İlkokula Hazırlık

İlkokula Hazırlık Deneme Sınavları 2023 2024
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Final Deneme -5
Final Deneme -6
Final Deneme -7
Final Deneme -8
İlkokula Hazırlık Deneme Sınavları 2023 2024
Vize Final
Ünite -1 Ünite-5
Ünite-2 Ünite-6
Ünite-3 Ünite-7
Ünite-4 Ünite-8

Auzef Çocuk Gelişimi güz dönemi soruları

İlkokula Hazırlık Final Soruları

Giriş

Çocukların erken yaşlarda kazandıkları beceriler, yaşam boyu sürecek öğrenme yolculuklarının temelini oluşturur. Bu nedenle, ilk okula hazırlık süreci, çocuk gelişimi alanında kritik bir öneme sahiptir. İlkokul öncesi dönem, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerinin hızla ilerlediği bir dönemdir ve bu süreçte sağlanan destek, çocukların akademik ve sosyal başarıları üzerinde uzun vadeli etkilere sahip olabilir.

“İlk Okula Hazırlık” dersi, çocuk gelişimi öğrencilerine bu kritik dönemde çocukların nasıl destekleneceği ve hazırlanacağı konusunda derinlemesine bilgi ve beceriler sunar. Ders, çocukların okula başlamadan önce gerekli beceri ve bilgileri edinmelerini sağlamak, onların okula uyum sürecini kolaylaştırmak ve temel eğitimlerine sağlam bir başlangıç yapmalarını desteklemek için tasarlanmıştır. Bu süreçte, çocukların bireysel ihtiyaçlarına ve gelişim düzeylerine uygun stratejilerin geliştirilmesi esastır.

2023-2024 akademik yılında yapılan final sınavı, bu dersin çeşitli boyutlarını kapsayan sorularla öğrencilerin bilgi ve anlayışlarını değerlendirmiştir. Bu makale, söz konusu sınavda yer alan soruları temel alarak, ilk okula hazırlık sürecinin çeşitli yönlerini ele alacak ve bu konuların çocuk gelişimi öğrencileri için neden önemli olduğunu tartışacaktır.

Hazırbulunuşluk Kavramı ve Eğitimsel Etkileri

Hazırbulunuşluk,

çocukların okul öncesi dönemde edindikleri yetenek ve becerilerin, ilkokula başlamalarına hazır olup olmadıklarını belirleyen bir kavramdır. Bu kavram, çocukların okula başlamadan önceki fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini kapsar. Hazırbulunuşluk, çocuklarla çevreleri arasındaki etkileşimin bir ürünü olarak görülür ve çocukların gelişimsel çıktılarını en üst düzeye çıkaran çeşitli çevresel ve kültürel deneyimlerden etkilenir.

Biyolojik ve Psikolojik Etmenler:

Hazırbulunuşlukta biyolojik etmenler arasında çocuğun yaşı, görme ve işitme yetenekleri gibi temel fiziksel özellikler yer alır. Bununla birlikte, zeka gibi bilişsel özellikler doğrudan biyolojik bir etmen olarak değerlendirilmez. Psikolojik etmenler ise çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini, dil becerilerini ve öz bakım yeteneklerini içerir.

Hazırbulunuşluk Kategorileri:

Hazırbulunuşluk, bilişsel, sosyal ve eğitsel olmak üzere üç temel kategoride incelenir. Bilişsel hazırbulunuşluk, çocuğun problem çözme, dikkat ve hafıza gibi temel zihinsel işlevlerinin gelişimini; sosyal hazırbulunuşluk, çocuğun sosyal becerilerini ve grup içindeki etkileşimlerini; eğitsel hazırbulunuşluk ise okuma, yazma ve aritmetik becerilerinin temelini oluşturur. Bu kategorilerin her biri, çocuğun okula uyum sürecini ve sonrasındaki akademik başarısını doğrudan etkiler.

Erken Okuryazarlık ve Okul Olgunluğu

Erken Okuryazarlık Becerilerinin Temelleri:

Erken okuryazarlık, çocukların okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye başlaması sürecidir. Bu süreçte, çocukların dil ve iletişim becerileri, harf ve ses bilgisi, sözcük dağarcığı ve anlama yetenekleri gelişir. Erken okuryazarlık, çocuğun okuma-yazma sürecine yardımcı olacak temel bilgi ve becerileri kazanmasını içerir. Örneğin, bir çocuğun annesi alışveriş listesi hazırlarken, çocuğun da yazı denemeleri yapması, bu sürecin doğal bir parçasıdır.

Okul Olgunluğu Aşamaları:

Okul olgunluğu, çocuğun okula başlamaya hazır olduğunu gösteren bir dizi gelişimsel aşamayı ifade eder. Bu süreç, hazırbulunuşluktan başlayarak, çocuğun yeterliliklerine göre düzenlenen etkinlikler ve nihayetinde okul olgunluğuna ulaşılmasını içerir. Bu aşamalar, çocuğun okulda başarılı olması için gerekli sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel becerilerin gelişimini destekler.

Erken Okuryazarlık Eylemleri ve Yaş Aralıkları:

Erken okuryazarlık kapsamında, çocukların yaşlarına göre farklı eylem ve davranışlar gözlemlenir. Örneğin, 24-36 ay aralığındaki bir çocuğun, ablasının kendisine okuduğu kitaptan belli kelimeleri tekrarlaması, bu dönemdeki dil gelişiminin bir göstergesidir. Bu tür etkinlikler, çocukların dil ve okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Okul Öncesi Eğitim Programları ve Okula Uyum Süreci

Okul Öncesi Eğitim Programlarının Özellikleri:

Okul öncesi eğitim, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen temel bir süreçtir. Bu programlar, çocukların keşfederek öğrenmelerini, yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve oyun temelli etkinliklerle yeni beceriler kazanmalarını hedefler. Akademik başarıdan ziyade, çocukların bütüncül gelişimine odaklanır ve rehberlik hizmetlerine önem verir.

Okula Uyum Süreci:

Okula uyum süreci, çocukların okul ortamına ve rutinlerine alışmalarını sağlamak için tasarlanmış bir dizi etkinlik ve stratejiyi içerir. Bu süreç, çocukların yeni ortamlarına uyum sağlamalarına, akranlarıyla sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve öğrenme süreçlerine katılmalarına yardımcı olur. Okul öncesi eğitimde edinilen beceriler, çocukların ilkokula başladıklarında karşılaşacakları akademik ve sosyal zorluklarla başa çıkmaları için önemlidir.

Yöntemler ve Stratejiler:

Okula uyum sürecinde kullanılan yöntemler arasında hikâyelerle öğrenme, paylaşımlı okuma ve ev ile okul arasında materyal bağlantısı kurmak yer alır. Bu yöntemler, çocukların dil becerilerini ve düşünme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar ve genellikle çocukları zorlamayan, eğlenceli aktivitelerle desteklenir

Sonuç

İlk okula hazırlık süreci, çocukların akademik ve sosyal başarıları için temel bir dönemdir. Bu süreçte, hazırbulunuşluk, erken okuryazarlık ve okul olgunluğu gibi kavramlar, çocukların okula uyumlarını ve ilerleyen eğitim yaşamlarını şekillendiren önemli etmenlerdir. Okul öncesi eğitim programları, çocukların bu süreçte sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve okula uyum süreçleri, onların yeni ortamlarına alışmalarını ve öğrenme süreçlerine etkin bir şekilde katılmalarını sağlar.

2023-2024 akademik yılında yapılan final sınavı, bu kavramları ve süreçleri derinlemesine sorgulamış ve öğrencilerin bu konulara olan anlayışlarını değerlendirmiştir. Çocuk gelişimi öğrencileri için bu bilgiler, gelecekte çocuklarla çalışırken uygulayacakları stratejileri ve yaklaşımları şekillendirmede temel bir rol oynar. Sonuç olarak, bu makale, ilk okula hazırlık sürecinin çeşitli yönlerini ele alarak, çocuk gelişimi öğrencilerinin bu konudaki bilgi ve anlayışlarını pekiştirmeyi amaçlamaktadır.

@lolonolo_com

İlkokula Hazırlık 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi “çocuk ile çocukların gelişimsel çıktılarını en üst düzeye çıkaran bir dizi çevresel ve kültürel deneyimler arasındaki etkileşimin bir ürünüdür.” cümlesinde geçen kavramı açıklamaktadır?

A) Zekâ
B) Dil gelişimi
C) Sosyallik
D) Kültürleşme
E) Hazırbulunuşluk

Cevap : E) Hazırbulunuşluk

2. Aşağıdakilerden hangisi okula hazırbulunuşlukta yer alan biyolojik etmenler arasında değildir?

A) Görme
B) Yaş
C) El-göz koordinasyonu
D) Zeka
E) İşitme

Cevap : D) Zeka

3. Aşağıdakilerden hangisi okula hazırbulunuşluğu etkileyen faktörler arasında yer almaz?

A) Çocuğun boyu
B) Çocuğun dil becerileri
C) Çocuğun yaşı
D) Ailenin sosyo-ekonomik durumu
E) Akran ilişkileri

Cevap : A) Çocuğun boyu

4. Erken okuryazarlık becerilerinin temel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bitişik eğik el yazıyı okuyabilmelerini sağlamak
B) Harfleri dil temel olarak yazmayı öğretmek
C) Okuma-yazma sürecine yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazandırmak
D) Yazmayı öğretmek
E) Okumayı öğretmek

Cevap : C) Okuma-yazma sürecine yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazandırmak

5. Aşağıdakilerden hangisi okul olgunluğu aşamalarını tam ve eksiksiz göstermektedir?

A) Hazırbulunuşluk – okul olgunluğunun değerlendirilmesi
B) Hazırbulunuşluk – yeterliliklere göre düzenlenen etkinlikler – okul olgunluğuna ulaşılması
C) Okul olgunluğuna ulaşılması – etkinlikler – değerlendirme
D) Hazırbulunuşluk – okul olgunluğu
E) Etkinlikler – okul olgunluğu

Cevap : B) Hazırbulunuşluk – yeterliliklere göre düzenlenen etkinlikler – okul olgunluğuna ulaşılması

6. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim programı özellikleri arasında yer almamaktadır?

A) Rehberlik hizmetine önem vermesi
B) Akademik başarıyı temel alması
C) Keşfederek öğrenmeyi hedeflemesi
D) Oyun temelli olması
E) Yaratıcılığın geliştirilmesini hedeflemesi

Cevap : B) Akademik başarıyı temel alması

7. Erken okuryazarlık kapsamında ele alınabilecek eylem ve davranışlardan “annesi alışveriş listesi hazırlarken, kendisi de yazı denemeleri yapar.” davranışı, aşağıdakilerden hangi yaş aralığında yer almaktadır?

A) 6-12 ay
B) 3 yaş
C) 24-36 ay
D) 3-6 yaş
E) 0-6 ay

Cevap : D) 3-6 yaş

8. Aşağıdakilerden hangisi ilkokul hayat bilgisi dersinin kapsamında yer alan ana maddelerden biri değildir?

A) Doğa bilimleri
B) Toplumsal bilimler
C) Sanat
D) Estetik
E) Düşünce ve değerler

Cevap : D) Estetik

9. Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlığı desteklemek için yapılması gerekenlerden değildir?

A) Okul ve evde materyaller arası bağlantı kurmak
B) Yetişkinlerin konuşmalarını sürekli kesmelerini sağlamak
C) Çocuklara zengin bir okuryazarlık çevresi sunmak
D) Paylaşımlı okuma yaptırmak
E) Yetişkinlerle konuşmalarını sağlamak

Cevap : B) Yetişkinlerin konuşmalarını sürekli kesmelerini sağlamak

10. Aşağıdakilerden hangisinde hazırbulunuşluk kavramının altında incelendiği kategoriler bir arada yer almaktadır?

A) Bilişsel, Sosyal, Eğitsel
B) Bilişsel, Psikomotor, Sosyal
C) Eğitsel, Duyuşsal, Sosyal
D) Bilişsel, Psikomotor, Eğitsel
E) Bilişsel, Duyuşsal, Eğitsel

Cevap : A) Bilişsel, Sosyal, Eğitsel

11. Aşağıdakilerden hangisi çocukların konuşma becerilerini geliştirmek için yapılabilecek etkinlikler arasında değildir?

A) Kukla oynatma
B) Yazıyla etkinlikler
C) Görüşmeler
D) Grup tartışmaları
E) Şarkı söyletme

Cevap : B) Yazıyla etkinlikler

12. Erken okuryazarlık kapsamında ele alınabilecek eylem ve davranışlardan “çocuğun ablasının ona okuduğu kitaptan belli kelimeleri tekrarlaması” davranışı, aşağıdakilerden hangi yaş aralığında yer almaktadır?

A) 3-6 yaş
B) 6-12 ay
C) 3 yaş
D) 0-6 ay
E) 24-36 ay

Cevap : E) 24-36 ay

13. Aşağıdakilerden hangisi ilkokula hazırbulunuşluk çalışmalarında öz bakım becerileriyle ilgili çalışmalar arasında yer almaz?

A) Başkalarının duygularını anlama
B) Eşyalarını toplama
C) Giysilerini yardımsız olarak giyip çıkarma
D) Kendi işini yardımsız olarak yapma
E) Kendi sorumluluğunu üstlenme

Cevap : A) Başkalarının duygularını anlama

14. “Motor gelişim, sosyal-duyuşsal gelişim, fiziksel gelişim ve bilişsel gelişim alanlarında hazır hale gelmesidir.” Buradaki hazır olma durumu okula uyum sürecinde aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?

A) Hazır okul
B) Hazır bebek
C) Hazır aile
D) Hazır çocuk
E) Hazır komşular

Cevap : D) Hazır çocuk

15. “Çocuğun sistemler içinde en yakın olduğu ve etkileşimin en sık olduğu sistemdir.” Bu sistem ekolojik kurama göre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikrosistem
B) Ekzosistem
C) Mezosistem
D) Kronosistem
E) Makrosistem

Cevap : A) Mikrosistem

16. Çocuğun okula hazırbulunuşluğu kavramı ilk kez kim tarafından ve hangi yılda kullanılmıştır?

A) Patrick ve 1899
B) Katz ve 1990
C) Katz ve 1991
D) Wilson ve 1990
E) Patrick ve 1898

Cevap : C) Katz ve 1991

17. Aşağıdakilerden hangisi ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Okul kültürünü tanır ve uyumlu olma konusunda farkındalık geliştirir.
B) Okula uyumda ebeveynden çok arkadaş etkisi bulunur.
C) Yeni bilgiler öğrenme ve denemeyi sever.
D) Farklı arkadaşlıklar kuracakları için heyecanlıdır.
E) Okuldaki öğretmenlerden korkar.

Cevap : E) Okuldaki öğretmenlerden korkar.

18. Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlıkta sözel çalışma belleğinin tanımı içinde yer almamaktadır?

A) Sayılar
B) Fonem
C) Sözcük dizisi
D) Cümlelerin depolanması
E) Harfler

Cevap : C) Sözcük dizisi

19. Aşağıdakilerden hangisi okula uyum sürecinde kullanılabilecek bir yöntem olan hikâyelerle öğrenme yönteminin özellikleri arasında yer almaz?

A) Sanatsal aktivitelerle bileştirilebilir.
B) Dil becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
C) Çocukları zorlayıcı bir yöntemdir.
D) Düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
E) Hikâyeler video veya görsellerle sunulur.

Cevap : C) Çocukları zorlayıcı bir yöntemdir.

20. Okula uyum sürecinde bir arada çalışması ve iş birliği kurması gereken üç ayrı faktör aşağıdakiler arasında hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Müdür-okul-komşu
B) Müdür-veli-öğrenci
C) Veli-okul-komşu
D) Veli-öğretmen-komşu
E) Öğretmen-veli-okul

Cevap : E) Öğretmen-veli-okul

İlkokula Hazırlık

İlkokula Hazırlık Deneme Sınavları

Vize Final
2021 Vize Deneme Sınavı 2021 Final Deneme -1
Vize Soruları 2021 Final Deneme -2
2021-22 Vize Soruları Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2021-22 Final Soruları
2021-22 Bütünleme
2022-23 Final Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi güz dönemi soruları

İlkokula Hazırlık

Auzef Çocuk Gelişimi

İlkokula Hazırlık Ders Kitabı

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!