Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-2

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-2

Eğitim Sosyolojisi Vize-2

Ünite-2
Türkiye’de Eğitim

1-Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitimi”nin temel ilkelerinden  biri değildir?
a) Bilimsellik
b) Laiklik
c) Karma eğitim
d) Kararlılık
e) Planlılık

Cevap: d) Kararlılık

2-Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumunun üstlendiği toplumsal görevlerden biri değildir?
a) Topluma yardımcı olmak
b) Yeni bilgilerin üretilmesi
c) Üretilen yeni bilgilerin toplum geneline yayılması
d) Yeni değerlerin geliştirilmesi
e) Gelenekleri ortadan kaldırmak

Cevap: e) Gelenekleri ortadan kaldırmak

3- Türk tarihinde eğitimde kurumlaşma hangi eğitimle başlamıştır?
a) Tekke
b) Mahalle mektepleri
c) Medrese
d) Askeri okullar

Cevap: c) Medrese

4-Türk tarihinde, birincisi olan ve din, meslek eğitimi bağlamında rol üstlenen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tekke
b) Mahalle mektepleri
c) Medrese
d) Askeri okullar

Cevap: a) Tekke

5-Osmanlı Devleti hangi yüzyılda orduda ve donanmada yeniden örgütlenme yoluna gitmiştir?
a) 18.yüzyıl
b) 19.yüzyıl
c) 18.yüzyıl sonları
d) 19.yüzyıl başları
e) 18.yüzyıl başları

Cevap: c) 18.yüzyıl sonları

6-Osmanlı Devletinde Batılı modern bilimin öğretildiği ilkokul aşağıdakilerden hangisidir?
a) Askeri okullar
b) Maarif-i Umumiye Nezareti
c) Darülfünun
d) Sivil okullar

Cevap: a) Askeri okullar

7-Türk Eğitim sisteminde modern okullaşma süreci hangi yüzyılda başlamıştır?
a) 18.yüzyıl
b) 19.yüzyıl
c) 18.yüzyıl sonları
d) 19.yüzyıl başları
e) 18.yüzyıl başları

Cevap: b) 19.yüzyıl

8-19.yüzyılda modern okullaşma süreci hangi kurumda başlamıştır?
a) Askeri okullar
b) Maarif-i Umumiye Nezareti
c) Darülfünun
d) Yüksekokullar

Cevap: d) Yüksekokullar

9-Harbiye”ye alınacak öğrenciler için sivil eğitim veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maarif-i Umumiye Nezareti
b) Darülfünun
c) Askeri idadiler
d) Rüştiyeler

Cevap: d) Rüştiyeler

10- Harbiye”ye alınacak öğrencilerin temel eğitimi için eğitim veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maarif-i Umumiye Nezareti
b) Darülfünun
c) Askeri idadiler
d) Rüştiyeler

Cevap: c) Askeri idadiler

11-Modern üniversite (Darülfünun) eğitime kimin zamanında başlamıştır?
a) III.Selim
b) II.Abdülhamit
c) Cumhuriyet dönemi
d)( Meşritiyet Dönemi

Cevap: b) II.Abdülhamit

12- Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile hangi yılda eğitimde köklü bir değişiklik yapılmıştır?
a) 11 Kasım 1928
b) 12 Mart 1971
c) 3 Mart 1924
d) 10 Kasım 1928

Cevap: c) 3 Mart 1924

13-Harf Devrimi hangi tarihte yapılmıştır?
a) 1925
b) 1924
c) 1928
d) 1930

Cevap: c) 1928

14- Köy Eğitim Kursları, Halk Okuma Odaları, Akşam Sanat ve Akşam-Ticaret Okulları, Halkevleri”nin açılma nedeni  aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türk geleneğini sürdürmek
b) Modernleşmek
c) Cumhuriyet kültürünü yaymak
d) Cumhuriyet kültürünü yaymak ve okuma yazma oranını artırmak

Cevap: d) Cumhuriyet kültürünü yaymak ve okuma yazma oranını artırmak

15-Aşağıdakilerden hangisi Millet Mekteplerinin dışında Halk Eğitimini yürütme amacıyla açılmamıştır?
a) Köy Eğitim Kursları,
b) Halk Okuma Odaları,
c) Akşam Sanat
d) Akşam-Ticaret Okulları
e) Üniversite

Cevap: e) Üniversite

16-Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi yapılmamıştır?
a) Eğitim kurumları Maarif Nezaretine bağlanmıştır
b) Medreseler kapatıldı
c) Din eğitimi için ilahiyat şubesi açıldı
d) Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun ve Mühendishâne-i Berrî-Hümâyun okulları açıldı

Cevap: d) Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun ve Mühendishâne-i Berrî-Hümâyun okulları açıldı

17-Türk Eğitim Sisteminin bütününü inceleyip Türkiye Maarifi Hakkında Rapor”unu hazırlayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) ABD
b) John Dewey
c) Emile Durkheim
d) TİK

Cevap: b) John Dewey

18-Halkevleri hangi tarihte kurulmuştur?
a) 1925
b) 1924
c) 1928
d) 1930
e) 1931

Cevap: e) 1931

19-Halkevleri, aşağıdakilerden hangisinin yerine kurulmuştur?
a) Medreseler
b) Tekkeler
c) Türk Ocakları
d) Köy Enstitüleri

Cevap: c) Türk Ocakları

20-John Dewey”in Türk eğitim sistemi ile ilgili hazırladığı “Türkiye Maarifi Hakkında Rapor”undaki önerilerinden değildir?
a) Bakanlığın düşüncelerde merkeziyetçi, uygulamalarda âdemi merkeziyetçi olması gerektiği,
b) Okulların ülkelerin kalkınmasında rol alabilmesi için tarım ve ticaret bakanlıklarıyla eşgüdümlü çalışılması
c) Tüm eğitim sisteminin uluslararası bağlarının kurulmasının kaliteyi artıracağını düşüncesidir.
d) Bakanlığın Türk eğitim sisteminde gelenekselciliğin daha fazla ön plana çıkarılması gerektiği düşüncesi

Cevap: d) Bakanlığın Türk eğitim sisteminde gelenekselciliğin daha fazla ön plana çıkarılması gerektiği düşüncesi

21- Aşağıdakilerden hangisi, CHP tarafından hazırlanıp, Halkevleri Talimatnameleri ile yürütülen Halkevlerinin Dokuz eğitim şubelerinden değildir?
a) Dil, Tarih ve Edebiyat
b) Güzel Sanatlar
c) Köycülük
d) Kütüphane ve Yayın
e) Tarım

Cevap: e) Tarım

22-Aşağıdakilerden hangisi, Köy Enstitülerinin açılma nedenidir?
a) Köylere uyum sağlayamayan şehirli öğretmenler için
b) Köy yaşamına ve koşullarına uyabilen öğretmenler yetiştirmek için
c) Köylerdeki okuma yazma oranını artırmak için
d) Köylerdeki yaşamı kolaylaştırmak için

Cevap: b) Köy yaşamına ve koşullarına uyabilen öğretmenler yetiştirmek için

23- Cumhuriyet hükümeti yeni devletin getirdiği yeniliklere ve inkılaplara yeterince destek vermediği gerekçesiyle İstanbul Darülfünunun kapatarak yerine hangi kurumu faaliyete geçirmiştir?
a) Yükseköğretim
b) Milli Eğitim
c) İstanbul Üniversitesi
d) Köy Enstitüleri

Cevap: c) İstanbul Üniversitesi

24- Üniversitenin özerkliği kaldırılması ve rektör, dekan fakülte gibi kavramlar kullanılmaya başlanması, hangi literatüre hangi olayla geçmiştir?
a) İktisadi, Sosyal Ve Kültürel Kalkınma Planı
b) Üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkı
c) Milli Eğitim Şuraları
d) 1933 Üniversite Reformu

Cevap: d) 1933 Üniversite Reformu

25-Üniversitelerin özerk kuruluş olarak kabul edildiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?
a) 12 Eylül 1980 askeri darbe
b) 27 Mayıs 1960 askeri darbe
c) 12 Mart 1971 askeri müdahale
d) 1933 Üniversite Reformu

Cevap: b) 27 Mayıs 1960 askeri darbe

26- “Üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkı” tanımlaması hangi tarihte anayasaya girmiştir?
a) 1973
b) 1960
c) 1980
d) 1971

Cevap: a) 1973

27- Üniversite “bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım yapan” bir kurumdur, hangi olayla anayasada yenilenmiştir?
a) 12 Eylül 1980 askeri darbe
b) 27 Mayıs 1960 askeri darbe
c) 12 Mart 1971 askeri müdahale
d) 1933 Üniversite Reformu

Cevap: a) 12 Eylül 1980 askeri darbe

28- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye”de eğitim politikalarının oluşmasını etkileyen iki önemli mekanizmadan biridir?
a) 12 Eylül 1980 askeri darbe
b) 27 Mayıs 1960 askeri darbe
c) Milli Eğitim Şuraları
d) 1933 Üniversite Reformu

Cevap: c) Milli Eğitim Şuraları

29-Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Şuralarında öne çıkan ve eğitim politikalarına yansıyan temalardan biridir?
a) Eğitim hakkı
b) Laiklik
c) Demokrasi eğitim
d) Köy okullarının güçlendirilmesi
e) Karma eğitim

Cevap: d) Köy okullarının güçlendirilmesi

30-
Özel okulların teşvik edilmesi Din eğitimin nasıl yapılacağı
Anaokullarının yaygınlaştırılması
Şehit ailelerinin çocuklarına yapılacak yardımlar
Bilgisayarlı eğitim
Yukarıdaki maddeler Türk Eğitim Sisteminde nerede gündeme alınmıştır?
a) 1.kalkınma planı
b) Yükseköğretim
c) Milli Eğitim Şurası
d) 2.kalkınma planı

Cevap: c) Milli Eğitim Şurası

31-Aşağıdakilerden hangisi 2547 sayılı kanuna göre yükseköğretimin amaçlarından biri değildir?
a) Toplum yararını kişisel çıkarlarının üstünde tutan aile, kültür ve millet sevgisiyle dolu bireyler yetiştirmek
b) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya gücüne sahip, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmek
c) Kültürel birikime önem veren ve farklı kültürel değerleri benimseyen bireyler yetiştirmek
d) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bireyler yetiştirmek
e) Türkiye Cumhuriyeti Devleti”ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren bireyler yetiştirmek

Cevap: b) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya gücüne sahip, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmek

32-Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının sahip olduğu işlevlerden biri değildir?
a) Eğitimin toplumu bireyselleştirme işlevi
b) Eğitimin toplumun kültürel mirasını aktarma işlevi
c) Eğitimin toplumsal kalkınma işlevi
d) Eğitimin bireyi geliştirme işlevi
e) Eğitimin siyasal işlevi

Cevap: c) Eğitimin toplumsal kalkınma işlevi

33- “İşsizlik meselesini çözmek için nitelikli eleman yetiştirmek, çalışanların mesleki seviyesini yükseltmek, meslek gruplarında daha dengeli bir dağılış sağlamaktadır” hangi Kalkınma Planında ele alınmıştır?
a) 1.kalkınma planı
b) 3.kalkınma planı
c) 4.kalkınma planı
d) 5.kalkınma planı

Cevap: a) 1.kalkınma planı

34- “fırsat eşitliği vurgusu” hangi Kalkınma Planında ele alınmıştır?
a) 1.kalkınma planı
b) 3.kalkınma planı
c) 4.kalkınma planı
d) 2.kalkınma planı
e) 5.kalkınma planı

Cevap: d) 2.kalkınma planı

35- “Fırsat eşitliğinin kapsamını daha fazla açıklamıştır. Yükseköğretime geçişte hazırlık ve rehberlik desteği bu dönemde ifade edilen diğer bir yeniliktir” hangi Kalkınma Planında ele alınmıştır?
a) 1.kalkınma planı
b) 3.kalkınma planı
c) 4.kalkınma planı
d) 2.kalkınma planı
e) 5.kalkınma planı

Cevap: b) 3.kalkınma planı

36- “İstihdamın artırılması için 15-64 yaş arası nüfusun eğitim ve hizmet içi eğitimle mesleki becerilerinin artırılmasının amaçlanmasıdır. Bu planla birlikte özel okulların teşvik edilmesi talebi ortaya çıkmıştır” hangi Kalkınma Planında ele alınmıştır?
a) 1.kalkınma planı
b) 3.kalkınma planı
c) 4.kalkınma planı
d) 7.kalkınma planı
e) 5.kalkınma planı

Cevap: e) 5.kalkınma planı

37- “Kadınların eğitimi ve mesleki eğitimleri üzerinde durulmuştur” hangi Kalkınma Planında ele alınmıştır?
a) 6.kalkınma planı
b) 8.kalkınma planı
c) 9.kalkınma planı
d) 7.kalkınma planı
e) 10.kalkınma planı

Cevap: a) 6.kalkınma planı

38- “Okul öncesinden emekliliğe kadar eğitim kademelerinin planlanması gerektiği vurgulandı. Diğer bir vurgu da yabancı dil öğretimine ilişkindir” hangi Kalkınma Planında ele alınmıştır?
a) 6.kalkınma planı
b) 7.kalkınma planı
c) 8.kalkınma planı
d) 9.kalkınma planı
e) 10.kalkınma planı

Cevap: b) 7.kalkınma planı

39- “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin takip edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda uzaktan eğitim ve mobil uygulamalarının eğitim süreçlerine dahil edilmesi istenmektedir” hangi Kalkınma Planında ele alınmıştır?
a) 6.kalkınma planı
b) 7.kalkınma planı
c) 8.kalkınma planı
d) 9.kalkınma planı
e) 10.kalkınma planı

Cevap: e) 10.kalkınma planı

40- “Bilgiye ve rekabete dayalı ekonomiyi destekleyen eğitim programlarının geliştirilmesi önerilmektedir” hangi Kalkınma Planında ele alınmıştır?
a) 6.kalkınma planı
b) 7.kalkınma planı
c) 8.kalkınma planı
d) 9.kalkınma planı
e) 10.kalkınma planı

Cevap: d) 9.kalkınma planı

41- “Eğitim programları arasında eşgüdümü vurgular” hangi Kalkınma Planında ele alınmıştır?
a) 6.kalkınma planı
b) 7.kalkınma planı
c) 8.kalkınma planı
d) 9.kalkınma planı
e) 10.kalkınma planı

Cevap: c) 8.kalkınma planı
AUZEF sosyoloji Vize soruları

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-2

Vise
Final
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-2
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-4
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-6
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-7
Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları
Vize
Final
Endüstri Sosyolojisi Vize 2018 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize 2017 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1

Eğitim Sosyolojisi Vize
Eğitim Sosyolojisi ANASAYFA
register
register
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
ANASAYFA
Endüstri Sosyolojisi
Endüstri Sosyolojisi ANASAYFA

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1

Facebook
SOSYOLOJİ FACEBOOK GRUBU

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1

AUZEF sosyoloji Vize soruları

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

 

TOEFL

Editor

Editör

One thought on “Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-2

  • Nisan 28, 2020 tarihinde, saat 12:49 am
    Permalink

    Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-2

Yorumlar kapatıldı.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: