Göktürkler

Auzef Göktürkler Deneme Sınavları

Vize Deneme 1 2022-23 Büt Soruları
Vize Deneme 2 2022 Final Soruları
Vize Deneme 3 2021 Final Deneme Sınavı
Vize Deneme 4 2020 Final Soruları
Vize Deneme 5 2018 Bütünleme
Vize Deneme 6 Final deneme 1
Vize Deneme 7 Final deneme 2
2020 Vize Soruları Final deneme 3
2022-2023 Vize Soruları Final deneme 4
Final deneme 5
Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8
Final deneme 9
Final deneme 10
Final deneme 11
Final deneme 12
Final deneme 13
Final deneme 14

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 8
Ünite 2 Ünite 9
Ünite 3 Ünite 10
Ünite 4 Ünite 11
Ünite 5 Ünite 12
Ünite 6 Ünite 13
Ünite 7 Ünite 14

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Göktürkler

Göktürkler 2020-2021 Final

1-Maniak’tan sonra istanbul’a gelen elçinin adı ve unvanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tagma, Tarkan
B) Erkin, ilerkin
C) Alp Bilge, Çor
D) Tagma. Şad
E) Balak, Apa Tarkan

<
div id="ezoic-pub-ad-placeholder-132" data-inserter-version="2">

Cevap : A) Tagma, Tarkan

2-Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarıdır?

A) Ho-han-yeh
B) Ki-ok
C) Mete
D) ÇI-çİ
E) Teoman

Cevap : E) Teoman

3-İsteminin oturduğu yerin ismi nedir?

A) Belencer
B) Gümüş Dağ
C) Kerç
D) Ak-Dağ
E) Kara-Dağ

Cevap : D) Ak-Dağ

4-Kültegin Abidesi kim tarafından diktirilmiştir?

A) ilteriş
B) Kapgan
C) Bilge Kağan
D) Tonyukuk
E) Bumin

Cevap : C) Bilge Kağan

5-Bizans’a Göktürkler tarafından gönderilen elçilik heyetinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) ipek ticaretini engelleyen Sasanilere karşı işbirliği yapmak
B) Doğu Avrupa’da ittifak tesis etmek
C) Çinlilere karşı işbirliği yapmak
D) Avrupa Hunları’ndan bunalan Bizans’a yardım etmek
E) Hazarlara karşı ittifak yapmak

Cevap : A) ipek ticaretini engelleyen Sasanilere karşı işbirliği yapmak

6-Taspar Kağan’ın millet nezdinde gözden düşmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendisine sığınan Tsi Prensi’nin kaçırılmasına göz yumması
B) Devlet işleriyle ilgilenmemesi
C) Milletine eziyet etmesi
D) Savaşlarda yenilgiler alması
E) Güçsüzleşmesi

Cevap : A) Kendisine sığınan Tsi Prensi’nin kaçırılmasına göz yumması

7-Çin İmparatoru L’i-Yüen’e göre Türklerin üstünlüğünü sağlayan özellikler aşağıdakilerden hangileridir?

A) Suvariler ve Okçular
B) Kılıç ve Ok Ustaları
C) Turan Taktiği ve Hükümdarlara Sadakatleri
D) Suvariler ve Piyadeler
E) Piyadeler ve Okçular

Cevap : C) Turan Taktiği ve Hükümdarlara Sadakatleri

8-Aşağıdakilerden hangisi Kültegin’in hareketinin bir özelliğidir?

A) Ağabeyine karşı yapılmış olması
B) ihtilal yapıp tahta ağabeyini geçirmesi
C) Uluslararası olması
D) Ekonomik amaçlı olması
E) Çin destekli olması

Cevap : B) ihtilal yapıp tahta ağabeyini geçirmesi

9-Hsüan-tsang’un Seyahatnamesinde bahsedilen ve halkının Göktürk yazısını kullandığı yer neresidir?

A) Şugnan
B) Belh
C) Şu-men
D) Toharistan
E) Duşanbe

Cevap : A) Şugnan

10-Bulundukları çevre ve münasebette oldukları toplulukların etkisiyle bazı Türk toplulukları aşağıdaki dinlerden hangisini benimsememiştir?

A) Musevilik
B) Zerduşluk
C) Budizm
D) Maniheizm
E) Totemcilik

Cevap : B) Zerduşluk

11-Kültegin Abidesi’nde, “Erkek evladın kul, kız evladın cariye oldu.” sözüyle ne anlatılmak istenmiştir?

A) Dillerini ve törelerini kaybettikleri
B) Halkın kağanını terk ettiğini
C) Ülkede iç savaşın yaşandığı
D) Göktürk ülkesinden Çin’e göç olduğu
E) Devletsiz kalarak esarete düşüldüğü

Cevap : E) Devletsiz kalarak esarete düşüldüğü

12- Hsüan-tsang kimdir?

A) Çinli ipek tüccarı
B) Göktürklerin askeri komutanlarından biri
C) Töles boyundan budist bir seyyah
D) Türk ülkelerini gezen Çinli budist seyyah
E) Göktürk Kağanlarının danışmanı

Cevap : D) Türk ülkelerini gezen Çinli budist seyyah

13-Aşağıdakilerden hangisi Tonyukuk’un görevlerinden biri değildir?

A) Başkomutan
B) Ayguci
C) Müşavir
D) Yabguluk
E) Harbiye Nazırı

Cevap : D) Yabguluk

14-Bir siyasi birliğe dâhil olan boya aşağıdakilerden hangi isim verilirdi?

A) Urug
B) Bod
C) il
D) Bodun
E) Ok

Cevap : E) Ok

15-Bilge’nin ölümünden sonra Göktürklere karşı ittifak kuran boylar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hazarlar, Bayırkular, Uygurlar, Çinliler
B) Uygurlar, Karluklar, Basmıllar
C) Oğuzlar, Çinliler, Sogdlular, Karluklar
D) Sogdlular, Juan-juanlar, Uygurlar
E) Çinliler, Basmillar, Hazarlar

Cevap : B) Uygurlar, Karluklar, Basmıllar

16-Sasaniler ile Göktürkler arasındaki sınır aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demirkapi
B) Çağaniyan
C) Hoten
D) Ceyhun
E) Belh

Cevap : D) Ceyhun

17- Bozkır kültürünün temeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçükbaş hayvancılık ve at
B) At ve demir
C) Tarım ve hayvancılık
D) At ve büyükbaş hayvan
E) Demircilik ve ticaret

Cevap : B) At ve demir

18-Göktürkler, 682-687 yılları arasında Çin’e kaç sefer tertip etmişlerdir?

A) 58
B) 44
C) 46
D) 45
E) 47

Cevap : B) 44

19-Turan Taktiği’nin Göktürklerdeki uygulama örneği olan So-çu Seferi hangi tarihte yapılmıştır?

A) 3 Temmuz 690
B) 9 Ekim 687
C) 5 Ağustos 687
D) 6 Haziran 680
E) 10 Kasım 686

Cevap : B) 9 Ekim 687

Göktürkler 2020-2021 Final

20-Göktürk Devleti teşkilatlandıktan sonra idari olarak kaç makam meydana gelmiştir?

A) 20
B) 47
C) 28
D) 41
E) 10

Cevap : C) 28

21-Fiilen bir orduyu kumanda eden Teginlere verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yàbgu
B) İlteber
C) Şad
D) Çor
E) Apa Takan

Cevap : C) Şad

22-Seyyah, Çin’in başkentinden ayrıldıktan sonra ilk olarak nereye gelmiştir?

A) Türfan
B) Gulca
C) Kaşgar
D) Beşbalık
E) Kansu

Cevap : E) Kansu

23-Aşağıdakilerden hangisi Kapgan’ın gerçekleştirmek istediği amaçlarından biridir?

A) Deșt-i Kipçak bölgesine hâkim olmak
B) Çin tarzı şehirler inşa etmek
C) Çin’i tamamen ele geçirmek
D) İran üzerinden Anadolu’ya akın yapmak
E) Asya’nın neresinde Türk varsa onları Türk bayrağının altında toplamak

Cevap : E) Asya’nın neresinde Türk varsa onları Türk bayrağının altında toplamak

24-Batı Göktürkleri hangi yılda Çin boyunduruğu altına girmiştir?

A) 660
B) 661
C) 659
D) 658
E) 657

Cevap : C) 659

25-Kapgan’ın sefer tertip ederek mağlup ettiği Kırgızlar nerede yaşıyorlardı?

A) Sayan Dağları ile Yenisey kolları arasında
B) Ordos bölgesinde
C) Aral Hazar arasında
D) Maverahünnehir bölgesinde
E) Kaşgar ve Kuça arasında

Cevap : A) Sayan Dağları ile Yenisey kolları arasında

26-717’deki Oğuz isyanının tetikleyici etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültegin’in tahta geçmesi
B) Bilge’nin güçsüz ve dirayetsiz olması
C) Kapgan’ın sert ve acımasız tutumu
D) Göktürklerin Çinlilere yenilmesi
E) Tahta çocuk yaşta hükümdarın geçmesi

Cevap : C) Kapgan’ın sert ve acımasız tutumu

27-Aşağıdakilerden hangisi idamla cezalandırılacak suçlara girmez?

A) Kız kaçırmak
B) Savaştan kaçmak
C) Zina yapmak
D) Bağlı atı çalmak
E) Adam öldürmek

Cevap : A) Kız kaçırmak

28-Divan-ü Lûgat-it-Türk’te Oguş kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet
B) Nesil, soy
C) Boylar birliği
D) Hısım, akraba
E) Hükümdar ailesi

Cevap : D) Hısım, akraba

29- Kırgız seferine çıkarken Kapgan’ın Çin’e elçi göndererek sunduğu en önemi teklif ne idi?

A) Kendisine Çinli bir prensesin gönderilmesi
B) Oğuzlara karşı ittifak yapılması
C) Sinırda serbest ticaret bölgelerinin kurulması
D) Göktürk ülkesine Çinli sanatkarların gönderilmesi
E) Kızının Tang Sülalesi prenslerinden birisiyle evlenmesi

Cevap : E) Kızının Tang Sülalesi prenslerinden birisiyle evlenmesi

30- Kutluk, bozkırlarda dağınık yaşayan Türkleri kendi etrafında topladıktan sonra ilk hedef olarak nereyi  seçmiştir?

A) Gulca
B) Pel
C) Ötüken
D) Taşkent
E) Kaşgar

Cevap : C) Ötüken

31- Hsüan-tsang’a göre aşağıdakilerdenhangisi Kuça ahalisinin özelliklerinden biridir?

A) Hayli kavgacıdırlar.
B) Çogu Hristiyan’dır.
C) Büyük çoğunluğu tüccardır.
D) Zarif ve gayet güzel musiki aletleri çalmaktadırlar.
E) Ziraat yapmayı bilmezler.

Cevap : D) Zarif ve gayet güzel musiki aletleri çalmaktadırlar.

32- Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra Çinliler Göktürk ülkesinden nasıl bir idari yapılanmaya gitmişlerdir?

A) Çok sayıda Çinli yerleştirilmiştir.
B) Askeri garnizonlar ikame edilerek Göktürk ülkesi altı idari bölgeye ayrılmıştır.
C) oguzlar, Bayırkular, Basmiller yerleştirilmiştir.
D) Ülke Çine bağlı üç idari bölgeye bölünmüştür.
E) Askeri garnizonlar tesis edilmiştir.

Cevap : B) Askeri garnizonlar ikame edilerek Göktürk ülkesi altı idari bölgeye ayrılmıştır.

33- T’a-po Kağan’ın Budizm’e meyletmesinde aşağıdakilerden hangisi rol oynamıştır?

A) Kurultayda alınan tavsiye kararı
B) Sogdlu tüccarlar
C) Çinli prensesin telkinleri
D) Jamaguttaadlı bir budist rahibin telkinleri
E) Çin elçisi

Cevap : D) Jamaguttaadlı bir budist rahibin telkinleri

34-Kapgan Kağan’ın Çin’i daimi baskı altında tutma politikasının ana gayesi nedir?

A) Türk Devleti’nin iktisadi hayatını tanzim etmek ve Çin’in Türkler üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak
B) Çin’in Asya’da yayılmasını önlemek
C) Türkler için Çin’de koloniler tesis etmek
D) Oğuzların Çin’e yerleşmesini sağlamak
E) Türklerin Çinlileşmesine mani olmak

Cevap : A) Türk Devleti’nin iktisadi hayatını tanzim etmek ve Çin’in Türkler üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak

35- Aşağıdakilerden hangisi Seyyah’ın anlattığına göre Karaşar halkının dikkati çeken özelliklerinden biri değildir?

A) Ahalisi iyi giyinir.
B) Başları açık gezerler.
C) Müziğe düşkündürler.
D) Saçlarını keserler.
E) Yün ve pamuklu elbiseleri tercih ederler

Cevap : C) Müziğe düşkündürler.

36- Aşağıdakilerden hangisi Kapgan’ın politikalarından biridir?

A) Çin’de Türkler için koloniler tesis etmek
B) Çin başkentini ele geçirmek
C) Çin’in hakimiyetinde bulunan Türkleri ana vatanına getirmek
D) Çin ile Göktürk ülkesi arasında tampon bolge oluşturmak
E) Göktürk ülkesinde Çinlilerin yerleştiği birimler kurmak

Cevap : C) Çin’in hakimiyetinde bulunan Türkleri ana vatanına getirmek

Auzef Göktürkler Auzef Göktürkler Ders Kitabı PDF
Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!