İŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Soruları 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
1- İşletme ve İşletmecilik ile İlgili Kavramlar
2- İşletme ve Çevresi
3- İşletmelerin Sınıflandırılması ve Türleri
4- Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı
5- İşletmelerin Kuruluşu
6- İşletmelerin Büyümesi
7- Küresel Çevrede İşletmecilik ve Rekabet
8- İşletme Fonksiyonlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -1
İşletme ve İşletmecilik ile İlgili Kavramlar

Kişilerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçları, başkaları ile bir araya gelerek ve bilgi ve yeteneklerini birleştirerek gerçekleştirmelerini sağlayan bir iş bölümü ve koordinasyon sistemi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. İşletme
B. Rekabet
C. Girişimci
D. Talep
E. Örgüt

Cevap : E. Örgüt

İşletmenin en alt kademesinden en üst kademesine kadar olan insan kaynaklarını ifade eden ve işletmenin birbirini tamamlayan ögelerinden biri olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A. Beşeri unsur
B. Fiziki unsur
C. Motivasyon
D. Kavramsal unsur
E. Sermaye

Cevap : A. Beşeri unsur

Tüketicilerin az çaba sarf ederek satın almaya niyetli oldukları, genelde diğer ürünlere göre daha sık satın alınan, göreli olarak daha düşük fiyatlara sahip ürün grubuna ne ad verilir?

A. Sıradan mallar
B. Beğenmeli mallar
C. Özellikli mallar
D. Kolayda mallar
E. Hizmetler

Cevap : D. Kolayda mallar

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimin özellikleri veya etkilerinden biri değildir?

A. Zanaata verilen değer ve uzmanlaşma artmıştır.
B. İş bölümü zorunluluk olmuştur.
C. Ücret sistemleri ortaya çıkmıştır.
D. Seri üretime olanak sağlayan makineler ile üretim yapılmaya başlanmıştır.
E. Fabrikalardaki yoğun çalışma yönetim ve organizasyon gereksinimini artırmıştır.

Cevap : A. Zanaata verilen değer ve uzmanlaşma artmıştır.

Gayrişahsilik yani kural ve diğer denetim mekanizmalarının kişilerden bağımsız olması aşağıdaki teorik yaklaşımların hangisinde yer alır?

A. Yönetim süreci yaklaşımı
B. Bilimsel yönetim yaklaşımı
C. Bürokrasi yaklaşımı
D. Neoklasik yaklaşım
E. Modern yönetim yaklaşımı

Cevap : C. Bürokrasi yaklaşımı

I. Çok sayıda küçük firma vardır.
II. Firmalar benzer ürünler satar.
III. Pazardaki alıcı ve satıcılar; fiyatlar, tedarik kaynakları ve benzerleri hakkında tam bilgiye sahiptir.
IV. Yeni bir işletme açmak veya mevcut bir işi sonlandırmak oldukça kolaydır.
Yukarıdaki rekabet özelliklerine sahip olan pazar türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tam rekabet
B. Tekel
C. Tekelci rekabet
D. Oligopol
E. Düopol

Cevap : E. Düopol

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğun rakiplere sağladığı faydalardan biridir?

A. İnsan haklarının geliştirilmesi
B. Çalışanların işletme amaçlarını benimsemesi
C. Adil rekabet
D. Müşteri şikayetlerinin dikkate alınması ve çözümlenmesi
E. İstihdam oluşturma

Cevap : C. Adil rekabet

Aşağıdaki çıkar gruplarından hangisinin belirgin amacı finansal açıdan güçlü müşteri ve zamanında yapılan ödemeleri içerir?

A. Çalışanlar
B. Yöneticiler
C. Hisse sahipleri
D. Kredi verenler
E. Yönetim kurulu

Cevap : D. Kredi verenler

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının unsurlarından biri değildir?

A. Ürün
B. Marka
C. Fiyat
D. Tutundurma
E. Dağıtım

Cevap : B. Marka

Belirli süreçler veya ticari amaçlar için yapılan araştırmalar neticesinde yeni bilgiler elde etmenin amaçlandığı Ar-Ge çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Temel araştırma
B. Uygulamalı araştırma
C. Geliştirme
D. Üretim
E. İnovasyon

Cevap : B. Uygulamalı araştırma

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -2
İşletme ve Çevresi

Aşağıdaki çevresel faktörlerin hangisi makro çevre kapsamında sınıflandırılır?

A. Ekonomik çevre
B. Müşteriler
C. Örgüt kültürü
D. Tedarikçiler
E. İşletme çalışanları

Cevap : A. Ekonomik çevre

Aşağıdakilerden hangisi makro çevre faktörlerinden biri değildir?

A. Ekonomik çevre
B. Politik ve yasal çevre
C. Sosyokültürel çevre
D. Demografik çevre
E. İşletmenin rakipleri

Cevap : E. İşletmenin rakipleri

I. Bireyci Kültür – Toplulukçu Kültür
II. Güç Mesafesi
III. Belirsizlikten Kaçınma
IV. Maskülen – Feminen Kültür
Yukarıdakilerden hangisi Hofstede’nin iş hayatına etki eden davranışları incelerken tanımladığı kültürel boyutlar kapsamında sınıflandırılabilir?

A. I, II, III ve IV
B. I, II ve III
C. I ve III
D. II ve III
E. Yalnız IV

Cevap : A. I, II, III ve IV

Bir ülkedeki nüfusun yapısı ve gelecekteki seyri aşağıdaki hangi çevre faktörünün temel ilgi alanıdır?

A. Demografik çevre
B. Politik ve yasal çevre
C. Ekonomik çevre
D. Sosyo-kültürel çevre
E. Mikro çevre

Cevap : A. Demografik çevre

Bir işletmenin faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyduğu girdileri satın aldığı kişi ya da kurumlara ne ad verilir?

A. Tedarikçi
B. Müşteri
C. Tüketici
D. Rakip
E. Ortak

Cevap : A. Tedarikçi

Bir sektörde aşağıdaki durumların hangisinde müşterilerin rekabet gücü yüksektir?

A. Müşteri sayısının fazla olması
B. Tedarikçi sayısının az olması
C. Talep edilen ürünlerin ikamelerinin rahatlıkla bulunması
D. Tedarikçi değiştirme maliyetlerinin yüksek olması
E. Aynı ürünü üreten çok az sayıda işletme olması

Cevap : C. Talep edilen ürünlerin ikamelerinin rahatlıkla bulunması

Bir işletmeyi etkileyen az sayıda çevresel faktör olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Basit çevre
B. Karmaşık çevre
C. Statik çevre
D. Dinamik çevre
E. İstikrarsız çevre

Cevap : A. Basit çevre

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmeyi etkileyen çevresel faktörlerin hızla değiştiği koşulları ifade eder?

A. Basit çevre
B. Karmaşık çevre
C. Statik çevre
D. Dinamik çevre
E. İstikrarsız çevre

Cevap : D. Dinamik çevre

 ceğe yönelik tahminlerde bulunmasını sağlayan analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Trend analizi
B. Senaryo hazırlama
C. Delphi tekniği
D. Swot analizi
E. Pest analizi

Cevap : A. Trend analizi

İşletme yöneticilerinin sektörlerini tanıyan, deneyim sahibi uzmanların görüşlerinden yararlanarak dış çevreyi analiz etmeye çalıştıkları teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A. Trend analizi
B. Senaryo hazırlama
C. Delphi tekniği
D. Swot analizi
E. Pest analizi

Cevap : C. Delphi tekniği

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -3
İşletmelerin Sınıflandırılması ve Türleri

Başka bir işletmenin ürettiği ürünü satın alıp ürün üzerinde değişiklik yapmadan perakende olarak müşterilere satan işletme türü hangisidir?

A. Hizmet işletmesi
B. Maden işletmesi
C. Ticaret işletmesi
D. Karma işletme
E. Kamu işletmesi

Cevap : C. Ticaret işletmesi

İlaç, boya, deterjan, plastik gibi ürünler üreten işletmelerin yer aldığı endüstri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Analitik
B. Sentetik
C. Montaj
D. Bütünleştirilmiş
E. Yapı

Cevap : B. Sentetik

İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve/veya bağlı ortaklıklarının sermayelerinin en az %15 en fazla %50’sine sahip oldukları anonim şirketlere ne ad verilir?

A. Bağlı menkul kıymet
B. Müessese
C. Bağlı ortaklık
D. İştirak
E. Kooperatif

Cevap : D. İştirak

Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri büyüklüklerine göre sınıflandırırken kullanılan nitel ölçütlerden biri değildir?

A. Sermaye mülkiyeti
B. Yönetim şekli
C. Örgüt yapısı
D. Hukuki yapı
E. Pazar yapısı

Cevap : A. Sermaye mülkiyeti

Büyüklüklerine göre yapılan gruplandırmada, yıllık istihdam edilen çalışan sayısı en az 10 en fazla 49 kişi olan ve yıllık net satış hasılatı 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler hangi grupta yer alır?

A. Küçük ölçekli işletme
B. Büyük ölçekli işletme
C. Mikro ölçekli işletme
D. Makro ölçekli işletme
E. Orta ölçekli işletme

Cevap : A. Küçük ölçekli işletme

“Toplam varlıkları içinde sabit varlıkları önemli bir paya sahiptir. Yüksek miktarda sermayeye sahiptir. Üretim sürecinde gelişmiş üretim teknolojileri kullanmaktadır. Kuruluş maliyetleri oldukça yüksektir.” Yukarıda özellikleri verilmiş olan işletme hangi sektörde faaliyet göstermektedir?

A. Tekstil
B. Konfeksiyon
C. Ayakkabı imalatı
D. Otomotiv
E. Hizmet

Cevap : D. Otomotiv

İşletmelerin hukuki yapılarına göre yapılan ayrımda ortaya çıkan işletme türlerinden hangisi ticari şirket niteliği taşımaz?

A. Kollektif şirket
B. Komandit şirket
C. Adi şirket
D. Anonim şirket
E. Limited şirket

Cevap : C. Adi şirket

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin özelliklerinden biri değildir?

A. Kredi sağlama olanaklarının sınırlı olması
B. Büyüme yeteneğinin az olması
C. Hisse senedi çıkaramaması
D. Bankacılık ve sigortacılık gibi faaliyetlerde bulunamaması
E. Esnekliğinin az olması

Cevap : E. Esnekliğinin az olması

“Taşıdıkları özelliklere bakılarak sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin …… ve …… şirketin bir bileşimi olduğu ifade edilebilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A. limited – kollektif
B. kollektif – anonim
C. komandit – anonim
D. anonim – limited
E. kollektif – adi

Cevap : B. kollektif – anonim

“Kooperatifler ev sahibi olmak, tüketim maddelerini birinci elden daha ucuza temin etmek, ürünlerini pazarlarda aracı kullanmadan satmak, üretim araçlarını birlikte satın almak, kredi temin edebilmek gibi birçok amaçla kurulabilmektedir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kooperatif türlerinden biri değildir?

A. Üretim kooperatifleri
B. Tüketim kooperatifleri
C. Tarım satış kooperatifleri
D. Tarım kredi kooperatifleri
E. Taşıma kooperatifleri

Cevap : E. Taşıma kooperatifleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL105U İşletme İlkeleri

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -4
Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı

Aşağıdakilerden hangisi Carroll’un sosyal sorumluluk piramidinde yer alan sorumluluk alanlarından biri değildir?

A. Bireysel sorumluluklar
B. Ekonomik sorumluluklar
C. Yasal sorumluluklar
D. Ahlaki sorumluluklar
E. Gönüllü sorumluluklar

Cevap : A. Bireysel sorumluluklar

Doğru ve adil olanı yapmakla, sosyal paydaşlara zarar gelmesini önlemekle ya da gelmesi muhtemel zararı asgari düzeye indirmekle ilgili sorumluluk alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ekonomik sorumluluklar
B. Toplumsal sorumluluklar
C. Gönüllü sorumluluklar
D. Yasal sorumluluklar
E. Ahlaki sorumluluklar

Cevap : E. Ahlaki sorumluluklar

Ürün içeriği ve ürünün kullanım esnasında tüketicilere zarar vermeyecek, yaşamlarını olumsuz etkilemeyecek biçimde üretilip pazara sunulması aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer alır?

A. Rakiplere karşı sorumluluklar
B. Müşterilere karşı sorumluluklar
C. Pay sahiplerine karşı sorumluluklar
D. Çalışanlara karşı sorumluluklar
E. Tedarikçilere karşı sorumluluklar

Cevap : B. Müşterilere karşı sorumluluklar

İşletmeler, toplumun geneline ait kaynakları etkin kullanma yanında her türlü çevre faktörünü olumsuz etkileyebilecek uygulamalardan kaçınmak zorundadır.
Bu durum hangi sorumluluk kapsamında değerlendirilmektedir?

A. Çalışanlara karşı sorumluluklar
B. Devlete karşı sorumluluklar
C. Rakiplere karşı sorumluluklar
D. Çevreye karşı sorumluluklar
E. Topluma karşı sorumluluklar

Cevap : D. Çevreye karşı sorumluluklar

Aşağıdakilerden hangisinde kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili yaklaşımlar bir arada verilmiştir?

A. Bireyci ve toplulukçu yaklaşım
B. Sosyal ve modern yaklaşım
C. Klasik ve modern yaklaşım
D. Klasik ve yenilikçi yaklaşım
E. Modern ve bireyci yaklaşım

Cevap : C. Klasik ve modern yaklaşım

İşletmelerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken tüm yasal, ahlaki ve sosyal kurallara uyması ve toplumla arasında oluşan sosyal sözleşmenin gereklerini yerine getirmesi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmaktadır?

A. Kurumsal sosyal sorumluluk
B. İş ahlakı
C. Ahlaki sorumluluk
D. Paydaş teorisi
E. Kurumsal vatandaşlık

Cevap : E. Kurumsal vatandaşlık

İşletmenin faaliyetlerinden etkilenen ya da bu faaliyetleri etkileyen kesimlerin tamamı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

A. Hissedarlar
B. Paydaşlar
C. Kamu kurumları
D. Müşteriler
E. Rakipler

Cevap : B. Paydaşlar

Paydaş kavramının iktisadi kurallarla, davranış bilimleriyle ve ahlakla uyumunu sağlaması aşağıdaki paydaş teorilerinden hangisiyle ilişkilidir?

A. Araçsal paydaş teorisi
B. Durumsal paydaş teorisi
C. Betimleyici paydaş teorisi
D. Yapısalcı paydaş teorisi
E. Normatif paydaş teorisi

Cevap : A. Araçsal paydaş teorisi

Fiyat sınırlamaları, farklılıkları ve anlaşmaları aşağıdaki iş ahlakı konularının hangisinin içerisinde yer alır?

A. Çevre ile ilgili iş ahlakı konuları
B. Teknolojik faktörlerle ilgili iş ahlakı konuları
C. Pazar ve rakiplerle ilgili iş ahlakı konuları
D. Araştırma ve geliştirmeyle ilgili iş ahlakı konuları
E. Yasal faktörlerle ilgili iş ahlakı konuları

Cevap : C. Pazar ve rakiplerle ilgili iş ahlakı konuları

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin insan kaynakları fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konularından biri değildir?

A. Ödüllendirme
B. Ücret ve çalışma haklarının gözetilmesi
C. Eğitim ve yetiştirme hakları
D. Yanıltıcı promosyon uygulamaları
E. İşten çıkarmalar

Cevap : D. Yanıltıcı promosyon uygulamaları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL105U İşletme İlkeleri 2022 Final Soruları

Aşağıdakilerden hangi kurumun amacı tüm dünyada parasal alanda iş birliğini güçlendirmek, finansal istikrarı sağlamak, uluslararası ticarete destek olmak, istihdamı arttırmak, sürdürülebilir ekonomik büyümeye yardımcı olmak ve fakirliği azaltmaktır?

A OECD
B IMF
C ILO
D GATT
E WTO

Cevap : B IMF

Aşağıdakilerden hangi örgüt dış ticaretle ilgili olan diplomatik müzakerelere platform oluşturan, genel kabul görmüş uluslararası ticaret kuralları belirlenmesini sağlayan, ticaretle ilgili ulusal yasaların düzenli olarak gözden geçirilmesini amaçlayan tüzel kişiliğe sahip bir örgüttür?

A IMF
B ILO
C WTO
D OECD
E BM

Cevap : C WTO

Belirli bir iş alanı ya da kesiminde devlet kısıtlamalarının azaltılması ya da tamamen kaldırılmasına ne ad verilir?

A İflas
B Konkordato
C Devalüasyon
D Enflasyon
E Deregülasyon

Cevap : E Deregülasyon

Bilgi toplumunun en önemli özelliği nedir?

A Değişime ve yeniliğe açık olmasıdır.
B Geleneklere bağlı olunması
C Yeniliklere şüpheyle yaklaşılması
D En önemli girdisinin sermaye olması
E Kas gücünün en önemli güç olarak görülmesi

Cevap : A Değişime ve yeniliğe açık olmasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi Fırsatların, Üstünlüklerin, Tehditlerin ve Zayıf yönlerin belirlenerek işletme başarısı üzerindeki kilit role sahip faktörlerin tespit edilmesi ve bu faktörlerin stratejik kararlarda kullanılacak şekilde yorumlanmasıdır?

A PEST Analizi
B SWOT Analizi
C META Analizi
D PERT Analizi
E Nitel Analiz

Cevap : B SWOT Analizi

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin başka işletmeler ile iş birliği yaparak büyümesini ifade etmektedir?

A Büyüme ve gelişme stratejileri
B Kendine gelme ve tasarruf stratejileri
C Temel rekabet stratejileri
D Durgun büyüme ve durumunu koruma stratejileri
E Dış büyüme stratejileri

Cevap : E Dış büyüme stratejileri

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet gösterdiği alanda gelişim sağlayarak riskli alanlardan kaçınma stratejisidir?

A Dış büyüme stratejileri
B Durgun büyüme ve durumunu koruma stratejileri
C Kendine gelme ve tasarruf stratejileri
D Temel rekabet stratejileri
E Büyüme ve gelişme stratejileri

Cevap : B Durgun büyüme ve durumunu koruma stratejileri

Aşağıdakilerden hangisi sınır ötesi küresel rekabet stratejisinin aksine, küresel rekabet için belirli bir pazar payına ve belirli bir ya da birkaç ürüne odaklanmayı ifade etmektedir?

A Uluslararası odaklanma stratejisi
B Korumalı nişler
C Sınır ötesi küresel strateji
D Küresel odaklanma stratejisi
E Ulusal odaklanma stratejisi

Cevap : D Küresel odaklanma stratejisi

Pazarın çok dar bir tüketici grubunun istek ve ihtiyaçlarına odaklanmasına ne ad verilir?

A Yerel pazar
B Niş pazar
C İç pazar
D Dış Pazar
E Uluslararası pazar

Cevap : B Niş pazar

Aşağıdakilerden hangisi kârsız ve verimsiz stratejilerin sonlandırıldığı strateji türüdür?

A Durgun büyüme ve durumunu koruma stratejileri
B Kendine gelme ve tasarruf stratejileri
C Yatırımları azaltma ve tasfiye stratejileri
D Temel rekabet stratejileri
E Büyüme ve gelişme stratejileri

Cevap : D Temel rekabet stratejileri

Seçeneklerden hangisi sistemin bileşenlerinden biri değildir?

A Örgütleme
B Girdi
C Süreç
D Çıktı
E Kontrol

Cevap : A Örgütleme

Seçeneklerden hangisi muhasebenin faaliyetlerinden biri değildir?

A Kaydetme
B Ücret-maaş yönetimi
C Sınıflandırma
D Özetleyerek rapor etme
E Sonuçları yorumlama

Cevap : B Ücret-maaş yönetimi

Seçeneklerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetleri arasında yer almaz?

A Değerlendirme
B Uygulama
C Tutundurma
D Planlama
E Araştırma

Cevap : C Tutundurma

Halkla ilişkiler sürecinin hangi aşamasında belirlenen mesajlar, kararlaştırılan araç ve yöntemlerle, belirlenen hedef kitleye ulaşılır?

A Planlama
B Yorumlama
C Araştırma
D Uygulama
E Değerlendirme

Cevap : D Uygulama

Aşağıdakilerden hangisi nitelik yönünden diğerlerinden ayrıdır ?

A Ham madde
B Enerji
C Veri
D İnsan çabası
E Bilgi yönetimi

Cevap : E Bilgi yönetimi

Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi nitelik yönünden diğerlerinden farklıdır?

A İnsan kaynakları
B Yönetim
C Finansman
D Muhasebe
E AR-GE

Cevap : B Yönetim

İnsan kaynakları fonksiyonu söz konusu olduğunda boş müdür ayrdımcısı pozisyonu için, şef olarak görev yapan Ferhat bey terfi ettirilerek göreve getirilmiştir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

A İç kaynak kullanımı
B İnsan kaynakları planlaması
C Dış kaynak kullanımı
D İşçi alma
E İnsan kaynakları yönetimi

Cevap : A İç kaynak kullanımı

Aşağıdakilerden hangisi sistemin bileşenlerinden biri değildir?

A Girdi
B Süreç
C Çıktı
D Kontrol
E Teknoloji

Cevap : E Teknoloji

Yönetim sürecinde belirlenen görevler için sorumlulukların verilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A Planlama
B Denetim
C Yöneltme
D Organizasyon
E Koordinasyon

Cevap : D Organizasyon

İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların en uygun koşullarda sağlanması ve bu fonların en etkin biçimde kullanılması ile ilgili faaliyetlere ne ad verilmektedir?

A Üretim fonksiyonu
B Pazarlama fonksiyonu
C Finansman fonksiyonu
D İnsan kaynakları fonksiyonu
E Halkla ilişkiler

Cevap : C Finansman fonksiyonu

İŞL105U İşletme İlkeleri-min Aöf İşletme Lisans

AÖF İŞL105U İşletme İlkeleri

Anadolu Aöf-LOLONOLO

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!