SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem Mart 2021 Sınav Soruları

Segem Mart 2021 Sınav Soruları, siz bir kısmını aşağıda online olarak yaparken lolonolo sizin için diğer soruları araştırıp tekrar bu sayfada güncelleme yapacaktır.

Soruların doğru şıkları sabit tutularak diğer şıklar, mantık çerçevesinde sallanmıştır. Başka sitede bunları birebir aynısını  görürseniz, onların emek hırsızı olduğuna emin olabilirsiniz.

#1. Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan kim sorumludur?

c) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur.

#2. Hayat sigortaları poliçelerinde sigorta şirketi başvuruyu ne kadar süre içerisinde reddetmez ise kabul etmiş sayılır?

C) 30 gün

#3. Sigorta acenteliği için levha kaydı bulunmayan kişilerle acentelik sözleşmesi yapan sigorta şirketi yetkililerine

En az 500 gün adli para cezası

Segem 2022 Kasım Sınav Sorusu
Segem 2023 Haziran Sınav Sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav Sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu
Segem 2024 Nisan Sorusu

#4. Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu olan malın gerçek e makul değerinin aldında olması durumuna ne denir?

#5. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

Sigorta hakemi: Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında
sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişi

#6. Zorunlu deprem sigortası için kurulan kurumun adı nedir?

#7. Ex-Gratia ne demektir?

LÜTUF ÖDEMESİ (EX GRATIA):

Sigorta şirketinin teminata girmeyen ya da teminat kapsamında olup olmadığı tartışmalı hasarlarda yaptığı ödemedir. Lütuf ödemesi hasarın tamamı veya bir kısmı için yapılabilir. Sigorta şirketinin, kendi
sigortalıları ile içinde bulunduğu iyi ilişkilerini veya ticari itibarını koruma düşüncesi, lütuf ödemesinin nedenleri arasında gösterilebilir. Bu tür ödemelerin önemli bir sonucu, rücu imkânını ortadan kaldırmasıdır.

#8. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

Cevap : C) Lehdar

Segem 2022 Kasım sorusu

LEHTAR:

Sigortadan faydalanan kişidir. Sigorta sözleşmesine doğrudan taraf olabildiği gibi, sigorta ettiren konumundaki diğer bir kimsenin yapmış olduğu sözleşme ile de sigortadan doğrudan veya dolaylı olarak yararlanma konumunu elde edebilir.

#9. Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) hangi sözleşme türü kapsamına girmektedir?

Cevap c) Hibe

Segem 2023 Aralık Sınav sorusu
Segem 2024 Şubat Sınav sorusu
Segem 2024 Nisan Sınav sorusu

Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) “Hibe” sözleşme türü kapsamına girmektedir. Hibe, bir tarafın (hibe eden) kendi malını, başka bir tarafa (hibe alan) karşılık beklemeden devrettiği bir sözleşme türüdür. Bu işlem genellikle iyi niyet veya yardım amacıyla yapılır. Diğer seçeneklerin anlamları ise şöyledir:

Havale:

Genellikle finansal bir işlemi, özellikle para transferini veya bir borcun başka bir kişiye devredilmesini ifade eder.

Rehin:

Bir borcun ödenmesini güvence altına almak amacıyla, borçlunun veya üçüncü bir şahsın malını alacaklıya teminat olarak vermesi anlamına gelir.

Karz:

Bir kişi veya kurumun, başka bir kişi veya kuruma belirli bir süre için para veya mal ödünç vermesi anlamına gelir. Bu işlem, geri ödeme beklentisi ile yapılır.

Bu tanımlara göre, mülkiyetindeki bir malı karşılıksız olarak başka bir kişiye verme işlemi “hibe” olarak adlandırılır

#10. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aracı neyi ifade etmektedir?

c) Sigorta acentesi ve broker

#11. Aşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?

#12. Sigorta acentelerinin, asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malarlıklarının en az yüzde kaçı nakit, meduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir uatırım araçlarından olması gerekir?

d) Yüzde 50

Segem 2023 Haziran Sınav sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav sorusu

#13. Eksik sigorta nedir?

A) Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olmasıdır.

 

Sigorta bedelini, sigortalı malını gerçek değerinden daha düşük tutarsanız,

Hasarın olması durumunda eksik ödeme alrısınız.

Hasar oluşması durumunda hesaplanacak Tazminat:

Poliçedeki Teminat/ Gerçek Bedel * gerçekleşen hasar

Örneğin:

100.000 TL değerinde eşyanız olan evinizi 50.000 TL yangına karşı sigortalattınız.

ve 20.000 TL değerinde hasarınız var.

Alacağınız hasar ödemesi  50.000/100.000* 20.000 dir, yani 1/2*20.000= 10.000 TL

 

 

 

#14. Aşağıda verilen binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

 

Kapsamdaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

-Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
-Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
-Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

-Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
-Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,
-Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,
için de geçerlidir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

 

Kapsam Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

-9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
-Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
-Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
-Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
-Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
-Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
-Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, -harap veya metruk binalar.”

#15. Teknik personelin yürüttüğü mesleki işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararlardan kim/kimler sorumludur?

Teknik personelin yürüttüğü mesleki işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararlardan Teknik personel ve acente birlikte sorumludur.

#16. Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?

B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

Segem 2022 Kasım Sınav sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav sorusu

#17. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

c) Sigorta hakemi

Segem HAziran 2023 Sorusu
Segem Eylül 2023 Sorusu
Segem Aralık 2023 Sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu
Segem 2024 Nisan Sorusu

Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye “Sigorta Tahkim Komiseri” veya “Sigorta Tahkim Hakemi” adı verilir. Sigorta tahkim komiseri, sigorta poliçesi veya sigorta sözleşmesinden kaynaklanan anlaşmazlıkların taraflar arasında çözülmesine yardımcı olur ve tahkim sürecini yönetir. Taraflar, uyuşmazlık konusunda anlaşmazlığa düştüklerinde, sigorta tahkim komiserine başvurarak anlaşmazlıklarını çözme yoluna gidebilirler. Tahkim süreci, mahkeme yoluna başvurmadan daha hızlı ve daha az maliyetli bir alternatif olabilir. Sigorta tahkim komiseri, genellikle bağımsız ve tarafsız bir uzmandır ve tarafların anlaşmazlığını adil bir şekilde çözmeye çalışır.

#18. Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için gerekli olan sermaye tutarı ne kadardır?

Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az 300.000.-TL ve her bir şube için en az 25.000.-TL sermayeye sahip olmaları gerekir. Şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyenler için asgari sermaye de 300.000.-TL’dir.

Bu tarz soruların cevabı zaman içinde değişebilir -2021

#19. Daha önce sigorta ettirilmiş riskin belirli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta ettirilmesine ne ad verilir?

Reasürans Uygulamaları

Reasürans, sigortacının üstlendiği sorumluluğun bir kısmını ve bazı durumlarda tamamını diğer bir sigortacıya devredilmesine verilen isimdir. Sigortacının iş kabul kapasitesi ve esnekliğinin artması; olası riskin kontrol altında tutulmasına da olanak sağlar. Reasürans sayesinde sigorta firmaları kendi mali kapasitelerinin çok üzerindeki risklere de teminat verebilir. Böylelikle büyük risklerin etkileri bölünür.

 

#20. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

B) Sigorta poliçesinin üzerinde sigortanın konusunu yazmaya gerek yoktur.

 

Segem 2022 Kasım Soruları

Segem 2023 Haziran Sorusu

Segem Şubat 2024 Sorusu

#21. Hangi şıkta bölüşmeli reasürans türleri verilmiştir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk sigortası değildir?

İşveren Mali Sorumluluk

İş yerinde meydana gelebilecek iş kazalarına yönelik işverene düşen sorumluluklar için teminat sağlar.

3. Şahıs Mali Sorumluluk

Sigortalı kusuru sonucunda üçüncü şahısların vefat etmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar için teminat sağlar.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Kusurlu ürün ya da hizmet satışından kaynaklanan bir olay sonucunda ortaya çıkan bedeni zarar ve/veya maddi zarar nedeniyle üçüncü şahıslardan tarafından firmana gelebilecek tazminat taleplerini karşılar.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

İş faaliyetleri sırasında, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararları güvence altına alır.

#23. İyi niyet kuralına aykırı olarak sigortalıya tazminatı ödemeyi geciktiren sigorta şirketine ne kadar ceza verilir?

Cevap C) 300,000 TL

Bu tarz soruların cavpları zaman için değişebilir; sınava gireceğiniz yıl için bu tutarlar değişebilir.

Segem Kasım 2022 Sınav Sorusu

Segem Kasım 2023 Aralık Sorusu

#24. Yurtdışında araçla kazaya neden olunması durumunda 3.şahıslara verilen maddi ve bedeni zararlar teminat altına alan sigorta aşağıdakilerden hangisidir?

b) Yeşil Kart

Segem 2021 Mart Sınav Sorusu
Segem 2022 Kasım Sınav Sorusu
Segem 2023 Haziran Sınav Sorusu
Segem 2023 Eylül Sınav Sorusu
Segem 2024 Şubat Sınav Sorusu
Segem 2024 Nisan Sınav Sorusu

Yeşil Kart Trafik Sigortası Nedir?

“Uluslararası Motorlu Taşıtlar Sigortası” olarak da bilinen Yeşil Kart Trafik Sigortası, gidilen her ülkede yeni bir sigorta yaptırma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Yeşil kart sistemine dahil ülkelere yapılan seyahatlerde oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın haklarını güvence altına almaya yarar. Uluslararası niteliğe sahip sigorta, yeşil renklidir ve tek formattadır.

#25. Aşağıdakilerden hangisi hem hayat hem hayat dışı sigorta şirketlerinin kesebildiği poliçe türüdür?

#26. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?

D) Sigorta Teknik Personel

#27. Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin her şube için gerkli sermaye tutarı ne kadardır?

Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az 300.000.-TL ve her bir şube için en az 25.000.-TL sermayeye sahip olmaları gerekir. Şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyenler için asgari sermaye de 300.000.-TL’dir.

Bu tarz soruların cevabı zaman içinde değişebilir – 2021

#28. I TRAMER II SAGMER III HAYMER IV HATMER Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin alt merkezidir?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin Alt Merkezleri:

Alt merkezler faaliyetlerini Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği kapsamında yürütürler.

TRAMER – Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi

Tüm sigorta şirketlerinin trafik sigortası poliçe kayırlarının tutulduğu sürekli güncelenen bir veri tabanıdır. Tüm sigorta şirketlerinin trafik sigortasına ilişkin hasar verilerini alır ve sigorta kayıtlarıyla ilişkilendirir. Sigorta verilerini, sigortalılık oranlarını ve hasar verilerini bilgi raporlarına dönüştürür ve kamuoyunun bilgisine sunar. Yekili kullanıcıların konu ile ilgili tüm bilgi ihtiyacını doğru bir şekilde karşılar.

SAGMER – Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi

Sağlık sigortaları ile ilgili her türlü bilginin izlendiği merkezdir. Ne kadar sağlık sigortası poliçesi satıldığı, hangi illerde satıldığı, üretilen prim miktarı ve bunun karşılığında yapılan ödemelerin tutarı gibi istatistikleri tutar. Sağlıkla ilgili tüm birimlerle bu bilgileri paylaşır.

HAYMER – Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi

Hayat sigortaları ile ilgili tüm verilerin takibini yapar.
Yıllık hayat sigortası ile siz yokken bile sevdiklerinizin güvende olmasını sağlayın!

HATMER – Hasar Takip ve Gözetim Merkezi

Zorunlu sigortalar da dahil yangın, nakliyat, mühendislik gibi hemen hemen tüm elementer branşlardaki hasarların takibini yapar.

#29. Sigorta ettiren ne anlama gelir?

Sigortacı ile sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeyen taraftır. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabilir.

#30. Aşağıdakilerden hangisi Milli Reasürans A.Ş.’nin faydalarından değildir?

#31. Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta Ettiren

Segem Haziran 2023 Sınav Sorusu

Segem Nisan 2024 Sınav Sorusu

Sigorta ettiren aynı zamanda sigortalı da olabilir,

 

Bu kişi, sigorta poliçesini satın alır ve prim öder. Sigorta poliçesi sahibi, poliçenin hak sahibidir ve sigortacıya prim ödemekle yükümlüdür. Sigorta poliçesinin teminatlarına, koşullarına ve sürelerine karar verme yetkisi de genellikle sigorta poliçesi sahibine aittir.

#32. Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?

#33. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Tebrikler 60 üzeri aldınız. Geçtiniz

Tekrar Dene

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

[the_ad id=”25878″]

Segem - Mart 2021 Sınav Soruları

Segem Mart 2021 Sınav Soruları

Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?

A) Beyoğlu Yangını
B) Tanzimat Fermanı
C) Meşrutiyetin İlanı
D) Şark Meselesi

Cevap: A) Beyoğlu Yangını

Aşağıdakilerden hangisi Milli Reasürans A.Ş.’nin faydalarından değildir?

A) Hazineye gelir temin etmek
B) Yabancı şirketlerin egemenliğini kırmak
C) Ülkeden döviz çıkışını sağlamak
D) Sigortacılığın millileştirilmesine zemin ve imkan hazırlamak

Cevap: C) Ülkeden döviz çıkışını sağlamak

İyi niyet kuralına aykırı olarak sigortalıya tazminatı ödemeyi geciktiren sigorta şirketine ne kadar ceza verilir?

A) 100,000 TL
B) 200,000 TL
C) 300,000 TL
D) 400,000 TL

Cevap : C) 300,000 TL

Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?

A) 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası
B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
C) En az 300 gün adli para cezası
D) En az 500 gün adli para cezası

Cevap: B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

– Sigorta acenteliği için levha kaydı bulunmayan kişilerle acentelik sözleşmesi yapan sigorta şirketi yetkililerine en az 500 gün adli para cezası

Zorunlu deprem sigortası için kurulan kurumun adı nedir?

A) DASK
B) SEGEM
C) TOBB
D) TSB

Cevap : A) DASK

Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sigorta poliçesinin üstünde başlangıç ve bitiş tarihi vardır.
B) Sigorta poliçesinin üzerinde sigortanın konusunu yazmaya gerek yoktur.
C) Sigorta poliçesinin üstünde sigortalı ile ilgili bilgiler vardır.
D) Sigorta poliçesinin yazılı olması zorunludur.

Cevap : B) Sigorta poliçesinin üzerinde sigortanın konusunu yazmaya gerek yoktur.

Eksik sigorta nedir?

A) Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olmasıdır.
B) Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin üstünde olmasıdır.
C) Sigorta poliçesinde eksik riskler var demektir.
D) Sigorta poliçesinin primi ödenmemiş demektir.Eksik Sigorta durumunda sigortalı Tazminat Prensibi’ nden yeterince faydalanamamaktadır.

Cevap : A) Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olmasıdır.

Hayat sigortaları poliçelerinde sigorta şirketi başvuruyu ne kadar süre içerisinde reddetmez ise kabul etmiş sayılır?

A) 10 gün
B) 20 gün
C) 30 gün
D) 40 gün

Cevap: 30 gün

Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta ettiren
B) Jeran
C) Lehdar
D) Zarar gören üçüncü şahıs

Cevap: C) Lehdar

Sigorta ettiren ne anlama gelir?

Cevap : Sigortacı ile sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeyen taraftır. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabilir.

Ex-Gratia ne demektir?

A) Poliçeye eklenen ek risklerle ilgili yazı
B) Havuzlarda yönetimi yüklenen şirket
C) Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri
D) Hasar esaslı reasürans anlaşması

Cevap: C) Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri

Hangi şıkta bölüşmeli reasürans türleri verilmiştir?

A) Excess of Loss, Sedan
B) Eksedan, Kotpar
C) Sedan, Plen
D) Stop Loss, Sedan

Cevap : B) Eksedan, Kotpar

Aşağıda erilen Binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

A) Kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
B) Tapuya kayıtlı ve özelmülkiyete tabitaşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar.
C) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
D) Hiçbiri

Cevap : C) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan kim sorumludur?

A) Teknik Personel sorumludur.
B) Acente sorumludur.
C) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur.
D) Hazine Müsteşarlığı sorumludur

Cevap: C) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur.

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta eksperi
B) Sigorta müfettişi
C) Sigorta hakemi
D) Sigorta aracısı

Cevap: C) Sigorta hakemi

Aşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?

A) Hasara katılım
B) Tazminat
C) Halefiyet
D) Yakın sebep

Cevap : C) Halefiyet

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta eksperi
B) Sigorta müfettişi
C) Sigorta hakemi
D) Sigorta aracısı

Cevap : C) Sigorta hakemi

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır
B) 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından tümüyle iptal edilmiştir
C) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu öncesinde sektörü düzenleyen herhangi bir mevzuat bulunmamaktaydı
D) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir

Cevap : A) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır

Aşağıdakilerden hangisi hem Hayat hem Hayat Dışı sigorta şirketlerinin kesebildiği poliçe türüdür?

A) Hastalık/ Sağlık sigortası
B) Ferdi kaza sigortası
C) Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası
D) Mal ve sorumluluk sigortaları

Cevap: B) Ferdi kaza sigortası

Segem Mart 2021 Sınav Soruları

Sigorta acentelerinin, asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malarlıklarının en az yüzde kaçı nakit, meduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir uatırım araçlarından olması gerekir?

A) %10
B) %25
C) %40
D) %50

Cevap: D) %50

Sigrota acentelerinin, asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malarlıklarının en az %50’sinin nakit, mevduat ya da devlet iç borçlanma denedi gibi nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından oluşması gerekir.

 

I TRAMER
II SAGMER
III HAYMER
IV HATMER
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Sigorta Bilgi e Gözetim Merkez’nin alt merkezidir?

A) I-II
B) II-III
C) I-II-III
D) Hepsi

Cevap : D) Hepsi

Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele be ad verilir?

A) Aktüer
B) Broker
C) Eksper
D) Sigorta Teknik Personel

Cevap: D) Sigorta Teknik Personel

Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu olan malın gerçek e makul değerinin aldında olması durumuna ne denir?
A) Eksik Sigorta
B) Yarım Sigorta
C) All Risk Sigrotası
D) Aşkın Sigorta

Cevap : A) Eksik Sigorta

Teknik personelin yürüttüğü mesleki işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararlardan kim/kimler sorumludur?

A) Sigrota Şirketi
B) Acente
C) Teknik Personel
D) Teknik personel ve acente

Cevap : D) Teknik personel ve acente

Teknik personelin yürüttüğü mesleki işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararlardan Teknik personel ve acente birlikte sorumludur.

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk sigortası değildir?

A) Mesleki Sorumluluk
B) Üçüncü Şahıs Sorumluluk
C) işveren Sorumluluk
D) Makina Kırılması

Cevap : D) Makina Kırılması

Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta Ettiren
B) Lehtar
C) Sigortacı
D) Sigortalı

Cevap : A) Sigorta Ettiren
Sigorta ettiren aynı zamanda sigortalı da olabilir,

Yurtdışında araçla kazaya neden olunması durumunda 3.şahıslara verilen maddi ve bedeni zararlar teminat altına alan sigorta aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reasürans Poliçesi
B) Yeşil Kart
C) Yurt Dışı poliçesi
D) Uluslararası Sigrota Sistemi

Cevap: B) Yeşil Kart

Daha önce sigorta ettirilmiş riskin belirli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta ettirilmesine ne ad verilir?

A) Müşterek Sigrota
B) Çifte Sigrota
C) Reasürans
D) All Risk

Cevap : C) Reasürans

Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için gerekli olan sermaye tutarı ne kadardır?

A) 100.000 TL
B) 200.000 TL
C) 300.000 TL
D) 400.000 TL

Cevap : C) 300.000 TL

Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin her şube için gerkli sermaye tutarı ne kadardır?

A) 20.000 TL
B) 25.000 TL
C) 30.000 TL
D) 40.000 TL

Cevap : B) 25.000 TL

SEGEM Online Testler, Kısa Testler

Segem Test-1 Segem Test-2
Segem Test-3 Segem Test-4
Segem Test-5 Segem Test-6
Segem Test-7 Segem Test-8
Segem Test-9 Segem Test-10
SEGEM Sınav Soruları SİGORACILIK TEKNİK TERİMLER

Segem Hazırlık Testleri Online

SEGEM Hazırlık Testi -1 SEGEM Hazırlık Testi-2
SEGEM Hazırlık Testi-3 SEGEM Hazırlık Testi-4
SEGEM Hazırlık Testi-5 SEGEM Hazırlık Testi-6
SEGEM Hazırlık Testi-7 SEGEM Hazırlık Testi-8
SEGEM Hazırlık Testi-9 SEGEM Hazırlık Testi-10

 

SEGEM FACEBOOK telegram SEGEM

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!