Sosyolojiye Giriş-1

Sosyolojiye Giriş-1 Çıkmış Sınav Soruları
ve Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Büt Soruları
2022-23 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2020-21 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Ünite -1 Ünite -8
Ünite -2 Ünite -9
Ünite -3 Ünite -10
Ünite -4 Ünite -11
Ünite -5 Ünite -12
Ünite -6 Ünite -13
Ünite -7 Ünite -14

Sosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş-1 Çıkmış Sınav Soruları
ve Deneme Sınavları
Vize Final
Çıkmış Vize Soruları Vize-Final (2014-2017)
Vize Çıkmış Sorular (2016) Vize, Final, Büt. ve Bölüm Sonu
Soru Cevap Vize (1-7) Vize-Fina-1
Soru Cevap
Vize-Fina-1
Sosyolojiye Giriş-1 Çıkmış Sınav Soruları
ve Deneme Sınavları

 

Sosyoloji
Vize Final
2019 Vize Soruları 2021 Final Soruları -1
2021 Final Soruları -2
Ünite-8
Ünite-9
Ünite-10
Ünite-11
Ünite-12
Ünite-13
Ünite-14
Online Test-1 Final
Online Test-2 Final
Sosyoloji
 Online Test Ünite-1
Sosyoloji Ünite 2
Sosyoloji Ünite 8
Sosyoloji Final Soruları
Soru Cevap Ve Online Deneme Sınavı
Sosyoloji Vize Soruları Çıkmış Sorular(172 tane)
SosyolojiTesti-3
Sosyoloji Soru ve Cevaplar-2
SosyolojiTesti-2
Sosyoloji Soru ve Cevaplar-1
SosyolojiTesti-1
Sosyoloji 2019 Vize Soruları
Sosyoloji Çalışma Soruları Vize Final
Sosyoloji Online Test-2 Final

Sosyolojiye Giriş-1 2023-2024 Bütünleme Soruları

Bu makale, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) bünyesinde Sosyoloji Lisans programında okuyan öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. “Sosyolojiye Giriş-1” dersi kapsamında öğrencilerin karşılaşabileceği temel kavramlar ve teorisyenler üzerine odaklanmaktadır. Sosyoloji, toplumların, sosyal ilişkilerin, ve bu ilişkilerin insan davranışları üzerindeki etkilerinin sistematik bir şekilde incelenmesidir. Louis Althusser, açık sınıflı toplumlar, toplumsal grupların özellikleri, Ralf Dahrendorf ve çatışma teorisi, Vilfredo Pareto, Yusuf Akçura’nın “üç tarz-ı siyaset”, kültür ve onun özellikleri, toplumsal değişme, rol çatışmaları, kitle ve aile gibi sosyolojik kavramları ele alıyoruz. Lolonolo.com olarak, bu makale ile öğrencilere sosyolojik perspektifleri anlamada yardımcı olmayı ve dersle ilgili konularda derinlemesine düşünmelerini teşvik etmeyi hedefliyoruz.

Louis Althusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları

Louis Althusser, devletin ideolojik aygıtları ve baskı aygıtları arasındaki ayrımı vurgulayan önemli bir teorisyendir. Althusser’a göre, devletin ideolojik aygıtları (eğitim, din, aile, medya vb.) toplumsal bilinci şekillendirir ve sürdürürken, baskı aygıtları (polis, ordu, yargı vb.) bu ideolojik hegemonyayı korumak için zor kullanır.

Açık Sınıflı Toplumlar

Açık sınıflı toplumlarda, bireylerin sosyal mobilite yoluyla statü değişikliği yaşamaları mümkündür. Bu toplumlar, fırsat eşitliği ve bireysel yeteneklerin ön plana çıktığı, tabakalar arasındaki geçişlerin serbest olduğu yapılar olarak tanımlanır.

Toplumsal Grupların Özellikleri

Toplumsal gruplar, birbirleriyle gerçek karşılıklı ilişkiler içinde bulunan insanlardan oluşur. Grup üyeleri, grup içinde belirlenen ortak değerleri ve kuralları paylaşır. Gruplar, üyeler arasındaki bu etkileşimlerle tanımlanır ve süreklilik arz eder.

Ralf Dahrendorf ve Çatışma Teorisi

Ralf Dahrendorf, sosyolojik analizin toplumsal dayanışma ve değerler uzlaşısına değil, toplum içindeki değişim ve çatışmaya odaklanması gerektiğini savunan sosyologlardan biridir. Dahrendorf’a göre, toplumsal yapılar arasındaki güç mücadeleleri, toplumsal değişimlerin temel nedenidir.

Kültür ve Toplumsal Değişme

Kültür, bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan, öğrenilen davranış kalıpları ve bu kalıpların ürünleridir. Maddi kültür unsurları (teknoloji, sanat eserleri vb.) hızla değişebilirken, manevi kültür unsurları (değerler, normlar, inançlar vb.) daha yavaş değişir. Bu durum, kültürel gecikme olarak adlandırılır.

Toplumsal Rol Çatışmaları

Bireyler, sosyal yaşam içinde birden fazla rol üstlenirler. Bu roller arasındaki uyumsuzluk veya çatışma, rol çatışması olarak tanımlanır. Rol çatışması, bireyin psikolojik gerilim yaşamasına ve performansında düşüşe neden olabilir.

Bu makale, sosyolojiye giriş dersi kapsamında ele alınması gereken temel konu ve kavramları özetlemektedir. Lolonolo.com olarak, bu içeriğin Auzef öğrencilerinin sosyoloji derslerindeki başarılarına katkıda bulunacağını umuyoruz. Sosyoloji, toplumları ve insan davranışlarını anlamada kritik bir rol oynar ve bu disiplindeki bilgiler, öğrencilere hem akademik hem de kişisel gelişimlerinde değerli perspektifler sunar.

@lolonolo_com

Sosyolojiye Giriş-1 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. “İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları” çalışmasında devletin baskı aygıtları ve ideolojik aygıtları arasındaki farka dikkat çeken teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Louis Althusser
B) Michel Foucault
C) Stuart Hall
D) Roland Barthes
E) Antonio Gramsci

Cevap : A) Louis Althusser

2. Aşağıdakilerden hangisi açık sınıflı toplumun bir özelliği değildir?

A) Tabakalar arasındaki geçişler belirli yasalarla kontrol altındadır.
B) Özgürlükçü bir toplumdur.
C) Bireysel yetenek ve başarılar statü değişimine yardımcı olur.
D) Fırsat eşitliği ve iş olanakları yaygındır.
E) Toplumsal hareketlilik yaygındır.

Cevap : A) Tabakalar arasındaki geçişler belirli yasalarla kontrol altındadır.

3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grupların özelliklerinden biri değildir?

A) Gruplar, birbirleriyle gerçek karşılıklı ilişkiler içinde bulunan insanlardan oluşur.
B) Gruplarda, üyeler birbirlerinin davranışını hesaba katmak zorunda değildir.
C) Grupların varlığı, belli ortak değerlerin ve kuralların oluşumunu gerekli kılar.
D) Gruplarda, grup üyelerinin yerleri açık-seçik bir biçimde belirlenmiştir.
E) Süreklilik, grupların başlıca özelliklerinden biridir.

Cevap : B) Gruplarda, üyeler birbirlerinin davranışını hesaba katmak zorunda değildir.

4. Sosyolojik analizin toplumsal dayanışma ve değerler uzlaşısına değil, değişme ve çatışmaya yoğunlaşması gerektiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jeffrey Alexander
B) Herbert Blumer
C) Talcott Parsons
D) Ralf Dahrendorf
E) Robert K. Merton

Cevap : D) Ralf Dahrendorf

5. Toplumsal değişmenin, grupların siyasal iktidar için aralarında yaptıkları mücadeleden kaynaklandığını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herbert Spencer
B) Gabriel Tarde
C) G. Vico
D) Vilfredo Pareto
E) Karl Marx

Cevap : D) Vilfredo Pareto

6. Yusuf Akçura’nın tartışmaya açtığı ve değerlendirdiği “üç tarz-ı siyaset” aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Türkleşmek – İslamlaşmak – Muasırlaşmak
B) Osmanlıcılık – İslamcılık – Türkçülük
C) Milliyetçilik – Cumhuriyetçilik – İnkılapçılık
D) İslamcılık – Kozmopolitizm – Milliyetçilik
E) Hürriyet – Eşitlik – Adalet

Cevap : B) Osmanlıcılık – İslamcılık – Türkçülük

7. “Bir toplumun üyeleri arasında paylaşılan, devredilen ve bir değişim süreci içinde bulunan öğrenilmiş davranış kalıplarıyla bu kalıpların (inanç, değer, tavır ve maddi unsurları kapsayan) ürünlerinin oluşturduğu yaşam biçimidir.”
Yukarıdaki paragrafta tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplum
B) Moda
C) Norm
D) Kültür
E) Ahlak

Cevap : D) Kültür

8. Maddi kültür unsurları hızla değişirken manevi kültür unsurlarının buna ayak uyduramaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A) Üst kültür
B) Alt kültür
C) Yüksek kültür
D) Kültürel gecikme
E) Kültür şoku

Cevap : D) Kültürel gecikme

9. Bireylerde rol çatışmasına düşme olasılığını artıran etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üstlenilen rollerin birbirini zorlaştırması
B) Üstlenilen rollerin birbirini kolaylaştırması
C) Her bir statünün bir diğerini desteklemesi
D) Aynı rolü çok sayıda kişinin üstlenebilmesi
E) Rolü üstlenen bireylerin eğitim düzeyleri

Cevap : A) Üstlenilen rollerin birbirini zorlaştırması

10. Aynı uyarıcıdan etkilenmekle birlikte, aralarında fiziksel ya da mekânsal bir yakınlık bulunmayan kimselerin oluşturduğu toplumsal kategoriye ne ad verilir?

A) Aile
B) Kitle
C) Toplumsal grup
D) Toplumsal yığın
E) Siyasal parti

Cevap : B) Kitle

11. “Ahmet, okul futbol takımında çok başarılıdır ancak ders çalışmaya yeteri kadar zaman ayıramamaktadır.”
Yukarıdaki cümlede ifade edilen durum aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A) Rol pekişmesi
B) Rol beklentisi
C) Rol çatışması
D) Rol çıkışı
E) Rol seti

Cevap : C) Rol çatışması

12. I. Kültürel unsurların zamanla farklılaşıp yeni biçimler alması
II. Bir toplumun başka bir toplumun kültüründen etkilenmesi
III. Kültürel unsurların değişme hızlarının birbirinden farklı olması
IV. Yeni kültür ortamına ayak uyduramama
Yukarıdaki ifadelerde tanımı verilmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alt kültür
B) Kültürel gecikme
C) Kültürel değişme
D) Kültür şoku
E) Kültürel yozlaşma

Cevap : A) Alt kültür

13. Aşağıdakilerden hangisi “birincil ilişkilere” dayalı bir toplumsal grup oluşturur?

A) Ticaret odası üyeleri
B) Çemişgezek ilçesi sakinleri
C) Erkin Koray konserini izleyenler
D) Dernek üyeleri
E) Aile bireyleri

Cevap : E) Aile bireyleri

14. Ülkemizde ilk sosyoloji kürsüsünü kuran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şerif Mardin
B) Ziya Gökalp
C) Ahmet Şuayb
D) Prens Sabahattin Bey
E) Yusuf Akçura

Cevap : B) Ziya Gökalp

15. “Kültür, belli bir toplumun üyelerinin oluşturduğu her türlü maddi ve davranışsal düzenlemenin tümüdür.”
Yukarıdaki tanımda kültürün daha çok hangi yönünden söz edilmektedir?

A) Kuşaktan kuşağa aktarılması
B) Zamanla değişikliğe uğraması
C) İnsan tarafından yaratılması
D) Toplumsal birliği sağlaması
E) Toplumdan topluma değişmesi

Cevap : C) İnsan tarafından yaratılması

16. Oluşum ve akademik kurumsallaşma dönemleri dikkate alındığında sosyoloji disiplini için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Başlangıç dönemleri itibarıyla sosyoloji evrimci yaklaşımların etkisindedir.
B) İlk dönem sosyolojisi ansiklopedik bir özellik gösterir.
C) İlk dönemleri itibarıyla sosyoloji, kurumsal dinin yaşadığı krizlere çözüm bulma çabasındaydı.
D) Sosyoloji, doğa bilimleri modelinde bir pozitif bilim olma iddiası taşır.
E) İlk dönem sosyolojisi bilimsel olduğu kadar ideolojik bir karakter de taşımaktadır.

Cevap : C) İlk dönemleri itibarıyla sosyoloji, kurumsal dinin yaşadığı krizlere çözüm bulma çabasındaydı.

17. Aşağıdakilerden hangisi modern toplumu meydana getiren dört temel süreçten biri değildir?

A) Bilimsel Devrim
B) Sanayi Devrimi
C) Dine Dönüş Hareketi
D) Siyasi Devrim
E) Felsefi Devrim

Cevap : C) Dine Dönüş Hareketi

18. “Mustafa Nuri Bilge’nin oğlu Ekrem Bilge, tıp eğitimini tamamladıktan sonra doktor oldu.” cümlesindeki hangi sözcük kazanılmış bir statüyü işaret etmektedir?

A) Bilge
B) Ekrem
C) Mustafa Nuri
D) Oğlu
E) Doktor

Cevap : E) Doktor

19. Toplumsal olgu ve kurum kavramlarına dair aşağıdaki tanımlardan hangisi Emile Durkheim’ın sosyolojik yaklaşımıyla uyumlu bir ifadedir?

A) Toplumsal olgular tek tek bireylerin haricinde meydana gelmezler.
B) Bireyler toplumsal olguları olduklarından başka bir şeye kolaylıkla dönüştürebilirler.
C) Toplumsal olgular daima bireylerin bilinçlerinde var olurlar.
D) Kurum, anlayamadıkları şeyleri açıklayabilmek için akademisyenlerin ürettikleri faydalı bir kavramdır.
E) Toplumsal olgular kendilerine özgü varoluşları olan şeylerdir.

Cevap : E) Toplumsal olgular kendilerine özgü varoluşları olan şeylerdir.

20. Toplumu bireylerin, grupların güç elde etmek için birbirleriyle mücadele ettikleri ve çatışmanın denetim altına alınmasını bir grubun geçici bir süre için rakiplerini bastırdığı bir arena olarak değerlendiren sosyolojik kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni-İşlevselcilik
B) İşlevselcilik
C) Etnometodoloji
D) Yapısalcılık
E) Çatışma kuramı

Cevap : E) Çatışma kuramı

Sosyolojiye Giriş-1

Sosyolojiye Giriş-1 2023-2024 Final Soruları

Bu makale, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) Sosyoloji Lisans programında okuyan öğrencilere yöneliktir. “Sosyolojiye Giriş-1” dersi kapsamında, sosyolojinin temel kavramları, teorisyenleri ve sosyolojik düşünce akımları üzerine odaklanılmaktadır. Sosyoloji, toplumların yapısal dinamiklerini, sosyal ilişkileri, kültürel olguları ve bu olguların bireyler üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Lolonolo.com olarak, bu makale ile öğrencilere sosyolojinin temelini oluşturan konulara dair kapsamlı bir rehber sunmayı amaçlıyoruz.

Kültürel Gecikme Kuramı ve W. F. Ogburn

Kültürel gecikme kuramı, W. F. Ogburn tarafından geliştirilmiştir. Bu kuram, toplumun maddi ve manevi kültür unsurlarının farklı hızlarda değiştiğini ve bu durumun sosyal uyumsuzluklara yol açabileceğini öne sürer. Maddi kültürün hızlı gelişimi karşısında, manevi kültürün adapte olma sürecinin daha yavaş olması kültürel gecikmeye neden olur.

Ziya Gökalp ve Emile Durkheim’ın Etkisi

Ziya Gökalp’in sosyoloji anlayışı, Emile Durkheim’ın sosyolojik teorilerinden derin bir şekilde etkilenmiştir. Gökalp, Durkheim’ın toplumsal dayanışma, sosyal faktörler ve toplumun moral yapısı üzerine kurulu teorilerini Türk toplumu bağlamında yeniden yorumlamıştır.

Statü ve Sosyal Rol

Statü, bir bireyin toplum yapısı içindeki yerini, konumunu ve mevkisini ifade eder. Her statü, bireye özgü haklar ve sorumluluklar yükler ve toplumsal ilişkilerde bireyin rolünü belirler. Charles H. Cooley, toplumsal grupları birincil ve ikincil gruplar olarak ikiye ayırırken, statülerin ve rollerin sosyal ilişkilerde merkezi bir öneme sahip olduğunu vurgular.

Kültürel Gecikme ve Toplumsal Değişme

Kültürel gecikme, toplumsal değişmenin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Toplumun maddi kültür unsurları, teknolojik gelişmelerle hızla evrilirken, manevi kültür unsurları (normlar, değerler, inançlar) bu değişimlere ayak uydurmakta zorlanabilir. Bu durum, toplum içinde çeşitli sosyal sorunlara yol açabilir.

Anahtar Statü ve Toplumsal Ayrışma

Anahtar statü, bireyin toplumsal yapı içindeki en belirgin ve tanımlayıcı statüsüdür. Bu statü, bireyin diğer statülerinden daha önemli rol ve sorumluluklar yükler. Toplumsal ayrışma ise, statülere bağlı olarak toplumsal rollerin, hakların ve sorumlulukların ayrıştırılması sürecidir.

Toplumsal Gruplar ve Dayanışma Türleri

Toplumsal gruplar, ortak değerler ve normlar etrafında organize olan bireylerin oluşturduğu yapılar olarak tanımlanır. Emile Durkheim, toplumsal dayanışmayı organik ve mekanik olmak üzere iki temel türe ayırır. Mekanik dayanışma, benzerliklere dayanan ve geleneksel toplumlarda görülen bir dayanışma türüyken, organik dayanışma, iş bölümü ve bireysel farklılıkların arttığı modern toplumlarda ortaya çıkar.

Bu makale, sosyolojinin temel kavramlarına genel bir bakış sunmakta ve Auzef öğrencilerinin “Sosyolojiye Giriş-1” dersiyle ilgili soruları çözme konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir. Lolonolo.com olarak, öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek ve sosyolojinin zengin dünyasını keşfetmelerine yardımcı olmak amacındayız.

@lolonolo_com

Sosyolojiye Giriş-1 2023-2024 Final Soruları

1. Kültürel gecikme kuramı aşağıdaki düşünürlerin hangisine aittir?

A) W. F. Ogburn
B) Arnold Toynbee
C) Pitirim A. Sorokin
D) Vilfredo Pareto
E) H. Spencer

Cevap : A) W. F. Ogburn

2. Ziya Gökalp’in sosyoloji anlayışının temelinde aşağıdaki sosyologlardan hangisi bulunmaktadır?

A) Saint Simon
B) Max Weber
C) Emile Durkheim
D) Karl Marx
E) Frederic Le Play

Cevap : C) Emile Durkheim

3. Bireyin toplum yapısı içindeki yeri, konumu, mevkisi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benlik
B) Statü
C) Kimlik
D) Kişilik
E) Sosyal kişilik

Cevap : B) Statü

4. “Kültürel gecikme” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkiye’de kültürel değişme yavaş gerçekleşmektedir.
B) Bazı toplumlar diğerlerinden daha hızlı değişmektedir.
C) Kültürün bazı unsurları diğerlerinden daha hızlı değişmektedir.
D) Bazı insanlar diğerlerine göre daha az kültürleşmişlerdir.
E) Bazı toplumlar başka kültürlerden daha yavaş değişmektedir.

Cevap : C) Kültürün bazı unsurları diğerlerinden daha hızlı değişmektedir.

5. Toplumsal grupları birincil ve ikincil gruplar şeklinde iki kısma ayıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Frederic Le Play
B) Auguste Comte
C) Emile Durkheim
D) Charles H. Cooley
E) Wilbert E. Moore

Cevap : D) Charles H. Cooley

6. Aşağıdakilerden hangisi temel tabakalaşma tiplerinden biri değildir?

A) Kölelik
B) Zümre / Feodalite
C) Kast
D) Toplumsal sınıf
E) Aile

Cevap : E) Aile

7. “Statülere belirgin toplumsal roller, hak ve sorumluluk dizileri bağlayarak diğer statülerden ayırma süreci” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal tabakalaşma
B) Anahtar statü
C) Toplumsal ayrışma
D) Rol seti
E) Rol beklentisi

Cevap : C) Toplumsal ayrışma

8. Sabahattin Bey’in Osmanlı Devleti’nin temel sorununun ne olduğuna ve nasıl çözülebileceğine dair siyasal yaklaşımlarını sosyal bilimlerde kuramsal bir düzlemde ifade ederken ve savunurken teorik açıklamalarından ve kavramlarından genişçe yararlandığı iki Fransız düşünür aşağıdakilerden hangileridir?

A) Frederic Le Play – Edmond Demolins
B) Saint-Simon – Rene Worms
C) Emile Durkheim – Pierre Bourdieu
D) Auguste Comte – Saint-Simon
E) Emile Durkheim – Marcel Mauss

Cevap : A) Frederic Le Play – Edmond Demolins

9. Ahmet Bey başarılı bir kardiyoloji doktorudur. İki çocuk babası Ahmet Bey, komşularıyla da iyi ilişkilere sahiptir. Kendisine ait özellikleri hiç değişmediği hâlde, içinde bulunduğu her toplumsal grup kendisinden farklı roller icra etmesini beklemektedir. Ahmet Bey, günlük hayatında bulunduğu statülere uygun rolleri yerine getirse de doktor olduğunu hiç bir zaman unutmamakta, çevresi de en fazla onun bu rolünü vurgulamaktadır.
Yukarıdaki paragrafta anlatılan örnek, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

A) Toplumsal farklılaşma
B) Toplumsallaşma
C) Toplumsal rol
D) Anahtar statü
E) Toplumsal prestij

Cevap : D) Anahtar statü

10. Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögeleri arasında yer almaktadır?

A) Araç gereçler
B) İnançlar
C) Gelenekler
D) Değerler
E) Ahlak kuralları

Cevap : A) Araç gereçler

11. Dayanışma türlerini organik dayanışma ve mekanik dayanışma olmak üzere iki kısma ayıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Auguste Comte
B) Karl Marx
C) Charles H. Cooley
D) Emile Durkheim
E) Frederic Le Play

Cevap : D) Emile Durkheim

12. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi kitleye örnek olarak verilemez?

A) Hürriyet gazetesi okurları
B) Neşet Ertaş hayranları
C) Tomtom Mahallesi sakinleri
D) Q. Tarantino hayranları
E) Evlilik programları izleyicileri

Cevap : C) Tomtom Mahallesi sakinleri

13. Geleneksel toplumlarda görülen geniş aile tipi, sanayileşme ile birlikte yerini çekirdek aileye bırakmaya başlamıştır.
Yukarıdaki gözlem aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?

A) Toplumsal dayanışma
B) Toplumsal değişme
C) Toplumsal çözülme
D) Toplumsal etkileşim
E) Toplumsal tabakalaşma

Cevap : B) Toplumsal değişme

14. Türk sosyoloji tarihi içindeki gelenekler ile ilgili aşağıda yer verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Weber’in sosyolojisi, Türkiye’de Prens Sabahattin Bey tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir.
B) Ziya Gökalp’in sosyoloji kuramının kökeninde Emile Durkheim’in sosyolojik yaklaşımları bulunur.
C) Sabahattin Bey, Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyeti Cemiyeti’nin kurucusudur.
D) Sabahattin Bey, Osmanlı toplumunun kalkınabilmesi için tecemmüî (cemaatçi) toplum tipinden infiradî (bireyci) toplum tipine geçilmesi gerektiğini savunmuştur.
E) Türk sosyolojisi ilk döneminde devletin beka meselesini merkeze almış ve bu yönüyle de makro siyasetle yakın bir ilişki içinde olmuştur.

Cevap : A) Weber’in sosyolojisi, Türkiye’de Prens Sabahattin Bey tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir.

15. Aynı sanatçıyı dinleyen insanlar “kitle”; bu sanatçının konserinde bir araya gelenler “yığın” olarak adlandırılır. Kitle ile yığın arasındaki ayrımı belirleyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültürel değer
B) Fiziki yakınlığın olup olmaması
C) Ortak duygu
D) Ortak amaç
E) Moda anlayışı

Cevap : B) Fiziki yakınlığın olup olmaması

16. Statüler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Statüler bazı haklar sağlar ve sorumluluk gerektirir.
B) Statüler her zaman bireyin iradesi ile gerçekleşir.
C) Statüler arasında sürekli ilişki vardır.
D) Belli bir statünün toplumsal hiyerarşi içerisindeki önemi toplumdan topluma değişir.
E) Birey aynı anda birden çok statüye sahip olabilir.

Cevap : B) Statüler her zaman bireyin iradesi ile gerçekleşir.

17. Batı sosyolojisinde “cemaat – cemiyet” ayrımı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A) Auguste Comte
B) Frederic LePlay
C) Friedrich Engels
D) Ferdinand Tönnies
E) Saint-Simon

Cevap : D) Ferdinand Tönnies

18. “Açık işlevler” ve “örtük işlevler” ayrımını yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lewis Coser
B) Emile Durkheim
C) Talcott Parsons
D) Randall Collins
E) Robert K. Merton

Cevap : E) Robert K. Merton

19. Kültür, toplumsal yapı ve gündelik hayat arasındaki ilişki ve popüler kültür üzerine yoğunlaşan okul / ekol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Annales Okulu
B) Le Play Okulu
C) Frankfurt Okulu
D) Chicago Okulu
E) Birmingham Çağdaş Kültürel İncelemeler Merkezi

Cevap : E) Birmingham Çağdaş Kültürel İncelemeler Merkezi

20. I. Kültür, toplumsal etkileşimin ürünüdür.
II. Kültür, çevremizin insan eseri olan kısmıdır.
Yukarıda yer verilen ifadelerde kültürün hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?

A) Toplumdan topluma değişiklik göstermesi
B) Toplumsal birliği sağlayıcı olması
C) İnsan ihtiyaçlarına cevap vermesi
D) Toplumlar arasındaki ilişkilerden etkilenmesi
E) İnsan tarafından yaratılmış olması

Cevap : E) İnsan tarafından yaratılmış olması

Sosyolojiye Giriş-1

Auzef Sosyolojiye Giriş - 1 Ders Kitabı PDF

Sosyoloji ve Felsefe Bölümleri ortak Kitabı

Sosyolojiye Giriş 1

Sosyoloji Lisans, Sosyolojiye Giriş 1 Auzef Felsefe, Sosyolojiye Giriş 1
Telegram Sosyoloji Telegram FELSEFE
sosyoloji facebook grubu Facebook Felsefe Grubu

Sosyolojiye Giriş 1

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!