Reklam Yönetimi

Reklam Yönetimi

Deneme Sınavları

Vize 2022 Final 2022
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Vize Deneme 5 Final Deneme 5
Vize Deneme 6 Final Deneme 6
Vize Deneme 7 Final Deneme 7
2020-2021 Vize Soruları Final Deneme 8
Final Deneme 9
Final Deneme 10
Final Deneme 11
Final Deneme 12
Final Deneme 13
Final Deneme 14
2022 Vize Soruları 2020-2021 Final Deneme Sınavı-1
2020-2021 Final Deneme Sınavı-2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize 2022 Final 2022
Ünite-1 Ünite-8
Ünite-2 Ünite-9
Ünite-3 Ünite-10
Ünite-4 Ünite-11
Ünite-5 Ünite-12
Ünite-6 Ünite-13
Ünite-7 Ünite-14

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Reklam Yönetimi

Auzef Reklam Yönetimi
1- Günümüzde Pazarlama
2- Pazarlama Bileşenleri
3- Bütünleşik Pazarlama İletişimi
4- Etkili İletişim Geliştirme Süreci
5- Tutundurma
6- Reklam Nedir
7- Reklam Türleri
8- Reklam Mecra Türleri
9- Reklam Modelleri
10- Marka İmajı Ve Algı Haritaları
11- Reklam Kampanyası Planlama Süreci
12- Medya Planlama
13- Reklamda Etkinlik Ölçümü
14- Reklamcılıkta Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Ünite – 1
Günümüzde Pazarlama

I. Pazarlama sadece kar amacı güden kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.
II. Pazarlama kavramı; mallar, hizmetler, deneyimler, olaylar, kişiler, yerler, mülkiyetler, organizasyonlar, bilgi ve fikirler ile ilgilenir.
III. Pazarlama, bir organizasyon tarafından planlanan ve hayata geçirilen bir yönetim sürecini ifade eder.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pazarlama kavramı için doğrudur?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : d) II ve III

I. İletişim Kanalları
II. Dağıtım Kanalları
III. Hizmet Kanalları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pazarlama kanallarındandır?

a) Yalnız II
b) II ve III
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

I. Pazarlama çabasının yönetilmesi
II. Pazarlama fırsatlarının tespit edilmesi ve analizi
III. Hedef pazara yönelik pazarlama karmasının geliştirilmesi
IV. Hedef pazarların belirlenmesi
Pazarlama süreci aşamaları hangi seçenekte doğru sıralama ile verilmiştir?

a) II- IV-III ve I
b) I-II-III ve IV
c) I-IV-III ve II
d) IV-II-I ve III
e) II-III-IV ve I

Cevap : a) II- IV-III ve I

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Satış ve pazarlama arasındaki fark net görülebilir bir fark olmamakla birlikte bu iki kavram bir bütün olarak değerlendirilebilir.
b) Pazarlama kavramı; fikirle başlar ve tüketici ihtiyaçlarına odaklandığı için hiç bitmez.
c) Satış daha geniş bir kavram olup pazarlamayı da içine dâhil etmektedir.
d) Satış süreci siparişin alınması ile başlayıp teslim ve tahsilata kadar geçen süreci kapsamaktadır.
e) Pazarlama ve satış kavramı birbirini tamamlayan ve birlikte var olan iki kavramdır.

Cevap : c) Satış daha geniş bir kavram olup pazarlamayı da içine dâhil etmektedir.

———– tüketicilerin algıladıkları somut/soyut faydalar ve maliyetlere dair kıyaslamalarını ifade eder. Kalite, hizmet ve fiyattan oluşan bir birleşim olarak da tanımlanabilir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Talep
b) Fayda
c) İhtiyaç
d) İstek
e) Değer

Cevap : e) Değer

Tatmin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Tüketicilerin, bir ürüne dair bekledikleri ve sonuç olarak o üründen elde ettikleri performans ya da herhangi bir çıktıya dair kıyaslamaları sonucu nihai yargılarını ifade eder.
b) Üründen alınan performans tüketici beklentilerinin aşağısında kalırsa, tüketici hayal kırıklığına uğramış ve tatmin olmamış olur.
c) Ürünün performansı ve beklentiler örtüşürse, tüketici tatmin edilmiş olmaktadır.
d) Ürün performansı tüketici beklentileri aşar ise, tüketici yüksek düzeyde tatmin olmuştur denilebilir.
e) Müşterinin katlanmış olduklarına karşılık (ödemiş olduğu para, zaman, çaba vs. tüm maliyetler) ne kadar yarar ya da fayda elde edeceğine dair algısını ifade eden bir kavramdır.

Cevap : e) Müşterinin katlanmış olduklarına karşılık (ödemiş olduğu para, zaman, çaba vs. tüm maliyetler) ne kadar yarar ya da fayda elde edeceğine dair algısını ifade eden bir kavramdır.

———— bir mal ve hizmetin siparişinin alınması veya verilmesi ile başlayıp, teslimat ve tahsilata kadar devam eden bir süreci içermektedir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Satış
b) Pazarlama
c) Müşteri
d) Talep
e) İhtiyaç

Cevap : a) Satış

İşletmelerin ya da pazarlamacıların, tüketicileri satın alma kararına neyin/nelerin yönlendirdiğine yönelik doğru bakış açısından uzaklaşmalarını ifade eden bir kavramdır. Yani işletmelerin, tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarını tatmin etme hedefinden uzak olmalarıdır. Müşteri odaklı olmaktan yani bir ihtiyaca çözüm üretmekten çok, işletmelerin ürettiklerini pazarlamaya odaklandığı durumları kapsar.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Pazarlama körlüğü
b) Pazarlama miyopluğu
c) Pazarlama hatası
d) Pazarlama zorluğu
e) Pazarlama güçlüğü

Cevap : b) Pazarlama miyopluğu

————- bireyin mevcut durumu ile ideal durumu ya da arzu ettiği durumu arasındaki farktır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Talep
b) Fayda
c) İhtiyaç
d) İstek
e) Değer

Cevap : c) İhtiyaç

I. İhtiyaçlarımızı karşılama şekillerimizi ifade eder.
II. İhtiyaçlarımızın tatmini için bir ürüne yönelik duyduğumuz arzudur.
III. Bireyin mevcut durumu ile ideal durumu ya da arzu ettiği durumu arasındaki farktır.
İstek ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : b) Yalnız III

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Reklam Yönetimi

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Ünite – 2
Pazarlama Bileşenleri

I. Stoklanamaması
II. Dokunulmazlığı
III. Kalite standartlarının varlığı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hizmetin özelliklerindendir?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) I,II ve III

Cevap : b) I ve II

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Öz mamul soyut bir kavramı ifade etmekte olup, sembolik değer taşımaktadır.
b) Somut mamul ürünün elle tutulabilir, gözle görülebilir, hacim ve ağırlık içeren, rengi, kokusu olan fiziki kısmını temsil etmektedir.
c) Ambalaj, aksesuar, stil, marka ve kalite genişletilmiş mamulün unsurlarındandır.
d) Genişletilmiş mamul ürünün son halkasını oluşturmaktadır.
e) Montaj, servis ve teslim gibi unsurlar genişletilmiş mamulün fonksiyonlarındandır.

Cevap : c) Ambalaj, aksesuar, stil, marka ve kalite genişletilmiş mamulün unsurlarındandır.

– Fiyatı yüksektir.
– Seçimlik satış noktalarında yeterli miktarda bulunur.
– Tüketici satın alma sırasında alternatiflerle karşılaştırma yaparak zaman harcayabilir.
Yukarıda özellikleri bahsedilen ürün aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

a) Beğenmeli Ürünler
b) Kolayda Ürünler
c) Lüks Ürünler
d) Aranmayan Ürünler
e) Endüstriyel Ürünler

Cevap : a) Beğenmeli Ürünler

————– ile perakendeci satışa sunacağı malın birim maliyetini hesaplar, buna sabit maliyetlerden bir birime düşecek payı karşılayacak ve kendisine önceden belirlenmiş bir kar yüzdesini sağlayacak bir yüzdeyi ekleyerek satış fiyatını bulur. Özellikle perakende ticarette çok yaygın kullanılan maliyet artı usulü en basit fiyatlandırma şeklidir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Hedef Fiyatlandırma Yöntemi
b) Talebe Yönelik Fiyatlandırma
c) Rekabetçi Fiyatlandırma Yöntemi
d) Maliyet Artı (Maliyet Kar) Yöntemi
e) Tutundurmaya Yönelik Fiyatlandırma Yöntemi

Cevap : d) Maliyet Artı (Maliyet Kar) Yöntemi

I. Beğenmeli ürünlerin dağıtımı yapılır.
II. Ürünler çok sayıda satış noktasında bulunur.
III. Rekabetin yoğun, talebin yüksek olduğu pazarlarda uygulanır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yoğun dağıtımın özelliklerindendir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve III

Cevap : e) II ve III

I. Öz mamul
II. Lüks mamul
III. Somut mamul
IV. Genişletilmiş mamul
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri mamulün bileşenleri arasında yer almaz?

a) Yalnız II
b) I ve II
c) II ve IV
d) I, II ve III
e) I, II, III ve IV

Cevap : a) Yalnız II

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması elemanlarından biri değildir?

a) Mamul
b) Marka
c) Fiyat
d) Tutundurma
e) Dağıtım

Cevap : b) Marka

—————– herhangi bir planlama ve arama çabası gerektirmeyen, pek sık akıl edilmeyen ürünlerdir. Bu tür ürünler marketlerde tüketicinin doğrudan görebileceği noktalara yerleştirilerek satın almaları teşvik edilmektedir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rutin ürünler
b) Özellikli ürünler
c) İçtepisel ürünler
d) İvedilik ürünler
e) Beğenmeli ürünler

Cevap : c) İçtepisel ürünler

Aşağıdakilerden hangisi kolayda ürünler arasında yer almaz?

a) Ekmek
b) Gazete
c) Sigara
d) El sabunu
e) Buzdolabı

Cevap : e) Buzdolabı

Dağıtım politikaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Rekabetin yoğun, tüketici talebinin yüksek olduğu ve buna bağlı olarak sunum kolaylığı olan ürünlerde yoğun dağıtım tercih edilmektedir.
b) Kolayda ürünler için yoğun dağıtım tercih edilmektedir.
c) Özellikli ürünler için seçimlik dağıtım tercih edilmektedir.
d) Lüks ürünler için sınırlı dağıtım tercih edilmektedir.
e) Yoğun dağıtım politikası tüm pazar yerine sadece talebin yoğun olduğu pazarlarda sunum yapmakla da uygulanabilir.

Cevap : d) Lüks ürünler için sınırlı dağıtım tercih edilmektedir.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Reklam Yönetimi

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Ünite – 3
Bütünleşik Pazarlama

İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Yapılan yanlış bir iletişimin olumsuz geri dönüşü, rakamsal tahminlerin çok üzerinde sosyal ve psikolojik boyutlarda taşımaktadır.
b) İletişim süreci planlamadan kontrole kadar devam eden bir süreçtir.
c) İletişim süreci göndericiden alıcıya tek yönlüdür.
d) İletişimin alıcı üzerinde yaptığı etkilerin incelenmesi pazarlama iletişimini ortaya çıkartmaktadır.
e) Pazar geniş ve karmaşık olduğu için iletişimin ne etki yaptığını kontrol etmek zorlaşmaktadır.

Cevap : c) İletişim süreci göndericiden alıcıya tek yönlüdür.

————–, reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme (satış promosyonu) ve bunun gibi olarak ayrı ayrı gördüğünüz iletişim işlevini bir bütün olarak görme yoludur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) İletişim
b) Tutundurma
c) Pazarlama Karması
d) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
e) Tutundurma Karması

Cevap : d) Bütünleşik Pazarlama İletişimi

I. Bütünleşik pazarlama iletişimi; tüketiciyle kısa vadeli ve satışa odaklı iletişim kurar.
II. Bütünleşik pazarlama iletişimi; farklı dinamiklere sahip tutundurma karması araçlarının yönetimini kolaylaştırır.
III. Bütünleşik pazarlama iletişimi; reklam ve halkla ilişkiler gibi markaların ticari amaçlı iletişimlerini koordine eden, tek elden yöneten bir anlayıştır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütünleşik pazarlama iletişimi için doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve III

Cevap : e) II ve III

I. Maliyet tasarrufu
II. Tasarımcı bütünlük
III. Yanlı pazarlama mesajları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütünleşik pazarlama iletişiminin yararlarındandır?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : b) I ve II

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişim karması elemanlarından biri değildir?

a) Dolaylı Pazarlama
b) Reklam
c) Kişisel Satış
d) Satış Geliştirme
e) Halkla İlişkiler

Cevap : a) Dolaylı Pazarlama

—————— bir mesaj iletişim kanalının özelliklerine uygun olacak şekilde bir simge değiştirme sistemi aracılığıyla fiziksel olarak iletilebilecek veya taşınabilecek bir biçimde çevrilmesidir.

Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) İletme
b) Kodlama
c) Algılama
d) Süreç
e) Geri bildirim

Cevap : b) Kodlama

Reklamla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kitlesel bir iletişim aracıdır.
b) Çok sayıda insana aynı zamanda ulaşabilmeyi sağlar.
c) Oldukça yüksek maliyetler getirir.
d) Etkinlik ölçümü kolaydır.
e) Açık hava reklamları gibi türleri bulunmaktadır.

Cevap : d) Etkinlik ölçümü kolaydır.

—————— firmanın elindeki tüm unsurları bir bütün halinde ve koordineli olarak aynı mesajı verecek bir ahenk içerisinde hedef tüketicisine ulaştırması ve hedef tüketicisinden beklenen yaklaşım gelene kadar geçen süre içerisinde ise geri besleme ve kontrolle desteklenen bir iletişim sürecini temsil etmektedir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Medya
b) Reklam
c) Marka
d) Bütünleşik pazarlama iletişimi
e) Halkla ilişkiler

Cevap : d) Bütünleşik pazarlama iletişimi

——————— taraflar arasındaki mesaj alış verişini fiziki ve anlamsal olarak bozan, anlaşılmaz veya yanlış anlaşılabilir hale getiren çeşitli faktörlerden kaynaklanan olumsuz etkidir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gürültü
b) Kodlama
c) Algılama
d) Tepki
e) Geri bildirim

Cevap : a) Gürültü

I. Tutarlı mesajlar
II. Maliyet tasarrufu
III. Çalışma ilişkilerinin kalitesi
IV. Medyanın daha iyi kullanımı
Yukarıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişiminin yararları arasında yer alır?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve IV
d) I, III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : e) I, II, III ve IV

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Reklam Yönetimi

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Ünite – 4
Etkili İletişim Geliştirme Süreci

Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim geliştirme süreci aşamalarından biri değildir?

a) Amaçların tespiti
b) Mesajın oluşturulması
c) Marka görsel kimlik unsurlarının hazırlanması
d) İletişim bütçesinin oluşturulması
e) Uygun tutundurma karmasının belirlenmesi

Cevap : c) Marka görsel kimlik unsurlarının hazırlanması

– İletişimdeki iki özneden birisidir.
– Mesaj verilmek istenen kesimdir.
Yukarıda ifade edilen özellikler aşağıdakilerden hangisini en iyi temsil eder?

a) Müşteri
b) Hedef kitle
c) Tüketici
d) Pazar
e) İşletme

Cevap : b) Hedef kitle

———– kapsamında, üretici işletme iletişim sürecinde doğrudan tüketicileri hedef almaktadır. Bu şekilde talep aracılara yönlendirilmeye çalışılır ve tüketicinin perakendecilerden ürünü sorması sağlanır. Böylelikle iletişim mesajı açısından kanal tüketiciden üreticiye doğru hareket eder.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

a) Doğrudan pazarlama
b) İtme stratejisi
c) Kişisel satış
d) Çekme stratejisi
e) Satış tutundurma

Cevap : d) Çekme stratejisi

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi kapsamındaki amaçlardan biri değildir?

a) İhtiyaç oluşturmak
b) İmaj oluşturmak
c) Tüketicilerle duygusal etkileşim kurmak
d) Marka farkındalığını arttırmak
e) Ağızdan ağıza iletişimi yönlendirmek

Cevap : a) İhtiyaç oluşturmak

I. Kaynaktan hedefe; yazı, söz ya da işaretlerle yollanabilmektedir.
II. Görüntü, tasarım, ses, renk, slogan, başlık, metin gibi özellikleri vardır.
III. Markanın ayrılmaz bir parçasıdır ve değiştirilmesi zordur.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bir pazarlama iletişimi mesajı için doğrudur?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II, III

Cevap : b) I ve II

Bir tüketicinin kendisinin ve sevdiklerinin sağlıklarının güvence altına alınması ile ilgili kaygı, aracının hasar alması, evinde bir yangın çıkması, su baskını ve hırsızlık gibi durumlarda kayıplarını yerine koyamama endişesi gibi birçok durumu kapsamaktadır.
Yukarıda yer alan ifade mesaj temalarından hangisi için söz konusudur?

a) Deneyimsel
b) Duygusal
c) Olgusal
d) Korku
e) Yaşamdan kesit

Cevap : d) Korku

I. AIDA Modeli
II. Yenilik-Benimseme Modeli
III. İletişim Modeli
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri “tepki hiyerarşisi modelleri” arasında yer alır?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II, III

Cevap : e) I, II, III

8.
Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim geliştirme için kullanılabilecek kişisel iletişim kanallarından biridir?
a) Medya
b) Genel ortam
c) Uzman kanallar
d) Olaylar
e) Mağaza dizaynı

Cevap : c) Uzman kanallar

Hedef kitlenin özellikleri, mevcut ürünlerin özellikleri ve diğer kaynakları analiz eder ve faaliyetleri planlar. Bu faaliyetlerin oluşturduğu maliyeti dikkate alarak da gerekli bütçeye karar verir.
Yukarıda ifade edilen iletişim bütçesi belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rakiplerin harcamalarını esas alma metodu
b) Satışların yüzdesi metodu
c) Katlanabilir miktar metodu
d) Amaç-görev metodu
e) Hedeflenen kar metodu

Cevap : d) Amaç-görev metodu

Tüketim ürünleri grubunda en yoğun kullanılan tutundurma karması elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kişisel satış
b) Satış tutundurma
c) Doğrudan pazarlama
d) Reklam
e) Halkla ilişkiler

Cevap : d) Reklam

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Reklam Yönetimi

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Ünite – 5
Tutundurma
Aşağıdakilerden hangisi tutundurmanın özelliklerden biri değildir?
a) İkna edici özelliği bulunur.
b) Tutum ve davranışları etkilemeye yönelik çalışır.
c) Diğer pazarlama faaliyetleri ile birlikte uygulanır.
d) Fiyata dayalı bir rekabet aracıdır.
e) Sadece tüketicilere yönelik değil, toptancı ve perakendecilerden oluşan pazarlama kanal üyelerine de yöneliktir.

Cevap : d) Fiyata dayalı bir rekabet aracıdır.

I. Bilgi vermek
II. İlgi uyandırmak
III. Hatırlatma yapmak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tutundurmanın amaçlarındandır?

a) Yalnız II
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi satış geliştirmenin öneminin artmasına neden olan bir unsur değildir?

a) Rakiplerin benzer faaliyetlerinin artması
b) Tüketicinin planlanmamış alımlarının azalması
c) Reklam maliyetlerin yükselmesi
d) Ölçülebilirliğin önem kazanması
e) Hareket zamanının azalması

Cevap : b) Tüketicinin planlanmamış alımlarının azalması

I. Daha fazla bilgi içermesi
II. Reklamlara oranla daha fazla okunması ve dikkat çekmesi
III. Yayınlanma şansının kişisel ilişkilere bağlı olması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri halkla ilişkilerin avantajlarındandır?

a) Yalnız I
b) I ve III
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : c) I ve II

—————, firmanın satışlarını farklı alternatifler kullanarak arttırmak amacıyla yapılan kısa süreli faaliyetlerdir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Satış Geliştirme
b) Doğrudan Pazarlama
c) Kişisel Satış
d) Reklam
e) Halkla İlişkiler

Cevap : a) Satış Geliştirme

Aşağıdakilerden hangisi tutundurma alt karması araçlarından biridir?

a) Fiyatlandırma
b) Marka Yönetimi
c) Dağıtım
d) Kişisel Satış
e) İletişim

Cevap : d) Kişisel Satış

————– kavramı; insanları kendi istekleriyle belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmeyi, belirli bir düşünceye yönelmeyi ya da bir ürüne, hizmete, fikre ve kuruluşa dikkat çekmeyi kapsamaktadır
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

a) İletişim
b) Reklam
c) Kişisel Satış
d) Halkla İlişkiler
e) Satış Tutundurma

Cevap : b) Reklam

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama halkla ilişkilerinden rollerinden biri değildir?

a) Bir ürünün geniş kitleler tarafından farkındalığını sağlama
b) Bir ürünün tekrar konumlandırılmasına yardımcı olma
c) Bir ürün grubuna ilgi duyulmasını sağlama
d) Ürünler yoluyla işletme imajını güçlendirme
e) Kamuoyu gözünde problemli ürünleri savunma

Cevap : a) Bir ürünün geniş kitleler tarafından farkındalığını sağlama

Aşağıdakilerden hangisi satış teşvik amaçlı faaliyetlerden biri değildir?

a) P.O.P. (Point of Purchase)
b) Satın alma noktası görselleri
c) SMS gönderimi
d) Host-hostesli sunumlar/aktiviteler
e) Kupon dağıtımı

Cevap : c) SMS gönderimi

————— alıcı ve satıcı arasındaki karşılıklı diyalogdur. Yani, kitlesel iletişimden çok, bireysel ilişki ve doğrudan iletişimi gerektirir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

a) Marka Yönetimi
b) İletişim
c) Kişisel Satış
d) Halkla İlişkiler
e) Satış Tutundurma

Cevap : c) Kişisel Satış

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Reklam Yönetimi

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Ünite – 6
Reklam Nedir

Aşağıdakilerden hangisi reklamın özel amaçlarından biri değildir?

a) İmajını doğrulamak ya da değiştirmek
b) O sektördeki genel talebi azaltmak
c) Alışkanlıkları değiştirmek
d) Önyargı, yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek
e) Malı denemeye ikna etmek

Cevap : b) O sektördeki genel talebi azaltmak

Ürün hayat eğrisinde giriş aşamasında yer alan bir ürün için aşağıdaki pazarlama iletişim amaçlarından hangisi temel olarak kullanılır?

a) İkna etmek
b) Hatırlatmak
c) Bilgilendirmek
d) İlgiyi canlı tutmak
e) Satın alımı devamlı kılmak

Cevap : c) Bilgilendirmek

I. Değer Katma İşlevi
II. Hatırlatma İşlevi
III. Bilgi Verme İşlevi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri reklamın işlevlerindendir?

a) Yalnız II
b) II ve III
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

Aşağıdaki pazarlama iletişim çabalarından hangisi ürün yaşam eğrisinde olgunluk aşamasında yer alan bir ürün için uygulanmaz?

a) Aracılara Yönelik Tanıtım Ziyaretleri
b) Doğrudan Pazarlama
c) Hatırlatıcı ve Marka Bağlılığına Yönelik Reklam
d) Alıcılara Yönelik İskonto ve Satış Destekleri
e) Tüketicilere Yönelik İskonto ve Kuponlar

Cevap : a) Aracılara Yönelik Tanıtım Ziyaretleri

Aşağıdaki pazarlama iletişim çabalarından hangisi ürün yaşam eğrisinde gelişme aşamasında yer alan bir ürün için uygulanmaz?

a) Alıcılara Yönelik Kişisel Satış Çabaları
b) Ayırt Edici Reklam
c) Ürün Tanıtım Hediyeleri
d) Örnek Ürün Dağıtımları
e) Doğrudan Pazarlama

Cevap : d) Örnek Ürün Dağıtımları

Reklamın ———- işlevi, özellikle rekabetin geliştiği ortamlarda ikincil (selektif) talebi geliştirme marka tercihi geliştirme, marka değiştirmeye teşvik, ürünle ilgili müşteri algıların değiştirme, alıcıların şimdi almaya ürün ve hizmetleri denemeye, satış ziyaretlerini kabul etmeye, ikna ve bazen de primer talebi oluşturma gibi etkinlikler içerir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

a) Koruma işlevi
b) Hatırlatma işlevi
c) İkna etme işlevi
d) Bilgilendirme işlevi
e) Değer katma işlevi

Cevap : c) İkna etme işlevi

Aşağıdakilerden hangisi reklamı halkla ilişkilerden ayıran hususlardan biridir?

a) Reklamda kitlesel iletişim söz konusuyken, halkla ilişkilerde kişisel iletişim söz konusudur.
b) Reklamı kar amacı güden işletmeler kullanırken, halkla ilişkileri kar amacı gütmeyen işletmeler kullanır.
c) Reklamda maddi bir bedel ödenirken, halkla ilişkilerde ödenmez.
d) Reklam nihai ürünler için kullanılırken, halkla ilişkiler ürün dışı unsurlar için kullanılır.
e) Reklamda işletmenin kimliği bilinirken halkla ilişkilerde işletmenin kimliği bilinmez.

Cevap : c) Reklamda maddi bir bedel ödenirken, halkla ilişkilerde ödenmez.

Pazarda ürünün-hizmetin farkında olmayanların yanı sıra, farkındalık olup hala rakip ürünlerin kullanım alışkanlığından ve belirli bir süreden beri satın almanı getirdiği güven duygusundan, marka bağımlılığından ayrılmak istemeyen büyük bir kesim mevcut olabilecektir.
Yukarıda yer alan ifade ürün hayat eğrisinin hangi aşamasında söz konusudur?

a) Pazara Giriş
b) Gelişme
c) Olgunluk
d) Düşüş
e) Gerileme

Cevap : b) Gelişme

Miktar iskontosu (bir alana ikincisi bedava ve benzeri) satış teşvikleri, indirim kuponları reklam kampanyaları ile duyurulmalı, özet olarak hatırlatmalar ve geri çağırmalar yapılmalıdır.
Yukarıda yer alan ifade ürün hayat eğrisinin hangi aşamasında söz konusudur?

a) Pazara Giriş
b) Gelişme
c) Olgunluk
d) Düşüş
e) Büyüme

Cevap : c) Olgunluk

I. Hedef kitlenin bilgi düzeylerinde bir değişim yaratır
II. Hedef kitlede marka ile ilgili son bilgiler doğrultusunda olumlu bir tutum oluşturur
III. Hedef kitlenin ürünü satın almak için harekete geçmesini sağlamaya çalışır
IV. Hedef kitlenin ürünü diğer potansiyel tüketicilere tavsiye etmesini teşvik eder.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri reklamlar yoluyla potansiyel tüketicileri müşteri haline getirebilmek için öncelikle dikkate alınacak aşamalar arasında yer almaz?

a) Yalnız I
b) Yalnız IV
c) II ve III
d) I ve IV
e) I ve III

Cevap : b) Yalnız IV

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Reklam Yönetimi

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Ünite – 7
Reklam Türleri

Ülke ve ekonomi sınırları olmaksızın dünya üzerindeki tüketicileri bir bütün olarak gören bu anlayışa göre; bir merkezden hazırlanarak farklı ülkelere gönderilen, önceden stratejileri belirlenmiş, tüm görsel ve klipleri hazırlanmış sadece küçük uyarlamalarla ülkesel bazda aynı zaman diliminde yayınlanan reklamlara  ——— denir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Küresel reklamlar
b) Bölgesel reklamlar
c) Ülkesel reklamlar
d) Olgusal reklamlar
e) Talep reklamları

Cevap : a) Küresel reklamlar

– Bireyin rasyonel, akılcı ve gerçekçi olduğunu vurgulamak ister.
– Alınan ürünün faydasına, getirisine ve üstünlüğüne dikkat çeker
– Ürün ile ilgili somut, ölçülebilir ve kanıtlanabilir ifadeler sunar.
Yukarıda özellikleri bahsedilen reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Duygusal reklamlar
b) Bölgesel reklamlar
c) Olgusal reklamlar
d) Kurumsal reklamlar
e) Sosyal reklamlar

Cevap : c) Olgusal reklamlar

I. Ürün/Hizmet Reklamları
II. Sosyal Reklamlar
III. Karşılaştırmalı Reklamlar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri mesaj yönünden reklamların bir türü değildir?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) Yalnız III

Cevap : e) Yalnız III

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Seçici talep reklamları; ürün ve hizmet üreten işletmelerin kendi taleplerini arttırmak için uyguladıkları reklamlardır.
b) Birincil talep reklamları piyasanın lideri olan işletmenin ürününün akılda kalmasını sağlamak için uyguladığı reklamlardır.
c) Reklamlar; aracı, toptancı ve perakendeci gibi kurumsal müşterilere de uygulanabilir.
d) Sosyal reklamlar; toplumda bir farkındalık yaratmak için uygulanmaktadır.
e) Ürünün talebinin durgun olduğu yöntemlerde hatırlatıcı reklam uygulanmaktadır.

Cevap : b) Birincil talep reklamları piyasanın lideri olan işletmenin ürününün akılda kalmasını sağlamak için uyguladığı reklamlardır.

—————-, temel olarak ele alınan bir ürünün pazardaki başarısına yönelik rekabetçi tüm unsurların kullanılması ve satışın teşvik edilmesi temeline dayalıdır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Kurumsal reklamlar
b) Sosyal reklamlar
c) Küresel reklamlar
d) Ürün/hizmet reklamları
e) Bölgesel reklamlar

Cevap : d) Ürün/hizmet reklamları

Hedef izleyicinin yapacağı alışverişten yarar sağlamayı amaçlayan rasyonel, akılcı ve gerçekçi bir birey olduğu temel alınır.
Yukarıda ifade aşağıdaki reklam türlerinden hangisi için en uygundur?

a) Olgusal reklamlar
b) Duygusal reklamlar
c) Seçici talep reklamları
d) Birincil talep reklamları
e) Karşılaştırmalı reklamlar

Cevap : a) Olgusal reklamlar

—————, umulan alıcıları reklam edilen malı hemen satın almaya ya da mala ilişkin daha fazla bilgi sağlamaya özendirir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Dolaylı reklam
b) Doğrudan reklam
c) Duygusal reklam
d) Olgusal reklam
e) Seçici talep reklamı

Cevap : b) Doğrudan reklam

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal reklamların tüketici reklamlarından farklılıklarından biri değildir?

a) İçerik
b) Mesajın kurgusu
c) Mecra seçimi
d) Genel reklam stratejisi
e) Amacı

Cevap : e) Amacı

Reklam senaryosu, içeriği dili, verilmek istenen mesajı ağırlıklı olarak ulusal tüketiciye göre belirlenmiştir. Bu tür reklamlar çoğunlukla ulusal sınırlar dışına çıktığında anlamını kaybetmektedir.
Yukarıda ifade aşağıdaki reklam türlerinden hangisi için en uygundur?

a) Bölgesel reklamlar
b) Ülkesel reklamlar
c) Sosyal reklamlar
d) Kurumsal reklamlar
e) Yerel reklamlar

Cevap : b) Ülkesel reklamlar

Ürüne yönelik marka gözetmeksizin talebi arttırmaya yönelik gerçekleştirilen reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyal reklamlar
b) Olgusal reklam
c) Duygusal reklam
d) İlkel talep reklamı
e) Seçici talep reklamı

Cevap : d) İlkel talep reklamı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Reklam Yönetimi-min
Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Reklam Yönetimi Ders Kitabı

Auzef İşletme
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler

Auzef İşletme , İktisat , Kamu yönetimi , Siyaset Bilimi

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!