İŞL303U Üretim Yönetimi

İŞL303U Üretim Yönetimi Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL303U Üretim Yönetimi

Anadolu Üniersitesi İşletme
1- İşletmelerde Üretim Yönetimi ve Sistemi
2- İşletmelerde Üretim Stratejisi ve Verimlilik
3- Ürün Tasarımı ve Üretim Süreci Seçimi
4- Tesis Yerleşimi ve Kapasite Planlaması
5- Stok Yönetimi
6- Üretim ve Kaynak Planlaması
7- Kalite Yönetimi
8- Tedarik Zinciri Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Ünite – 1
İşletmelerde Üretim Yönetimi ve Sistemi

Aşağıdakilerden hangisi, girdileri mal ve hizmetlere dönüştüren sisteme verilen bir isimdir?

A. Üretim
B. Tedarik
C. Satın alma
D. Depolama
E. Taşıma

Cevap : A. Üretim

Aşağıdaki kavramlardan hangisi, sistemden ortaya çıkan çıktının, elemanlarının ayrı ayrı yaratabilecekleri çıktıların toplamından daha büyük olduğunu göstermektedir?

A. Sistem
B. Sinerji
C. Çıktı
D. Geri besleme
E. Dönüşüm

Cevap : B. Sinerji

Aşağıdakilerden hangisinde üretimde ürünlerin müşteri istek ve gereksinimlerine göre özelleştirilmesi mümkün olmaktadır?

A. Stoğa üretim
B. Sürekli üretim
C. Siparişe göre üretim
D. Parti tipi üretimi
E. Kütle üretimi

Cevap : C. Siparişe göre üretim

Üretimde eşsiz tek bir ürünün belirli bir sürede tamamlanmasına ne ad verilmektedir?

A. Sürekli üretim
B. Kesikli üretim
C. Parti tipi üretim
D. Proje tipi üretim
E. Akış üretim

Cevap : D. Proje tipi üretim

Aşağıdakilerden hangisi üretim yönetiminin temel amaçlarından biri değildir?

A. Üretim kaynaklarının etkin kullanılması
B. Kârın maksimize edilmesi
C. Stok düzeyinin en aza indirilmesi
D. Müşteri memnuniyetinin sağlanması
E. Kalifiye eleman alınması

Cevap : E. Kalifiye eleman alınması

Müşteri istek ve gereksinimlerini üretim işlevine ileten işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A. Halkla ilişkiler
B. Pazarlama
C. Muhasebe
D. Finans
E. İnsan kaynakları

Cevap : B. Pazarlama

Hawthorne çalışmaları aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkarmıştır?

A. Çalışanların yönetimin durum ve davranışından etkilenmesi
B. Aydınlatmanın çalışma performansını etkilemesi
C. Ücret arttırmanın çalışan verimliliğini arttırması
D. Teknolojik araçların verimliliği arttırması
E. Teknolojik araçların motivasyonu arttırması

Cevap : A. Çalışanların yönetimin durum ve davranışından etkilenmesi

Bir işlemin tamamını oluşturan alt süreçlerin belirlenip performanslarının izlenmesi ve sistemin daha iyi duruma getirilme çabasına ne ad verilmektedir?

A. Yalın üretim
B. Esnek üretim sistemleri
C. Tam zamanında üretim
D. Süreç odaklı yönetim
E. Tedarik zinciri yönetimi

Cevap : D. Süreç odaklı yönetim

Sayısal kontrollü bir grup benzer tezgâhtan oluşan kendilerine ait tam otomatik yükleme-boşaltma üniteleri olan sisteme ne ad verilmektedir?

A. Tam zamanında üretim
B. Siparişe göre üretim
C. Kesiksiz üretim
D. Yalın üretim
E. Esnek üretim

Cevap : E. Esnek üretim

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin işletmelere etkilerinden biri değildir?

A. Rekabetin artması
B. Ürün çeşitliliğinin artması
C. Pazarların küçülmesi
D. İşçilik maliyetlerinin azalması
E. İleri üretim teknolojilerinin kullanılması

Cevap : C. Pazarların küçülmesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL303U Üretim Yönetimi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Ünite – 2
İşletmelerde Üretim Stratejisi ve Verimlilik

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel stratejilerden biri değildir?

A. Üretim Stratejisi
B. Finans Stratejisi
C. Pazarlama Stratejisi
D. İnsan Kaynakları Stratejisi
E. İşletme Stratejisi

Cevap : E. İşletme Stratejisi

Üretim stratejisinin ortaya çıkmasına neden olan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Endüstri devrimi
B. Rekabet
C. Ekonomik bunalım
D. Esnek üretim
E. Bilgi teknolojileri

Cevap : B. Rekabet

I. Şirketin çalışma alanı nedir?
II. Şirketin sahip olduğu sermaye miktarı ne kadardır?
III. Müşteriler kim olacak ve beklenen müşteri özellikleri nelerdir?
Yukarıdaki ifadelerden hangileri misyonu tanımlamada kullanılmaktadır?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I ve III
E. I, II ve III

Cevap : D. I ve III

Hayes ve Wheelwright’ın modeline göreen üst düzey üretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Uygulama Stratejisi
B. Destekleme Stratejisi
C. Firma Stratejisi
D. Rekabet Stratejisi
E. Yönlendirme Stratejisi

Cevap : E. Yönlendirme Stratejisi

Üretim katkı aşamalarından hangisinde “üretim üstünlüğü” sağlanır?

A. Aşama I
B. Aşama II
C. Aşama III
D. Aşama IV
E. Aşama V

Cevap : D. Aşama IV

Şirket stratejisini belirlemede fonksiyonel stratejilerden faydalanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Aşağıdan yukarıya
B. Yukarıdan aşağıya
C. Soldan sağa
D. Pazar gereksinimleri
E. Üretim kaynakları

Cevap : A. Aşağıdan yukarıya

“Ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi” aşağıdaki rekabet önceliklerinden hangisine önem vermekle gerçekleştirilebilir?

A. Kalite
B. Esneklik
C. Hız
D. Güvenilirlik
E. Maliyet

Cevap : B. Esneklik

Çıktıların tüm girdilere oranı olarak tanımlanan verimlilik hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kısmi Verimlilik
B. Toplam Verimlilik
C. Çok Faktörlü Verimlilik
D. Bütünsel Verimlilik
E. Oransal Verimlilik

Cevap : B. Toplam Verimlilik

İşgücü verimliliği 120 parça/saat olarak ölçülen bir çalışan 10 dakikada kaç adet parça üretmesi beklenir?

A. 0
B. 12
C. 20
D. 120
E. 200

Cevap : C. 20

Verimlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Çıktının girdiye oranıdır.
B. Tek değişkenin hesaba katıldığı verimlilik ölçümü kısmı verimliliktir.
C. Toplam verimlilik çok faktörlü verimliliğe eşittir.
D. Hizmet üreten işletmelerde verimlilik hesaplamak daha zordur.
E. İşletmelerin verimlilik ölçümleri diğer işletmeler ile karşılaştırıldığında anlam kazanır.

Cevap : C. Toplam verimlilik çok faktörlü verimliliğe eşittir.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL303U Üretim Yönetimi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Ünite – 3
Ürün Tasarımı ve Üretim Süreci Seçimi

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecini başlatan faaliyettir?

A. Yeni ürün fikrinin ilk ortaya çıkışı
B. İşletme durum analizi
C. Pazarlama çalışmaları
D. Üretim planlama
E. Teknik tasarım faaliyeti

Cevap : A. Yeni ürün fikrinin ilk ortaya çıkışı

Ürün yaşam sürecinin sunuş aşamasında talep ve üretim hacmi nasıldır?

A. Talep yüksek, üretim hacmi düşük
B. Talep düşük, üretim hacmi düşük
C. Talep yüksek, üretim hacmi yüksek
D. Talep düşük, üretim hacmi yüksek
E. Talep değişmez, üretim hacmi düşük

Cevap : B. Talep düşük, üretim hacmi düşük

Aşağıdakilerden hangisi tasarım sürecinin temel basamaklarından biri değildir?

A. Kavram geliştirme
B. Tasarım brifi
C. Üretim makinelerinin seçimi
D. Tasarım spesifikasyonları
E. Detaylı tasarım

Cevap : C. Üretim makinelerinin seçimi

Tasarım sürecinin hangi aşamasında tasarımın son hâli, prototip ve deneme üretimi için detaylı spesifikasyonlara dönüştürülmektedir?

A. Tasarım brifi
B. Yeniden inovasyon
C. Kavram tasarımı
D. Detaylı tasarım
E. Teknik geliştirme

Cevap : D. Detaylı tasarım

Aşağıdakilerden hangisi tasarımın 4 C’sinden biri değildir?

A. Yaratıcılık
B. Karmaşıklık
C. Uzlaşma
D. Müşteri odaklılık
E. Seçim

Cevap : D. Müşteri odaklılık

Aşağıdakilerden hangisi ürün tasarımını etkileyen temel etmenler arasında sayılamaz?

A. Tesis yerleşimi
B. İşletme politikaları
C. Pazarlama olanakları
D. Ürün özellikleri
E. Üretim olanakları

Cevap : A. Tesis yerleşimi

Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı tasarımın özelliklerinden biridir?

A. Üretim sürecinin basit olması
B. Ürün çevresel ve üretim koşullarındaki değişkenliklere karşı duyarsız
C. Üründe standart parçaların kullanılması
D. Ürün çeşitliliğinin kolaylıkla artırılması
E. Üründe kullanılan parça sayısının az olması

Cevap : B. Ürün çevresel ve üretim koşullarındaki değişkenliklere karşı duyarsız

Aşağıdakilerden hangisi kalite evinin genel yapısında yer almaz?

A. Müşteri sesi
B. Rakiplerle değerlendirme
C. Üretim tipi
D. Ürün teknik özellikleri
E. Müşteri sesi öncelikleri

Cevap : C. Üretim tipi

Ürünün yapısı ya da şeklinden daha çok işlevine odaklanan tasarım yöntemine ne ad verilmektedir?

A. Taguchi yöntemi
B. Kalite fonksiyon yayılımı
C. Eş zamanlı mühendislik
D. Dayanıklı tasarım
E. Değer analizi

Cevap : E. Değer analizi

Hangi üretim tipinde eşsiz tek bir ürün müşterinin siparişine göre üretilmektedir?

A. Parti tipi üretim
B. Atölye tipi üretim
C. Akış tipi üretim
D. Kütle üretimi
E. Proje tipi üretim

Cevap : E. Proje tipi üretim

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL303U Üretim Yönetimi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Ünite – 4
Tesis Yerleşimi ve Kapasite Planlaması

Aşağıdakilerden hangisi tesis yerleşiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

A. Güvenlik
B. Erişim
C. Alan kullanımı
D. Darboğazlar
E. Pazara yakınlık

Cevap : E. Pazara yakınlık

Proje tipi üretim süreci için hangi yerleşim türü uygundur?

A. Sabit konumlu yerleşim düzeni
B. Sürece göre yerleşim düzeni
C. Ürüne gör yerleşim düzeni
D. Hücresel yerleşim türü
e. Fonksiyonel yerleşim düzeni

Cevap : A. Sabit konumlu yerleşim düzeni

Aşağıdakilerden hangisi sürece göre yerleşim düzeninin üstünlüklerinden biri değildir?

A. Daha az sayıda makine gerektirir.
B. İş dağılımında esneklik sağlar.
C. Personel tatmini yüksektir.
D. Malzeme taşıma mesafeleri daha kısadır.
E. Üretim tesisinin kullanım oranını yükseltir.

Cevap : D. Malzeme taşıma mesafeleri daha kısadır.

Yerleşim türleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Proje tipi üretimde taşıma maliyetleri oldukça yüksektir.
B. Hat dengeleme süreci ürüne göre yerleşim türünde uygulanır.
C. İş parçalarının hareketleri hücresel yerleşimde en büyüklenir.
D. Üretim hacminin yüksek olduğu süreçlerde sabit konumlu yerleşim uygulanır.
E. Yatırım maliyet en düşük yerleşim türü ürüne göre yerleşimdir.

Cevap : B. Hat dengeleme süreci ürüne göre yerleşim türünde uygulanır.

Aşağıdaki yerleşim türlerinden hangisinin sabit yatırımı en yüksektir?

A. Ürüne göre yerleşim
B. Sürece göre yerleşim
C. Dinamik yerleşim
D. Sabit yerleşim
E. Hücresel yerleşim

Cevap : A. Ürüne göre yerleşim

Bir montaj hattının günde sekiz saat çalışması durumunda toplam 300 adet ürün üretilmektedir. Toplam görev süresinin 250 saniye olduğu bilindiğine göre teorik iş istasyonu sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7

Cevap : A. 3

Üretim akış analizi aşağıdaki yerleşim türlerinin hangisinin tasarımında etkin olarak kullanılır?

A. Sabit konumlu yerleşim
B. Hücresel yerleşim
C. Fonksiyonel yerleşim
D. Ürüne göre yerleşim
E. Sürece göre yerleşim

Cevap : B. Hücresel yerleşim

Aşağıdakilerden hangisi çıktı temelli kapasite ölçümü değildir?

A. Haftalık 30 bin litre kimyasal üretimi
B. Saate 120 adet bisiklet üretimi
C. Günde 100 hastanın tedavi olması
D. Vardiyada 20 kamyon imalatı
E. Günde 250 saat iş gücü kullanımı

Cevap : E. Günde 250 saat iş gücü kullanımı

I. Teorik kapasite etkin kapasiteye eşit veya büyüktür.

II. Makine arızası süreleri teorik kapasite hesaplamasında dikkate alınır.

III.Kapasite kullanım verimi, gerçek çıktının etkin kapasiteye oranıdır.

Kapasite kullanımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve II
D. I ve III
E. I,II ve III

Cevap : D. I ve III

Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem stratejilerinden biri değildir?

A. Stoka üretim
B. İş gücü seviyesi ayarlama
C. Süreç tasarımı değişikliği
D. Dış kapasite kullanımı
E. Ek tesis yatırımı

Cevap : E. Ek tesis yatırımı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL303U Üretim Yönetimi

İŞL303U Üretim Yönetimi-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Y&#x

F6;netim Sistemi – LOLONOLO

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!