İŞL103U Stratejik Yönetim

İŞL103U Stratejik Yönetim

Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
1-Temel Kavramlar
2-Stratejik Analiz: Dış ve İç Çevre Analizi
3-Stratejik Amaçların Belirlenmesi: Stratejik Niyet Hiyerarşisi
4-Strateji Alternatifleri: Strateji Hiyerarşisinin Oluşturulması
5-Yenilik ve Bilgi – İletişim Teknolojileri Stratejisi .
6-Stratejilerin Analizi ve Seçimi
7-Stratejilerin Uygulanması
8-Stratejik Değerlendirme ve Kontrol
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL103U Stratejik Yönetim
Ünite -1
Temel Kavramlar

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin karakteristiklerindendir?

a. Uzun vade
b. Kısa vade
c. Alt düzey yönetim
d. Muhasebe işleri
e. Aylık üretim

Cevap : a. Uzun vade

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin karakteristiklerinden değildir?

a. Üst yönetim
b. Etkililik ve etkinlik
c. Vizyon
d. Kısa vade
e. Uzun vade

Cevap : d. Kısa vade

Stratejik yönetim hangi örgütler için gerekli değildir?

a. İşletme
b. Kâr amaçsız örgütler
c. Devlet
d. Yerel yönetimler
e. Komiteler

Cevap : e. Komiteler

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim tanımlarındaki ortak nokta değildir?

a. Hedef analizi
b. Durum analizi
c. Paydaşların önemi
d. Stratejilerin önemi
e. Finans bölümünün analizi

Cevap : e. Finans bölümünün analizi

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin ana kavramlarından birisidir?

a. Ar-Ge
b. Motivasyon
c. Teknoloji
d. Vizyon
e. Ücret

Cevap : d. Vizyon

İşletme düzeyinde stratejik yönetim ekibinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Genel Müdür
b. Yönetim Kurulu Başkanı
c. Finans Müdürü
d. Pazarlama Müdürü
e. Muhasebe Şefi

Cevap : e. Muhasebe Şefi

Aşağıdaki kavramlardan hangisi en genel ve kapsayıcıdır?

a. Örgüt
b. Şirket
c. İşletme
d. Devlet
e. Yerel Yönetim

Cevap : a. Örgüt

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin paydaşları arasında değildir?

a. Kredi Derecelendirme Kuruluşları
b. Medya
c. Çalışanlar
d. Yöneticiler
e. Sanatçılar

Cevap : e. Sanatçılar

Stratejik yönetimde “Neler Olacak?” sorusuna hangi evrede yanıt verilir?

a. Stratejik yönetim ekibinin belirlenmesi
b. Çevre analizi
c. Misyon ve vizyon analizi
d. Stratejilerin belirlenmesi
e. Performans analizi

Cevap : b. Çevre analizi

Vizyon, hangi soruya yanıt verir?

a. Nasıl olmak İstiyoruz?
b. Neler olacak?
c. Neyiz?
d. Nasıl uygulayacağız?
e. Niye varız?

Cevap : a. Nasıl olmak İstiyoruz?

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL103U Stratejik Yönetim
Ünite -2
Stratejik Analiz: Dış ve İç Çevre Analizi

Aşağıdaki rekabet yaklaşımlılarının hangisinde piyasaya giriş en zordur?

a. Tam monopol
b. Mükemmel rekabet
c. Kaçınılan rekabet
d. Hiper rekabet
e. Tam monopol ve kaçınılan rekabet

Cevap : a. Tam monopol

Aşağıdakilerden hangisi rekabet yaklaşım seçimini yönlendirmez?

a. Zımni anlaşma
b. Rekabet avantajının yaşam beklentisi
c. Çevre istikrarı
d. Hiper rekabet
e. İzlenilen strateji

Cevap : d. Hiper rekabet

Sadece bir sektörün bir alt grubunu analiz etme aşağıdakilerden hangisi kapsamında yerine getirilir?

a. Çevreyi tarama
b. Stratejik grup
c. Senaryo planı
d. Rekabet yaklaşımı
e. Karma süreç

Cevap : b. Stratejik grup

Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi çevre özelliğidir?

a. Demografik çevre
b. Sosyo-kültürel çevre
c. Makro-ekonomik çevre
d. Tedarikçilerin pazarlık gücü
e. Teknolojik çevre

Cevap : d. Tedarikçilerin pazarlık gücü

Genç nüfus hangi genel çevre öğesinin alt unsurudur?

a. Sosyo-kültürel
b. Demografik
c. Makro-ekonomik
d. Teknolojik
e. Politik

Cevap : b. Demografik

Aşağıdakilerden hangisi hem dış çevre hem iç çevre analiz yöntemidir?

a. Dengeli skor kartları
b. Niteliksel yöntemler
c. Kalitatif yöntemler
d. SWOT analizi
e. Finansal yöntemler

Cevap : d. SWOT analizi

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için maddi varlık arasında yer alır?

a. Bir Ar-Ge şirketinin patentleri
b. İyi bir yönetim ekibi
c. Reklam kampanyası
d. Vizyoncu lider
e. Şirket kültürü

Cevap : a. Bir Ar-Ge şirketinin patentleri

Stok Devir Hızı, Kritik Başarı Faktörleri çerçevesinin hangi kaynağında yer alır?

a. Sektör karakteristikleri
b. Rekabet pozisyonu
c. Genel çevre
d. Demografik çevre
e. Müşterilerin gücü

Cevap : a. Sektör karakteristikleri

Likidite oranları hangi zayıflıkları ve üstünlükleri değerlendirme yöntemi içerisinde yer alır?

a. SWOT Analizi
b. Dengeli Skor Kartları
c. Finansal-Sayısal Analiz Yöntemleri
d. Niteliksel Analiz Yöntemi
e. Değer Zinciri

Cevap : c. Finansal-Sayısal Analiz Yöntemleri

Aşağıdaki oranlardan hangisi bir işletmenin bütünleşik ekonomik performansını ortaya koyar?

a. Likidite oranı
b. Karlılık oranı
c. Faaliyet oranı
d. Kaldıraç oranları
e. Değer Zinciri

Cevap : c. Faaliyet oranı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL103U Stratejik Yönetim
Ünite -3
Stratejik Amaçların Belirlenmesi: Stratejik Niyet Hiyerarşisi

Stratejik niyet hiyerarşisinde en üstte hangi kavram yer alır?

a. Misyon
b. Vizyon
c. Amaç
d. Hedef
e. Performans değerlendirme

Cevap : b. Vizyon

Faaliyet alanı ile en iyi yaptığımız iş ya da en iyi yönümüzü anlatan kavram hangisidir?

a. Misyon
b. Çevre analizi
c. Vizyon
d. Strateji
e. Hepsi

Cevap : a. Misyon

Vizyon aşağıdaki örgütlerden hangisini ilgilendirir?

a. İşletmeleri
b. Sivil Toplum Kuruluşlarını
c. Devleti
d. Kar amaçlı ve amaçsız tüm örgütleri
e. Yerel yönetimleri

Cevap : d. Kar amaçlı ve amaçsız tüm örgütleri

“Önümüzdeki yıl satışları %15 arttıracağız” ifadesi hangi kavrama örnektir?

a. Amaç
b. Vizyon
c. Hedef
d. Misyon
e. Bütçe

Cevap : c. Hedef

“Gelecek 50 yılda dünyanın ilk 5 ekonomisi arasına girmek istiyoruz” ifadesi neye örnektir?

a. Ülke misyonuna
b. Ülke vizyonuna
c. Ülke stratejisine
d. Politikaya
e. Ülke amaçlarına

Cevap : b. Ülke vizyonuna

“2030 yılında turizm geliri hedefimiz 100 milyar dolardır” ifadesi hangi kavrama örnektir?

a. Amaç
b. Hedef
c. Strateji
d. Misyon
e. Vizyon

Cevap : e. Vizyon

“Teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir işletmeyiz” ifadesi hangi kavrama örnektir?

a. Amaç
b. Vizyon
c. Strateji
d. Misyon
e. Hedef

Cevap : d. Misyon

Hem gelecek, hem geçmiş hem de şimdi hangi kavramın kapsama alanına girer?

a. Vizyon
b. Strateji
c. Misyon
d. Hedef
e. Amaç

Cevap : c. Misyon

“Gelecek 10 yılda dünyanın ilk 100 işletmesi arasında yer almayı hedefliyoruz” ifadesi neye örnektir?

a. Misyon
b. Hedef
c. Amaç
d. Vizyon
e. Strateji

Cevap : d. Vizyon

 “Adil davranış” neye örnektir?

a. Değer
b. Amaç
c. Hedef
d. Misyon
e. Vizyon

Cevap : a. Değer

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL103U Stratejik Yönetim
Ünite -4
Strateji Alternatifleri: Strateji Hiyerarşisinin Oluşturulması

Aşağıdakilerden hangisi işletme stratejisinin boyutlarından değildir?

a. Ürün kalitesi
b. Fiyat politikaları
c. Marka stratejisi
d. Hizmetler
e. Reklam

Cevap : e. Reklam

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde uygulanabilecek stratejilerden değildir?

a. Çekilme stratejisi
b. Tasarruf stratejisi
c. Büyüme stratejisi
d. Farklılaştırma stratejisi
e. Çeşitlendirme stratejisi

Cevap : d. Farklılaştırma stratejisi

Operasyonel (işlevsel) stratejiler, hangi yönetim düzeyinde hazırlanmakta ve uygulanmaktadır?

a. Üst
b. Üst/orta
c. Orta/alt
d. Üst/ alt
e. Alt

Cevap : c. Orta/alt

Aşağıdakilerden hangisi işletme düzeyinde uygulanan stratejilerden değildir?

a. Maliyet liderliği
b. Farklılaştırma
c. Odaklanma
d. Çekilme
e. Karma

Cevap : d. Çekilme

İşletmenin faaliyette bulunduğu mevcut iş alanlarında veya benzer konularda yeni işlere girişmesi durumunda uygulanan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

a. İlişkili çeşitlendirme
b. İlişkisiz çeşitlendirme
c. Tasarruf
d. Çekilme
e. Satma

Cevap : a. İlişkili çeşitlendirme

Aşağıdakilerden hangisinde çekilme stratejileri birarada verilmiştir?

a. İlişkili çeşitlendirme – İlişkisiz çeşitlendirme
b. Yatay büyüme – Dikey büyüme
c. Satma – Tasfiye
d. Tasarruf – Çekilme
e. Büyüme – Çeşitlendirme

Cevap : c. Satma – Tasfiye

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel stratejilerden değildir?

a. Üretim
b. Pazarlama
c. Finansman ve Muhasebe
d. Ar-GE
e. Koordinasyon

Cevap : e. Koordinasyon

Çeşitli ülkelerdeki birimlerin faaliyetlerinin tek bir uluslararası merkezle kalmayıp birbirleriyle de ilişkide bulunarak uyguladıkları strateji aşağıdakilerden hangisidir?

a. Küresel strateji
b. Karma strateji
c. Uluslararası strateji
d. Büyüme stratejisi
e. Çeşitlendirme stratejisi

Cevap : b. Karma strateji

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlara giriş şekillerden biri değildir?

a. İhracat
b. Satın alma
c. Franchising
d. Jointventure
e. İthalat

Cevap : e. İthalat

Dış pazarlara girmede endüstriyel ya da ticari uzmanlığın belli bir bedel karşılığında kiralanması ya da satın alınmasını sağlayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a. Lisans verme
b. İhracat
c. Jointventure
d. Franchising
e. Satın alma

Cevap : a. Lisans verme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi &

#8211; LOLONOLO

İŞL103U Stratejik Yönetim AÖF İŞL103U Stratejik Yönetim Kitabı PDF

AÖF İŞL103U Stratejik Yönetim Ders Kitabı

Anadolu Aöf-LOLONOLO

 

A.Ü. İşletme Fakültesi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!