İş Hijyeni

İş Hijyeni

Vize Final
2022 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2021 Vize Deneme -1 2022 Final Soruları
2021 Vize Deneme -2 2023 Üç Ders Sınav Soruları
2021 Vize Deneme -3 2021 Final Deneme Sınavı -1
2021 Vize Deneme -4 2021 Final Deneme Sınavı -2
Vize Soruları 2021 Final Deneme Sınavı -3
2021 Final Deneme Sınavı -4
2021 Bütünleme

İş Hijyeni

İş Hijyeni

İş Hijyeni 2022 Final Soruları

1. I. Müzik yayını
II. Ortamın bağıl nemi
III. Bitki ve çiçek bulundurma
IV. Renklerin düzenlenmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir işyeri için iş psikolojisinin düzenlenmesinde rol oynar?

A) I ve III
B) I, III ve IV
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) Il ve IV

Cevap : B) I, III ve IV

2. İyonize ışınlara maruziyet sonrası fertiliteyi azaltan minimum doz kaç rad’dır?

A) 120
B) 150
C) 100
D) 200
E) 180

Cevap : B) 150

3.
I. İş tecrübesi
II. Rol belirsizliği
III. A-Tipi kişilik
IV. Özsaygı
V. Nöbet/zaman baskısı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri çalışan bireyin kendisinden kaynaklanan stres nedenidir?

A) I, III ve IV
B) Yalnız I
C) Yalnız III
D) Il ve V
E) Yalnız V

Cevap : A) I, III ve IV

4. Aşağıdakilerden hangisi gaz ve dumanların kronik etkisidir?

A) Astım
B) Kas krampları
C) Mide bulantısı
D) Gözlerde yanma
E) Pnömoni

Cevap : A) Astım

5. Enfeksiyon risk düzeyleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Grup 1 ve 2 çalışanlarda ciddi risk oluştururlar.
B) Sadece Grup 1 için etkili korunma ve tedavi vardır.
C) Grup 1 ve 2’nin topluma yayılma riski yoktur.
D) Grup 1’in insanlarda hastalık yapma riski vardır.
E) Grup 4 için etkili koruma ve tedavi vardır.

Cevap : C) Grup 1 ve 2’nin topluma yayılma riski yoktur.

6. Aşağıda ses ve işitme ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) 20.000 Hz’den yüksek frekanslı sesleri “Ultrasound” denir.
B) İnsan kulağı için işitilebilir frekans aralığı 20 ile 20.000 Hz olan seslerdir.
C) Sadece tek bir frekanstan oluşan seslere saf ton ses adı verilir.
D) 20 Hz’den düşük frekanslı seslere “Infrasound” denir.
E) Odyometri testinde kalıcı işitme kaybı 6000 Hz’te görülür ve buna akustik çentik denir.

Cevap : E) Odyometri testinde kalıcı işitme kaybı 6000 Hz’te görülür ve buna akustik çentik denir.

7. Aşağıda sırası ile verilen işin genel yapısı ve ilk tercih edilen uygun iş postürü için hangisi yanlıştır?

A) Yatay seviyede uzanım ile çalışma / Oturarak B) Çevrede dolaşarak çalışma / Yarı oturarak
C) Dirsek seviyesinin altında çalışma / Oturarak
D) Gözle muayene veya ekran karşısında çalışma / Oturarak
E) 5 kg’dan fazla kaldırma / Ayakta

Cevap : C) Dirsek seviyesinin altında çalışma / Oturarak

8. Aşağıdaki tehlikeli kimyasal maddeler ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Oksitleyici madde; özellikle yanıcı maddeler temasında ekzotermik (isiveren) reaksiyona yol açan maddelerdir.
B) Tahriş edici madde; mukoza ya da cilt ile doğrudan ani, uzun süreli ya da yineleyen temasında lokal eritem, ödem oluşumuna neden olabilen addelerdir.
C) Çok kolay alevlenir madde; kaynama noktası 75°C’den düşük sıvı maddelerle hava temasında yanabilen gaz maddelerdir.
D) Çevre için tehlikeli madde çevreye girdiğinde çevre kısa ya da uzun süreli tehlikeler gösteren maddelerdir.
E) Mutajen madde solununca, ağız yoluyla alınınca, kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen ya da oluşumunu hızlandıran maddelerdir.

Cevap : C) Çok kolay alevlenir madde; kaynama noktası 75°C’den düşük sıvı maddelerle hava temasında yanabilen gaz maddelerdir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamının ergonomik olması için belirlenmiş kriterlerden biri değildir?

A) Ulaşabilirlilik
B) Kendini gerçekleştirebilirlik
C) Yapılabilirlik
D) Dayanabilirlik
E) Kabul edilebilirlik

Cevap : A) Ulaşabilirlilik

10.
I. Kirli havanın toplam miktarı
II. Ortamı kirleten kaynak veya kaynağın kirlilik yoğunluğu
III. Ortam neminin düşük olması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri genel havalandırmanın etkili olmasını engelleyen faktörlerdendir?

A) I ve ll
B) I ve III
C) Yalnız l
D) Yalnız II
E) Il ve III

Cevap : A) I ve ll

İş Hijyeni 2022 Final Soruları
Auzef İş Sağlığı ve Güenliği Final Sorualrı

itle - under_page_title -->

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İş Hijyeni

İş Hijyeni 2022 Final Soruları

11. Aşağıdakilerden hangisi kömür tozlarının sebep olduğu pnömokonyoza verilen isimdir?

A) Berilyoz
B) Antrakoz
C) Stannoz
D) Asbestoz
E) Silikoz

Cevap : B) Antrakoz

12. Havalandırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Normal şartlarda işyeri tavan yüksekliği minimum metre olmalıdır.
B) Temiz havaya normal şartlarda CO2 miktarının %1’inin üstüne çıkmayan havaya denir.
C) Yetişkin bir insan saatte 30 m3 temiz havaya ihtiyaç duyar.
D) Zararlı toz veya gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği minimum 2.5 metre olmalıdır.
E) İşyerlerinde kişi başına hava hacmi 10 m3 olmalıdır.

Cevap : D) Zararlı toz veya gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği minimum 2.5 metre olmalıdır.

13. Aşağıda verilen tehlikeli yerlerin sınıflandırılması ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Bölge 1: Gaz, buhar sis halindeki maddelerin
parlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında zaman zaman meydana gelme ihtimali olan yerler. B) Bölge 2: Gaz, buhar sis halindeki parlayıcı maddelerin patlayıcı ortam oluşturma olasılığı olmayan yerler.
C) Bölge 23: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin patlayıcı ortamın sık sık oluştuğu yerler.
D) Bölge 21: Normal çalışma koşullarında yanıcı tozların bazen patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
E) Bölge 22: Normal çalışma koşullarında, yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturmasının yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.

Cevap : C) Bölge 23: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin patlayıcı ortamın sık sık oluştuğu yerler.

14. Çalışma ortamı analizi ile ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır?

A) Çalışma ortamı analizleri yapılarak meslek hastalıklarının önüne geçilebilir.
B) Kimyasallarla ilgili ölçümlerin öncesinde güvenlik
bilgi formunun incelenmesine gerek yoktur.
C) Sınır değerlere uygunluk “akredite” bir kuruluş
tarafından ölçümler yapılarak ortaya konmalıdır.
D) Çalışma ortamının fiziksel, kimyasal, biyolojik koşullar için mevzuattaki sınırlara dikkat edilmelidir.
E) Öncelikle ilgili teknik personel ortamın koşulları gözler ve hangi ölçümlerin yapılacağına karar verir.

Cevap : E) Öncelikle ilgili teknik personel ortamın koşulları gözler ve hangi ölçümlerin yapılacağına karar verir.

15. Aşağıdakilerden hangisi ergonomik çalışma yeri düzenleme alt başlıklarından biri değildir?

A) Enformasyon
B) Fizyolojik
C) Psikolojik
D) Patolojik
E) Antropometrik

Cevap : D) Patolojik

16. Aşağıdakilerden hangisi İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre risk değerlendirmesinde kullanılan hususlardan biri değildir?

A) Zararlı biyolojik etkenle bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıklarla ilgili bilgilerin toplanması
B) Tehlikeli biyolojik etkenlerin kullanımı durumunda çok tehlikeli olan biyolojik etkenle ikame edilmesi
C) Yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak
için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması
D) Yapılan işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik etkilerin belirlenmesi
E) İnsan sağlığına zararlı olan/olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması

Cevap : B) Tehlikeli biyolojik etkenlerin kullanımı durumunda çok tehlikeli olan biyolojik etkenle ikame edilmesi

17. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerin risklerinden biri değildir?

A) Yangın riski
B) Ekotoksik riskler
C) Akut sağlık riskleri
D) Kronik sağlık riskleri
E) Ekonomik riskler

Cevap : E) Ekonomik riskler

18. Titreşime bağlı meslek hastalıkları için yükümlülük süresi kaç yıldır?

A) 4
B) 3
C) 5
D) 1
E) 2

Cevap : E) 2

19. Aşağıdakilerden hangisi ortam risk analiz formunda bulunmaz?

A) Yasal-standart değer
B) Ölçülen değer
C) Etken
D) İşyeri müdürü
E) Bölüm sorumlusu

Cevap : D) İşyeri müdürü

20. “Ruhsal ve sosyal olaylarda düşünsel faaliyetler söz konusudur ve bu hallerde stresin kaynağı dış etkilere verdiğimiz ……… tepkilerdir.”
Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) duygusal
B) çevresel
C) dışsal
D) içsel
E) fiziksel

Cevap : D) içsel

İş Hijyeni 2022 Final Soruları
Auzef İş Sağlığı ve Güenliği Final Sorualrı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İş Sağlığı ve Güvenliği Final Soruları

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Auzef Ders Kitabı PDF

İş Hijyeni Ders Hakkında

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği facebook iş sağlığı ve güvenliği
< Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans, Makine ve teçhizat 2 2020 final soruları

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!