İŞL106U İşletme Fonksiyonları

İŞL106U İşletme Fonksiyonları

Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları

Anadolu Üniersitesi İşletme
1- Yönetim Fonksiyonu
2- Pazarlama Fonksiyonu
3- Üretim
4- İnsan Kaynakları Fonksiyonu
5- Muhasebe Fonksiyonu
6- Finans Fonksiyonu
7- Araştırma Geliştirme Fonksiyonu
8- Halkla İlişkiler Fonksiyonu
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -1
Yönetim Fonksiyonu

1 Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin unsurlarından biri değildir?

A. Yöneticinin aynı zamanda girişimci olması
B. Yönetimin bir amaç gerçekleştirmeyi gerektirmesi
C. En az iki kişinin var olmasının gerekmesi
D. Hem beşerî hem de maddi kaynakların kullanılmasını gerektirmesi
E. Çalışanların iş birliği yapmalarının önemli olması

Cevap : A. Yöneticinin aynı zamanda girişimci olması

2 Yönetimin bir amaç belirlemesi ve bu amacı gerçekleştirmeye çalışması yönetimin kendine has özelliklerinden hangisi için geçerlidir?

A. Ekonomik olmanın kaynağı olması
B. Hedefe yönelik olması
C. Bir süreç olması
D. Bütünleştirici bir güç olması
E. Bir yetki sistemi olması

Cevap : B. Hedefe yönelik olması

3 Örgütlerde kaç yönetim düzeyi bulunmaktadır?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Cevap : C. 3

4 Amaçların belirlendiği yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Planlama
B. Örgütleme
C. Yöneltme
D. Koordinasyon
E. Kontrol

Cevap : A. Planlama

5 Üst düzey yönetim tarafından yapılan planlar aşağıdakilerden hangisidir?

A. Taktik planlar
B. Bütçeler
C. Politikalar
D. Stratejik planlar
E. Operasyonel planları

Cevap : D. Stratejik planlar

6 Aşağıdakilerden hangisi örgütleme ile ilgili temel kavramlardan biri değildir?

A. Güç
B. Yetki
C. Bölümlere ayırma
D. Kontrol
E. Misyon

Cevap : E. Misyon

7 Örgütün mal ya da hizmet üretirken yerine getirmesi gereken faaliyetler temel alınarak oluşturulan bölümlere ayrılma aşağıdakilerden hangisidir?

A. İşlevlere (Fonksiyonel) bölümlere ayırma
B. Ürün temeline göre bölümlere ayırma
C. Sayı temeline göre bölümlere ayırma
D. Zaman temeline göre bölümlere ayırma
E. Sürece ya da makine temeline göre bölümlere ayırma

Cevap : A. İşlevlere (Fonksiyonel) bölümlere ayırma

8 Aşağıdakilerden hangisi yöneltmenin temel özelliklerinden biri değildir?

A. Eylem başlatan bir faaliyet olması
B. Her yönetim kademesinde yerine getirilmesi
C. Sürekli olarak yerine getirilmesinin gerekmesi
D. Yukarıdan aşağıya doğru akması
E. Yalnızca yöneticiler arasında gerçekleştirilmesi

Cevap : E. Yalnızca yöneticiler arasında gerçekleştirilmesi

9 Yöneticinin sahip olması gereken, bir işin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan özel bilgi, yöntem ve tekniklerin kullanılmasına yönelik beceri aşağıdakilerden hangisidir?

A. İletişim becerisi
B. Teknik beceri
C. İnsan ilişkileri becerisi
D. Analitik beceri
E. Karar verme becerisi

Cevap : B. Teknik beceri

10 Aşağıdakilerden hangisi karar verme sürecinin ilk aşamasıdır?

A. Problemi tanımak
B. Amacı belirlemek
C. Seçenekleri belirlemek
D. Seçenekleri değerlendirmek
E. Karar vermek

Cevap : A. Problemi tanımak

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -1
Yönetim Fonksiyonu
Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme

Yönetim Sistemi
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -2
Pazarlama Fonksiyonu

1 Henry Ford’un tüketicilere Model T ile ilgili olarak “Siyah olmak koşuluyla istediğiniz renk otomobil seçebilirsiniz.” ifadesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine örnek teşkil eder?

A. Üretim yaklaşımı
B. Ürün yaklaşımı
C. Satış yaklaşımı
D. Pazarlama yönetimi yaklaşımı
E. İlişkisel pazarlama yaklaşımı

Cevap : B. Ürün yaklaşımı

2 Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması (pazar sunumu) kapsamında yer alır?

A. Ürün geliştirme
B. Pazar analizi
C. Bölümleme
D. Hedef pazar seçimi
E. Konumlandırma

Cevap : A. Ürün geliştirme

3 Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli değişim ilişkisini merkezine alan pazarlama yaklaşımıdır?

A. Ürün yaklaşımı
B. Satış yaklaşımı
C. İlişkisel pazarlama yaklaşımı
D. Üretim yaklaşımı
E. Sosyal pazarlama yaklaşımı

Cevap : C. İlişkisel pazarlama yaklaşımı

4 Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sağladığı faydalardan biridir?

A. Satış
B. Satın alma
C. İletişim sağlama
D. Şekil
E. Pazarlık yapma

Cevap : D. Şekil

5 Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin tüketiciye akışından sorumludur?

A. Fiyatlama
B. Dağıtım
C. Ürün
D. Pazarlama iletişimi
E. Hedef Pazar

Cevap : B. Dağıtım

6 Algılanan performansın beklentileri karşılaması ya da beklentinin üzerine çıkması halinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilebilir?

A. İstek
B. İhtiyaç
C. Değişim
D. Değer
E. Tatmin

Cevap : E. Tatmin

7 Aşağıdakilerin hangisinde pazarlama faaliyetlerinde yaratılan faydalar tam ve doğru olarak verilmiştir?

A. Yer-Zaman-Mülkiyet
B. Yer-Zaman-Şekil-Mülkiyet
C. Yer-Zaman-Şekil
D. Yer-Zaman-Şekil-Satış
E. Zaman-Mülkiyet-Satış

Cevap : B. Yer-Zaman-Şekil-Mülkiyet

8 Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel görevlerinden biri değildir?

A. Tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirlemek
B. Uzun vadede kar elde etmek
C. Değer sunmak
D. Pazarlama karması (pazar sunumu) oluşturmak
E. Ürün üretmek

Cevap : E. Ürün üretmek

9 Aşağıdakilerden hangisi değişim ilişkisinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartlardan biridir?

A. Taraflar arasında iletişim olması
B. Her iki tarafa fayda sağlaması
C. Her bir tarafın değişimi gönüllü bir şekilde yapması
D. Sadece iki taraf olması
E. Her bir tarafın, diğerinin istek duyduğu ve ihtiyacı olan bir değere sahip olması

Cevap : D. Sadece iki taraf olması

10 Ürün yaşam eğrisinde ürünün tanınmaya başlandığı ve satışların hızla yükseldiği evre aşağıdakilerden hangisidir?

A. Pazara giriş
B. Gelişme
C. Olgunluk
D. Fırlama
E. Gerileme

Cevap : B. Gelişme

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -3

1 Bir üretim sistemi düşünüldüğünde aşağıdaki unsurlardan hangisi, sistemin mal ve hizmetler üzerinde çeşitli değişiklikler ya da güncellemeler yapılmasını sağlar?

A. Girdiler
B. Alıcı işletme
C. Çıktılar
D. Tedarikçiler
E. Geri besleme

Cevap : E. Geri besleme

2 Mal ve hizmet üretimiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Hizmetler stoklanabilirler.
B. Mal üretimi hizmet üretimine göre daha az verimlidir.
C. Hizmetler üretilirken tüketilir.
D. Mal üretiminde girdi çeşitliliği daha fazladır
E. Hizmet üretiminde verimlilik ölçümü daha kolay ve anlaşılırdır.

Cevap : C. Hizmetler üretilirken tüketilir.

3 Aşağıdakilerden hangisi kapasitenin belirlenmesindeki en temel ve önemli girdidir?

A. Ürün
B. Maliyet
C. Tasarım
D. Talep
E. Rekabet

Cevap : D. Talep

4 Aşağıdaki üretim sistemi türlerinden hangisinde üretimin başlaması için müşteriden sipariş gelmesi gerekmez?

A. Stoka üretim
B. Parti tipi üretim
C. Atölye tipi üretim
D. Proje tipi üretim
E. Siparişe göre montaj

Cevap : A. Stoka üretim

5 Yalın üretim çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi israf olarak nitelendirilmez?

A. Ürünün tamir edilmesi
B. Müşterilerin talebi doğrultusunda üretim yapılması
C. Makinenin işlemini bitirmesinin beklenmesi
D. Talepten fazla stok bulundurulması
E. Tedarikçilerden gelecek malzemenin beklenmesi

Cevap : B. Müşterilerin talebi doğrultusunda üretim yapılması

6 20. yüzyılın başında seri üretimin başlaması aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olmuştur?

A. Elektrik enerjisi
B. Buhar gücü
C. Bilgi teknolojileri
D. Nesnelerin interneti
E. Siber-fiziksel sistemler

Cevap : A. Elektrik enerjisi

7 Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarla bütünleşik üretimin fonksiyonel alt sistemlerinden biri değildir?

A. Bilgisayar destekli tasarım
B. Bilgisayar destekli imalat
C. Bilgisayar destekli veri tabanı yönetim sistemi
D. Bilgisayar destekli proses planlama
E. Bilgisayar destekli kalite yönetim sistemi

Cevap : C. Bilgisayar destekli veri tabanı yönetim sistemi

8 Bitmiş ürün isteklerini, zamana bağlı alt montaj, parça, hammadde gibi isteklerine dönüştüren bilgisayar destekli bilgi sistemine ne ad verilir?

A. Malzeme gereksinim planlaması
B. Üretim planlaması
C. Kapasite planlaması
D. Stok kontrolü
E. Başabaş noktası analizi

Cevap : A. Malzeme gereksinim planlaması

9 Aşağıdaki stok kontrol yöntemlerinden hangisinde stok miktarı sipariş noktasına düşünce yeniden sipariş verilir?

A. ABC yöntemi
B. Maksimum-minimum yöntemi
C. Yol gösterici sipariş yöntemi
D. Grup hâlinde sipariş yöntemi
E. Göz kararı sipariş yöntemi

Cevap : B. Maksimum-minimum yöntemi

10 Kaliteyi ürünün toplumda neden olduğu minimal zarar olarak yorumlayan kalite düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Crosby
B. Feigenbaum
C. Taguchi
D. Deming
E. Juran

Cevap : C. Taguchi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -4
İnsan Kaynakları Fonksiyonu

1 I. İnsan Sermayesi
II. Duygusal Sermaye
III.Yapısal Sermaye
IV. Stratejik Sermaye
V. Müşteri Sermayesi
Yukarıdaki ifadelerden hangileri entelektüel sermayeyi oluşturan unsurlardandır?

A. I, II ve III
B. II, IV ve V
C. I, III ve V
D. III, IV ve V
E. I, IV ve V

Cevap : C. I, III ve V

2 Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimini personel yönetiminden ayıran farklardan biridir?

A. Kaynak anlayışı
B. İş odaklılık
C. Operasyonel faaliyetler
D. Statik bir yapı
E. Kalıplar normlar

Cevap : A. Kaynak anlayışı

3 Ülkelerin enflasyon oranları, kredi ve risk puanları, üniversite mezun sayıları, nüfus artış hızı, işsizlik rakamları gibi göstergeler insan kaynakları yönetimini etkileyen hangi çevresel başlıkta yer alır?

A. Toplumsal çevre
B. Ekonomik çevre
C. Yasal çevre
D. Teknolojik çevre
E. Statik çevre

Cevap : B. Ekonomik çevre

4 Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ilkelerinden biri değildir?

A. İnsana saygı
B. Disiplin
C. Eşitlik
D. Güvence
E. Taraflılık

Cevap : E. Taraflılık

5 Kariyer yönetimi, insan kaynakları faaliyetlerinin hangi boyutunda yer alır?

A. Hukuki boyut
B. İdari boyut
C. Karma boyut
D. Teknik boyut
E. Davranışsal boyut

Cevap : D. Teknik boyut

6 Bir işin gerektirdiği yapılacak adımların, görevlerin, sorumlulukların, bilgi, beceri ve yeteneklerin sistemli incelemesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Rotasyon
B. İş analizi
C. Oryantasyon
D. İş tasarımı
E. İş gerekleri

Cevap : B. İş analizi

7 Aşağıdakilerden hangisi işe yönelik düzenleyici iş tasarım faaliyetlerinden biri değildir?

A. İş değerleme
B. İş zenginleştirme
C. Rotasyon
D. Basitleştirme
E. İş genişletme

Cevap : A. İş değerleme

8
I. Ücretlendirme
II. Risk Puanlama
III.Planlama
IV. Zaman Kontrol
V. Kariyer Yönetimi

Yukarıdaki ifadelerden hangileri insan kaynakları yönetimi fonksiyonları arasındadır?

A. I, II ve III
B. II, IV ve V
C. I, III ve V
D. I, IV ve V
E. III, IV ve V

Cevap : C. I, III ve V

9 Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları fonksiyonları arasında yer alan eğitim ve geliştirme kapsamında uygulanan iş dışı eğitim yöntemlerinden biridir?

A. Mentorluk
B. Uzaktan eğitim
C. Yetki devri ile eğitim
D. Simülasyon yöntemi
E. Staj yoluyla eğitim

Cevap : D. Simülasyon yöntemi

10 Aşağıdakilerden hangisi kariyer yönetim sürecini oluşturan aşamalardır?

A. Kariyer Statiği- Kariyer Dinamiği
B. Kariyer Başlangıcı-Kariyer Yedekleme
C. Kariyer Tasarımı-Kariyer Karması
D. Kariyer İnşası-Kariyer Kontrolü
E. Kariyer Planlama-Kariyer Geliştirme

Cevap : E. Kariyer Planlama-Kariyer Geliştirme

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları AÖF İŞL106U İşletme Fonksiyonları Kitabı PDF

AÖFİşletme Fonksiyonları Ders Kitabı

Anadolu Aöf-LOLONOLO

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!