SOS113U Davranış Bilimleri

SOS113U Davranış Bilimleri

SOS113U Davranış Bilimleri Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

SOS113U Davranış Bilimleri

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri
Ünite – 1
Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ilgi alanına giren konulardan biri değildir?

A. Aile
B. Aşiretler
C. Akıl sağlığı
D. Kadına şiddet
E. Dış göç

Cevap : C. Akıl sağlığı

Bir ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçme yeteneğine ne ad verilir?

A. Güvenirlik
B. Yeterlilik
C. Doğruluk
D. Geçerlilik
E. Etik

Cevap : D. Geçerlilik

Sosyolojik bakış açısı veya hayal gücü (imgelem) aşağıdakilerden hangisi tarafından ileri sürülmüştür?

A. Simon
B. Durkheim
C. Bacon
D. Mills
E. Spencer

Cevap : D. Mills

Aşağıdaki sosyologlardan hangisi “Sosyolojiye Davet” adlı kitabında toplumun insanları bir biçimde şekillendirdiğini ileri sürer?

A. P. Berger
B. S. Simon
C. E. Durkheim
D. M. Weber
E. A. Comte

Cevap : A. P. Berger

Sistematik bir yöntemle olaylar arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bilgi toplanmasına ne ad verilir?

A. Bilim
B. Yöntem
C. Kuram
D. Hipotez
E. Önerme

Cevap : A. Bilim

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden biri değildir?

A. Sosyoloji
B. Ekonomi
C. Tarih
D. Antropoloji
E. Biyoloji

Cevap : E. Biyoloji

Aşağıdakilerden hangisi makro sosyolojik yaklaşımın ilgi alanıdır?

A. Bireylerin yüzyüze ilişkileri
B. Asansörde insanların neden birbirlerinin ayaklarına baktıkları
C. Bir toplumda yaşayan evsizlerin sosyal sınıflar içindeki yeri
D. İnsanların cumartesi geceleri eğlence alışkanlıkları
E. İki nişanlı çiftin birbirleriyle kavga etmeleri

Cevap : C. Bir toplumda yaşayan evsizlerin sosyal sınıflar içindeki yeri

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değildir?

A. Veri toplamak
B. Verilerin analizini yapmak
C. Sorunu tanımlamak
D. Hipotezi formüle etmek
E. Öznel değerlerden hareket etmek

Cevap : E. Öznel değerlerden hareket etmek

Bir toplum içinde yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları herşeye ne ad verilir?

A. Kültür
B. Kurum
C. Yapı
D. Toplum
E. Sınıf

Cevap : A. Kültür

Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüye örnektir?

A. Asalet
B. Gençlik
C. Yaşlılık
D. Etnik yapı
E. Avukatlık

Cevap : E. Avukatlık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniersitesi İşletme Fakültesi
SOS113U Davranış Bilimleri
Ünite – 2
Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar

İbni Haldun’un en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Politika
B. Toplumsal İşbölümü
C. Kapital
D. Mukaddime
E. Sosyal Fizik

Cevap : D. Mukaddime

St. Simon aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilmektedir?

A. Ütopyacı realist
B. Ütopyacı kapitalist
C. Ütopyacı sosyalist
D. Ütopyacı feminist
E. Ütopyacı pragmatist

Cevap : C. Ütopyacı sosyalist

A.Comte’un evrimci düşüncesini en iyi yansıtan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. İki Hâl Yasası
B. Üç Hâl Yasası
C. Pozitif Felsefe Dersleri
D. Sosyoloji Dersleri
E. Anomi

Cevap : B. Üç Hâl Yasası

Diyalektik düşüncenin temeli ilk olarak kim tarafından ortaya atılmıştır?

A. İbni Haldun
B. Heraklit
C. Fichte
D. Simon
E. Comte

Cevap : B. Heraklit

E. Durkheim’e göre aşağıdaki intihar türlerinden hangisi modern toplumda en fazla görülür?

A. Elcil intihar
B. Bencil intihar
C. Anomik intihar
D. Sosyal intihar
E. Toplu intihar

Cevap : C. Anomik intihar

Weber’e göre karizmatik otorite ne zaman ortaya çıkar?

A. Her zaman
B. Olağanüstü durumlarda
C. Geçmiş zamanlarda
D. Modern zamanlarda
E. Postmodern zamanlarda

Cevap : B. Olağanüstü durumlarda

Aşağıdakilerden hangisi Sembolik Etkileşimcilik Yaklaşımı’nın en çok beslendiği görüştür?

A. Pozitivizm
B. Entivisyonizm
C. Ampirizm
D. Pragmatizm
E. Modernizm

Cevap : D. Pragmatizm

Aşağıdakilerden hangisi Yapısal İşlevselcilik Yaklaşımı’nın en çok beslendiği kaynaktır?

A. Feminizm
B. Pragmatizm
C. Pozitivizm
D. Rasyonalizm
E. Ampirizm

Cevap : C. Pozitivizm

Çatışmacı yaklaşımın temel görüşleri aşağıdaki kuramcılardan hangisinin görüşlerine dayanır?

A. E.Durkheim
B. K. Marx
C. M. Weber
D. A.Comte
E. F. Hegel

Cevap : B. K. Marx

Sosyolojiye temel eleştiriler en çok kimlerden gelmiştir?

A. Sosyalistlerden
B. Kapitalistlerden
C. Ekonomistlerden
D. Pozitivistlerden
E. Feminist ve Post-modernistlerden

Cevap : E. Feminist ve Post-modernistlerden

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri
Ünite – 3
Kültür ve Kültürel Değişme

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

A. Kültür paylaşılır.
B. Kalıtım yoluyla geçer.
C. Olduğu gibi kabul edilir.
D. Semboliktir.
E. Yer ve zamana göre değişir.

Cevap : B. Kalıtım yoluyla geçer.

İnsanların deneyimlerini, fikirlerini ve bilgilerini açıklamada yardımcı olan en önemli kültür unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A. Değer
B. Norm
C. Gelenek
D. Dil
E. Jestler

Cevap : D. Dil

Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarına ne ad verilir?

A. Değer
B. Kurum
C. Örf
D. Norm
E. Kanun

Cevap : D. Norm

Formal normlar aşağıdakilerden hangi biçimde ortaya çıkar?

A. Hikayeler
B. Ritüeller
C. Kanunlar
D. Giyim kuşam tarzları
E. Adetler

Cevap : C. Kanunlar

Kişinin kendi kültürünü temel gösterge olarak alıp diğer kültürleri kendi kültür açısından değerlendirmesine ne ad verilir?

A. Karşıt kültür
B. Etnosantrizm
C. Kültür şoku
D. Kültür boşluğu
E. Kültürel birleşme

Cevap : B. Etnosantrizm

Normları adet (folkways) ve örfler (mores) şeklinde sınıflandıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A. M. Weber
B. R. Dahrendorf
C. E. Durkheim
D. A. Comte
E. W. G. Sumner

Cevap : E. W. G. Sumner

Bir grubun davranış standartlarını oluşturan ve günlük yaşamı yöneten kültür kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Âdet
B. Örf
C. Gelenek
D. Değer
E. Yaptırım

Cevap : A. Âdet

Normların öğrenildiği sürece ne ad verilir?

A. Küreselleşme
B. Endüstrileşme
C. Toplumsallaşma
D. Kurumsallaşma
E. Gruplaşma

Cevap : C. Toplumsallaşma

İçinde bulunduğu toplumun bir parçası olup kendilerini diğer gruplardan ayıran özgün değer farklılıkları olan kültürlere ne ad verilir?

A. Baskın kültür
B. Popüler kültür
C. Yaygın kültür
D. Karşıt kültür
E. Alt kültür

Cevap : E. Alt kültür

Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevk ve alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültürün adı nedir?

A. Alt kültür
B. Karşıt kültür
C. Popüler kültür
D. Yüksek kültür
E. Halk kültürü

Cevap : D. Yüksek kültür

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri
Ünite – 4
Aile ve Toplumsal Gruplar

Anne-baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye ne ad verilir?

A. Geniş aile
B. Ana ailesi
C. Kök aile
D. Baba ailesi
E. Çekirdek aile

Cevap : E. Çekirdek aile

İç ve dış grup kavramı kim tarafından ileri sürülmüştür?

A. Murdock
B. Litwak
C. Hyman
D. Sumner
E. Schaefer

Cevap : D. Sumner

Bireyin davranışlarını ve kendini değerlendirdiği örnek aldığı gruba ne ad verilir?

A. İç grup
B. Dış grup
C. Referans grubu
D. Birincil grup
E. Sanal grup

Cevap : C. Referans grubu

Aile ilişkilerinin zamanla değiştiğini ve yeniden analiz edilmesi gerektiğini savunan, rol ve benlik kavramları üzerinde duran teorik yaklaşımın adı nedir?

A. Feminist kuram
B. Çatışma kuramı
C. Sembolik etkileşimcilik kuram
D. Fonksiyonalist kuram
E. Marksist kuram

Cevap : C. Sembolik etkileşimcilik kuram

Çağdaş anlamda aile oluşturabilmek ve meşru çocuklara sahip olabilmek için gerekli olan şey aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yerleşim yeri
B. Çocuklar
C. Gelir
D. Evlilik kurumu
E. Otorite ilişkileri

Cevap : D. Evlilik kurumu

Aile üyelerinin kendi aile ve akrabalarının dışından birisiyle evlenmesine ne ad verilir?

A. Endogami
B. Patrilokalite
C. Egzogami
D. Matriyarki
E. Patriyarki

Cevap : C. Egzogami

Evlenen çiftlerin ana soyunun yanında oturmalarına veya yerleşmelerine ne ad verilir?

A. Patriyarki
B. Egaliteryan
C. Matrilokalite
D. Endogami
E. Egzogami

Cevap : C. Matrilokalite

Aşağıdakilerden hangi düşünür özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla birlikte tek eşli çekirdek
ailenin ortaya çıktığını ileri sürmüştür?

A. Engels
B. Murdock
C. Litwak
D. Hyman
E. Spencer

Cevap : A. Engels

Aşağıdakilerden hangi düşünür erkeğin çok kadınla evliliği olan poliginiyi en yaygın görülen evlilik olarak ifade etmiştir?

A. Litwak
B. Parsons
C. Cooley
D. Murdock
E. Durkheim

Cevap : D. Murdock

 “Aşka evet, evlilik belki” sloganı ne tür bir ailesel farklılığı Avrupa’da ifade etmektedir?

A. Tek eşle evlilik
B. Eş cinsel evlilik
C. Evlenmeden birlikte yaşama
D. Tek ebeveynli evlilik
E. Çekirdek aile evliliği

Cevap : C. Evlenmeden birlikte yaşama

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

SOS113U Davranış Bilimleri-min AÖF İŞL105U İşletme İlkeleri Kitabı PDF

AÖF SOS113U Davranış Bilimleri Ders Kitabı

Anadolu Aöf-LOLONOLO

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!