Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Prog.

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Prog.

Vize Final
2023 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2022 Vize Soruları 2023 Bütünleme
2021 Vize Soruları-1 2021 Final Deneme
2021 Vize Soruları-2 2021 Final Soruları
2020 Vize Soruları 2021 Bütünleme Soruları
Ünite – 1 2020 Final Soruları
Ünite – 2 2020 Bütünleme
Ünite – 3 Ünite – 8
Ünite – 4 Ünite – 9
Ünite -5 Ünite – 10
Ünite -6 Ünite – 11
Ünite – 7 Ünite – 12
Ünite – 13
Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Prog. çıkmış sorular

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Final Soruları

1. Orman Okulu yaklaşımına göre öğretmenlerin doğadayken tedirgin ve ürkek davranmaları aşağıdakilerden  hangisine neden olur?

A- çocukların yönergeleri takip etmemelerine
B- çocukların sıkılmasına
C- çocukların Risk almaktan endişe duymasına
D- çocukların ortamdan ayrılmasına
E- çocukların konuyla ilgilenmeyip oyun oynamasına

Cevap : C- çocukların Risk almaktan endişe duymasına

2.Aşağıdakilerden hangisi ayrımcılık karşıtı eğitim programlarının amaçlarından biri değildir?

A- Her çocuğun güvenli bir kişilik oluşturmasını desteklemek
B- çocukların kendileri ve başkaları için ön yargı karşısında savunma yapabilmelerini sağlamak
C- çocukların kendi kalıp yargılarını oluşturmaları konusunda desteklemek
D- çocukların eleştirel düşünmelerini desteklemek
E- çocukların farklı hayatı olan bireyler ile empati kurmasını desteklemek

Cevap : C- çocukların kendi kalıp yargılarını oluşturmaları konusunda desteklemek

3. Regio emilia yaklaşımında uygulanan projelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Öğretmenlerin araştırma çabaları sonucu ortaya çıkar
b. Öğretmenlerin sunduğu öğrenme davetleri ile başlayabilir
c. Eğitim programının amaç ve hedeflerine uygun konularda yapılan araştırmalardır
d. Öğretmenlerin öğretmek istediği konuları merkeze alan araştırmalardır
e. Projeler plansızdır ve doğaçlama yoluyla şekillenir

Cevap : b. Öğretmenlerin sunduğu öğrenme davetleri ile başlayabilir

4.”yetişkinler tarafından yapılandırılmış ortamda etkin ve çocuk merkezli öğrenme” kavramı üzerine vurgu yapan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A- reggio Emilia
B-High Scope
C- Waldorf pedagojisi
D- piramit
E- proje Temelli eğitim

Cevap : B-High Scope

5.Piramit metodunda yer alan yakınlık ve uzaklık soruları aşağıdaki teorilerden hangisinin yansıması sonucunda oluşturulmuştur?

A- Dinamik sistemler teorisi
B- bağlanma kuramı
C- mesafe teorisi
D- Duygusal zeka Kuramı
E- çoklu zeka kuramı

Cevap : C- mesafe teorisi

6. Piramit metodunun eğitim programlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A- Piramit projelerinde bir eğitim öğretim yılı içinde toplamda 6 proje uygulanmaktadır.
B- piramit metodunun bazı projelerinde kısa vadeli döngü yer almaktadır.
C-her günün kapanış zamanında aileler ebeveyn programı kapsamında çocukları ile sınıfta vakit geçirmektedir.
D- Oyun programı ile çocuklar her gün oyun oynamaya zorlanmaktadır.
E- Tutor programı çocukların sorunları çıkmasını önleme konusunda önemlidir.

Cevap : E- Tutor programı çocukların sorunları çıkmasını önleme konusunda önemlidir.

7. I.Reggio Emillia
II. Waldorf Pedagojisi
III. Head Start
IV. high scope
yukarıdakilerden hangilerinde ev ve kurum merkezli program birlikte yürütülmektedir?

A- III, IV
B- III, I
C- II, IV
D-I, II
E- II, III

Cevap : A- III, IV

8. Reggio Emillia yaklaşımında çocukların ve projenin değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A- proje ölçme ve değerlendirme envanteri
B- dökümantasyon
C- çocuk gözlem raporu
D- proje gelişim raporu
E- proje değerlendirme anketi

Cevap : B- dökümantasyon

9.
I. programın kapsamlı olması
II. programın farklı modelleri içermesi
III. programın kurum merkezli olması
IV. programın öğretmen eğitimi
V. değerlendirme yöntemi
Head Start programının başarısını etkileyen etmenler yukarıdakilerden hangileridir?

A-III ve IV
B- II ve IV
C- I ve II
D- I ve IV
E- III ve I

Cevap : C- I ve II

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Final Soruları

10 . Reggio Emilia yaklaşımında çocukların araştırma serüvenini görünür kılacak faaliyetlere ne ad verilir?

A- yüz dille konuşma
B- dokümantasyon
C-progettizone
D-Portfolyo
E- öğrenme daveti

Cevap : B- dokümantasyon

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Final Soruları

11.
I. Reggio Emillia
II. high scope
III.Piramit
IV. Head Start
Yukarıdaki programlardan hangileri amaçları bakımından benzerdir?

A-II, III
B- III, IV
C- I, II
D- II, IV
E-I, III

Cevap : D- II, IV

12.Aşağıdakilerden hangisi ön yargı karşıtı eğitim programının en aktivist amacıdır?

A- Ön yargı karşısında savunma yapabilmesini sağlamak
B- ön yargı hakkında eleştirel düşünmelerine destek olmak
C- Öz farkındalık kazanarak ailesi ile gurur duymasını sağlamak
D- farklı hayatları olan bireylerle empati kurmalarını sağlamak
E- özgüvenli bir kişilik kazanmasını desteklemek

Cevap : A- Ön yargı karşısında savunma yapabilmesini sağlamak

13.
I. Reggio Emillia
II. Montessori
III. high scope
IV. Head Start
‘bebeklik döneminde uyarandan yoksun büyüyen çocukların gelecekteki gelişimleri risk altındadır” görüşü Yukarıdaki hangi programların ortaya çıkmasına neden olmuştur?

A- II VE IV
B-III VE IV
C- I VE IV
D- I VE III
E-I VE II

Cevap : B-III VE IV

14.”İngiltere den bir grup öğrenci ve öğretmen Danimarka’ya giderek orman okullarını yerinde gözlemlemişlerdir. Çocukların doğa içinde ne kadar mutlu olduklarına, yaparak ve yaşayarak öğrendiklerine tanık olan İngiliz grup, ülkelerine döndüklerinde bu yaklaşımı kendi şartlarına göre uyarlamaya karar vermişlerdir.”
Yukarıda sözü edilen durum, yaklaşım ve programların farklı ülkelere yayılmasıyla ilgili öncelikle aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır?

A- uygulamaları ziyaret etmenin ve gözlemlemenin önemini
B- yaklaşımların her kültürde uygulanabileceği
C- farklı kuramların etkisini
D-çocuk dostu ortam oluşturmanın önemini
E- öğretmenlerin işbirliği yapmalarının önemini

Cevap : B- yaklaşımların her kültürde uygulanabileceği

15. Stereotip, Ön yargı ve ayrımcılık kavramlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A- Bir bireyin başka bir bireye yönelik aşırı genellediği fikrinin bulunması önyargı olarak isimlendirilmektedir.+
B- ayrımcılık stereotiplerin eyleme dönüşmesi ile oluşmaktadır.
C-Ayrımcılık esas itibarı ile hem pozitif hem de negatif bir anlam taşımaktadır. +
D- basmakalıp düşünceler stereotipleri doğurmaktadır.+
E- Her üç kavram köklerini İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde dayandırmaktadır.

Cevap : B- ayrımcılık stereotiplerin eyleme dönüşmesi ile oluşmaktadır

16.
I. kısa sürede çok aileye eğitim verilmesi
II. eğitime erişimin güç olduğu bölgelerde uygulanabilmesi
III. Çocuk ve Aile için bireysel planlar yapılmasına olanak sağlaması
IV. ev ziyaretçilerinin kurum çalışanlarından daha yetkin olması
V. programın bütün aile bireylerini kapsaması
yukarıdakilerden hangileri ev merkezli eğitimin avantajlarındandır?

A- I, III, IV
B- I, IV, V
C- III, IV, V
D- I, II, IV
E- II, III, V

Cevap : E- II, III, V

17.High Scope programının toplumsal yararı aşağıdakilerden hangisidir?

A- erken eğitime yapılan harcamaların azalması
B- suçluluğun azalması
C- okul başarısının artması
D- yoksulluğun azaltılması
E- okul sayısının artması

Cevap : D- yoksulluğun azaltılması

18.Aşağıda verilen öğretmen davranışlarından hangisi Reggio Emilia öğretmenlerinin ‘partner’ olma rolü ile doğrudan ilişkilidir?

A- Çocukların duraksadıkları noktada neler yaptıklarını ve nerede kaldıklarını hatırlatmak
B- çocuklara yeni fikirler sunmak
C- Çocukların araştırmalarına katılmak ve ortaklık etmek
D- Çocukların nasıl öğrendiğini araştırmak
E- çocuklara kendilerini ifade etmelerini teşvik edecek materyal ve araçlar sunmak

C- Çocukların araştırmalarına katılmak ve ortaklık etmek

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Final Soruları

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel olarak erken müdahale programlarının ideolojisini yansıtmamaktadır?

A- bireysel farklılıklara duyarlı
B- kapsamlı
C- Eş güdümlü
D- kültürel açıdan hassas
E- Genelleyici

Cevap : E- Genelleyici

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Final Soruları

20. Eğitim programları ” Saksıdan sökülen çiçek gibi başka topraklara dikilemez” diyen biri Reggio Emilia yaklaşımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmek istemiştir?

A- Reggio Emilia yaklaşımının kopya edilemez olmasına
B-Reggio Emilia yaklaşımının belli bir kültüre ait olmasına
C-Reggio Emilia yaklaşımının tarihsel geçmişine
D- Reggio Emilia yaklaşımının proje tabanlı olmasına
E- Reggio Emilia yaklaşımının İtalyan topraklarında doğmasına

Cevap : A- Reggio Emilia yaklaşımının kopya edilemez olmasına

21.
I. evcilik merkezi
II. dil ve okuma merkezi
III. fen merkezi
IV. sanat merkezi
V. yapı-inşa merkezi
VI. matematik ve düşünme merkezi
VII. keşif merkezi
VII. müzik merkezi
Hangisinde piramit öğrenme ortamlarında bulunan merkezlerin tamamına yer verilmiştir?

Cevap : I,II, IV,V,VI,VII

22.Aşağıdakilerden hangisi önyargı karşıtı program içeriğindeki ön yargı alanlarından biri değildir?

a. Yaş
b. Cinsiyet
c. Aile yapısı
d. Irk-etnik köken
e. Düşünce

Cevap : e. Düşünce

23.Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre çocuğun gelişim durumu ve ailenin öğretim yöntemlerini uygulayabilme becerilerine göre değişiklik yapılabilmektedir.
Yukarıdaki açıklama Portage Erken eğitim programının hangi özelliğini yansıtmaktadır?

a. Portage erk. egt. prog. Ulaşılabilir bir programdır
b. Portage erk. egt. Prog Hiçbir çocuğun özel gereksinim derecesini programa katılmasına engel olarak görmemektedir
c. Portage erk. egt. Prog Aileyi çocukların davranışlarını değiştirme konusunda etkin bir öge olarak görmektedir
d. Portage erk. egt. Prog Esnektir
e. Portage erk. egt. Prog Ekonomiktir

Cevap : d. Portage erk. egt. Prog Esnektir

24. Reggio Emilia yaklaşımının etkilendiği kuramlarla ilgili hangisi doğrudur?

a. Etkilendiği kuramlara sıkı sıkıya bağlanmıştır
b. Yalnızca eğitim ve gelişim kuramlarından etkilenmiştir
c. Farklı kuramları sentezleyerek kendi felsefesini oluşturmuştur
d. En çok john dewey in görüşlerini esas almaktadır
e. Piagetin kuramını tamamen doğru kabul etmiştir

Cevap : c. Farklı kuramları sentezleyerek kendi felsefesini oluşturmuştur

25.Aşağıdaki uygulamalardan hangisi orman okulu yaklaşımının ilkeleriyle örtüşmez?

a. Çocukların risk almasına yardımcı olmak
b. Orman tehlikeli olabileceğinden öğretmen merkezli uygulamalara odaklanmak
c. Çocukların bütüncül gelişimine odaklanmak
d. Aynı doğal mekana düzenli ziyaretler yapmak
e. Mera, koy, çayır ve kır gibi doğal mekanları öğrenme ortamı olarak kullanmak

Cevap : b. Orman tehlikeli olabileceğinden öğretmen merkezli uygulamalara odaklanmak

26.Piramit metodunda değerlendirme ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Piramit metodunda programın dış değerlendirmelerini cito yapmaktadır
b. Çocuklar yılda 2 defa yarıyıl değerlendirimesine tabi tutulurlar
c. Değerlendirme çocuk , öğretmen ve program açısından yapılır
d. Öğretmen değerlendirmesi yapılırken piramit uygulamalarını değerlendirme aracı
e. Günlük değerlendirme yapılırken gözlem kayıtlarından faydalanılır

Cevap : Piramit metodunda programın dış değerlendirmelerini cito yapmaktadır

27.Aşağıdakilerden hangisi reggio emilia yaklaşımıyla özdeşleşmiş bir kavramdır?

a. Gelişime uygunluk
b. Dökümantasyon
c. Öritmi
d. Özgürlük
e. Antropozofi

Cevap : b. Dökümantasyon

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Final Soruları

28.Erken müdahale ve erken müdahale prog. İle ilgili hangisi yanlıştır?

a. Erken müd. prog. dahil edilen çocukların akranlarının gelişim düzeyini geçmesi beklenmektedir
b. Erken müd. Prog. genelde çocukların ve ailelerin bireysel ihtiyaçlarına yanıt vermektedir
c. Erken müd. Prog. Amacı gelişimi risk altında bulunan çocukları desteklemektir
d. 3-6 yaş arasında gelişim geriliği bulunan çocuklar için erken müdahale hizmetleri erken çocukluk özel eğitimi adı altında sürmektedir
e. Erken müdahale fikrinin temeli 1954 yılına kadar uzanmaktadır

Cevap : Erken müd. prog. dahil edilen çocukların akranlarının gelişim düzeyini geçmesi beklenmektedir

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Final Soruları

29.Portage erken eğitim programının özellikleri göz önüne alındığında Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Portage erken eğitim prog. Bir eğitimci bir hafta içerisinde sınıf ortamında ulaşılabileceğinden daha fazla çocuk ile çalışma imkanı
b. Portage erken eğitim programı özel gereksinimli çocukların profesyonel hizmetlere ulaşmasını kolaylaştırmaktadır
c. Portage erk. eğt prog aileler çocuklarının davranışlarını değiştirme konusunda etkin birer aktördür
d. Özel gereksiniminin derecesi ne olursa olsun her çocuk portage erken eğitim programında kendine yer bulmaktadır
e. Portage erk. eğt prog. Çocuklar formal eğitimde kendilerine yer bulduktan sonra da okul sonrasında uygulamaya devam etme

Cevap : e. Portage erk. eğt prog. Çocuklar formal eğitimde kendilerine yer bulduktan sonra da okul sonrasında uygulamaya devam etme

30. Aşağıdakilerden hangisi önyargı karşıtı eğitim programlarının özelliklerinden biri değildir?

A- önyargı karşıtı eğitim programı çocukların günlük yaşamlarını göz önüne almaktadır.
B- önyargı karşıtı eğitim programı gelişimsel açıdan uygundur.
C- çocuk ve öğretmen tarafından başlatılan etkinliklerin İkisi de önyargı karşıtı programda kullanılmaktadır.
D- önyargı karşıtı eğitim programı herkes için düzenlenmiştir.
E-Turist müfredat önyargı karşıtı eğitim programında kendine önemli bir yer bulunmaktadır.

Cevap : E-Turist müfredat önyargı karşıtı eğitim programında kendine önemli bir yer bulunmaktadır.

31.Gelişim geriliği ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Gelişim geriliği toplumdaa %1-3 oranında görülmektedir
b. Bir çocuğun gelişim geriliğinin olduğunu söyleyebilmek için değerlendirme aracının normlarına göre ortalamanın en az 1 standart puan altında gelişim göstermesi gerekmektedir
c. Gelişim geriliğinin tespitinde standardizasyonu yapılmış değerlendirme araçları kullanılmaktadır
d. Gelişim geriliği olan çocukların sağlık ve eğitim hizmetleri almasının maliyetleri tüm toplumu etkilemektedir
e. Gelişim geriliği toplumda %2 oranında görülen zihinsel yetersizlik ile paralellik göstermektedir

Cevap : b. Bir çocuğun gelişim geriliğinin olduğunu söyleyebilmek için değerlendirme aracının normlarına göre ortalamanın en az 1 standart puan altında gelişim göstermesi gerekmektedir

32. Sices ( 2007 )’in belirttiğine göre erken müdahale uygulamalarının hangi özel gereksinim türüne sahip olan çocuklar üzerinde en etkili olduğu tespit edilmiştir?

a. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda
b. Görme yetersizliği bulunan çocuklarda
c. Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan çocuklarda
d. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda
e. Gelişim geriliği ve akademik başarısızlık riski yüksek olan çocuklarda

Cevap : e. Gelişim geriliği ve akademik başarısızlık riski yüksek olan çocuklarda

33. Regio emilia yaklaşımını kendi sınıfına uyarladığını anlatan bir öğretmenin Aşağıdakilerden hangisi söylemesi uygun olmaz?

Cevap : Her ne olursa olsun planımı değiştirmiyorum

34.İlk orman okullarının ortaya çıkışında aşağıdaki koşullardan hangisi etkili değildir?

a. Çocukların dışarıda yeterince vakit geçirememeleri
b. Anasınıflarının yetersiz donatılması
c. &#x

C7;ocuk bakım hizmeti sunan kurumların azlığı
d. Anasınıfı kurmanın maliyetli olması
e. Çalışan ebeveyn sayısının artmasıyla çocuk bakım hizmetine ihtiyacının artması

Cevap : a. Çocukların dışarıda yeterince vakit geçirememeleri

35.
I. Newsweek dergisinin dünyanın en iyi okul öncesi eğitim uygulamaları arasında reggio emilia yaklaşımını göstermesi
II. Çocuğun 100 dili, erken çocukluk eğitiminde reggio emilia yaklaşımı kitabının yayınlanması
III. Farklı ülkelerde çocuğun 100 dili adlı serginin açılması
IV. Reggio emilia yaklaşımının verimliliğine dair yapılan araştırmalardan olumlu sonuçlar elde edilmesi
Yuk. hangisi/leri reggio emilia yaklaşımının tanınması ve yaygınlaşmasında etkili olmuştur?

Cevap : I,II,III,IV

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

Auzef Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Prog.

Auzef Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar Ders Kitabı PDF

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Prog. Auzef Ders Kitabı

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Prog.

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

telegram çocuk gelişimi Çocuk Gelişimi - facebook

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!