İST203U İstatistik

İST203U İstatistik

Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İST203U İstatistik

Anadolu Üniersitesi İşletme
1-İstatistiğin Tanımı, Temel Kavramlar ve İstatistik Eğitimi
2-Veri Derleme, Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme
3-Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri
4-Endeksler
5-Olasılık Kuramı
6-Örnekleme ve Bazı Örnekleme Dağılımları.
7-İstatistiksel Tahminleme ve Karar Alma
8-Regresyon ve Korelasyon Çözümlemesi.
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 1
İstatistiğin Tanımı, Temel Kavramlar ve İstatistik Eğitimi

Aşağıdakilerden hangisi istatistik birimi olarak alınamaz?

a. Coğrafi Bölge
b. Doğum
c. Koku
d. Boykot
e. Aile

Cevap : c. Koku

Aşağıdakilerden hangisi ani birimdir?

a. Okul
b. Bina
c. Deprem
d. Sanayi Kuruluşu
e. Otomobil

Cevap : c. Deprem

Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir değişkendir?

a. Medeni hâl
b. Cinsiyet
c. Bir okuldaki öğrenci sayısı
d. Üniversitedeki bina sayısı
e. Hanehalkı geliri

Cevap : e. Hanehalkı geliri

Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişken değildir?

a. Boy uzunluğu
b. Ağırlık
c. Hanehalkı geliri
d. Çocuk sayısı
e. Tüketilen su miktarı

Cevap : d. Çocuk sayısı

İstatistik biriminin sahip olduğu özelliklere ne ad verilir?

a. Değişken
b. Veri
c. Parametre
d. İstatistik
e. Örneklem

Cevap : a. Değişken

Birimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Maddesel bir varlığa sahip birimler sürekli birimlerdir.
b. Canlı ve cansız varlıklar birer istatistik birimidir.
c. Olay ya da fiil biçiminde ortaya çıkan birimler ani birimdir.
d. Nitelikleri açısından bir bütün olma özelliğini gösteren birimlere doğal birim adı verilir.
e. Bir birimin gerçek birim olabilmesi için mutlaka maddesel bir varlığa sahip olması gerekmez.

Cevap : e. Bir birimin gerçek birim olabilmesi için mutlaka maddesel bir varlığa sahip olması gerekmez.

A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor.
Bu araştırmada incelenen değişken nedir?

a. Fabrika
b. Üretilen bisküviler
c. Bisküvi paketleri
d. Bisküvi paketlerinin ağırlığı
e. Herhangi bir bisküvi paketinin ağırlığı

Cevap : d. Bisküvi paketlerinin ağırlığı

A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor.
Bu araştırmada birim nedir?

a. Bisküvi üreten fabrikalar
b. Bisküvi üreten A fabrikası
c. A fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin her biri
d. Bisküvi paketlerinin tamamı
e. Bisküvi üreten fabrikaların her biri

Cevap : c. A fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin her biri

A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor.
A fabrikasında üretilen her bir bisküvi paketi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

a. Sürekli birim
b. Gerçek birim
c. Maddesel birim
d. Varsayımsal birim
e. Doğal olmayan birim

Cevap : d. Varsayımsal birim

Verilerin derlenmesi, düzenlenmesi, çözümlenmesi ve sonuçların yorumlanması amacıyla kullanılan yöntemler topluluğuna ne ad verilir?

a. İstatistik
b. Parametre
c. Örneklem
d. Örnekleme
e. Değişken

Cevap : a. İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 2
Veri Derleme, Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan değişken nitel bir değişkendir?

a. Metre olarak uzunluk
b. Ton olarak ağırlık
c. Cinsiyet
d. Yaş
e. Seyahat süresi

Cevap : c. Cinsiyet

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan değişken sürekli bir değişkendir?

a. Bir otoparktaki araç sayısı
b. Bir sınıftaki öğrenci sayısı
c. Bir evdeki oda sayısı
d. Öğrencinin boyu
e. Bir kutudaki misket sayısı

Cevap : d. Öğrencinin boyu

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan değişken kesikli bir değişkendir?

a. Evinizin işyerinize olan km cinsi uzaklığı
b. Cebinizdeki metal para sayısı
c. Masanızın alanı
d. Yeni doğan bebek ağırlığı
e. Bir kolinin ağırlığı

Cevap : b. Cebinizdeki metal para sayısı

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde veri toplama kaynağı bulunmamaktadır?

a. Anket
b. Öğrenci kayıt bilgileri
c. Cep telefonu veri tabanı
d. Hane halkı tüketici anketi
e. Karadeniz’deki hamsi balığı sayısı

Cevap : e. Karadeniz’deki hamsi balığı sayısı

İki nicel değişken için derlenen verilerin bir koordinat sistemi içerisinde eşlenmiş olarak gösteriminde kullanılan grafik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Histogram
b. Serpilme diyagramı
c. Sütun grafiği
d. -den az grafiği
e. -den çok grafiği

Cevap : b. Serpilme diyagramı

Üzerinde çalışılan özelliğin sonuçları sayısal değerlere sahip değilse araştırma değişkeni için ne ad verilir?

a. Nitel değişken
b. Nicel değişken
c. Sürekli değişken
d. İkili değişken
e. Sonsuz değişken

Cevap : a. Nitel değişken

İlgilenilen nitel değişkenin ölçme düzeylerinin toplam birim sayısına göre paylarını göstermek için kullanılan grafiğe ne ad verilir?

a. Pasta grafiği
b. Serpilme grafiği
c. Sütun grafiği
d. Histogram
e. Mekân grafiği

Cevap : a. Pasta grafiği

Tabloda verilen gruplandırılmış seri için çizilenden az birikimli frekans poligonu hangisidir?

İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 8, Veri Derleme, Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme

a.İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 8a-min

b.İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 8b-min

c.İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 8c-min

d.İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 8d-min

e.İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 8d-min

Cevap : b.

Tabloda verilen gruplandırılmış seriye göre değeri 100’den az birim sayısı nedir?

İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 9, Veri Derleme, Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme

a. 1
b. 2
c. 3
d. 7
e. 10

Cevap : e. 10

Aşağıda verilen gruplandırılmış seride 50 ile 60 arasında değere sahip birimlerin oranı nedir?

 

İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 10, Veri Derleme, Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme

a. 0,093
b. 0,186
c. 0,326
d. 0,233
e. 0,163

Cevap : d. 0,233

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 3
Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

Bir istatistik serisindeki gözlem değerlerini özetleyen tipik değere, genel olarak ne ad verilir?

a. Değişken
b. Ortalama
c. Sapma
d. Homejenlik
e. Dağılma

Cevap : b. Ortalama

Hesaplanan ortalamanın temsil kabiliyetini artıran en önemli unsur nedir?

a. Dağılım
b. Ortalama türü
c. Değişkenlik
d. Tesadüfilik
e. Homojenlik(türdeşlik)

Cevap : e. Homojenlik(türdeşlik)

3. Aşağıdakilerden hangisi duyarlı ortalama değildir?

a. Aritmetik
b. Tartılı Aritmetik
c. Geometrik
d. Kareli
e. Medyan

Cevap : e. Medyan

Aşağıda verilen frekans serisinin aritmetik ortalaması nedir?

İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

a)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4a-min

b)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4b-min

c)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4c-min

d)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4d-min

e)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4e-min

 

Cevap : c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4c-min

5. Aşağıda verilen gruplandırılmış serisinin aritmetik ortalaması nedir?

İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

a) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5a-min

b)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5b-min

c)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5c-min

d)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5d-min

e)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5e-min

 

Cevap : c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5c, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

İşçiler için saat başı ortalama ücreti, tartılı aritmetik ortalamayla hesaplayınız?

İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

a)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6a-min

b)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6b-min

c)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6cx

d)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6d-min

e)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6e-min

 

Cevap : d) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6d, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

Aşağıda verilen gruplandırılmış serinin standart sapması hesaplanırsa ne elde edilir?

İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 7, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

a. s = 1,815
b. s = 2,278
c. s = 3,015
d. s = 3,228
e. s = 3,512

Cevap : b. s = 2,278

8. Yıllık ortalama üretim 5.000 adet ve standart sapma 750 adet iken değişim katsayısı nedir?

a. D.K. = %15
b. D.K. = %25
c. D.K. = %5
d. D.K. = %10
e. D.K. = %7,5

Cevap : a. D.K. = %15

9. Bir portföy yöneticisi T60’lık A hisse senedinden 200 hisse, T250’lık B hisse senedinden 100 hisse ve T65’lık C hisse senedinden 200 hisse satın almıştır. Satın alınan hisse başına ödenen ortalama fiyat nedir?

a) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9a-min

b)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9b-min

c)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9c-min

d)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9d-min

e)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9e-min

 

Cevap : c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9c, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

Bir hava alanında gecikmeyle (rötarlı) kalkan uçakların gecikme süreleri ve sayıları gruplandırılmış seri olarak verilmiştir.
Buna göre, medyan ortalama gecikme süresi nedir?

İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 10, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

a. Med = 15 dakika
b. Med = 15,25 dakika
c. Med = 16 dakika
d. Med = 16,25 dakika
e. Med = 20 dakika

Cevap : d. Med = 16,25 dakika

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 4
Endeksler

Bir değişkenin ya da değişkenlerin, zaman veya mekâna göre değişimini gösteren istatistiksel ölçüye ne denir?

a. Ortalama
b. Standart Sapma
c. Varyans
d. Endeks
e. Değişim Katsayısı

Cevap : d. Endeks

A maddesinin 2009 yılındaki satış miktarı 100 ton, 2010 yılındaki satış miktarı 120 ton ve 2011 yılındaki satış miktarı 150 olarak verilmiştir. 2011 yılı için değişken esaslı miktar endeks değerinin yorumu aşağıdakilerden hangisidir?

a. A maddesinin 2011 yılındaki satış miktarı 2009 yılına göre %50 artmıştır.
b. A maddesinin 2011 yılındaki satış miktarı 2010 yılına göre %25 artmıştır.
c. A maddesinin 2011 yılındaki satış miktarı 2009 yılına göre %50 azalmıştır.
d. A maddesinin 2011 yılındaki satış miktarı 2009 yılına göre %25 azalmıştır.
e. A maddesinin 2011 yılındaki satış miktarı 2009 yılına göre %100 artmıştır.

Cevap : b. A maddesinin 2011 yılındaki satış miktarı 2010 yılına göre %25 artmıştır.

Bir maddeye ilişkin olarak I1/0 = %120, I2/0=%160, I3/0=%140 endeks değerleri verilmiştir. Buna göre, I3/2 endeks değeri kaçtır?

a. %125
b. %25
c. %12,5
d. % 87,5
e. %20 Bileşik

Cevap : d. % 87,5

Birden fazla değişkenin ve/veya miktarının zaman içinde oransal değişimini gösteren endekse ne ad verilir?

a. Basit Endeks
b. Değişken Esaslı Endeks
c. Sabit Esaslı Endeksi
d. Mekân Endeksi
e. Bileşik Endeks

Cevap : e. Bileşik Endeks

5. İzleyen tabloda 2009-2010 yılları için X ve Y mallarına ilişkin fiyatlar ve miktarlar verilmiştir. Buna göre 2009 yılı temel devre olmak üzere 2010 yılındaki laspeyres miktar endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

İST203U İstatistik Ünite 4 Soru 5

a. 117,35
b. 118,46
c. 119,56
d. 119,78
e. 120,69

Cevap : c. 119,56

Laspeyres fiyat endeks değeri kaçtır?

İST203U İstatistik Ünite 4 Soru 6-7-8

a. 88,14
b. 89,46
c. 90,32
d. 90,59
e. 91,44

Cevap : c. 90,32

Paasche miktar endeks değeri kaçtır?

İST203U İstatistik Ünite 4 Soru 6-7-8

a. 88,14
b. 89,22
c. 90,32
d. 91,67
e. 92,85

Cevap : e. 92,85

Fisher fiyat endeks değeri kaçtır?

İST203U İstatistik Ünite 4 Soru 6-7-8

a. 88,14
b. 89,22
c. 90,32
d. 91,59
e. 92,76

Cevap : b. 89,22

Üç maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin laspeyres fiyat endeks değeri 155,45 ve paasche fiyat endeksi 147,42 olarak verilmiştir. Buna göre fisher fiyat endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a. 147,58
b. 148,63
c. 149,74
d. 150,21
e. 151,38

Cevap : e. 151,38

Beş maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin fisher miktar endeks değeri 64 ve paasche miktar endeksi 60 olarak verilmiştir. Buna göre laspeyres miktar endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a. 47,58
b. 58,48
c. 67,88
d. 68,26
e. 69,32

Cevap : d. 68,26

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İST203U İstatistik-min AÖF İST203U İstatistik-min Kitabı PDF

AÖF İST203U İstatistik Ders Kitabı

Anadolu Aöf-LOLONOLO

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!