SOS114U Davranış Bilimleri 2

SOS114U Davranış Bilimleri 2

Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

SOS114U Davranış Bilimleri 2

Anadolu Üniersitesi İşletme
1-Psikoloji Bilim
2-Algılama
3-Güdüler ve Duygular
4-Biliş ve Zihinsel Yetenekler
5-Öğrenme Psikolojisi
6-Kişilik
7-Stres ve Çatışma
8-Tutumlar ve Kalıp Yargılar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2
Ünite – 1
Psikoloji Bilim

Psikolojinin inceleme alanında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

A. Çocukların alay etme davranışları
B. Oyuncakların hareket prensipleri
C. Şempanzelerin sembolleri öğrenme becerileri
D. Farelerin korku tepkileri
E. Yaşlıların hatırlama süreçleri

Cevap : B. Oyuncakların hareket prensipleri

Psikoloji tarihinde psikolog olarak nitelendirilen ilk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Watson
B. Skinner
C. James
D. Pavlov
E. Wundt

Cevap : E. Wundt

Yapısalcılık bakış açısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Zihinsel yapı ve aktivitelerin temel bileşenlerini inceler.
B. James tarafından ortaya konulmuştur.
C. Wundt ve takipçilerinin bakış açısıdır.
D. İçebakış yöntemi kullanmaktadır.
E. Duyum zihnin temel yapısını oluşturmaktadır.

Cevap : B. James tarafından ortaya konulmuştur.

Zihnin bir bütün olarak işlev gördüğünü savunan bakış açısı ve bilim adamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. İşlevselcilik- James
B. Yapısalcılık- Weber
C. İşlevselcilik-Wundt
D. Yapısalcılık-Wundt
E. Davranışçılık-Watson

Cevap : D. Yapısalcılık-Wundt

Davranışı kontrol edilmesi zor bilinçdışı istek ve çatışmalar yoluyla açıklayan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Psikodinamik
B. Hümanistik
C. Davranışçı
D. Evrimsel
E. Bilişsel

Cevap : A. Psikodinamik

Bütün organizmaların benzer psikolojik prensiplere göre hareket ettiğini savunan ve evrensel “davranış yasalarını” belirlemeye çalışan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Psikodinamik
B. Hümanistik
C. Davranışçı
D. Biyolojik
E. Yapısalcı

Cevap : C. Davranışçı

İnsan davranışlarında yaşla birlikte ortaya çıkan değişimleri inceleyen psikolojinin uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kişilik Psikolojisi
B. Endüstri Psikolojisi
C. Gelişim Psikolojisi
D. Sosyal Psikoloji
E. Klinik Psikolojisi

Cevap : C. Gelişim Psikolojisi

Psikolojide bir bireyin tüm bilgi toplama araçları kullanılarak detaylı bir biçimde incelenmesini amaçlayan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gözlem
B. Standart testler
C. Görüşme ve anket
D. Deney
E. Olay incelemesi

Cevap : E. Olay incelemesi

Deneysel yöntemde elde edilen sonucun deneysel işlemden kaynaklandığını ileri sürmek için ne yapılmalıdır?

A. Deney grubu kontrol grubu ile karşılaştırılmalıdır.
B. Yaş değişkeni deneyde dikkate alınmalıdır.
C. Deneklere standart testler uygulanmalıdır.
D. Doğal ortamda davranış gözlenmelidir.
E. Bağımsız değişken yeniden düzenlenmelidir.

Cevap : A. Deney grubu kontrol grubu ile karşılaştırılmalıdır.

Bir araştırmacı farklı yaşlarda doğmaktan kaynaklanan etkileri ortadan kaldırmak için hangi gelişimsel yöntemi kullanmalıdır?

A. Doğal gözlem
B. Deneysel
C. Kesitsel
D. Boylamsal
E. Kesitsel-boylamsal

Cevap : E. Kesitsel-boylamsal

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2
Ünite – 2
Algılama

Dikkatle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Dikkat, insanın dünyanın karmaşıklığıyla başa çıkmasını sağlayan bir süreçtir.
B. Dikkat tamamıyla uyarıcının özelliklerinin yönlendirdiği bir süreçtir.
C. Dikkat edilmeyen uyarıcılar algısal sisteme giremez.
D. Dikkat tamamıyla algılayıcının özelliklerinin yönlendirdiği bir süreçtir.
E. Dikkat edilmeyen uyarıcılar bilişsel işlemden geçirilmez.

Cevap : A. Dikkat, insanın dünyanın karmaşıklığıyla başa çıkmasını sağlayan bir süreçtir.

Aşağıdakilerden hangisi dikkatin, uyarıcının özelliği tarafından yönlendirilmesine bir örnektir?

A. Bir kuş bilimcisinin bir kuşun sesini diğerlerinden ayırt edebilmesi
B. Kalabalık bir odada kişinin kendi adını duyunca başını çevirmesi
C. Pek çok ses arasında bir annenin kendi çocuğunun sesini ayırt etmesi
D. Bir kişinin ani bir gürültüyü duyunca, başını gürültünün geldiği yöne çevirmesi
E. Bir müzisyenin orkestrada belirli bir enstrümanın sesini ayırt etmesi

Cevap : D. Bir kişinin ani bir gürültüyü duyunca, başını gürültünün geldiği yöne çevirmesi

Aşağıdaki şekilde hangi Gestalt gruplandırma ilkesi geçerlidir?

A. Tamamlama
B. Renk benzerliği
C. Şekil benzerliği
D. Süreklilik
E. Yakınlık

Cevap : C. Şekil benzerliği

Aşağıdakilerden hangisi sinemada kullanılan hareket tekniğini ifade eder?

A. Fi fenomeni
B. Stroboskopik hareket
C. Gerçek hareket
D. Otokinetik etki
E. Stereoskopik görme

Cevap : B. Stroboskopik hareket

Aşağıdaki şekil, biçim algısında kullanılan örgütlenme ilkelerinden hangisine uygundur?

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Ünite 2-Soru 5

A. Yakınlık
B. Benzerlik
C. Tamamlama
D. Süreklilik
E. Şekil-zemin

Cevap : E. Şekil-zemin

Aşağıdaki şekil hangi derinlik ve uzaklık ipucunu göstermektedir?

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Ünite 2-Soru 6

A. Örtüşme
B. Görsel alanda yükseklik
C. Kavuşma derecesi
D. Dokum gradyanı
E. Doğrusal perspektif

Cevap : A. Örtüşme

Algının doğasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Algı, duyum sürecinin başka bir adıdır.
B. Algı, sadece uyarıcının yorumuna dayalıdır.
C. Algı, duyum ve öznel yoruma dayalıdır.
D. Algı, uyarıcı olmadan gerçekleşebilir.
E. Algı, nesnel bir süreçtir.

Cevap : C. Algı, duyum ve öznel yoruma dayalıdır.

Aşağıdaki şekilde “the cat (kedi)” yazmaktadır. Aynı şeklin birinci kelimede “H”, ikinci kelimede “A” olarak okunması aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Ünite 2-Soru 8

A. Güdüler
B. Tutumlar
C. Beklentiler
D. Kültür
E. Bağlam

Cevap : E. Bağlam

Bir kapının tam açıkken ve yarım açıkken algılayıcının retinasına düşen imgesi farklıdır. Bu farklılığa rağmen, algılayıcı kapıyı aynı kapı olarak algılamaya devam eder. Aşağıdakilerden hangisi bu olguyu ifade eder?

A. Şekil değişmezliği
B. Parlaklık değişmezliği
C. Renk değişmezliği
D. Büyüklük değişmezliği
E. Derinlik algısı

Cevap : A. Şekil değişmezliği

Aşağıdaki seçeneklerden hangi ikisi derinlik ve uzaklık algısında kullanılan çift göze bağlı ipuçlarıdır?

A. Doğrusal perspektif – Görsel alanda yükseklik
B. Kavuşma derecesi – Retinal ayrıklık
C. Kavuşma derecesi – Örtüşme
D. Göreli büyüklük – Retinal ayrıklık
E. Dokum gradyanı – Kavuşma derecesi

Cevap : B. Kavuşma derecesi – Retinal ayrıklık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2
Ünite – 3
Güdüler ve Duygular

Aşağıdakilerden hangisi güdülenmeyi açıklayan içgüdü yaklaşımının özelliklerinden biridir?

A. Dürtü yaklaşımına tepki olarak geliştirilmiştir.
B. İhtiyaç kavramına dayanır.
C. Çevresel kaynaklıdır.
D. Doğuştan getirilir.
E. En önemli temsilcisi Hull’dır.

Cevap : D. Doğuştan getirilir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Schachter ve Singer’ın iki faktörlü duygu kuramına aittir?

A. Fizyolojik değişiklikler, doğrudan duyguları ortaya çıkarır.
B. Fizyolojik değişiklikler yorumlanarak duyguları ortaya çıkarır.
C. Fizyolojik değişiklikler ve duygu aynı anda ortaya çıkar.
D. Duygu, çevresel ipuçlarını değerlendirme sonucu ortaya çıkar.
E. Duygu, kendine özgü fizyolojik tepki örüntüsüyle ortaya çıkar.

Cevap : B. Fizyolojik değişiklikler yorumlanarak duyguları ortaya çıkarır.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Pluthick’in duygu çemberi modeli ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A. İnsan karmaşık varlıktır, aynı anda zıt duygular yaşayabilir.
B. Duygular, yoğunluklarına göre sınıflandırılabilirler.
C. Farklı duygular biraraya gelerek yeni bir duygu ortaya çıkar.
D. Birincil duyguların kombinasyonundan ikincil duygular ortaya çıkar.
E. Duygu çemberinde birbirine yakın olan duygular, benzer duygulardır.

Cevap : A. İnsan karmaşık varlıktır, aynı anda zıt duygular yaşayabilir.

Duyguların en iyi ifade edilme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Duyguların açıkça söylenmesi
B. Jest ve hareketler
C. Ses tonu
D. Konuşma tarzı
E. Yüz ifadesi

Cevap : E. Yüz ifadesi

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A. İnsan hayatında ihtiyaçlar belli bir sıra ile ortaya çıkarlar.
B. Biyolojik ihtiyaçlar öncelikli olarak doyurulması gereken ihtiyaçlardır.
C. Bir ihtiyaç doyurulmadan, başka türde bir ihtiyaç ortaya çıkmaz.
D. Aynı anda birden fazla türde ihtiyaç ortaya çıkabilir.
E. Her insan ihtiyaçlar hiyerarşisinde yukarı tırmanmak ister.

Cevap : D. Aynı anda birden fazla türde ihtiyaç ortaya çıkabilir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Freud’un içgüdü yaklaşımıyla ilgili doğru bir ifade değildir?

A. Freud’un içgüdü yaklaşımı evrim kuramından etkilemiştir.
B. Freud, insanın her davranışı için ayrı bir içgüdü olduğunu ileri sürmüştür.
C. Freud, yaşam ve ölümle ilgili içgüdülerin çatıştığını iddia etmiştir.
D. Freud’un yaklaşımında cinsel içgüdüler önemli bir yere sahiptir.
E. Freud’un yaklaşımında, içgüdülerin kökeni bilinçdışıdır.

Cevap : B. Freud, insanın her davranışı için ayrı bir içgüdü olduğunu ileri sürmüştür.

Aşağıdaki güdülenme kuramlarından hangisi insancıl bir yaklaşıma sahiptir?

A. Freud’un içgüdü yaklaşımı
B. Dürtü azalması kuramı
C. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı
D. Özendiriciler yaklaşımı
E. Optimal uyarılma kuramı

Cevap : C. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı

Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirmiş insanın özelliklerinden biridir?

A. Ailevi sorumluluklarını bilmek
B. Büyüklere saygı göstermek
C. Geleneklere sahip çıkmak
D. Çocuklara iyi bir model olmak
E. Kendini olduğu gibi kabul etmek

Cevap : E. Kendini olduğu gibi kabul etmek

Başarı kazanmayı ve toplum içinde prestij sahibi olmayı istemek Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramında hangi türde ihtiyaçlara karşılık gelir?

A. Değer ihtiyaçları
B. Güvenlik ihtiyaçları
C. Kendini gerçekleştirme
D. Sevgi ve ait olma ihtiyacı
E. Fizyolojik ihtiyaçlar

Cevap : A. Değer ihtiyaçları

I. İnsanlar verili bir durumda ne hissedeceklerini bilmek için çevrelerinde ipuçları ararlar.
II. İnsanlar fizyolojik deneyimlerini anlamlandırdıktan sonra duygular ortaya çıkar.
Yukarıda verilen önermeler sırasıyla hangi duygu kuramlarına aittir?

A. James-Lange kuramı ——- Cannon-Bard kuramı
B. Cannon-Bard kuramı ——- İki faktörlü duygu kuramı
C. Bilişsel değerlendirme kuramı ——- İki faktörlü duygu kuramı
D. Cannon-Bard kuramı ——- James-Lange kuramı
E. İki faktörlü duygu kuramı ——- Bilişsel değerlendirme kuramı

Cevap : C. Bilişsel değerlendirme kuramı ——- İki faktörlü duygu kuramı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2
Ünite – 4
Biliş ve Zihinsel Yetenekler

Bilişsel psikoloji için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Bireysel farklılıkların araştırıldığı bir alandır.
B. Alanın tarihi 1800’lere kadar geri gider.
C. Evrensel olarak insanın bilişsel süreçlerine odaklanır.
D. Toplumsal hayatın pratik gereklerinden ortaya çıkmıştır.
E. Başlıca çalışma konusu zekâdır.

Cevap : C. Evrensel olarak insanın bilişsel süreçlerine odaklanır.

Köpek gördüğünde köpeğin ne olduğunu, inek gördüğünde ineğin ne olduğunu öğrenen bir çocuk, hayvan kavramlarını aşağıdaki yollardan hangisiyle oluşturmaktadır?

A. Prototip modeli ile
B. Özellikler listesi yolu ile
C. Amaç-araçlar analizi yoluyla
D. Alt amaç analizi yoluyla
E. İyi örnek modeli ile

Cevap : E. İyi örnek modeli ile

Evcilik oynarken bebeğinin saçlarını taramak isteyen Ayşe, küçük bir tarağı olmadığı için eski bir diş fırçasını tarak olarak kullanmayı akıl etmiştir. Ayşe’nin bu davranışı, problem çözümünde hangi engeli ortadan kaldırmıştır?

A. İşleve takılma
B. Problemi tek bakış açısından görme
C. Zihinsel kurulum
D. Algoritma
E. Kestirme

Cevap : A. İşleve takılma

Aşağıdakilerden hangisi, dili hayvanların iletişim biçimlerinden ayıran bir özellik değildir?

A. Sembolik olması
B. Esnek olması
C. Yaratıcı olması
D. İçgüdüsel olması
E. Sınırsız olması

Cevap : D. İçgüdüsel olması

Aşağıdakilerden hangisi Simon-Binet Zekâ Ölçeğinin özelliklerinden biridir?

A. Sözel beceri ve performansı içermesi
B. Yetişkinler için geliştirilmiş olması
C. İlk geliştirilen zekâ ölçeği olması
D. ABD’de geliştirilmiş olması
E. Zekâ indeksi hesaplamasına dayanması

Cevap : C. İlk geliştirilen zekâ ölçeği olması

Aşağıdakilerden hangisi dilsel görecelilik hipoteziyle ilgili doğru bir ifade değildir?

A. Dil, insanların dünyayı nasıl algıladığını belirler.
B. Dünyayı algılama biçimi, farklı dili konuşan kültürlere göre değişkenlik gösterir.
C. Her kültür, geliştirdiği dil dolayısıyla, kendine özgü bir dünya anlayışı üretir.
D. Bazı kültürler renkleri iki sözcükle anlatsalar da, tüm renkleri algılarlar.
E. Diğer kültürlere kıyasla eskimolar kar için daha fazla sözcük türetmiştir.

Cevap : D. Bazı kültürler renkleri iki sözcükle anlatsalar da, tüm renkleri algılarlar.

Aşağıdakilerden hangisi modern zekâ kuramlarının özelliklerinden biridir?

A. 19. Yüzyılın sonlarında ortaya konulmaları
B. Zekâyı çok bileşenden oluşan bir yapı olarak görmeleri
C. Faktör analizi tekniğine dayanmaları
D. Zekânın kendini her davranışta göstermesi gerektiği fikri
E. Zeki davranışın altında yatan bilişsel süreçlere odaklanmaları

Cevap : E. Zeki davranışın altında yatan bilişsel süreçlere odaklanmaları

Kalıtımın zekâ üzerindeki etkisine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Kalıtımın zekâ üzerinde çevreden bağımsız bir etkisi vardır.
B. Kalıtım zekânın potansiyel olarak ulaşabileceği üst sınırı belirler.
C. Kalıtımın zekâ üzerindeki etkisi kanıtlanamamıştır.
D. Kalıtımın zekâ üzerindeki etkisi çevresel etkilere kapalıdır.
E. Kalıtımın zekâ üzerindeki etkisi bireyseldir.

Cevap : B. Kalıtım zekânın potansiyel olarak ulaşabileceği üst sınırı belirler.

Aşağıdakilerden hangisi grup zekâ ölçeklerinin özelliklerinden biridir?

A. Kağıt-kalem ölçekleridir.
B. Zaman açısından maliyetlidirler.
C. Emek açısından maliyetlidirler.
D. Performans ölçekleri içerirler.
E. Uzmana öznel faktörleri gözleme olanağı verirler.

Cevap : A. Kağıt-kalem ölçekleridir.

Liseye giden Ahmet, kimya sınavında bir formülü yanlış hatırladığı için sınavdan düşük not almıştır. Ahmet, hangi problem çözüm stratejisini başarılı bir şekilde kullanamamıştır?

A. Kestirmeler
B. Alt amaç analizi
C. Algoritmalar
D. Amaç-araçlar analizi
E. Zihinsel kurulum

Cevap : C. Algoritmalar

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
SOS113U Davranış Bilimleri 2-min AÖF SOS114U Davranış Bilimleri 2 Kitabı PDF

AÖF SSOS114U Davranış Bilimleri 2 Ders Kitabı

Anadolu Aöf-LOLONOLO

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!