İŞL118U İşletme İletişmi

İŞL118U İşletme İletişmi

Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi

Anadolu Üniersitesi İşletme
1- Genel Olarak İşletme İletişimi
2- İşletme İletişimi Süreci
3- İşletme İletişiminde Uzmanlık Alanları
4- İşletme İletişimi Araçları
5- Farklı Medya Ortamlarında İşletme İletişimi
6- Rapor, Teklif ve Proje Hazırlanması
7- Sözlü ve Online Sunum Hazırlanması
8- İşletme İletişiminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi

İŞL118U İşletme İletişmi
Ünite -1
Genel Olarak İşletme İletişimi

1 İletişim eyleminin temelini aşağıdaki kavramlardan hangisi oluşturur?

A. Paylaşmak
B. Konuşmak
C. Dinlemek
D. Tartışmak
E. Sosyalleşmek

Cevap : A. Paylaşmak

2 Aşağıdaki iletişim türlerinden hangisi toplumu bilgilendirmek, bir kurumu veya kişiyi övmek, suçlamak, savunmak vb. amaçlarla radyo, televizyon, internet, gazete gibi raçlar kullanılarak gerçekleştirilir?

A. Örgütsel iletişim
B. Bireyler arası iletişim
C. Kitle iletişimi
D. Grup iletişimi
E. Kurumsal iletişim

Cevap : C. Kitle iletişimi

3 İşletme iletişimi aşağıdakilerden hangisinin kapsamında gerçekleşir?

A. Kullanılan iletişim formatları
B. Mevcut iletişim olanakları
C. Çalışanların yetenekleri
D. Üst yönetimin ihtiyaçları
E. İşletmenin faaliyetleri

Cevap : E. İşletmenin faaliyetleri

4 Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin iletişime sağladığı faydalardan biridir?

A. Ağ kolaylığı sağlaması
B. Yeni iletişim fırsatları sunması
C. İletişim hızını artırması
D. Yöneticilerin bilgi yükünü azaltması
E. İletişim maliyetlerini düşürmesi

Cevap : D. Yöneticilerin bilgi yükünü azaltması

5 Satıcı ile alıcı arasındaki iletişimde aşağıdakilerden hangisinin olması etik iletişime neden olur?

A. Satıcının grafiklerin ve çizelgelerin ölçeğini değiştirmesi
B. Satıcının ürünün olumsuz yönlerini alıcıya açıkça söylemesi
C. Satıcının ürünle ilgili bazı temel bilgileri atlaması
D. Satıcının alıcıya verdiği dokümandan sayısal verileri çıkması
E. Satıcının diğer müşterilerin gerçek görüşlerini saklaması

Cevap : B. Satıcının ürünün olumsuz yönlerini alıcıya açıkça söylemesi

6 Bir yöneticinin güven oluşturması aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir iletişim faaliyetidir?

A. Etkili geri bildirimler sağlanmasıyla
B. Çalışanların karar verme süreçlerine dahil edilmesiyle
C. Kurumun birliktelik potansiyelinin ortaya çıkarılmasıyla
D. Sağlam örgüt kültürüne sahip olunmasıyla
E. Bireylerin ya da ekiplerin kuruma katkılarının değerlenmesiyle

Cevap : B. Çalışanların karar verme süreçlerine dahil edilmesiyle

7 Aşağıdakilerden hangisi yönetime vizyon, misyon ve stratejik amaçlar arasında ilişki kurulmasını sağlayan stratejik bir çerçeve sunar?

A. Yönetsel iletişim
B. Örgütsel iletişim
C. Kurumsal iletişim
D. Marka iletişimi
E. Pazarlama iletişimi

Cevap : C. Kurumsal iletişim

8 Aşağıdakilerden hangisi bir örgüt ile ulaşmak istediği kitlesi arasında iyi niyet ve karşılıklı anlayış oluşturmak ve sürdürmek için gösterilen planlı ve sürekli bir çabadır?

A. Marka iletişimi
B. Yönetsel iletişim
C. Örgütsel iletişim
D. Kurumsal ilişkiler
E. Halkla ilişkiler

Cevap : E. Halkla ilişkiler

9 Kültürler arası iletişimde başarılı olabilmek için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması gerekir?

A. Basmakalıplaştırmanın
B. Kültürel çeşitliliğin
C. Kültürel hassasiyetin
D. Asimilasyonun
E. Manüpilasyonun

Cevap : A. Basmakalıplaştırmanın

10 Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişim becerilerinden biridir?

A. Müzakere etme
B. Aktif dinleme
C. İkna edici sunumlar yapma
D. Teşvik etme
E. İkna etme

Cevap : B. Aktif dinleme

İŞL118U İşletme İletişmi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi

İŞL118U İşletme İletişmi
Ünite -2
İşletme İletişimi Süreci

1 Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin başarılı olduğunun göstergesidir?

A. Alıcının mesajı, gönderenin amaçladığı şekilde alması
B. İletişim sürecinin düşük maliyetle hazırlanması
C. İletişim sürecinin kesintisiz sağlanması
D. İletişim sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması
E. Gönderenin mesajını istediği kaynağı kullanarak hazırlaması

Cevap : A. Alıcının mesajı, gönderenin amaçladığı şekilde alması

2 Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişiminde bir mesaj hazırlanırken yaşanabilecek zorluklardan biri değildir?

A. Mesajın içeriğiyle ilgili kararsızlık
B. Konu veya alıcıya ilişkin bilgi eksikliği
C. Çevresel gürültü kaynakları
D. Duygusal çatışmalar
E. Fikirleri ifade etmede yaşanan sıkıntılar

Cevap : C. Çevresel gürültü kaynakları

3 Stratejik iletişimde SWOT analizi yapılırken aşağıdaki durumlardan hangisi değerlendirilmez?

A. İşletmenin güçlü yönleri
B. İşletmenin zayıf yönleri
C. Çevrede var olan veya oluşabilecek fırsatlar
D. Çevrede var olan veya oluşabilecek tehditler
E. İletişim eğitimi almış çalışan sayısı

Cevap : E. İletişim eğitimi almış çalışan sayısı

4 Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişim sürecinde mevcut durumun saptanmasında dikkate alınması gereken kavramlardan biridir?

A. İşletmenin büyüklüğü
B. Yoğunluk
C. Kanal
D. Misyon
E. Etkililik

Cevap : D. Misyon

5 İşletme içi iletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A. İç iletişimde yer alan grupların birbirlerini tanımaları doğaldır.
B. İç iletişim, işletme içi gruplar tarafından sadece teknik destek sağlamak için kullanılır.
C. İç iletişimde, normal şartlar altında işletme dışına doğrudan çıkmayacak bilgilendirmeler gerçekleşir.
D. İç iletişim sözlü, sözsüz veya yazılı olarak gerçekleşebilir.
E. İç iletişimde gruplar arasında uyum sağlamak önemlidir.

Cevap : B. İç iletişim, işletme içi gruplar tarafından sadece teknik destek sağlamak için kullanılır.

6 İşletme iletişim sürecinin planlamasında yer alan hangi temel grup işletmelerin çevrelerinde olumlu bir imaj ve itibara sahip olabilmesi için iletişimden yararlanır?

A. Halkla ilişkiler
B. Müşteriler
C. Kamu kurumları
D. Özel sektör kurumları
E. Yabancı sermayeli işletmeler

Cevap : A. Halkla ilişkiler

7 İşletme iletişiminin planlamasında yer alabilecek aşağıdaki yöntem ve araçlardan hangisi etkileşim kurmada en yüksek yoğunluk sağlar?

A. E-postalar
B. Web sayfaları
C. Telekonferanslar
D. Video konferanslar
E. Yüz yüze görüşmeler

Cevap : E. Yüz yüze görüşmeler

8 Aşağıdaki etkili işletme iletişimi ilkelerinden hangisi mesajın anlaşılırlığı konusunda herhangi bir şüpheye yer bırakılmaması gerektiği ile ilgilidir?

A. Nezaket/Önemseme
B. Kısa ve Özlülük
C. Açıklık/Anlaşılırlık
D. Somutluk
E. Güvenilirlik

Cevap : C. Açıklık/Anlaşılırlık

9 İletişim sürecini belgelemek isteyen bir işletme aşağıdaki işlerden hangisini yapmalıdır?

A. Basınla olan ilişkilerine önem vermelidir.
B. İşletme içinde yaşanan sorunlarla ilgili toplantı yapmalıdır.
C. İletişimle güvenilir bilgi sunmalıdır.
D. Temel konulara ilişkin iletişim işlemi akış diyagramları hazırlamalıdır.
E. İşletme içi etkili iletişim teknikleri eğitimleri düzenlemelidir.

Cevap : D. Temel konulara ilişkin iletişim işlemi akış diyagramları hazırlamalıdır.

10 Aşağıdakilerden hangisi işletme iletişim sürecini değerlendirme kaynaklarından biri değildir?

A. Kamuoyu anketleri
B. Ürün fiyatları
C. Satış rakamları
D. Müşteri şikâyetleri
E. İşletmenin sanal ortamlardaki tıklanma ve izlenme sayısı

Cevap : B. Ürün fiyatları

İŞL118U İşletme İletişmi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL118U İşletme İletişmi

İŞL118U İşletme İletişmi
Ünite -3
İşletme İletişiminde Uzmanlık Alanları

1 Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kullanılan yazılı iletişim araçlarından biridir?

A. Broşür, bülten ve el kitapçığı
B. Telefon ve telefon sistemleri
C. Toplantılar
D. Beden dili
E. İntranet

Cevap : A. Broşür, bülten ve el kitapçığı

2 Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

A. Fikirlerin daha ayrıntılı düşünülerek planlanabilir hâle dönüştürülebilmesi
B. Hataların karşılıklı iletilerle anında düzeltilebilmesi
C. Mesajlar saklanabildiği için delil olarak kullanılabilmesi
D. Emir ve direktiflerin yazılı olarak verilmesi, bu sayede etkilerinin daha fazla hissedilmesi
E. Belirlenen hataların kısa sürede düzeltilebilmesi

Cevap : B. Hataların karşılıklı iletilerle anında düzeltilebilmesi

3 Bireyi hem düşünsel hem iletişim açısından daha özgür bırakan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yazılı
B. Sözsüz/Simgesel
C. Bileşik
D. Sözlü
E. Sanal/uzaktan

Cevap : D. Sözlü

4 Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin olumlu yönlerinden biri değildir?

A. Anlaşılmayan konuların aydınlatılabilmesi
B. Hataların karşılıklı iletilerle anında düzeltilebilmesi
C. Eş zamanlı olarak geri bildirimde bulunabilmesi
D. Geri dönüşlerin vakit kaybetmeden kontrol edilebilmesi
E. Bilgi alışverişi kayıtlarının tutulabilmesi

Cevap : E. Bilgi alışverişi kayıtlarının tutulabilmesi

5 Sözlü veya yazılı olarak ifade edilemeyen bütün ögeleri içeren iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yazılı
B. Sözsüz/simgesel
C. Bileşik
D. Sözlü
E. Uzaktan/ sanal

Cevap : B. Sözsüz/simgesel

6 Kültürel farklılıklar en çok aşağıdaki iletişim yöntemlerinden hangisini olumsuz yönde etkiler?

A. Yazılı
B. Bileşik
C. Sözsüz/simgesel
D. Sözlü
E. Uzaktan/sanal

Cevap : C. Sözsüz/simgesel

7 Aşağıdakilerden hangisi hem yazılı hem uzaktan/sanal iletişim araçlarından biridir?

A. Elektronik posta
B. Telefon ve telefon sistemleri
C. Kıyafet
D. Beden dili
E. İntranet

Cevap : A. Elektronik posta

8 Uzaktan/sanal iletişimde uyulması gereken görgü kurallarını tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Blog
B. Chat
C. Netiket
D. Çalıştay
E. Panel

Cevap : C. Netiket

9 Aşağıdakilerden hangisi yeni kitle iletişim araçları arasında yer alır?

A. Gazete
B. Dergi
C. Broşür
D. Radyo
E. Youtube

Cevap : E. Youtube

10 Belirli bir alan ya da sektöre yönelik çok sayıda firmanın katılımıyla düzenlenen, marka ve ürün/hizmet tanıtımının yapıldığı kapsamlı etkinliklere ne ad verilir?

A. Konferans
B. Yarışma
C. Panel
D. Fuar
E. Çalıştay

Cevap : D. Fuar

İŞL118U İşletme İletişmi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İŞL118U İşletme İletişmi AÖF İŞL118U İşletme İletişmi Kitabı PDF

AÖF İŞL118U İşletme İletişmi Ders Kitabı

Anadolu Aöf-LOLONOLO Aöf İşletme Lisans

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!