Makro İktisat

Makro İktisat

Çıkmış Sorular ve Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-2024 Büt Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2022-23 Büt Soruları
Vize Deneme -1 2020 Final Soruları
Vize Deneme -2 Final Deneme -1
Vize Deneme -3 Final Deneme -2
Vize Deneme -4 Final Deneme -3
Final Deneme -4
Ünite Soruları
Vize Final
Ünite -1 Ünite -8
Ünite -2 Ünite -9
Ünite -3 Ünite -10
Ünite -4 Ünite -11
Ünite -5 Ünite -12
Ünite -6 Ünite -13
Ünite -7 Ünite -14

Makro İktisat 2023-2024 Bütünleme Soruları

Bu makale, açıköğretim fakültesi öğrencileri ve özellikle İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat ve İşletme Lisans programlarında okuyan öğrencilere yöneliktir. Makro İktisat dersi kapsamında ele alınan 2023-2024 dönemi bütünleme sınav soruları üzerinden konuları derinlemesine işleyerek, öğrencilerin bu ve benzeri sınav sorularını çözebilir hale gelmelerini amaçlamaktadır. Makale, akademik bir ton kullanılarak ve lolonolo_com tarafından hazırlanmıştır. Lolonolo.com, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olmayı hedefleyen bir platformdur.

Çarpan Analizi ve Marjinal Tüketim Eğilimi

Çarpan analizi, ekonomideki herhangi bir değişikliğin, özellikle yatırım harcamalarının milli gelir üzerindeki geniş kapsamlı etkilerini inceleyen bir kavramdır. Marjinal tüketim eğilimi yüksek olduğunda, ekonomide yapılan bir yatırımın milli gelire etkisi büyüktür. Bu, tüketicilerin gelirlerinin bir kısmını tüketim için harcamaya daha meyilli olmaları nedeniyle, ekonomik aktiviteyi ve dolayısıyla milli geliri artırır.

Milli Gelirin Gelir Yöntemi ile Hesaplanması

Milli geliri hesaplamanın bir yolu olan gelir yöntemi, ekonomide üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerinin ölçülmesidir. Bu yöntemde, üretim sürecinde ortaya çıkan ücretler, faizler, karlar ve kiralar gibi faktör gelirleri toplanır. Ancak, vergiler gibi dolaylı faktörler bu hesaplama içinde yer almaz.

Az Gelişmiş Ülkelerin Sosyal ve Kültürel Özellikleri

Az gelişmiş ülkelerin sosyal ve kültürel özellikleri arasında okur-yazar oranının düşük olması, sosyal ilişkilerin zayıf olması ve geleneklere bağlılık gibi faktörler bulunur. Ancak, yeniliklere açık olmak bu ülkelerin genel özelliklerinden biri değildir.

Dış Ticaret Politikaları ve Koruyucu Nitelikler

Dış ticaret politikaları, bir ülkenin dış ticaretini düzenlemek ve korumak için uyguladığı yöntemlerdir. Bu politikalar arasında iç ve dış dengesizliklerin giderilmesi, malların dış rekabete karşı korunması ve hazineye gelir sağlanması gibi koruyucu nitelikler yer alır. Ancak, bütçe açığını giderme doğrudan dış ticaret politikalarının koruyucu niteliklerinden biri olarak kabul edilmez.

Yeni Klasik Konjoktür Teorisi ve Konjoktür Hareketleri

Yeni Klasik Konjoktür Teorisi, ekonomik döngülerin ve konjoktür hareketlerinin temel nedenlerini inceler. Bu teoriye göre, konjoktür hareketlerini başlatan ana unsur, toplam talepte beklenmeyen değişikliklerdir. Ekonomideki dalgalanmalar, genellikle tüketicilerin ve yatırımcıların beklentilerindeki değişimlerden kaynaklanır.

Yapısal Enflasyon ve Ekonomik Dinamikler

Yapısal enflasyon, ekonomideki temel yapısal sorunlardan kaynaklanan bir enflasyon türüdür. Tarım sektörünün ağırlıklı olması, altyapı yatırımlarının geniş yer tutması ve darboğazlardan kaynaklanan üretim aksamaları bu enflasyonun nedenleri arasındadır. Ancak, kişi başına gelir düzeyinin yüksek olması yapısal enflasyonun bir nedeni değildir.

Devlet Harcamaları ve Merkez Bankası’na Borçlanma

Devletin gelirinden fazla harcama yapması durumunda, genellikle Merkez Bankası’na borçlanma gibi durumlar ortaya çıkar. Bu, para arzının artışına ve dolayısıyla enflasyonist baskılara yol açabilir.

Ödemeler Bilançosu ve Finansman Yöntemleri

Ödemeler bilançosu açıklarını gidermek için uygulanan finansman yöntemleri arasında sabit döviz kuru sistemi gibi sistemler bulunur. Bu sistemler, döviz piyasasında dengenin sağlanmasına ve döviz rezervlerinin korunmasına yardımcı olur.

Para Arzı ve Ekonomik İşlevler

Para arzı, ekonominin sağlıklı işleyişi için kritik bir faktördür. Dar para arzı tanımı içinde genellikle vadesiz mevduatlar gibi likiditeyi doğrudan etkileyen unsurlar yer alır.

Ekonomik Döngüler ve İktisadi Dinamikler

Ekonomik döngüler, fiyatlar genel düzeyindeki dalgalanmalar, döviz kurundaki dalgalanmalar ve talep ile arz şokları gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Ancak, bu döngüler her zaman aynı süreler içinde ortaya çıkmaz ve ekonomik yapıya bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Lolonolo.com olarak amacımız, açıköğretim fakültesi öğrencilerine ve meslek sınavlarına hazırlananlara akademik destek sağlamaktır. Bu makalede işlenen konular, öğrencilerin makro iktisat dersi kapsamındaki sınav sorularını daha iyi anlamalarına ve çözümlemelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

@lolonolo_com

Makro İktisat 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Çarpan analizine göre; marjinal tüketim eğilimi yüksek olduğunda yatırım harcamaları milli gelire etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük
B) Yetersiz
C) Az
D) Büyük
E) Düşük

Cevap : D) Büyük

2. Gelir yöntemi ile milli gelirin hesaplanmasında aşağıdaki hangi faktör geliri dikkate alınmamaktadır?

A) Vergi
B) Ücret
C) Faiz
D) Kâr
E) Kira

Cevap : A) Vergi

3. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin sosyal ve kültürel özelliklerinden biri değildir?

A) Yeniliklere açık
B) Okur-yazar oranı düşük
C) Sosyal ilişkileri zayıf
D) Geleneklere bağlı
E) Eğitim düzeyi yetersiz

Cevap : A) Yeniliklere açık

4. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikalarının koruyucu niteliklerinden biri değildir?

A) İç ve dış dengesizliklerin giderilmesi
B) Malların dış rekabete karşı korunması
C) Bütçe açığını giderme
D) Faktör hareketleri
E) Hazineye gelir sağlanması

Cevap : C) Bütçe açığını giderme

5. Yeni Klasik Konjoktür Teorisine göre konjoktür hareketini başlatan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiyatlar genel düzeyindeki artış.
B) Para arzındaki artış
C) Toplam talepte beklenmeyen değişiklikler
D) Toplam arzda beklenmeyen değişiklikler
E) Para talebindeki artış

Cevap : C) Toplam talepte beklenmeyen değişiklikler

6. Aşağıdakilerden hangisi yapısal enflasyonunun ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?

A) Tarım sektörünün ağırlıklı olması
B) Altyapı yatırımlarının geniş yer tutması
C) Darboğazlardan kaynaklanan üretim aksamaları
D) Arzın talebe cevap vermesindeki gecikmeler
E) Kişi başına gelir düzeyinin yüksek olması

Cevap : E) Kişi başına gelir düzeyinin yüksek olması

7. Devletin gelirinden fazla harcama yapması durumunda aşağıdakilerden hangi durum ortaya çıkmaktadır?

A) Merkez Bankası’na borçlanma
B) Merkez Bankasına reeskont ettirme
C) Para arzının artışı
D) Merkez Bankasındaki mevduatının artışı
E) Merkez Bankasından avans alma

Cevap : A) Merkez Bankası’na borçlanma

8. Ödemeler bilançosu açıklarını gidermeye yönelik olarak açıkların finanse edilmesi yöntemine göre aşağıdakilerden hangi sistem uygulanabilmektedir?

A) Esnek kur sistemi
B) Dalgalı kur sistemi
C) Esneklik kazandırılmış sabit kur sistemi
D) Müdahaleli Esnek kur sistemi
E) Sabit döviz kuru sistemi

Cevap : E) Sabit döviz kuru sistemi

9. Aşağıdakilerden hangisi dar para arzı tanımı içinde yer almaktadır?

A) Repo
B) B tipi Likit Fon
C) Vadeli mevduat
D) Vadesiz mevduat
E) A tipi Likit Fon

Cevap : D) Vadesiz mevduat

10. Aşağıdakilerden hangisi tekrar etmelerine rağmen, her zaman aynı süreler içinde ortaya çıkan genişleme ve daralma hareketleri değildir?

A) Fiyatlar genel düzeyindeki dalgalanmalar
B) Döviz kurundaki dalgalanmalar
C) Talep şoku
D) Konjoktürel dalgalanmalar
E) Arz şoku

Cevap : D) Konjoktürel dalgalanmalar

11. Dış ticaret dengesi kavramı ödemeler bilançosunun aşağıdaki hangi hesabına göre ifade edilmektedir?

A) Hizmet ticareti
B) Özel hizmetler
C) Kâr transferleri
D) Mal ticareti
E) Karşılıksız transferler

Cevap : D) Mal ticareti

12. Paranın aşağıdaki hangi fonksiyonu mal ve hizmetin ne kadar para birimi karşılığında el değiştireceğini göstermektedir?

A) Değer ölçüsü ve hesap birimi olma
B) Taşınabilir olması
C) Bölünebilir olması
D) Değer olarak saklanması
E) Mübadele aracı olma

Cevap : A) Değer ölçüsü ve hesap birimi olma

13. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide toplam talepte meydana gelen azalmanın sebeplerinden biri değildir?

A) Yatırım harcamalarındaki azalma
B) Kamu harcamalarındaki azalma
C) Vergilerdeki artışlar
D) Geleceğe yönelik beklentilerdeki kötümserlik
E) Tasarruflardaki azalma

Cevap : E) Tasarruflardaki azalma

14. Aşağıdakilerden hangisi bir ülke parasının değerini, altına ve dövize göre yükselterek yeniden ayarlamayı ifade etmektedir?

A) Yansıma Etkisi
B) Devalüasyon
C) Revalüasyon
D) Jeğrisi
E) Konvertibilite

Cevap : C) Revalüasyon

15. “Para talebinin nedeni; sadece iktisadi birimlerin günlük alışverişlerindeki mübadelelerini gerçekleştirmektir” görüşü aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?

A) Keynes
B) A.Marshall
C) İ.Fisher
D) M. Friedman
E) Klasik iktisatçılar

Cevap : E) Klasik iktisatçılar

16. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin ekonomik özelliklerinden biri değildir?

A) Tarım sektörü ağırlıklı
B) Hizmet sektörü ağırlıklı
C) Sanayi sektörü ağırlıklı
D) Verimlilik düşük
E) İstihdam olanakları sınırlı

Cevap : C) Sanayi sektörü ağırlıklı

17. Bir ülkedeki nüfusun üretici durumda bulunan yani iktisadi faaliyete katılan kısmına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstihdam
B) İşgücü
C) Aktif nüfus
D) İşsizlik
E) Emek

Cevap : B) İşgücü

18. Döviz arzı aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak artış göstermektedir?

A) Uluslararası özel sermaye yatırımı yapmak
B) Ülkenin ihraç mallarını talep etmek
C) Uluslararası portföy yatırımı yapmak
D) İthalat yapmak
E) Yabancı ülkelere borç ödemek

Cevap : B) Ülkenin ihraç mallarını talep etmek

19. Bir ülkenin sınır kapısından geçen mallardan tahsil edilen vergi oranlarını gösteren listeye ne ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kota tarifesi
B) Gümrük tarifesi
C) Vergi tarifesi
D) Sübvansiyon tarifesi
E) Damping tarifesi

Cevap : B) Gümrük tarifesi

20. Tasarruf artışlarının milli gelir düzeyinde azalmalara yol açtığını belirten yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hızlandıran
B) Tasarruf paradoksu
C) Enflasyonist açık
D) Deflasyonist açık
E) Çarpan

Cevap : B) Tasarruf paradoksu

Makro İktisat 2023-2024 Bütünleme Soruları

Makro İktisat

Makro İktisatın Temelleri ve Güncel Uygulamaları

Makro iktisat, geniş ekonomik yapıları, toplam talep ve arzı, ve genel ekonomik politikaları inceler. Bu alan, günlük hayatımızdan uluslararası ilişkilere kadar birçok yönüyle hayati öneme sahiptir. İşte bu yüzden, makro iktisadi kavramları ve teorileri anlamak, çağdaş bir toplumda bilinçli bireyler olmamız için şarttır.

Çarpan Etkisi ve Ekonomideki Yansımaları:

Makro iktisadın temel kavramlarından biri çarpan etkisidir. Bu, bir ekonomide yapılan ek harcamaların, toplam gelir üzerindeki genişletici etkisini ifade eder. Otonom harcamalar arttığında, bu, ekonominin genel gelir düzeyini daha fazla artırır. Bu süreç, Keynesyen iktisat teorisinin temel taşlarından biridir.

Döviz Piyasaları ve Dış Ticaret:

Döviz piyasasının işlevleri arasında dış ticaretle uğraşan kişi ve kuruluşlara kredi sağlama önemli bir yere sahiptir. Bu fonksiyon, uluslararası ticaretin finansmanı için hayati bir rol oynar ve böylece küresel ticaretin sürekliliğini destekler.

Nominal ve Reel Gelir Arasındaki Fark:

Nominal milli gelir, enflasyon oranının çıkarılmadığı, yani mevcut piyasa fiyatlarıyla hesaplanan toplam gelirdir. Buna karşılık, reel gelir enflasyon etkilerinden arındırılmış geliri temsil eder ve ekonominin gerçek büyüklüğü hakkında daha doğru bir fikir verir.

Enflasyon Türleri ve Ekonomik Etkileri:

Yapısal enflasyon, genellikle eksik rekabet piyasalarında ve yüksek kar marjları olan durumlarda ortaya çıkar. Bu enflasyon türü, mal ve hizmetlerin maliyetlerindeki artışlar yüzünden meydana gelir ve genellikle ekonomik yapısal sorunların bir göstergesidir.

Döviz Kurundaki Değişimlerin Analizi:

Marshall-Lerner Koşulu, döviz kurundaki değişimlerin dış ticaret dengesi üzerindeki etkilerini inceleyen önemli bir yaklaşımdır. Bu teori, bir ülkenin döviz kuru değişikliklerine ne derece duyarlı olduğunu ve bu değişikliklerin dış ticaret dengesini nasıl etkilediğini analiz eder.

Bu makalede yer alan diğer konular gibi, makro iktisadın bu temel kavramları, ekonomik politikaların anlaşılması ve etkili şekilde uygulanması için temel taşları oluşturur. Makro iktisadi teoriler, her ne kadar karmaşık ve çok boyutlu olsalar da, günümüz dünyasının ekonomik gerçeklerini anlamamızda bize yol gösterir. Bu teoriler, hem bireylerin hem de politika yapıcıların karşılaştığı ekonomik sorunlara çözüm bulmada kritik bir rol oynar.

@lolonolo_com

Makro İktisat 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi otonom harcamalar ile gelir artışları arasındaki ilişkiyi göstermektedir?

A) Hızlandıran
B) Sermayenin marjinal etkinliği
C) Tasarruf paradoksu
D) Marjinal yatırım eğilimi
E) Çarpan

Cevap : E) Çarpan

2. Aşağıdakilerden hangi döviz fonksiyonu dış ticaretle uğraşan kişi ve kuruluşlara destek olma durumunu ifade etmektedir?

A) Döviz risklerini önleme
B) Döviz arbitraji
C) Döviz rezervlerinin arttırılması
D) Satın alma gücü transferi
E) Kredi sağlama

Cevap : E) Kredi sağlama

3. Aşağıdakilerden hangisi Nominal milli geliri tanımlamaktadır?

A) Amortismanın çıkarılmadığı gelirdir.
B) Enflasyondan arındırılmış gelirdir.
C) Dolaylı vergilerin dahil olduğu gelirdir.
D) Enflasyon oranının düşülmediği gelirdir.
E) Doğrudan vergilerin düşülmediği gelirdir.

Cevap : D) Enflasyon oranının düşülmediği gelirdir.

4. Hangi enflasyon çeşidinde eksik rekabet piyasaları yaygındır ve firmaların kâr marjla yüksektir?

A) Kronik Enflasyon
B) Hiper Enflasyon
C) Talep Enflasyonu
D) Sinsi Enflasyon
E) Yapısal Enflasyon

Cevap : E) Yapısal Enflasyon

5. Aşağıdakilerden hangisi döviz kurundaki değişimlerin dış ticaret dengesi üzerindeki etkilerini inceleyen yaklaşımdır?

A) Stagflasyon
B) Bretton Woods
C) Revalüasyon
D) Marshall-Lerner Koşulu
E) Devalüasyon

Cevap : D) Marshall-Lerner Koşulu

6.
Yukarıdaki şekle göre döviz piyasasında q neyi ifade etmektedir?

A) Döviz arz fazlası
B) Denge döviz fiyatı
C) Denge döviz miktarı
D) Döviz talebi azlığı
E) Döviz talebi fazlası

Cevap : C) Denge döviz miktarı

7. Konjoktür dalgalanmalarının para stoğundaki değişmelerden kaynaklandığını ifade eden İktisatçı kimdir?

A) Fisher
B) Smith
C) Marshall
D) Friedman
E) Keynes

Cevap : D) Friedman

8. Deflasyon hangi kesimin lehine durum yaratmamaktadır?

A) Sabit gelirliler
B) Üreticiler
C) Ücretliler
D) Maaşlı çalışanlar
E) Kiracılar

Cevap : B) Üreticiler

9. Aşağıdakilerden hangisi ithal edilen malın değeri üzerinden belirli bir oran olarak alınan vergidir?

A) Otonom tarifeler
B) Gümrük tarifeleri
C) Spesifik tarifeler
D) Sözleşmeli tarifeler
E) Ad valorem tarifeler

Cevap : E) Ad valorem tarifeler

10. Aşağıdakilerden hangisi M2 para arzı tanımı içinde yer almaktadır?

A) TL Vadeli Mevduat
B) Banka kasaları
C) Dolaşımdaki para
D) B Tipi likit fon
E) Dolaşıma çıkan para

Cevap : A) TL Vadeli Mevduat

11. Aşağıdakilerden hangisi modern miktar teorisinde para talebi tanımı içinde yer almamaktadır?

A) Sürekli gelir
B) Enflasyonist beklenti
C) Tüketicinin geliri
D) Servetten beklenen getiri
E) Beşeri servet miktarı

Cevap : C) Tüketicinin geliri

12. Reel olarak artmayan mal ve hizmetler için daha fazla harcama yapılması hangi duruma neden olmaktadır?

A) Stagflasyon
B) Deflasyonist baskı
C) Enflasyonist baskı
D) Deflasyonist açık
E) Revalüasyon

Cevap : C) Enflasyonist baskı

13.
Şekle göre denge düzeyi aşağıdakilerden hangisidir

A) E3
B) A
C) B
D) E1
E) E2

Cevap : D) E1

14. Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasasının üç temel fonksiyonundan biridir?

A) Giriş-çıkış serbestliği
B) Satın alma gücü transferi
C) Alıcı ve satıcı çokluğu
D) Alıcı ve satıcıların piyasadan haberdar olmaları
E) Nakde dönüştürülebilme

Cevap : B) Satın alma gücü transferi

15. Kişi ve kurumların para talep etme güdülerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi Keynes’in görüşünü farklı kılan para talebi teorisini ifade etmektedir?

A) Spekülasyon güdüsü ile
B) Yatırım güdüsü ile
C) İhtiyat güdüsü ile
D) Tasarruf güdüsü ile
E) Muamele güdüsü ile

Cevap : A) Spekülasyon güdüsü ile

16. Monetaristler para politikasını savunmalarına rağmen hangi durumda maliye politikasının uygulanması gerektiğini ifade etmişlerdir?

A) Resesyon
B) Enflasyon
C) Revalüasyon
D) Deflasyon
E) Devalüasyon

Cevap : A) Resesyon

17. Milli gelir artışının yanı sıra; ekonomik yapının sanayi ve hizmetler sektörü lehine değişmesi, sosyal ve kültürel alanlardaki değişme aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Kalkınma
B) Büyüme
C) Gelişme
D) Tam istihdam
E) İhracat artışı

Cevap : A) Kalkınma

18. Aşağıdakilerden hangisi resmi ve özel kredi kuruluşları tarafından çıkarılan ve %100 karşılığı olmayan paralardır?

A) Mal Para
B) Banknot
C) Altın ve Gümüş Sertifikalar
D) Kağıt Para
E) Banka Parası

Cevap : B) Banknot

19. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret ile ilgili önlemlerin uygulanmasındaki amaçlardan biri değildir?

A) Talep yapısını değiştirmek
B) Yerli sanayiyi korumak
C) İthalatı arttırmak
D) Ödemeler dengesini sağlamak
E) Üretimi teşvik etmek

Cevap : C) İthalatı arttırmak

20. Bir ekonomide yaratılan gelirin ne kadarının yatırıma ayrıldığını gösteren orana ne denir?

A) Reel yatırım
B) Ortalama yatırım eğilimi
C) Otonom yatırım
D) Marjinal yatırım eğilimi
E) Mali yatırım

Cevap : B) Ortalama yatırım eğilimi

Makro İktisat

Makro İktisat

Ortak Ders

Auzef Makro İktisat Ders Kitabı PDF

Makro İktisat

Kamu Yön. Lisans

Auzef Ders Kitabı PDF

Makro İktisat 1

Uzaktan Eğitim

Auzef Makro İktisat Ders Kitabı PDF

Makro İktisat 2

Uzaktan Eğitim

Auzef Makro İktisat Ders Kitabı PDF

Auzef İşletme
siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Makro İktisat

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!