Segem Mart 2021 Sınav Soruları

Segem Mart 2021 Sınav Soruları, siz bir kısmını aşağıda online olarak yaparken lolonolo sizin için diğer soruları araştırıp tekrar bu sayfada güncelleme yapacaktır.

Soruların doğru şıkları sabit tutularak diğer şıklar, mantık çerçevesinde sallanmıştır. Başka sitede bunları birebir aynısını  görürseniz, onların emek hırsızı olduğuna emin olabilirsiniz.

Doğru / Toplam Soru

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Reasürans A.Ş.’nin faydalarından değildir?

#3. İyi niyet kuralına aykırı olarak sigortalıya tazminatı ödemeyi geciktiren sigorta şirketine ne kadar ceza verilir?

#4. Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?

#5. - Sigorta acenteliği için levha kaydı bulunmayan kişilerle acentelik sözleşmesi yapan sigorta şirketi yetkililerine

#6. Zorunlu deprem sigortası için kurulan kurumun adı nedir?

#7. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

#8. Eksik sigorta nedir?

#9. Hayat sigortaları poliçelerinde sigorta şirketi başvuruyu ne kadar süre içerisinde reddetmez ise kabul etmiş sayılır?

#10. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

Segem - Mart 2021 Sınav Soruları

Segem Mart 2021 Sınav Soruları

Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?

A) Beyoğlu Yangını
B) Tanzimat Fermanı
C) Meşrutiyetin İlanı
D) Şark Meselesi

Cevap: A) Beyoğlu Yangını

Aşağıdakilerden hangisi Milli Reasürans A.Ş.’nin faydalarından değildir?

A) Hazineye gelir temin etmek
B) Yabancı şirketlerin egemenliğini kırmak
C) Ülkeden döviz çıkışını sağlamak
D) Sigortacılığın millileştirilmesine zemin ve imkan hazırlamak

Cevap: C) Ülkeden döviz çıkışını sağlamak

İyi niyet kuralına aykırı olarak sigortalıya tazminatı ödemeyi geciktiren sigorta şirketine ne kadar ceza verilir?

A) 100,000 TL
B) 200,000 TL
C) 300,000 TL
D) 400,000 TL

Cevap : C) 300,000 TL

Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?

A) 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası
B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
C) En az 300 gün adli para cezası
D) En az 500 gün adli para cezası

Cevap: B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

– Sigorta acenteliği için levha kaydı bulunmayan kişilerle acentelik sözleşmesi yapan sigorta şirketi yetkililerine en az 500 gün adli para cezası

Zorunlu deprem sigortası için kurulan kurumun adı nedir?

A) DASK
B) SEGEM
C) TOBB
D) TSB

Cevap : A) DASK

Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sigorta poliçesinin üstünde başlangıç ve bitiş tarihi vardır.
B) Sigorta poliçesinin üzerinde sigortanın konusunu yazmaya gerek yoktur.
C) Sigorta poliçesinin üstünde sigortalı ile ilgili bilgiler vardır.
D) Sigorta poliçesinin yazılı olması zorunludur.

Cevap : B) Sigorta poliçesinin üzerinde sigortanın konusunu yazmaya gerek yoktur.

Eksik sigorta nedir?

A) Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olmasıdır.
B) Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin üstünde olmasıdır.
C) Sigorta poliçesinde eksik riskler var demektir.
D) Sigorta poliçesinin primi ödenmemiş demektir.Eksik Sigorta durumunda sigortalı Tazminat Prensibi’ nden yeterince faydalanamamaktadır.

Cevap : A) Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olmasıdır.

Hayat sigortaları poliçelerinde sigorta şirketi başvuruyu ne kadar süre içerisinde reddetmez ise kabul etmiş sayılır?

A) 10 gün
B) 20 gün
C) 30 gün
D) 40 gün

Cevap: 30 gün

Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta ettiren
B) Jeran
C) Lehdar
D) Zarar gören üçüncü şahıs

Cevap: C) Lehdar

Sigorta ettiren ne anlama gelir?

Cevap : Sigortacı ile sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeyen taraftır. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabilir.

Ex-Gratia ne demektir?

A) Poliçeye eklenen ek risklerle ilgili yazı
B) Havuzlarda yönetimi yüklenen şirket
C) Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri
D) Hasar esaslı reasürans anlaşması

Cevap: C) Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri

Hangi şıkta bölüşmeli reasürans türleri verilmiştir?

A) Excess of Loss, Sedan
B) Eksedan, Kotpar
C) Sedan, Plen
D) Stop Loss, Sedan

Cevap : B) Eksedan, Kotpar

Aşağıda erilen Binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

A) Kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
B) Tapuya kayıtlı ve özelmülkiyete tabitaşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar.
C) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
D) Hiçbiri

Cevap : C) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan kim sorumludur?

A) Teknik Personel sorumludur.
B) Acente sorumludur.
C) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur.
D) Hazine Müsteşarlığı sorumludur

Cevap: C) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur.

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta eksperi
B) Sigorta müfettişi
C) Sigorta hakemi
D) Sigorta aracısı

Cevap: C) Sigorta hakemi

Aşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?

A) Hasara katılım
B) Tazminat
C) Halefiyet
D) Yakın sebep

Cevap : C) Halefiyet

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta eksperi
B) Sigorta müfettişi
C) Sigorta hakemi
D) Sigorta aracısı

Cevap : C) Sigorta hakemi

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır
B) 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından tümüyle iptal edilmiştir
C) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu öncesinde sektörü düzenleyen herhangi bir mevzuat bulunmamaktaydı
D) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir

Cevap : A) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır

Aşağıdakilerden hangisi hem Hayat hem Hayat Dışı sigorta şirketlerinin kesebildiği poliçe türüdür?

A) Hastalık/ Sağlık sigortası
B) Ferdi kaza sigortası
C) Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası
D) Mal ve sorumluluk sigortaları

Cevap: B) Ferdi kaza sigortası

Segem Mart 2021 Sınav Soruları

Sigorta acentelerinin, asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malarlıklarının en az yüzde kaçı nakit, meduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir uatırım araçlarından olması gerekir?

A) %10
B) %25
C) %40
D) %50

Cevap: D) %50

Sigrota acentelerinin, asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malarlıklarının en az %50’sinin nakit, mevduat ya da devlet iç borçlanma denedi gibi nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından oluşması gerekir.

 

I TRAMER
II SAGMER
III HAYMER
IV HATMER
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Sigorta Bilgi e Gözetim Merkez’nin alt merkezidir?

A) I-II
B) II-III
C) I-II-III
D) Hepsi

Cevap : D) Hepsi

Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele be ad verilir?

A) Aktüer
B) Broker
C) Eksper
D) Sigorta Teknik Personel

Cevap: D) Sigorta Teknik Personel

Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu olan malın gerçek e makul değerinin aldında olması durumuna ne denir?
A) Eksik Sigorta
B) Yarım Sigorta
C) All Risk Sigrotası
D) Aşkın Sigorta

Cevap : A) Eksik Sigorta

Teknik personelin yürüttüğü mesleki işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararlardan kim/kimler sorumludur?

A) Sigrota Şirketi
B) Acente
C) Teknik Personel
D) Teknik personel ve acente

Cevap : D) Teknik personel ve acente

Teknik personelin yürüttüğü mesleki işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararlardan Teknik personel ve acente birlikte sorumludur.

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk sigortası değildir?

A) Mesleki Sorumluluk
B) Üçüncü Şahıs Sorumluluk
C) işveren Sorumluluk
D) Makina Kırılması

Cevap : D) Makina Kırılması

Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta Ettiren
B) Lehtar
C) Sigortacı
D) Sigortalı

Cevap : A) Sigorta Ettiren
Sigorta ettiren aynı zamanda sigortalı da olabilir,

Yurtdışında araçla kazaya neden olunması durumunda 3.şahıslara verilen maddi ve bedeni zararlar teminat altına alan sigorta aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reasürans Poliçesi
B) Yeşil Kart
C) Yurt Dışı poliçesi
D) Uluslararası Sigrota Sistemi

Cevap: B) Yeşil Kart

Daha önce sigorta ettirilmiş riskin belirli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta ettirilmesine ne ad verilir?

A) Müşterek Sigrota
B) Çifte Sigrota
C) Reasürans
D) All Risk

Cevap : C) Reasürans

Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için gerekli olan sermaye tutarı ne kadardır?

A) 100.000 TL
B) 200.000 TL
C) 300.000 TL
D) 400.000 TL

Cevap : C) 300.000 TL

Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin her şube için gerkli sermaye tutarı ne kadardır?

A) 20.000 TL
B) 25.000 TL
C) 30.000 TL
D) 40.000 TL

Cevap : B) 25.000 TL

SEGEM Online Testler, Kısa Testler

Segem Test-1 Segem Test-2
Segem Test-3 Segem Test-4
Segem Test-5 Segem Test-6
Segem Test-7 Segem Test-8
Segem Test-9 Segem Test-10
SEGEM Sınav Soruları SİGORACILIK TEKNİK TERİMLER

Segem Hazırlık Testleri Online

SEGEM Hazırlık Testi -1 SEGEM Hazırlık Testi-2
SEGEM Hazırlık Testi-3 SEGEM Hazırlık Testi-4
SEGEM Hazırlık Testi-5 SEGEM Hazırlık Testi-6
SEGEM Hazırlık Testi-7 SEGEM Hazırlık Testi-8
SEGEM Hazırlık Testi-9 SEGEM Hazırlık Testi-10

 

SEGEM FACEBOOK telegram SEGEM

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: