Yönetim ve Liderlik

Yönetim ve Liderlik

Vize 2022 Final 2022
Vize Deneme-1 Final Deneme-1
Vize Deneme-2 Final Deneme-2
Vize Deneme-3 Final Deneme-3
Vize Deneme-4 Final Deneme-4
Vize Deneme-5 Final Deneme-5
Vize Deneme-6 Final Deneme-6
Final Deneme-7
Final Deneme-8
Final Deneme-9
2022 Final Soruları

Yönetim ve Liderlik

Vize 2022 Final 2022
Ünite -1 Ünite -7
Ünite -2 Ünite -8
Ünite -3 Ünite -9
Ünite -4 Ünite -10
Ünite -5 Ünite -11
Ünite -6 Ünite -12
Vize 2021 Final 2021
2021 Vize-1 2021 Final Deneme-1
2021 Vize-2 2021 Final Deneme-2
2021 Final Soruları

Yönetim ve Liderlik

Yönetim ve Liderlik 2021 Final

1- Aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün liderlik rollerine sahip olmasının önemine ilişkin yanlış bir bilgidir?

A) Nitelikli insan gücünün okulun başarısından doğrudan etkilenmesi
B) Yöneticilerin lider olmak zorunda olması
C) ‘’Bir okul, müdürü kadar iyi bir okuldur” fikrini ortaya koyması
D) Okulların kalitesini iyileştirmede okul müdürlerinin kilit aktörler olması
E) Okulların başarısının etkili eğitim yöneticilerinin varlığıyla mümkün olabileceği gerçeği

Cevap : B) Yöneticilerin lider olmak zorunda olması

2- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde karar verme süreci aşamaları doğru ve eksiksiz sıralanmıştır?

A) Amacı belirlemek- Seçim yapmak- Sorunları tanımlamak- Alternatifleri belirlemek- Alternatifleri karşılaştırmak- Alternatifleri değerlendirmek
B) Sorunları tanımlamak- Amacı belirlemek- Alternatifleri belirlemek- Alternatifleri karşılaştırmak- Alternatifleri değerlendirmek- Seçim yapmak
C) Amacı belirlemek- Sorunları tanımlamak- Alternatifleri belirlemek- Alternatifleri karşılaştırmak- Alternatifleri değerlendirmek- Seçim yapmak
D) Amacı belirlemek- Sorunları tanımlamak- Alternatifleri karşılaştırmakAlternatifleri değerlendirmek- Alternatifleri belirlemek- Seçim yapmak
E) Amacı belirlemek- Sorunları tanımlamak- Alternatifleri belirlemek- Alternatifleri karşılaştırmak- Seçim yapmak- Alternatifleri değerlendirmek

Cevap : C) Amacı belirlemek- Sorunları tanımlamak- Alternatifleri belirlemek- Alternatifleri karşılaştırmak- Alternatifleri
değerlendirmek- Seçim yapmak

3- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yönetimin düzeyleri doğru sırada ve eksiksiz olarak yer almıştır?

A) Birinci Düzey Yönetim – İkinci Düzey Yönetim – Üçüncü Düzey Yönetim
B) Alt Yönetim – Orta Yönetim – Üst Yönetim
C) İşçi – Memur – Hizmetli
D) Düşük Yönetim – Orta Yönetim – Üst Yönetim
E) Doğrudan Yönetim – Dikey Yönetim – Hiyerarşik Yönetim

Cevap : B) Alt Yönetim – Orta Yönetim – Üst Yönetim

4- Ali iş yerindeki kişiler ile sağlıklı iletişim kurma, onlar tarafından kabul edilme ihtiyacı duymaktadır. Maslow’un ihtiyaçlar piramidine göre Ali hangi basamakta yer almaktadır?

A) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
B) Fizyolojik ihtiyaçlar
C) Saygı ihtiyacı
D) Sevgi görme/ait olma ihtiyacı
E) Güvenlik İhtiyacı

Cevap : D) Sevgi görme/ait olma ihtiyacı

5- Aşağıdakilerden hangisi House ve Evans’ın Yol-Amaç Kuramı’nda yer alan liderlik türlerinden biri değildir?

A) Başarıya Yönelik Liderlik
B) Otoriter Liderlik
C) Destekleyici Liderlik
D) Demokratik Liderlik
E) Katılımcı Liderlik

Cevap : D) Demokratik Liderlik

6- Erken çocukluk eğitim kurumlarının özellikleri düşünüldüğünde, aşağıdaki ifadelerden hangisi bu kurumların çatışma bağlamında ayırt edici özelliklerinden biri değildir?

A) Yoğun düzeyde aile-okul-çocuk etkileşimi
B) Ev ve okul benzeri özellikler taşıması
C) Gelişim hızı yüksek çocukların varlığı
D) Öğretmenler ve diğer personellerin uyumu
E) Dikey hiyerarşide örgüt/organizasyon yapısı

Cevap : E) Dikey hiyerarşide örgüt/organizasyon yapısı

7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yönetim doğru ve eksiksiz olarak tanımlanmıştır?

A) Yönetim, yönetme ve kontrol etme sürecidir.
B) Yönetim, örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi için örgüt çalışanlarının davranışlarının örgütün amaçlarına yöneltilmesidir.
C) Yönetim; yöneticilerin, bir organizasyonun bir stratejiyi uygulamada ne kadar başarılı olduğunu izlemek için planlarla performansın karşılaştırılmasını gerektirmektedir.
D) Yönetim, örgüt çalışanlarının örgütün amaçları için ortak bir çaba içerisinde olmalarıdır.
E) Yönetim, ortak bir hedefe ulaşmak için, bir organizasyondaki faaliyetleri sistematik bir şekilde planlama, organize etme ve başlatma, yönetme ve kontrol etme süreci olarak tanımlanır.

Cevap : E) Yönetim, ortak bir hedefe ulaşmak için, bir organizasyondaki faaliyetleri sistematik bir şekilde planlama,
organize etme ve başlatma, yönetme ve kontrol etme süreci olarak tanımlanır.

8- Aşağıdakilerden hangisinde liderlerin gereksinimi olan özellikler doğru olarak eşleştirilmemiştir?

A) Fiziksel özellikler → Aktif olma
B) Kişilik → Etik davranma
C) Zekâ ve yetenek → Yargılama
D) Sosyal özellikler → Yaratıcılık
E) İş ile ilgili özellikler → Başarma güdüsü

Cevap : B) Kişilik → Etik davranma

9- Yerleşmiş eğitim sistemine sahip ülkelerde okula ilişkin stratejik kararlar nasıl alınmaktadır?

A) Okul yöneticisi ve öğretmenlerden oluşan bir kurul tarafından kararlar alınmaktadır.
B) Ülkelerdeki eğitim bakanlığı tarafından kararlar alınmaktadır.
C) Okul yöneticisi liderliğinde okul-aile birliği kurulu tarafından kararlar alınmaktadır.
D) Okul yöneticisinin görüşleri doğrultusunda kararlar alınmaktadır.
E) Okulun veya okul bölgesinin eğitim yönetiminden sorumlu kurulları tarafından alınmaktadır

Cevap : E) Okulun veya okul bölgesinin eğitim yönetiminden sorumlu kurulları tarafından alınmaktadır

10- Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerinden biridir?

A) Karar
B) Duygu
C) Düşünce
D) Dönüt
E) Bilgi

Cevap : D) Dönüt

Yönetim ve Liderlik 2021 Final

11- “Öğrenme ortamları oluşturma: Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar.”
Yukarıdaki ifade hangi öğretmenlik mesleği yeterlilik alanına aittir?

A) Tutum ve değerler
B) Mesleki bilgi
C) Mesleki davranış
D) Mesleki beceri
E) Mesleki yetkinlik

Cevap : D) Mesleki beceri

12- “İyi bir yönetici İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan temel insan hakları ve özgürlüklerine göre kararlar almalıdır” ifadesine göre aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?

A) Bireyin ifade özgürlüğünü gözetir.
B) Irk, dil, din, cinsiyet gibi ayrımlar yapmaz.
C) Ülke, memleket ya da uyruğa göre farklı davranır.
D) Bireyin mahremiyet hakkına uyar.
E) Kişi özgürlüğü ve güvenliğini gözetir.

Cevap : C) Ülke, memleket ya da uyruğa göre farklı davranır.

13-“20. yy’da yönetim alanında hakim olan, ekip çalışmasının önemini temel alan ve müşteri memnuniyeti odaklı bakış açıları yerini 21. yy’da, bilgi odaklı ve bilgiye ulaşmayı sağlayacak her türlü yol, yöntem ve süreci ön plana alan anlayışa bırakmıştır. Bilgiye ulaşmaya çalışırken sürekli değişim, sürekli öğrenme ve bunların yanında profesyonelleşme ve strateji gibi kavramlar gündeme gelmiş ve yönetim yaklaşımlarını etkilemiştir.”
Bu tanım aşağıdaki hangi kuram/yaklaşımı açıklamaktadır?

A) McGregor X ve Y Kuramı
B) Chris Argyris Olgunlaşma Kuramı
C) Bürokrasi Yaklaşımı
D) Güncel Yönetim Kuramları
E) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı

Cevap : D) Güncel Yönetim Kuramları

14- Aşağıdakilerden hangisi Stogdill (1974)’in Özellikler Kuramında ele aldığı liderlikle pozitif yönde ilişkili gösteren özelliklerden biri değildir?

A) Görevi başarmada ısrar ve gayret
B) Problem çözmede özgünlük ve cesaret
C) Görevi başarma ve sorumluluk için isteklilik
D) Eylemlerin ve kararların sonuçlarını kabul etmede kararsızlık
E) Engeller ve gecikmeler karşısında yılmamak

Cevap : D) Eylemlerin ve kararların sonuçlarını kabul etmede kararsızlık

15- Zaman yönetiminin bir çok süreci bulunmaktadır. Aşağıda verilen maddelerden hangisi zaman yönetimi süreçlerinden biri değildir?

A) Zorlukları bil
B) Kararlı ol
C) Zaman tuzakları fark et
D) Kendini tanı
E) Zamanı algıla

Cevap : B) Kararlı ol

16- Zaman tuzakları zaman yönetimini engelleyen unsurlardır. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi dış faktörlerden kaynaklanan zaman tuzaklarından biridir?

A) Televizyon bağımlılığı
B) Yeterince açık olmayan iş tanımı
C) Etkili dinlememek
D) Kararsızlık
E) Acelecilik

Cevap : B) Yeterince açık olmayan iş tanımı

17- Aşağıdakilerden hangisi iyi ve doğru bir karar için söylenemez?

A) İyi ve doğru bir karar, örgütün amaçları doğrultusundadır.
B) İyi ve doğru bir kararın sonuçları kestirilebilmelidir.
C) İyi ve doğru bir karar, uygulanabilir olmalıdır.
D) İyi ve doğru bir karar, tam zamanında alınmalıdır.
E) İyi ve doğru bir karar, çatışma ortamı doğurmalıdır.

Cevap : E) İyi ve doğru bir karar, çatışma ortamı doğurmalıdır.

18- Halpin ve Croft’ın tanımladığı “Babaerkil” ve Kapalı” örgüt iklimleri benzer özelliklere sahiptir. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bu iki iklim tipi için de ortak değildir?

A) Bu iklimde iş görenler arasında uyum atmosferine rastlanmamaktadır.
B) Bu iklimde yöneticiler, iş görenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan emredici pozisyondadır.
C) Bu iklimde iş görenler arasında dostça ve samimi ilişkiler gözlenmemektedir.
D) Bu iklimin hâkim olduğu örgütlerde etkililik ve verimlilik düşüktür.
E) Bu iklimde iş görenlerin sosyal gereksinimlerine cevap vermek önemli yer tutmaktadır.

Cevap : E) Bu iklimde iş görenlerin sosyal gereksinimlerine cevap vermek önemli yer tutmaktadır.

Yönetim ve Liderlik 2021 Final

19- Ayşe okuldaki başarıları ile arkadaşları tarafından takdir edilip saygı duyulan bir öğrencidir. Ayşe’nin en büyük hayali okuldaki bu başarısı ile birlikte sahip olduğu yetenekleri en iyi şekilde kullanarak insanlara adil bir hayat sunan bir kaymakam olmaktır. Ayşe’nin bu hayali Maslow’un ihtiyaçlar piramidindeki hangi basamağı ifade etmektedir?

A) Güvenlik İhtiyacı
B) Sevgi görme/ait olma ihtiyacı
C) Fizyolojik ihtiyaçlar
D) Saygı ihtiyacı
E) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

Cevap : E) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

20- Erken çocukluk eğitim kurumunda yönetici pozisyonunda olan Eda Hanım, yönetim fonksiyonları ile etkili bir süreç izlemek istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi Eda Hanım’ın kullanacağı yönetim fonksiyonları arasında yer almaz?

A) İletişim
B) Planlama
C) Denetim
D) Eş güdümleme
E) İş birliği

Cevap : E) İş birliği

21- Aşağıdakilerden hangisinin “Karar verme, yönetimin kalbidir” ifadesi ile çeliştiği söylenebilir?

A) Kararlar örgütün amaçlarına göre alınmalıdır.
B) Kararlar, yönetim süreçlerinin niteliğini belirler.
C) Yönetsel eylemler karar vermeye dayanmaktadır.
D) Karar verme yönetimin özüdür.
E) Örgütsel kararlar amaca yönelik olmayabilir

Cevap : E) Örgütsel kararlar amaca yönelik olmayabilir

22- Motivasyon kavramı ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Motivasyon kavramına genel olarak bir amaca göre hareket etme dürtüsü diyebiliriz.
B) Motivasyon sadece eğitimde değil tercih edilen iş, sosyal ilişkiler gibi farklı alanlarda da önemli bir yer
kaplamaktadır.
C) Motivasyon kavramının varlığı için eylem sonunda mutlaka bir ödül olmalıdır.
D) Motivasyon kavramı, tanımlanması zor bir kavramdır.
E) Maslow’un motivasyon kavramı ile ilgili çalışmaları en çok kabul görendir

Cevap : C) Motivasyon kavramının varlığı için eylem sonunda mutlaka bir ödül olmalıdır.

23- Öğretim liderliğini diğer liderlik türlerinden ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diğer liderlik türlerinden daha önce ortaya koyulmuş olması
B) Karizmatik liderliğe benzer yönlerinin olması
C) Gelişmiş ülkelerde ortaya çıkmış olması
D) Personel yönetimine çok fazla önem veriyor olması
E) Yalnızca eğitim kurumlarına ve eğitim yöneticilerine özgü oluşur

Cevap : E) Yalnızca eğitim kurumlarına ve eğitim yöneticilerine özgü oluşur

24- Aşağıdakilerden hangisi okul liderliğini etkileyen etmenlerden biri değildir?

A) Okul müdürünün yaşı ve cinsiyeti
B) Okulun türü ve aşaması
C) Okulların ve hizmet ettikleri toplulukların şartları
D) Kültürel ve tarihsel faktörler
E) Okulun büyüklüğü

Cevap : A) Okul müdürünün yaşı ve cinsiyeti

25- Stres, gerilim, düşmanlık, kaygı gibi çatışmaya neden olan durumlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinin kapsamına girer?

A) Politika farklılıkları
B) Rol uyuşmazlıkları
C) Bireylerin duygusal durumları
D) Bireylerin bilişsel durumları
E) Kaynakların kıtlığı

Cevap : C) Bireylerin duygusal durumları

Yönetim ve Liderlik 2021 Final

26- “Acil olan ancak önemli olmayan olay/durum/aktiviteler yer alır.” ifadesi Covey Matrisinin hangi alanını tanımlamaktadır?

A) III
B) V
C) I
D) II
E) IV

Cevap : A) III

27- Bireylerin özellikleri, motivasyon, mesleki doyum ve moral kavramları, hangi hangi örgütsel faktör ile ilgilidir?

A) Kültür
B) Sosyal çevre
C) Ekonomi
D) Örgüt
E) Ekoloji

Cevap : B) Sosyal çevre

28- Herzberg’in çift faktörler teorisi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Motivasyonu, motive edici ve hijyen faktörleri diye iki faktör altında incelemiştir.
B) Teoriye göre kişiyi esas güdüleyen, motive eden faktörler, motive edici faktörlerdir. Yani ihtiyaçların
giderilmesi için duyulan dışsal bir güdülenmelerdir.
C) Motive edici faktörler içsel faktörlerdir.
D) Hijyen faktörler asgari ihtiyaçlardır.
E) Hijyen faktörler dışsal faktörlerdir.

Cevap : B) Teoriye göre kişiyi esas güdüleyen, motive eden faktörler, motive edici faktörlerdir. Yani ihtiyaçların giderilmesi için duyulan dışsal bir güdülenmelerdir.

29- İnsanların karşılanması gereken bazı sosyal ve psikolojik ihtiyaçları olduğunu ve insanın sadece ekonomik ve rasyonel bir canlı değil aynı zamanda sosyal bir varlık olduğunu söyleyen kuram/yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönetim Süreci Yaklaşımı
B) Durumsallık Yaklaşımı
C) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
D) Hawthorne Deneyleri ve İnsan İlişkileri Yaklaşımı
E) Bürokrasi Yaklaşımı

Cevap : D) Hawthorne Deneyleri ve İnsan İlişkileri Yaklaşımı

30- İletişimde el-kol, baş-kol gibi uzuvların kullanımı iletişimde hangi dil olarak adlandırılmaktadır?

A) Yüz dili
B) Sözel dil
C) Yazım dili
D) Mimik dili
E) Beden dili

Cevap : E) Beden dili

31- Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt yaşı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 36-45 ay
B) 48-60 ay
C) 56-72 ay
D) 57-68 ay
E) 60-72 ay

Cevap : D) 57-68 ay

32- Aşağıda verilen okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişiminin önemi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Öğretmenlerinin mesleki gelişimi, öğretmenlerin kariyer gelişimlerini sürdürebilmelerini sağlamaktadır.
B) Öğretmenlerinin mesleki gelişimi, öğrencilere sağlanan eğitimin niteliğini arttırmaktadır.
C) Öğretmenlerinin mesleki gelişimi, öğrencilerin değişen ilgilerini, ihtiyaçlarını ve yönelimlerini kolayca
anlamlandırabilmeyi sağlamaktadır.
D) Öğretmenlerinin mesleki gelişimi, öğrencilerin eğitimsel ve gelişimsel çıktılarını arttırmaktadır.
E) Öğretmenlerin mesleki gelişimi yalnızca dolaylı olarak eğitimin kalitesini ve okulun etkililiğini arttırmaktadır.

Cevap : E) Öğretmenlerin mesleki gelişimi yalnızca dolaylı olarak eğitimin kalitesini ve okulun etkililiğini arttırmaktadır.

33-
I. Nesneleri düzenlemek
II. Görevleri düzenlemek
III. İnsanları düzenlemek
Yukarıda verilen ifadeler hangi zaman yönetimi yaklaşımına ait düzenlemelerdir?

A) Kendini toparla yaklaşımı
B) Hedef yaklaşımı
C) Sihirli araç yaklaşımı
D) ABC yaklaşımı
E) Savaşçı yaklaşımı

Cevap : A) Kendini toparla yaklaşımı

34- Durgun örgüt yapısına sahip kurumlarda çalışanların bireyselliğine ilişkin tolerans düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiçbiri
B) Yüksek düzeyde
C) Düşük düzeyde
D) Belirsiz
E) Orta düzeyde

Cevap : C) Düşük düzeyde

35- Aşağıdakilerden hangisi okullarda örgütsel iklimin oluşumunda katkı sağlayan faktörlerden biri değildir?

A) Sosyal çevre
B) Kültür
C) Örgüt
D) Ekoloji
E) Ekonomi

Cevap : E) Ekonomi

36 – İletişim becerileri kurumlarda ………………kullanımı çok önemlidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İşlevsel
B) Kişisel
C) Deneysel
D) Yönetimsel
E) Kurumsal

Cevap : A) İşlevsel

37- Bireyin belli bir amaca ulaşmak için bilinçli olarak belli bir yolu seçmesine ………… denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Örgütleme
B) Eşgüdümleme
C) Değerlendirme
D) Karar verme
E) Planlama

Cevap : D) Karar verme

38- Aşağıdakilerden hangisi, “dört ana işlevi yerine getirerek kurumsal hedeflere ulaşma süreci” olarak tanımlanan yönetim kavramının işlevlerinden biri değildir?

A) Planlama
B) Organize etme
C) Liderlik etme
D) Kontrol etme
E) Düzenleme

Cevap : E) Düzenleme

Yönetim ve Liderlik 2021 Final

39- Okul yönetiminde rol oynayan iç ve dış ögeler vardır. Bu öğeler yönetim sürecini kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi okul yönetiminde rol oynayan iç öğelerden biri değildir?

A) Aile
B) Yönetici
C) Öğretmen
D) Öğrenci
E) Yardımcı personel

Cevap : A) Aile

40- John Dewey’e göre okulların bazı temel görevleri vardır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Dewey’e göre bu görevinden biridir?

A) Yönetme
B) Liderlik
C) Verimlilik
D) Basitleştirme
E) Geliştirme

Cevap : D) Basitleştirme

41- Açıklık, okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan politikaların yönetmeliklerin, sürdürülen programların ve paydaşların görev ve sorumluluklarının açık bir şekilde tanımlanmış olması, kısaca örgüt işleyişinin tanımlanması, olumlu iklim bileşenlerinin önemli bir parçasıdır. Ancak bu açıklığın olmadığı kurumlarda bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bu sorunlardan biri değildir?

A) Paydaşlar arasında iletişim sorunlarının yaşanması
B) Okulun işleyişinde aksaklıkların gözlenmesi
C) Çalışanlar arasında ödül farklılıklarının yaşanması
D) Çalışanların işe bağlı stres ve tükenmişlik düzeylerinin arttığının gözlenmesi
E) Çalışanlar arasında çatışmaların yaşanması

Cevap : C) Çalışanlar arasında ödül farklılıklarının yaşanması

42- Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kullanılan mesaj türlerinden biri değildir?

A) Düşünce ifade etmek
B) Kızgın, üzgün, rahatsız olduğunu ifade etmek
C) Çocuğun ailesinden ihtiyaç duyduğu bir şeyi ifade etmesi
D) Sürekli öğütlerde bulunmak
E) Bilgi vermek

Cevap : D) Sürekli öğütlerde bulunmak

43- Performans Yönetimi hangi yönetim kuramı/yaklaşımı başlığı altında kategorize edilmektedir?

A) Klasik Kuramlar
B) Güncel Yönetim Kuramları
C) Neo-Klasik Kuram
D) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
E) Yönetim Süreci Yaklaşımı

Cevap : B) Güncel Yönetim Kuramları

44- Aşağıdakilerden hangisi tatmin edici (doyurucu) karar modeli için söylenemez?

A) Personelin itiraz etmeyeceği karar verilir.
B) Karar için gerekli bilgi toplanır.
C) Karar uygulandıktan sonra değerlendirilmez.
D) Kararın uygulanması için plan yapılır.
E) Problem net olarak ortaya konulur.

Cevap : C) Karar uygulandıktan sonra değerlendirilmez.

45- Aşağıdakilerden hangisi Herzberg’in Çift Faktör Teorisi’ndeki hijyen faktörlerinden biri değildir?

A) Denetim mekanizmasının varlığı
B) Şirket politikası
C) Ücret
D) İlerleme imkânı sunulması
E) Çalışma koşulları

Cevap : D) İlerleme imkânı sunulması

46- “…………………. diğer insanlarla iyi bir şekilde işbirliği içinde çalışma yeteneğini gösterir.” İfadesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken yönetici yeterliği hangisidir?

A) Teknik
B) Mesleki
C) İnsani
D) Kavramsal
E) Sosyal

Cevap : C) İnsani

47- Öğretim Liderliğini diğer Liderlik türlerinden ayran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızca eğitim kurumlarına ve eğitim yöneticilerine özgü oluşu
B) Gelirmiş ülkelerde ortaya çıkmış olması
C) Karizmatik liderliğe benzer yönlerinin olması
D) Diğer liderdik türlerinden daha önce ortaya koyulmuş olmasa
E) Personel yönetimine çok fazla önem veriyor olması

Cevap : A) Yalnızca eğitim kurumlarına ve eğitim yöneticilerine özgü oluşu

48- Aşağıda okullarda örgüt ikliminin oluşturulması hususu ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Okullarda örgüt ikliminin oluşmasında örgüt paydaşlarının kişisel özellikleri, motivasyonları, doyum ve moralleri etkili değildir.
B) Okullarda örgütsel iklim okulun içerisinde bulunduğu ekoloji, sosyal çevre, örgüt ve kültür arasında oluşan etkileşimler sonucu oluşmaktadır
C) Okulun tüm paydaşlar, okul ikliminin oluşmasında diğer unsurlarla birlikte etkileşim içerisindedir.
D) Okulların fiziksel koşullar, okul binaların durumu ve teknoloji gibi unsurlar okulların içerisinde bulunduğu ekolojiyi oluşturmaktadır.
E) Okul ikliminin oluşturulmasında, sosyal ve ekonomik çevre göz ardı edilmemelidir.

Cevap : A) Okullarda örgüt ikliminin oluşmasında örgüt paydaşlarının kişisel özellikleri, motivasyonları, doyum ve moralleri etkili değildir.

Yönetim ve Liderlik

Yönetim ve Liderlik Auzef Yönetim ve Liderlik Ders Kitabı PDF

Yönetim ve Liderlik Auzef Ders Kitabı

Yönetim ve Liderlik

Yönetim ve Liderlik 2021 Final

Çocuk Gelişimi - facebook
çocuk gelişimi

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!