İŞL401U Denetim

İŞL401U Denetim Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
1-Denetime Giriş ve Denetim Standartları .
2-Denetimde Önemlilik, Risk, Kanıt Kavramları ve Çalışma Kâğıtları
3-Denetim Süreci ve İç Kontrol
4-İç Denetim
5-Bilgi Teknolojileri Ortamında Denetim
6-Denetimde Örnekleme
7-İşlem Döngüleri ve Denetimi.
8-Denetimin Tamamlanması ve Raporlama
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -1
Denetime Giriş ve Denetim Standartları

“Denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin ———— arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreçtir.” tanımında eksik olan kısmı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

a. Ölçütlerle kabul edilmiş ilkeler
b. Faaliyetlerle etkinlikler
c. Savlarla kabul edilmiş ölçütler
d. Taraflarla kullanıcılar
e. Kanıtlarla savlar

Cevap : c. Savlarla kabul edilmiş ölçütler

Denetçi için finansal tabloların denetiminde temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

a. Anlaşma mektubu
b. İç kontrolün etkinliği
c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
d. İç denetçilerin yaklaşımı
e. Yasalar

Cevap : c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri

Aşağıdakilerden hangisi “raporlama standartları”ndan biri değildir?

a. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik standardı
b. Açıklama standardı
c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı
d. Görüş bildirme standardı
e. Kanıt toplama standardı

Cevap : e. Kanıt toplama standardı

Aşağıdaki genel kabul görmüş denetim standartlarından hangisi “çalışma alanı standartları” grubuna girmektedir?

a. Mesleki özen ve dikkat
b. Kanıt toplama
c. Açıklama
d. Mesleki eğitim ve uzmanlık
e. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk

Cevap : b. Kanıt toplama

Denetçinin işletmenin belirlemiş olduğu hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullandığı kaynakların birbirine oranını araştırarak bir sonuca ulaşması nasıl adlandırılabilir?

a. İç denetim
b. Verimlilik denetimi
c. Uygunluk denetimi
d. Etkinlik denetimi
e. Yönetim denetimi

Cevap : b. Verimlilik denetimi

Denetçi, çalışmalarını planlayabilmek için önce hangi denetim standardının öngörüsünü yerine getirmek durumundadır?

a. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standardının
b. Bağımsızlık standardının
c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardının
d. Görüş bildirme standardının
e. Mesleki eğitim ve uzmanlık standardının

Cevap : a. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standardının

Genel kabul görmüş denetim standartları için doğru olan aşağıdakilerden hangisidir?

a. Denetim yordamlarının ayrıntısını gösteren kurallardır.
b. Denetçilerce denetimlerde uyulması gereken kurallardır.
c. Denetimden denetime ve denetçiden denetçiye değişen kurallardır.
d. Denetim sürecinde nelerin nasıl yapılacağını gösteren kurallardır.
e. Denetçilerin geliştireceği genel nitelikli kurallardır.

Cevap : b. Denetçilerce denetimlerde uyulması gereken kurallardır.

İşletme, üretim birimlerinin maliyet hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için denetçiden rapor istemiştir. Denetçinin yapacağı denetim türü hangisi olmalıdır?

a. Uygunluk denetimi
b. Etkinlik denetimi
c. Verimlilik denetimi
d. İç denetim
e. Faaliyet denetimi

Cevap : b. Etkinlik denetimi

Denetçinin denetlediği işletme ile yakınlığının olmamasını gerektiren standart hangisidir?

a. Mesleki özen ve dikkat standardı
b. Çalışma alanı standartları
c. Bağımsızlık standardı
d. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı
e. Açıklama standardı

Cevap : c. Bağımsızlık standardı

“Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezliği” içeren aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çalışma alanı standartları
b. Mesleki dikkat ve özen standardı
c. Bağımsızlık standardı
d. Raporlama standartları
e. Genel standartlar

Cevap :d. Raporlama standartları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite – 2
Denetimde Önemlilik, Risk, Kanıt Kavramları ve Çalışma Kâğıtları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Hangi durumda finansal tabloların yanıltıcı şekilde beyan edildiği kabul edilir?

a. Finansal tablolarda sunulan yanlış bilginin, finansal tablo kullanıcısının kararını etkilemesi
b. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre açıklanması gereken bilginin atlanması
c. Finansal tablo unsurlarından birinin, bir hesabın veya kalemin atlanması
d. Finansal tablonun hile içermesi
e. Bir finansal tablo açıklamasının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olmaması

Cevap : a. Finansal tablolarda sunulan yanlış bilginin, finansal tablo kullanıcısının kararını etkilemesi

Finansal tablolarda sunulan bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyecek ölçüde yanlış olması, hangi kavramla açıklanır?

a. Yanıltıcı beyan
b. Önemlilik
c. Hile
d. Hata
e. Yanlış beyan

Cevap : b. Önemlilik

Denetçinin önemlilik uygulamasında ilk belirlemesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a. Hatalı işlemler
b. Hile olup olmadığı
c. İşletmenin büyüklüğü
d. Önemlilik eşiği
e. Hata ve hilelerin biçimi

Cevap : d. Önemlilik eşiği

Denetçi “kabul edilebilir yanlışlığı” hangi amaçla kullanır?

a. Hesabın finansal tablolar için göreli önemini saptamak
b. Denetim testlerinin alanını belirlemek
c. Hata beklentisini saptamak
d. Önemlilik eşiğini saptamak
e. Denetim riskini belirlemek

Cevap : b. Denetim testlerinin alanını belirlemek

Kâra dayalı önemlilik eşiği, genellikle hangi aralıklarda değişebilmektedir?

a. % 4 – %6
b. % 0,5- % 1
c. %1 – % 2
d. %1- %1,5
e. %0,1- % 0,5

Cevap : a. % 4 – %6

Hangisi denetçinin bir hesap kalanına daha büyük önemlilik dağıtma nedenini oluşturmaz?

a. Hesap kalanının denetiminin maliyetli olması
b. Denetçinin hata beklentisinin olmaması
c. Denetçinin hata beklentisinin yüksek olması
d. Denetçinin, yanlışlıkların kullanıcıların yargısını etkilemeyeceğini varsayması
e. Hesap kalanının büyük olması

Cevap : c. Denetçinin hata beklentisinin yüksek olması

Risk kavramı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Doğal risk, denetçinin kontrolünde değildir.
b. Doğal risk ile kontrol riski doğrudan ilişkilidir.
c. Bulma riski, denetim yordamlarının etkinliğinin bir fonksiyonudur.
d. Kontrol riskini denetçi yaratır.
e. Denetim riski %70 olamaz.

Cevap : d. Kontrol riskini denetçi yaratır.

Stokların fiziksel varlığı ile ilgili kanıtın, stokların değerlemesiyle ilgili kanıtın yerini tutmaması; kanıtın hangi özelliği ile ilgilidir?

a. İlgililiği
b. Yeterliliği
c. Doğruluğu
d. Güvenilirliği
e. Kaynağı

Cevap : a. İlgililiği

Çalışma kâğıtlarının tipi, niceliği ve kapsamının belirlenmesinde hangisinin önemi yoktur?

a. Yanıltıcı beyan olması riski
b. Elde edilen kanıtın test edilen sav için önemi
c. Uygulanan denetim yordamının niteliği
d. Denetçinin belirlediği istisnaların niteliği ve kapsamı
e. Denetlenen işletmenin kârlılığı

Cevap : e. Denetlenen işletmenin kârlılığı

Aşağıdakilerden hangisi çalışma kâğıtlarının taşıması gereken bir özellik değildir?

a. Denetimde tek düzenliliği sağlaması
b. Noter onaylı olması
c. Performansın gözden geçirilmesi için bir araç sağlaması
d. Sonraki denetimlere yol göstermesi
e. Denetim raporuna destek sağlaması

Cevap :b. Noter onaylı olması

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL401U Denetim

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -3
Denetim Süreci ve İç Kontrol

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarla ilgili denetim amaçlarından biri değildir?

a. Kaydedilen bütün işlem ve olaylar gerçekleşmiş midir?
b. Finansal tablolarda sunulan bilgiler makul bir güvence sağlamakta mıdır?
c. Hesap bakiyelerinde yer alan varlıklar, yükümlülükler ve öz kaynaklar fiilen mevcut mudur?
d. Açıklanan işlem ve olaylarla ilgili bilgiler gerçekleşmiş ve işletmeyle ilgili midir?
e. Kaydedilmesi gereken bütün işlemler kaydedilmiş midir?

Cevap : b. Finansal tablolarda sunulan bilgiler makul bir güvence sağlamakta mıdır?

“Ön çalışmalar sonucunda denetim şirketi bir risk değerlendirmesi yaparak müşteriyle ——— yapılmasına ya da önceki ——– devamına karar verir”. ifadesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en iyi şekilde tamamlar?

a. Sözleşme-sözleşmenin
b. Planlama- planın
c. Program-programın
d. Sözleşme-programın
e. Toplantı-programın

Cevap : a. Sözleşme-sözleşmenin

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak denetim sürecinin evrelerinden biri değildir?

a. Ön araştırma, müşterinin kabulü ve genel denetim planının oluşturulması
b. Kontrol testleri ve maddi doğruluk testlerinin uygulanması
c. Denetime konu işlem ve olayların sınıflandırılması
d. Analitik inceleme yöntemlerinin uygulanması ve bakiyelerin detaylı test edilmesi
e. Denetim çalışmasının tamamlanması ve denetim raporunun hazırlanması

Cevap : c. Denetime konu işlem ve olayların sınıflandırılması

Aşağıdakilerden hangisi standartlara göre denetçinin işletmeyi ve faaliyet ortamını değerlendirmesinde yapması gerekenlerden biri değildir?

a. İşletme ve faaliyette bulunduğu ortamla ilgili bilgilerin kaynaklarını belirlemek
b. İşletmenin risk yönetimi, iç kontrolleri ve faaliyet ortamını değerlendirmek
c. İşletme riskini değerlendirmek
d. Denetim ekibini belirlemek
e. Değerlendirme sonuçlarını yönetişimden sorumlu kişilerle görüşmek, tüm aşamaları belgelendirerek çalışma kâğıtlarıyla ilişkilendirmek

Cevap : d. Denetim ekibini belirlemek

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Analitik inceleme teknikleri, denetçiye işletmeyle ilgili farkında olmadığı hususları ortaya çıkarmasında yardımcı olur.
b. Denetçi; denetim tekniklerinin yapısını, zamanlamasını ve kapsamını belirlerken ve yanlışlıkların etkisini değerlendirirken önemlilik kavramını dikkate almak zorundadır.
c. Planlanan kanıt miktarı ile tüm risk unsurları arasında ilişki bulunmakla birlikte asıl karar “Kabul edilebilir denetim riski / Doğal risk x Kontrol riski” formülüyle bulunan “bulma” riskine göre verilir.
d. Denetçi denetimin başında finansal tabloların geneli, her bir hesap bakiyesi, işlem turu ve dipnotlarda yapılan açıklamalar bakımından önemlilik düzeyi belirler.
e. Hiçbiri.

Cevap : e. Hiçbiri.

“Finansal tabloda sunulan bir hesap kaleminin bu hesap bakiyesinin kaynağını oluşturan işlemlerin ilgili olduğu diğer hesaplarla bağlantılı şekilde denetlenmesine ……..denir.” ifadesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en doğru şekilde tamamlar?

a. Önemlilik yaklaşımı
b. İşlem döngüsü yaklaşımı
c. Sistematik yaklaşım
d. Hesapsal yaklaşım
e. Risk temelli yaklaşım

Cevap : b. İşlem döngüsü yaklaşımı

Aşağıdakilerden hangisi COSO kontrol modelinin beş bileşeninden biri değildir?

a. Yönetimin felsefesi ve dürüstlüğü
b. Bilgi ve iletişim
c. Kontrol eylemleri
d. Gözlemleme
e. Risk değerleme

Cevap : a. Yönetimin felsefesi ve dürüstlüğü

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin işletmenin mevcut iç kontrollerini test etmede kullandığı yöntemlerden biri değildir?

a. Kontrolleri uygulayan personelle görüşmeler yapmak
b. Kontrol belgelerini, kayıtları ve raporları incelemek
c. Belirlenen anahtar kontrol eylemlerini gözlemleyerek uygulamayı izlemek
d. Analitik inceleme yöntemlerini kullanmak
e. Belirlenen anahtar kontrol eylemleriyle ilgili işlemleri süreci başından sonuna kadar ele alarak yeniden yapmak ya da yapılışı bire bir incelemek

Cevap : d. Analitik inceleme yöntemlerini kullanmak

Aşağıdakilerden hangisi bir hileli finansal raporlama eylemidir?

a. Müşteriden tahsil edilen bir tutarın müşteri temsilcisinin şahsi hesabına aktarılmış olması
b. Fiktif satıcıya ödeme yapılmış gibi gösterilerek nakdin şahsi hesaba aktarılması
c. Faaliyet sonuçlarının değiştirilmesi amacıyla hesap dönemi sonuna yakın bir tarihte fiktif yevmiye kayıtları yapılması
d. Bankadan kullanılan şahsi bir tüketim kredisi için işletmenin arsasının ipotek ettirilmesi
e. Depodaki hurdaların işletme yönetiminden izin alınmadan satılarak paranın gizlenmesi

Cevap : c. Faaliyet sonuçlarının değiştirilmesi amacıyla hesap dönemi sonuna yakın bir tarihte fiktif yevmiye kayıtları yapılması

Aşağıdakilerden hangisi “Kontrol Ortamı” faktörlerinden biri değildir?

a. Dürüstlük ve etik değerler
b. Yetkinlik
c. Örgütsel yapı
d. Muhasebe sistemi
e. Yetki ve sorumlulukların dağıtımı

Cevap : d. Muhasebe sistemi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -4
İç Denetim İşletme

“İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden ———— ve ——–bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.” ifadesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Tarafsız, Özenli
b. Bağımsız, Nesnel
c. Disiplinli, Sistematik
d. Tarafsız, Disiplinli
e. Nesnel, Sistematik

Cevap : b. Bağımsız, Nesnel

İç denetim faaliyetinin iki temel işlevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

a. Tarafsız ve Sistematik
b. Danışmanlık ve Değer katmak
c. Güvence ve Danışmanlık
d. Disiplin ve Güvence
e. Bağımsızlık ve Sistematiklik

Cevap : c. Güvence ve Danışmanlık

Güvence görevlerinin nitelik ve kapsamı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

a. İç Denetim Komitesi
b. Genel Müdür
c. Yönetim Kurulu Başkanı
d. İç Denetçi
e. Dış Denetçi

Cevap : d. İç Denetçi

Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmetlerinin taraf­larını doğru şekilde ifade etmektedir?

a. Yöneticiler, Sektör Sorumluları, Sigortacılar
b. Sigortacılar, Müdürler, Danışmanlar
c. Danışmanlar, Yöneticiler, Kullanıcı
d. Çalışanlar, Dış Denetçi, Yöneticiler
e. İç Denetçi, Süreç Sahibi, Kullanıcı

Cevap : e. İç Denetçi, Süreç Sahibi, Kullanıcı

“Herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan istişari faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetlerdir.” ifadesi aşağıda yer alan hangi hizmet tipini tanımlamaktadır?

a. Danışmanlık Hizmetleri
b. Güvence Hizmetleri
c. Sigorta Hizmetleri
d. Güvenlik Hizmetleri
e. Temizlik Hizmetleri

Cevap : a. Danışmanlık Hizmetleri

Denetim ———— kontroldür. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?

a. Katı
b. İşlevsel
c. Yumuşak
d. Yönetsel
e. Operasyonel

Cevap : d. Yönetsel

Günümüzde iç denetim yaklaşımını aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru biçimde tanımlamaktadır?

a. İşlem ve hata odaklı
b. Sadece yönetim yaklaşımı odaklı
c. İletişim odaklı yaklaşım
d. Sonuç odaklı yaklaşım
e. Süreç odaklı yaklaşım

Cevap : e. Süreç odaklı yaklaşım

“İç denetim uygulamalarının temel ilkelerini tanımlamak, katma değerini ifade ve teşvik etmek, performansının değerlendirilmesine imkan sağlamak amacıyla” uluslararası iç denetim standartları aşağıda yer alan hangi kurum tarafından geliştirilmiştir?

a. IFAC
b. IIA
c. INTOSAI
d. IMF
e. OECD

Cevap : b. IIA

Aşağıdakilerden hangi ifade Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’nde yer alan standartların amaçları arasında yer almamaktadır?

a. İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri tanımlamak
b. Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye yönelik bir çerçeve oluşturmak
c. İç denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak
d. İç denetim faaliyeti ile ilgili yasal düzenlemeleri sağlamak
e. Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak

Cevap : d. İç denetim faaliyeti ile ilgili yasal düzenlemeleri sağlamak

Bağımsız denetim sürecinde, iç denetim işlevlerinin anlaşılmasında ve ön değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi/hangileri esas alınır?

a. İç denetimin örgüt yapısındaki konumu
b. İç denetim işlevinin kapsamı
c. İç denetimin teknik yeterliliği
d. Mesleki özen
e. Heps

Cevap : e. Heps

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL401U Denetim-min AÖF İŞL401U Denetim Kitabı PDF

AÖF İŞL401U Denetim Ders Kitabı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Aöf-LOLONOLO

 

A.Ü. İşletme Fakültesi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!