MUH103U Genel Muhasebe 1

MUH103U Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
1- İşletmenin Dili: Muhasebe
2- Finansal Tablolar
3- Hesap
4- Muhasebe Süreci
5- Hazır Değerler
6- Alacaklar
7- Finansal Varlıklar: Menkul Kıymetler
8- Stoklar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
MUH103U Genel Muhasebe
Ünite -1
Konu: İşletmenin Dili: Muhasebe

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlıkları ve kaynakları üzerinde artış veya azalış meydana getiren, para ile ifade edilebilen olayların kayıtlanması, sınıflandırılması, özetlenmesi, analiz ve yorum yapılmasını içeren bilgi sistemidir?

a. Belge toplamak
b. Sınırandırmak
c. Kaydetmek
d. Yorumlamak
e. Muhasebe

Cevap : e. Muhasebe

Aşağıdakilerden hangisi Kasım 2011 tarihi itibarıyla ülkemizde muhasebe standartlarını oluşturmak ve yayımlamak amacıyla görevlendirilen kurumdur?

a. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
b. Kamu Gözetimi Muhasebe Denetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu
c. Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu
d. Sermaye Piyasası Kurulu
e. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği

Cevap : b. Kamu Gözetimi Muhasebe Denetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu

Aşağıdakilerden hangisi sadece muhasebenin fonksiyonlarından biri değildir?

a. Belge düzenlemek
b. Belgeleri toplamak
c. Belgeleri ve işlemleri sınırandırmak
d. Belgeleri muhasebe değerlerine kaydetmek
e. Sonuçları taranarak mali tablo şeklinde özetlemek

Cevap : a. Belge düzenlemek

Muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Toplanan belgeler ve yapılacak kayıtlar sınırandırılır.
b. Para ile ilgili olaylar muhasebe değerlerine muhasebe kurallarına uygun bir şekilde kaydedilir.
c. Varlık ve kaynaklarda artış veya azalış meydana getirmeyen sıradan olaylar özet olarak düzenlenen mali tablolarda yer alması için muhasebe değerlerine kaydedilir.
d. Muhasebe, taramarın bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapmış olduğu çalışmaları belirli dönemler sonunda veya istenildiği zaman özet olarak hazırlar ve sunar.
e. Muhasebe özet olarak hazırlanan mali bilgileri taranarak analiz ve yoruma hazır şekle getirir.

Cevap : c. Varlık ve kaynaklarda artış veya azalış meydana

Aşağıdaki olaylardan hangisi muhasebe tarafından izlenmesi gereken olay değildir?

a. Bankadan çekilen nakit kredi
b. Banka ile kredi anlaşmasının sağlanması
c. Ticari mal satın alınması
d. Müşterilere mal ve hizmet satışının yapılması
e. Çalışanlara ücret ödemelerinin yapılması

Cevap : b. Banka ile kredi anlaşmasının sağlanması

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eden muhasebenin temel kavramıdır?

a. Kişilik
b. Dönemsellik
c. Süreklilik
d. Sosyal Sorumluluk
e. Tutarlılık

Cevap : d. Sosyal Sorumluluk

İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinden olan bu ilke aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

a. Gelir tablosu ilkesi
b. Bilançonun öz kaynakları ile ilgili ilke
c. Bilançonun dönen varlıkları ile ilgili ilke
d. Bilançonun duran varlıkları ile ilgili ilke
e. Bilançonun yabancı kaynakları ile ilgili ilke

Cevap : e. Bilançonun yabancı kaynakları ile ilgili ilke

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki hakkını ifade eder?

a. Aktif
b. Muhasebe
c. Borç
d. Sermaye
e. Nakit

Cevap : c. Borç

Aşağıdakilerden hangisi şirket ortaklarının varlıklar üzerindeki hakkını ifade eder?

a. Varlık
b. Muhasebe
c. Borç
d. Sermaye
e. Nakit

Cevap : d. Sermaye

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kasa ve bankasındaki parası, zaman içinde paraya dönüşecek ve işletme faaliyetinde kullanılacak unsurların tamamına verilen addır?

a. Kaynaklar
b. Yabancı Kaynak
c. Öz Kaynak
d. Varlıklar
e. Gelirleri

Cevap : d. Varlıklar

Anadolu Aöf İktist Fakültesi Lisans
MUH103U Genel Muhasebe 1

Öğrenci Dostu
LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

MUH103U Genel Muhasebe
Ünite -2
Konu: Finansal Tablolar

Aşağıdaki finansal tablo varsayımlarından hangisi çok sayıdaki işlemi nitelik ve işlevlerine göre hesap sınırları altında toplamaktadır?

a. İşletmenin sürekliliği
b. Önemlilik ve birleştirme
c. Netleştirme
d. Muhasebenin tahakkuk esası
e. Karşılaştırmalı bilgi

Cevap : b. Önemlilik ve birleştirme

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların varsayımları arasında yer almaz?

a. İşletmenin sürekliliği
b. Muhasebenin tahakkuk esası
c. Önemlilik ve birleştirme
d. Düzenlenebilirlilik
e. Karşılaştırmalı bilgi

Cevap : d. Düzenlenebilirlilik

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden biri değildir?

a. Tahmin edilebilirlilik
b. İhtiyaca uygunluk
c. Anlaşılabilirlilik
d. Karşılaştırılabilirlik
e. Zamanında sunum

Cevap : a. Tahmin edilebilirlilik

“Finansal bilgiler, işletmenin ekonomik faaliyetleri hakkında makul seviyede bilgisi olan bilgileri dikkatli olarak gözden geçirecek, analiz edecek kullanıcılar için hazırlanır.” ifadesi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden hangisini açıklar?

a. Tahmin edilebilirlilik
b. İhtiyaca uygunluk
c. Anlaşılabilirlilik
d. Karşılaştırılabilirlik
e. Zamanında sunum

Cevap : c. Anlaşılabilirlilik

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre düzenlenecek tam tablo setinde yer almaz?

a. Finansal Durum Tablosu
b. Kapsamlı Gelir Tablosu
c. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
d. Nakit Akış Tablosu
e. Fon Akım Tablosu

Cevap : e. Fon Akım Tablosu

Dönen varlıklarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilen, satılan veya tüketilmesi beklenen varlıklardır
b. Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulan varlıklardır
c. Normal faaliyet döneminden veya bir yıldan uzun süreli olan varlıklardır
d. Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde paraya çevrilen varlıklardır
e. Raporlama döneminden sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere ayrılan nakit veya nakit benzeri varlıklardır

Cevap : c. Normal faaliyet döneminden veya bir yıldan uzun süreli olan varlıklardır

Aşağıdakilerden hangisi Finansal Durum Tablosunda kısa vadeli borç değildir?

a. Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde de ödenmeyecek borçlar
b. Ticari amaçla yapılan borçlanmalar
c. Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde ödenecek olan borçlar
d. Normal faaliyet döngüsü içinde ödenmesi beklenen borçlar
e. İşletmenin borcun ödenmesini, raporlama döneminin sonundan itibaren en az on iki ay süreyle erteleyebilmesine yönelik koşulsuz bir hakkının bulunmadığı borçlar

Cevap : a. Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde de ödenmeyecek borçlar

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet sonucunun nasıl oluştuğunu gösteren finansal tablodur?

a. Bilanço
b. Nakit Akım Tablosu
c. Kapsamlı Gelir Tablosu
d. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
e. Açıklayıcı Notlar

Cevap : c. Kapsamlı Gelir Tablosu

Aşağıdakilerden hangisi, etkin bir nakit yönetimi ile işletmelerin elinde nakit bulundurmanın sağlayacağı yararlardan biri değildir?

a. Günlük işlemlerin gerektirdiği ödemeleri eksiksiz yapabilmek
b. Planlanan ödemeleri eksiksiz bir şekilde yapabilmek
c. İhtiyaç olmayan mal ve hizmet alımlarını yapabilmek
d. Mal ve hizmet alımlarındaki nakit iskontosundan yararlanabilmek
e. Ortaya çıkabilecek alternatif fırsat maliyetlerini karşı iş imkânlarını veya yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek

Cevap : c. İhtiyaç olmayan mal ve hizmet alımlarını yapabilmek

Aşağıdaki ifadelerden hangisi nakit akış tablosunda yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı ile ilgili değildir?

a. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların alımı ile ilgili nakit çıkışları
b. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışı ile ilgili nakit girişleri
c. Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç olmak üzere işletmeler tarafından üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin nakit çıkışları
d. Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışların
e. Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç olmak üzere işletmelerin üçüncü kişilere verdikleri avans, kredilerden yapılan tahsilatlar

Cevap : d. Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları

Anadolu Aöf İktist Fakültesi Lisans
MUH103U Genel Muhasebe

Öğrenci Dostu
LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

MUH103U Genel Muhasebe
Ünite -3
Konu: Hesap

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolardaki değişimlerin izlendiği çizelgeye verilen addır?

a. Bilanço
b. Hesap
c. Hesap Planı
d. Mali Tablolar
e. Gelir Tablosu

Cevap : b. Hesap

Aşağıdakilerden hangisi varlıklardaki artışlar için borçlandırılan veya borç kalanı veren hesaplara verilen addır?

a. Gelir Tablosu Hesapları
b. Nazım Hesaplar
c. Yabancı Kaynak Hesapları
d. Varlık Hesapları
e. Öz Kaynak Hesapları

Cevap : d. Varlık Hesapları

Maliyet, gider ve zarar hesaplarında ilk hareket borç tarafına kayıtlanır ve arttıkça borç tarafına kayıt yapılır; dönem sonunda ise Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılan hesaplara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a. Gelir Tablosu Hesapları
b. Nazım Hesaplar
c. Yabancı Kaynak hesapları
d. Aktif Hesaplar
e. Öz Kaynak Hesapları

Cevap : a. Gelir Tablosu Hesapları

Aşağıdakilerden hangisi Varlıklar = Kaynaklar eşitliğini ifade etmektedir?

a. Varlıklar = Aktif
b. Varlıklar = Borçlar
c. Varlıklar = Sermaye
d. Varlıklar = Borç + Sermaye
e. Varlıklar = Kâr

Cevap : d. Varlıklar = Borç + Sermaye

Aşağıdakilerden hangisi bir hesabın borç ve alacak taraflarındaki tutar toplamlarının birbirine eşit olması durumunda doğrudur?

a. Hesap açıktır.
b. Hesap borç kalanı verir.
c. Hesap şeffaftır
d. Hesap alacak kalanı verir.
e. Hesap kapalıdır.

Cevap : e. Hesap kapalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda işletmenin hasılatının giderlerinden büyük olması durumunda ortaya çıkar?

a. Borçlar
b. Dönem Kârı
c. Öz Kaynaklar
d. Dönem Zararı
e. Varlıklar

Cevap : b. Dönem Kârı

Aşağıda hesaplarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a. Herhangi bir hesabın herhangi bir tarafına ilk kez kayıt yapılmasına hesap açmak denir
b. Bir hesabın borç tarafına kayıt yapılmasına hesabın borçlandırılması denir
c. Bir hesabın alacak tarafına kayıt yapılmasına hesabın alacaklandırılması denir
d. Alacak tutarı toplamı, borç tutarı toplamından büyük ise hesap kapalıdır
e. Hesap borç tutarı toplamı, alacak tutarı toplamından büyük ise aradaki fark borç kalanıdır

Cevap : d. Alacak tutarı toplamı, borç tutarı toplamından büyük ise hesap kapalıdır

Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde kullanılacak hesapların yer aldığı listedir?

a. Hesap
b. Bilanço
c. Hesap Planı
d. Envanter
e. Gelir Tablosu

Cevap : c. Hesap Planı

153 Ticari Mallar hesabının kodlamasında 1 (bir) aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

a. Hesap grubu
b. Büyük defter hesabı
c. Hesap sınıfı
d. Küçük defter hesabı
e. Hesap açıklaması

Cevap : c. Hesap sınıfı

Aşağıdakilerden hangisi karar alıcıları bilgilendirmek amacıyla kullanılan hesaplara verilen muhasebe terimidir?

a. Varlık hesapları
b. Hatırlatma notları
c. Kaynak hesapları
d. Akıllı defter
e. Nazım hesaplar

Cevap : e. Nazım hesaplar

Anadolu Aöf İktist Fakültesi Lisans
MUH103U Genel Muhasebe

Öğrenci Dostu
LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

MUH103U Genel Muhasebe
Ünite -4
Konu: Muhasebe Süreci

Aşağıdakilerden hangisi yasal defterlere yapılan kayıtların ispat edici unsurudur?

a. Belge
b. Yardımcı defterler
c. Mizanlar
d. Dosyalar
e. Fişler

Cevap : a. Belge

Aşağıdakilerden hangisi mali nitelikli bir olaya ilişkin ispat edici belgenin ilk olarak kaydedildiği yasal defterdir?

a. İşletme hesabı defteri
b. Büyük Defter
c. Yemiye Defteri
d. Yardımcı defter
e. Envanter Defteri

Cevap : c. Yemiye Defteri

Aşağıdakilerden hangisinde işletmelerin kullandığı yasal defterlere ilişkin verilen bilgiler doğru değildir?

a. İşletmeler yevmiye, büyük defter, envanter defterini tutmak zorundadır.
b. Yasal defterler, yasada be lir tilen süre ler de notere tasdik ettirilirr
c. Yemiye Defterine kayıtlar, mad de ler şeklinde yapılır
d. Birinci sınıf işletmeler, işletme hesabı defterini tutar
e. İşletmeler, 10 gün içinde yasal defterlere kayıt yapmak zorundadır

Cevap : d. Birinci sınıf işletmeler, işletme hesabı defterini tutar

Aşağıdakilerden hangisinde Yemiye Defterine ilişkin verilen bilgiler doğru değildir?

a. Kayıtlar, yevmiye maddesi şeklinde yapılır
b. Sayfa numaraları, birbirini takip eden sıra numaraların dan oluşur
c. Kayıtlar, önce Yemiye Defterine yapılır
d. Tutulması TTK ve VUK hükümlerine göre zorunludur
e. Dönem sonunda her bir hesabın borç ve alacak toplamları birbirleriyle toplanır

Cevap : e. Dönem sonunda her bir hesabın borç ve alacak toplamları birbirleriyle toplanır

Aşağıdakilerden hangisinde büyük deftere ilişkin veri len bilgiler doğru değildir?

a. Kayıtlar, madde şeklinde yapılır
b. Sayfa numaraları karşılıklı 1-1, 2-2 şeklinde takip eder
c. Kayıtlar, Yemiye Defterinden büyük deftere aktarılır
d. Tutulması TTK ve VUK hükümlerine göre zorunludur
e. Her bir hesaba ihtiyaç duyulan miktarda sayfa ayrılır

Cevap : a. Kayıtlar, madde şeklin de yapılır

Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda işletmenin varlıklarının sayılması, ölçülmesi, tartılarak değerlendirilmesi sonucu elde edilen listelerin kayıtlandığı defterdir?

a. İşletme hesabı defteri
b. Büyük Defter
c. Yemiye Defteri
d. Yardımcı defter
e. Envanter Defteri

Cevap : e. Envanter Defteri

Aşağıdakilerden hangisi yevmiye kaydında bir hesabın borçlu ve bir hesabında alacaklı kaydedildiği yevmiye madde türüdür?

a. Basit Madde
b. Bileşik Madde
c. Yapılan madde
d. Karma Madde
e. Tahmini Madde

Cevap : a. Basit Madde

Aşağıdakilerden hangisi kasanın hep borçlu tarafta bulunduğu muhasebe fişidir?

a. İrsaliye
b. Fatura
c. Tahsil Fişi
d. Mahsup Fişi
e. Tediye Fişi

Cevap : c. Tahsil Fişi

Aşağıdakilerden hangisi mizan çizelgesinde yer alan bilgilerden biri değildir?

a. Sıra no
b. Borç ve alacak kalanı
c. Madde çizgisi
d. Hesap adı
e. Borç ve alacak tutarı

Cevap : c. Madde çizgisi

Aşağıda muhasebe sürecine ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a. Açılış kayıtları – Dönem içi kayıtlar – Kesin mizan – Genel geçici mizan
b. Açılış kayıtları – Dönem içi kayıtları – Genel geçici mizan – Mali tablolar – Kesin mizan
c. Genel geçici mizan – Envanter ve envanter kayıtları – Kesin mizan – Mali tablolar
d. Dönem içi işlemlerin kayıtları – Açılış kayıtları – Kapanış kayıtları – Mali tablolar
e. Kesin mizan – Envanter ve envanter kayıtları -Mali tablolar

Cevap : c. Genel geçici mizan – Envanter ve envanter kayıtları – Kesin mizan – Mali tablolar

Anadolu Aöf İktist Fakültesi Lisans
MUH103U Genel Muhasebe

Öğrenci Dostu
LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

MUH103U Genel Muhasebe-min AÖF İŞL107U Genel İşletme Kitabı PDF

AÖF MUH103U Genel Muhasebe 1 Ders Kitabı

AÖF İktisat Lisans-min Anadolu Aöf-LOLONOLO

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

A.Ü. İktisat Fakültesi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!