İŞL205U İşletme Yönetimi

İŞL205U İşletme Yönetimi

Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL205U İşletme Yönetimi

Anadolu Üniersitesi İşletme
1-Yönetim ve Yönetici
2-Klasik ve Neo-Klasik Yönetim Kuramları
3-Modern Yönetim Kuramları
4-Planlama
5-Örgütleme
6-Yöneltme
7-Koordinasyon ve Kontro
8-Çağdaş Yönetim Konular
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 1
Yönetim ve Yönetici

Yönetim kavramının değişik bakış açılarına göre yapılmış tanımlarında ortak olmayan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Amaçlara ulaşmak
b. İşbirliğinin sağlanması
c. Beşeri bir eylem
d. Verimlilik, etkinlik ve iktisadilik
e. Üretim

Cevap : e. Üretim

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin temel unsurlarından (fonksiyonlarından) birisi değildir?

a. Planlama
b. Moral
c. Örgütleme
d. Yöneltme
e. Koordinasyon

Cevap : b. Moral

Amaçların gerçekleşmesi için kaynakların doğru kullanımına ne ad verilmektedir?

a. Verimlilik
b. Etkinlik
c. İktisadilik
d. İşbirliği
e. Amaç birliği

Cevap : a. Verimlilik

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üst düzey yöneticilerinden birisi değildir?

a. Genel Müdür
b. Yönetim Kurulu Başkanı
c. Pazarlama Müdürü
d. Genel Müdür Yardımcısı
e. İcra Komitesi Üyesi

Cevap : c. Pazarlama Müdürü

İşletmeyi ve çevresiyle olan ilişkilerini bir bütün olarak kavrayabilme yetkinliğine sahip olan yöneticiler;

a. Üst düzey yöneticilerdir
b. Orta düzey yöneticilerdir
c. Bölüm yöneticileridir
d. Alt düzey yöneticilerdir
e. Hiçbirisi

Cevap : a. Üst düzey yöneticilerdir

Yöneticinin yönetim hiyerarşisinde yükselmesiyle birlikte profesyonellik düzeyi genellikle;

a. Artar
b. Azalır
c. Aynı kalır
d. Ortadan kalkar
e. Hiçbirisi

Cevap : a. Artar

Aşağıdakilerden hangisi yönetici ile girişimci arasındaki temel farklılığın göstergesidir?

a. Girişimci işletmeyi kurar, yönetici yönetir
b. Girişimci kar alır, yönetici ücret
c. Girişimci riske girer, yönetici girmez
d. Girişimci yöneticiye iş verir, yönetici yetki devreder
e. Girişimci stratejileri belirler, yönetici politikaları

Cevap : b. Girişimci kar alır, yönetici ücret

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin karar verme rolü ile ilgili değildir?

a. Girişimci rolü
b. Sorun çözen rolü
c. Kaynak bulan rolü
d. Müzakereci rolü
e. Gözlemci rolü

Cevap : e. Gözlemci rolü

İşletmenin kurumsal stratejilerinin ve rekabet stratejilerinin belirlenmesinde söz sahibi olan yöneticiler;

a. Üst düzey yöneticilerdir
b. Orta düzey yöneticilerdir
c. Bölüm yöneticileridir
d. Alt düzey yöneticilerdir
e. Departman yöneticileridir

Cevap : a. Üst düzey yöneticilerdir

Aşağıdakilerden hangisi yetki türlerinden birisi değildir?

a. Hat yetki
b. Kurmay Yetki
c. Komuta Yetkisi
d. Fonksiyonel Yetki
e. Beşeri Yetki

Cevap : e. Beşeri Yetki

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 2
Klasik ve Neo-Klasik Yönetim Kuramları

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nın özelliklerinden birisi değildir?

a. İnsana önem vermek
b. Kurallar ve davranış standartları doğrultusunda
işçileri çalışmaya zorlamak
c. İşçilerin ücretle motive edilebileceklerini öngörmek
d. Yukarıdan aşağıya bir iletişimi benimsemek
e. Otoriter ve merkeziyetçi bir örgüt yapısını gerekli görmek

Cevap : a. İnsana önem vermek

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nı oluşturan yaklaşımlardan birisi değildir?

a. İnsan İlişkileri Yaklaşımı
b. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
c. Yönetim Süreci Yaklaşımı
d. Bürokrasi Yaklaşımı
e. Frederick Taylor’un Yaklaşımı

Cevap : a. İnsan İlişkileri Yaklaşımı

Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nın dayandığı temel düşünce nedir?

a. Sosyal taraflar arasında refahın yükseltilmesi
b. İşçilerin sıkı bir şekilde denetlenmesi
c. İşçilere yüksek ücret ödenmesi
d. İşçilerin sürekli eğitilmesi
e. İşçilerin bilimsel yöntemlerle seçilmesi

Cevap : a. Sosyal taraflar arasında refahın yükseltilmesi

Aşağıdakilerden hangisi Fayol’un yönetim ilkelerinden birisi değildir?

a. Karar verme
b. Yöneltme birliği
c. Yönetim birliği
d. Hiyerarşi zinciri
e. İnisiyatif

Cevap : a. Karar verme

Aşağıdakilerden hangisi Weber’in bürokratik örgüt modelini açıklamakta kullanılabilir?

a. Akılcı-yasal örgüt
b. Karizmatik örgüt
c. Geleneksel örgüt
d. Kırtasiyeci örgüt
e. Feodal örgüt

Cevap : a. Akılcı-yasal örgüt

Aşağıdakilerden hangisi Neo-klasik Yönetim Kuramı’nın örgütlere bakış açısını tanımlar?

a. İşletme sosyal bir sistemdir
b. İşletme teknik bir sistemdir
c. İşletme teknolojik bir sistemdir
d. İşletme doğal bir sistemdir
e. İşletme kültürel bir sistemdir

Cevap : a. İşletme sosyal bir sistemdir

Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmaları sonucunda saptanan çalışma koşullarındaki iyileştirmelerle üretim miktarı arasındaki ilişkiyi tanımlar?

a. Etkisi olmamıştır
b. Artırmıştır
c. Azaltmıştır
d. Çoğaltmıştır
e. Düşürmüştür

Cevap : a. Etkisi olmamıştır

Neo-klasik Yönetim Kuramı doğrultusunda geliştirilen modellerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a. Varsayımlara dayanmaları
b. Deneylere dayanmaları
c. Tecrübelere dayanmaları
d. Sezgisel olmaları
e. Akılcı olmaları

Cevap : a. Varsayımlara dayanmaları

Aşağıdakilerden hangisi McGregor’un Y Kuramı varsayımlarından birisi değildir?

a. İnsanlar çalışmaktan hoşlanmaz
b. İnsanlar çalışırken kendilerini yönlendirebilir ve denetleyebilir
c. İnsanlar sorumluluk alabilmek için öğrenirler
d. İnsanlar örgütsel sorunların çözümüne yaratıcı katkıda bulunabilirler
e. İnsanlar mevcut yeteneklerini tam anlamıyla kullanmamaktadırlar

Cevap : a. İnsanlar çalışmaktan hoşlanmaz

Aşağıdakilerden hangisi Likert’ın işletmelerdeki yönetim yaklaşımlarıyla ilgili varsayımlarından birisi değildir?

a. Çalışanlara karışmayan yönetim
b. Çalışanları sömüren ve otoriter yönetim
c. İyilikçi ve otoriter yönetim
d. Ast’lara danışmaya önem veren yönetim
e. Kararlara katılmayı öngören yönetim

Cevap : a. Çalışanlara karışmayan yönetim

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 3
Modern Yönetim Kuramları

Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?

a. Sistem sınırları
b. Açık Sistem
c. Girdi
d. Geri bildirim
e. Pozitif entropi

Cevap : e. Pozitif entropi

Aşağıdakilerden hangisi sistemin özelliklerinden biri değildir?

a. Bir amacının olması
b. Alt sistemlerinin olması
c. Alt sistemlerin bağımsız olması
d. Alt sistemlerinin birbiriyle ilişkili olması
e. Alt sistemlerin çevreyle ilişkili olması

Cevap : c. Alt sistemlerin bağımsız olması

Aşağıdakilerden hangisi sistem olan işletmenin girdilerinden biri değildir?

a. İnsan kaynağı
b. Hammadde
c. Finansman
d. Bilgi
e. Malzeme

Cevap : a. İnsan kaynağı

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Çevresiyle girdi-çıktı alışverişinde bulunan sistemler açık sistemlerdir.
b. Sistem dışındaki her şey dış çevredir.
c. Sistem alt sistemleriyle birlikte sinerji yaratır.
d. Negatif geri bildirim, sürece katılan girdilerle planlanandan az çıktı elde edilmesidir.
e. Girdi ve çıktı sistem sınırları içerisindedir.

Cevap : e. Girdi ve çıktı sistem sınırları içerisindedir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sistem yaklaşımının yönetim alanına katkılarından biri değildir?

a. Olayları farklı ele alış biçimi ve bakış açısı yaratmıştır.
b. Tüm yönetim yaklaşımlarının temel görüşü olmuştur.
c. Örgüt yapısı ve teknoloji arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
d. Yöneticilere bütüncül bir yaklaşım sağlamıştır.
e. Açık sistem anlayışını işletmelere uyarlanmasını sağlamıştır.

Cevap : c. Örgüt yapısı ve teknoloji arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısı ile ilişkisi araştırılan teknoloji sınıandırmalarından biri değildir?

a. Aracı teknoloji
b. Mekanik örgüt teknolojisi
c. Süreç üretimde kullanılan teknoloji
d. Yoğun teknoloji
e. Rutin işlerde kullanılan teknoloji

Cevap : b. Mekanik örgüt teknolojisi

Aşağıdakilerden hangisi örgüt ile çevre ilişkisini inceleyen araştırmalardan biri değildir?

a. Duncan’ın araştırması
b. Burns-Stalker’in araştırması
c. Lawrence-Lorsch’un araştırması
d. Emery-Trist’in araştırması
e. Woodward’un araştırması

Cevap : d. Emery-Trist’in araştırması

Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısıyla ilişkisi araştırılan çevre boyutlarından biri değildir?

a. Belirsizlik
b. Basitlik
c. Yoğunluk
d. Karmaşıklık
e. Dinamiklik

Cevap : c. Yoğunluk

Aşağıdakilerden hangisi durumsallık yaklaşımının kabullerinden biri değildir?

a. Sistem yaklaşımı
b. “En iyi tek bir örgüt yapısı yoktur” düşüncesi
c. Açık sistem anlayışı
d. Evrensel yönetim ilkeleri ve tarzları
e. Koşullara-bağımlılık

Cevap : d. Evrensel yönetim ilkeleri ve tarzları

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a. Rutin teknoloji- organik örgüt yapısı
b. Kitle üretim-mekanik örgüt yapısı
c. Dinamik çevre-organik örgüt yapısı
d. Bağlı teknoloji- mekanik örgüt yapısı
e. Belirsiz çevre-organik örgüt yapısı

Cevap : a. Rutin teknoloji- organik örgüt yapısı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 4
Planlama

Yönetim faaliyeti aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi ile başlar?

a. Planlama
b. Kontrol
c. Yöneltme
d. Örgütleme
e. Koordinasyon

Cevap : a. Planlama

Bir işletmede planlama fonksiyonundan önce aşağıdakilerden hangisi belirlenmelidir?

a. Politikalar
b. Strateji
c. Amaçlar
d. Bütçe
e. Kurallar

Cevap : c. Amaçlar

Bir işletmenin misyon ifadesi planlama fonksiyonu için neden önemlidir?

a. Amaçları belirlemek için
b. Kurumsal itibar için
c. Rakip işletmeler için
d. Kurumsal iletişim için
e. Kurum içi çatışmayı önlemek için

Cevap : a. Amaçları belirlemek için

“Yeni bir yönetici asistanı almak ve eğitmek” ifadesi aşağıdaki amaçlardan hangisi için bir örnek teşkil eder?

a. Misyon
b. Hem stratejik hem de taktik
c. Stratejik
d. Fonksiyonel
e. Taktik

Cevap : d. Fonksiyonel

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde stratejik amaçların belirlenmesinden sorumlu olanlar arasında yer alır?

a. Hem alt hem de orta düzey yöneticiler
b. İşletmedeki herkes
c. Orta düzey yöneticiler
d. Alt düzey yöneticiler
e. Üst düzey yöneticiler

Cevap : e. Üst düzey yöneticiler

Bir işletme organizasyonunda amaç belirleme sürecine kimler dâhil olmalıdır?

a. Alt kademe yöneticiler
b. Üst kademe yöneticiler
c. Bütün yöneticiler
d. Orta kademe
e. Sadece icra kurulu

Cevap : c. Bütün yöneticiler

İşletmenin elindeki hangi kaynakların verimli kullanılması için planlamaya ihtiyaç duyulur?

a. İnsan kaynakları
b. Maddi-Beşeri-Bilgi Kaynakları
c. Finansal kaynaklar
d. Beşeri kaynaklar
e. Menkul kaynaklar

Cevap : b. Maddi-Beşeri-Bilgi Kaynakları

Aşağıdakilerden hangisi denetlenemeyen varsayımlardan biridir?

a. Doğal afetler
b. İşgören seçimi
c. Ücretlerin belirlenmesi
d. Ürünün kalitesinin belirlenmesi
e. İşletmenin büyüme hızının belirlenmesi

Cevap : a. Doğal afetler

Aşağıdakilerden hangisi “bir işletmenin kendini gelecekte görmek istediği yeri” ifade eden bir kavramdır?

a. Amaç
b. Planlama
c. Misyon
d. Vizyon
e. Hedef

Cevap : d. Vizyon

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planların uygulanması için hazırlanan planlardır?

a. Fonksiyonel
b. Taktik
c. İşlevsel
d. Kısa süreli planlar
e. Uzun süreli Planlar

Cevap : b. Taktik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

 

İŞL205U İşletme Yönetimi-min AÖF İŞL205U İşletme Yönetimi Kitabı PDF

AÖF İŞL205U İşletme Yönetimi Ders Kitabı

Anadolu Aöf-LOLONOLO

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!