam ve doğru olarak verilmiştir?

A. Yer – zaman – mülkiyet
B. Zaman – mülkiyet – şekil – satış
C. Yer – şekil – mülkiyet
D. Yer – zaman – şekil – mülkiyet
E. Yer – zaman – şekil – satış

Cevap : D. Yer – zaman – şekil – mülkiyet

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması (pazar sunumu) içerisinde yer almaz?

A. Ürün geliştirme
B. Fiyat
C. Dağıtım
D. Pazarlama iletişimi
E. Konumlama

Cevap : E. Konumlama

Aşağıdakilerden hangisi, müşterinin markada algıladığı toplam fayda içerisinde değildir?

A. Ürün faydası
B. Hizmet faydası
C. Satış faydası
D. Personel faydası
E. İmaj faydası

Cevap : C. Satış faydası

Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli değişim ilişkilerini ön planda tutan pazarlama yaklaşımıdır?

A. Satış yaklaşımı
B. Üretim yaklaşımı
C. Ürün yaklaşımı
D. Değişim anlayışı
E. İlişkisel pazarlama yaklaşımı

Cevap : E. İlişkisel pazarlama yaklaşımı

Aşağıdakilerden hangisi, ürünlerin tüketiciye akışından sorumludur?

A. Fiyatlama
B. Pazarlama iletişimi
C. Dağıtım
D. Ürün
E. Hedef pazar

Cevap : C. Dağıtım

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel görevlerinden değildir?

A. Tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirlemek
B. Uzun vadede kâr elde etmek
C. Pazarlama karması (pazar sunumu) oluşturmak
D. Değer sunmak
E. Ürün üretmek

Cevap : E. Ürün üretmek

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama insanının özelliklerinden değildir?

A. İnsan tamamen rasyoneldir.
B. Somut olduğu kadar soyut, içsel olduğu kadar dışsal ödüller ile güdülenir.
C. Psikolojik ve sosyolojik boyutları olan, faydacı ve sembolik değişimler gerçekleştirir.
D. Tam olmayan bilgi durumuyla karşı karşıya olmasına rağmen, kendisi için en iyi yolda yürür ve en azından temel ve bazen de bilinçsiz olarak ekonomik ve sosyal değişimlerle ilgili maliyet ve fayda hesaplaması yapar.
E. Genel olarak kârını maksimize etmek istemekle birlikte, değişim ilişkilerinde sıkça optimum kazancın altında bir duruma razı olur.

Cevap : A. İnsan tamamen rasyoneldir.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Ünite – 2
Pazarlama Çevresi ve Bilgi Sistemi

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın makro çevresini oluşturan unsurlardan biri değildir?

A. Teknolojik çevre
B. Doğal çevre
C. Politik ve yasal çevre
D. Kültürel çevre
E. Pazarlama aracıları çevresi

Cevap : E. Pazarlama aracıları çevresi

Aşağıdakilerden hangisi demografik çevre başlığı altında yer almaz?

A. ơşsizlik oranı
B. Teknoloji yatırım oranı
C. Gelir dağılımı
D. Okur yazar sayısı
E. Doğum ve ölüm oranları

Cevap : B. Teknoloji yatırım oranı

Ürün güvenliği, ambalajlama, etiketleme / ücretler ve vergiler / reklam etik kuralları konuları hangi çevre faktörü altında incelenebilir?

A. Doğal çevre
B. Teknolojik çevre
C. Demografik çevre
D. Kültürel çevre
E. Politik ve yasal çevre

Cevap : E. Politik ve yasal çevre

İşletme içindeki üst yönetim dahil, işletmenin pazarlama stratejilerini etkileyen finans departmanı, üretim departmanı, insan kaynakları departmanı gibi tüm fonksiyonel birimlerin bakış açısı ………………………… olmalıdır.

A. Üretim odaklı
B. Satış odaklı
C. Kâr odaklı
D. Müşteri odaklı
E. Ürün odaklı

Cevap : D. Müşteri odaklı

İşletme ile pazar arasında mal ve hizmet akışına doğrudan yardım eden toptancı, perakendeci gibi bağımsız kurumlara ne denir?

A. Pazarlama aracıları
B. Tedarikçiler
C. Üreticiler
D. Distribütörler
E. Lojistikçiler

Cevap :  A. Pazarlama aracıları

Aşağıdakilerden hangisi genel baskı gruplarından biri değildir?

A. Hükümet
B. İçsel baskı grupları
C. Psikolojik baskı grupları
D. Medya grupları
E. Yerel baskı grupları

Cevap : C. Psikolojik baskı grupları

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin fonksiyonlarından biri değildir?

A. İç raporlama
B. Pazarlama istihbaratı
C. Pazarlama karar destek sistemi
D. Pazarlama araştırması
E. Pazarlama denetimi

Cevap : E. Pazarlama denetimi

Pazarlama araştırmaları her zaman bir …………………. başlar.

A. Araştırma sorusuyla
B. Araştırma hipoteziyle
C. Araştırma problemiyle
D. Belirsizlikle
E. Bir olumsuzlukla

Cevap : C. Araştırma problemiyle

Pazarlama araştırma süreci sırasıyla hangi adımlardan oluşur?

A. Araştırma planının geliştirilmesi / araştırma probleminin belirlenmesi / örnekleme ve veri toplama / veri analizi ve yorumlama.
B. Araştırma probleminin belirlenmesi / araştırma planının geliştirilmesi / swot analizi / veri analizi ve yorumlama.
C. Swot analizi / araştırma probleminin belirlenmesi / örnekleme ve veri toplama / veri analizi ve yorumlama.
D. Araştırma probleminin belirlenmesi / araştırma planının geliştirilmesi / örnekleme ve veri toplama / veri analizi ve yorumlama.
E. Örnekleme ve veri toplama / araştırma probleminin belirlenmesi / araştırma planının geliştirilmesi / veri analizi ve yorumlama.

Cevap : D. Araştırma probleminin belirlenmesi / araştırma planının geliştirilmesi / örnekleme ve veri toplama / veri analizi ve yorumlama.

Anakütlenin tamamını temsil etmek üzere söz konusu anakütleden alınan küçük gruba ne ad verilir?

A. Temsilci
B. Denek
C. Hedef kitle
D. Katılımcı
E. Örnek

Cevap : E. Örnek

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Ünite – 3
Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer KavramıPazarlar ve Davranışlar

Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarının oluşmasında gerekli olan özelliklerden biri değildir?

A. Ölçülebilirlik
B. Erişilebilirlik
C. Değişebilirlik
D. Karlılık
E. İstikrar

Cevap : C. Değişebilirlik

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A. Şekil faydası, talebin zamanında karşılanması ile sağlanır.
B. Yer faydası, ürünün beklenilen noktada olması ile ortaya çıkar.
C. Zaman faydası, ürünün sahipliğinin bir bedel karşılığında devredilmesidir.
D. Mülkiyet faydası, ürünün biçimi ile ilgilidir.
E. Sahiplik faydası, talebin olduğu yere ürünün gönderilmesiyle sağlanır.

Cevap : B. Yer faydası, ürünün beklenilen noktada olması ile ortaya çıkar.

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, tüketici pazarındaki satın alma rolleri düşünüldüğünde yanlıştır?

A. Satın alıcı-tüketiciler: Satın alma ile ilgilenmeyip sadece tüketimi gerçekleştirenlerdir.
B. Etkileyiciler: Ürün, marka ve mağaza seçiminde etkili olanlardır.
C. Satın alma kararını verenler: Hangi ürünün ya da hizmetin alınacağını saptayanlardır.
D. Satın alma kararını verenler: Bu gruba, ebeveynlerin çocukları için tüketilecek gıdaya karar vermesi örnek gösterilebilir.
E. Son kullanıcılar: Ürünü kullanan ya da tüketen kişi/kişilerdir.

Cevap : A. Satın alıcı-tüketiciler: Satın alma ile ilgilenmeyip sadece tüketimi gerçekleştirenlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi tüketici satın alma davranışını etkileyen “kültürel” bir faktördür?

A. Öğrenme
B. Güdülenme
C. Tutum
D. Aile
E. Durumsal Faktörler

Cevap : D. Aile

Tüketici satın alma sürecinin beş adımı, oluş sürecine göre a’dan e’ye sıralanmıştır. Hangi adım doğru sırada değildir?

A. Problemin farkına varma
B. Seçenekleri arama
C. Seçeneklerin değerlendirilmesi
D. Bilgi arama
E. Satın alma sonrası değerlendirme

Cevap : D. Bilgi arama

“Sınırlı Karar Verme” hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A. Tüketicilerin, sıradan, günlük olarak sık sık verdiği alışagelmiş davranışa dayalı kararlarıdır.
B. Denenmiş, bilinen, alışık olunan ürün ve markaları tercih ederken gösterilen davranış biçimidir.
C. Düşük fiyatlı sık satın alınan, düşük ilgilenim düzeyi gerektiren bilinen marka ve ürünlerin alınmasına karar verilen karar türüdür.
D. En karmaşık zihinsel süreçleri gerektiren, satın alma karar türüdür.
E. Ara sıra satın alınan ürünler için geçerli olan bir karar verme türüdür.

Cevap : E. Ara sıra satın alınan ürünler için geçerli olan bir karar verme türüdür.

Hangisi endüstriyel pazarın yapısı için doğrudur?

A. Endüstriyel pazar, küçük alıcılardan oluşur
B. Endüstriyel müşteriler, bölgesel yoğunlaşma göstermezler.
C. Endüstriyel alıcıların talebi son kullanıcılardan doğar.
D. Endüstriyel pazardaki talep kısa dönemli fiyat değişikliklerinden etkilenir.
E. Endüstriyel pazarda talebi ilk kullanıcı belirler.

Cevap : C. Endüstriyel alıcıların talebi son kullanıcılardan doğar.

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel alıcı satın alma karar süreci adımlarından birisi değildir?

A. Rakiplerin ihtiyaçlarına bakılması
B. Ürüne ilişkin niteliklerin belirlenmesi
C. Tedarikçilerin tanımlanması ve teklilferin alınması
D. Alternatiflerin değerlendirilmesi
E. Satın almanın yapılması Pazarlama Yönetimi

Cevap : A. Rakiplerin ihtiyaçlarına bakılması

Endüstriyel satın alımlarda ürüne ilişkin niteliklerin belirlenmesi aşaması için hangi açıklama doğrudur?

A. Arzu edilen ürünün boyutunun belirlenmesine ihtiyaç yoktur.
B. Ayrıntılı teknik niteliklerin belirlenmesi sorumluluğunu işletme dışından danışmanlar üstlenir.
C. Tedarikçiler, ürüne ilişkin niteliklerin ne olacağına her zaman tek başlarına karar verirler.
D. Değer analizinin sonucuna göre üretim sürecinin devam edip etmemesine karar verilir.
E. Değer analizi sonucunda elde edilmesi beklenen yararlar çok büyük maliyetlerle sağlanıyorsa, satın alma ertelenebilir.

Cevap : E. Değer analizi sonucunda elde edilmesi beklenen yararlar çok büyük maliyetlerle sağlanıyorsa, satın alma ertelenebilir.

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel alıcıların satın almada kullandıkları yöntemden birisi değildir?

A. Tetkik
B. Rasgele seçim
C. Örneklendirme
D. Tanımlama
E. Müzakere edilmiş sözleşmeler

Cevap : B. Rasgele seçim

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Ünite – 4
Pazarlama Yönetim Süreci

Kaynak ve kabiliyetlerin amaç ve hedefler doğrultusunda uygulamaya geçirilmesi, karar alınması, gerekli uyumlaştırmaların sağlanması, ulaşılan sonuçların hedeflerle karşılaştırılarak gerekli düzeltici önlemlerin alınması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A. Planlama
B. Yönetim
C. Kontrol
D. Strateji
E. Değerlendirme

Cevap : B. Yönetim

Pazarlama amaç ve hedeflerine verimli, etkin ve etkili bir şekilde ulaşılması amacıyla pazarlama plan ve programlarının uygulanması ve kontrolünü kapsayan bir sürece ne ad verilir?

A. Pazarlama planlaması
B. Pazarlama stratejisi
C. Konumlandırma
D. Pazarlama yönetimi
E. Pazara nüfuz etme

Cevap : D. Pazarlama yönetimi

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde pazarlama yönetiminin üç temel aşaması doğru biçimde sıralanmaktadır?

A. Planlama, uygulama ve kontrol
B. Değerlendirme, kontrol, geribildirim
C. Planlama, değerlendirme, kontrol
D. Kontrol, uygulama, değerlendirme
E. Uygulama, planlama, değerlendirme

Cevap : A. Planlama, uygulama ve kontrol

İşletmenin tüm ürün-pazar bileşimlerini bütün halinde değerlendirmek suretiyle, vizyon ve stratejik amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere pazarlama çabalarının etkin, verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

A. Pazarlama planlaması
B. Ürün yönetimi
C. Stratejik pazarlama planlaması
D. Pazarlama kontrolü
E. Pazarlama karması

Cevap : C. Stratejik pazarlama planlaması

Durum analizi aşağıda verilenlerden hangisinin içerisinde yer almaktadır?

A. Ürün planlaması ve kontrolü süreci
B. Pazarlama kontrolü
C. Pazarlama stratejisi
D. Ürün konumlandırma süreci
E. Stratejik pazarlama planlama süreci

Cevap : E. Stratejik pazarlama planlama süreci

Aşağıdakilerden hangileri stratejik iş birimleri için uygulanabilecek temel stratejiler arasında yer almaktadır?

A. Geliştirme, elde tutma, tasfiye etme
B. Kontrol etme, planlama, sonlandırma
C. Değerlendirme, kontrol etme, tasfiye etme
D. Elde tutma, planlama, kontrol etme
E. Geliştirme, değerlendirme, planlama

Cevap : A. Geliştirme, elde tutma, tasfiye etme

Aşağıdakilerden hangisi pazardaki potansiyel alıcıları onların ihtiyaçlarının ortak özellikleri ve pazarlama çabalarına vermiş oldukları tepkilerinin benzerliklerine göre gruplama çabasının tanımıdır?

A. Pazar gruplandırma
B. Pazarın çeşitlenmesi
C. Pazar bölümlendirme
D. Pazar stratejisi
E. Hedef pazar

Cevap : C. Pazar bölümlendirme

Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirme için pazarın sahip olması gereken temel bazı özelliklerden biri değildir?

A. Ölçülebilirlik
B. Ulaşabilirlik
C. Ayırdedilebilirlik
D. Sınılanabilirlik
E. Yeterli talep büyüklüğü

Cevap : D. Sınılanabilirlik

Rekabet avantajı sağlamak amacıyla ürüne ilişkin beklenti ya da fayda içeren bir özellik çerçevesinde, tüketici zihninde işletme, ürün ya da marka bağlamında yer edinme çabası aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

A. Planlama
B. Konumlandırma
C. Ürün yerleştirme
D. Gruplandırma
E. Kontrol etme

Cevap : B. Konumlandırma

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kontrolünün gerçekleştirilmesi aşamalarından biri değildir?

A. Yıllık plan kontrolü
B. Karlılık kontrolü
C. Süreç kontrolü
D. Etkinlik kontrolü
E. Pazarlama denetimi

Cevap : C. Süreç kontrolü

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
PZL103U Pazarlama Yönetimi-min AÖF PZL103U Pazarlama Yönetimi Kitabı PDF

AÖF PZL103U Pazarlama Yönetimi Ders Kitabı

Anadolu Aöf-LOLONOLO

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!